Aslach Einersen Hokaas Nedre/Agnes
1600?-1686
Odelsbonde.

>
ff
Aslach Hokaas Nedre. Odelsbonde.
  mf
Rolf Aslerud Vestre. Gårdbruker.
 
f
Einer Aslachsen Hokaas Nedre. Født mellom 1560 og 1570. Død før 1637 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
m
Gunnild Rolfsdatter Aslerud Vestre. Født omkring 1572 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF). Død 1655 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).

Aslach Einersen Hokaas Nedre/Agnes. Født omkring 1600. Død 1686 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
Gift omkring 1626 Tore Effuensdatter Agnes. Født omkring 1598.
Død 1690 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 23.02.1690 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1
Joen Aslachsen Lund/Aslachsbye. Gårdbruker.
Født mellom 1623 og 1628 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Død 1693 på Dramstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 21.05.1693 i Båstad, Trøgstad. 2
Karen Aslachsdatter Agnes. Født omkring 1627 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Død 1659 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Reer Aslachsen Agnes. Gårdbruker.
Født omkring 1631 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Thorchild Aslachsen Agnes/Schøyen. Gårdbruker.
Født omkring 1631 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Død 1719.
Gunder Aslachsen Lund. Gårdbruker.
Født mellom 1632 og 1641 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Død 1676 på Lund, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 10.12.1676 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3
Einer Aslachsen Agnes/By Nordre/Krogstad. Gårdbruker.
Født omkring 1634 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Sidsel Aslachsdatter Agnes. Død før 1680.
Gro Aslachsdatter Agnes. Født omkring 1641 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Død 1714 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 22.04.1714 i Båstad, Trøgstad (ØF). 4
Iffuer Aslachsen Agnes/Hokaas Nedre. Odelsbonde.
Født 1647 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 18.07.1647 i Båstad, Trøgstad (ØF). 5
Død 1711 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).

Biografi - Biography

Odelsbonde.
Født omkring 1600.
Død 1686 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 12.09.1686 i Båstad, Trøgstad (ØF). 6

Levde 1618 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
    Torchild Augnes døde ca. 1613. Hans 6½ lispund i Radderud, Askim, nevnes blandt det jordegods som skulle skiftes etter ham. I 1618 eier Effuen og Aslach Augnes halvdelen hver av Torchilds andel i Radderud.

    Aslach ble antagelig gift med Tore før 1626, da han står oppført i en skatteliste på Agnes. Effuen Agnes står imidlertid fremdeles oppført i skattelistene for 1626 og 1627.

    I 1628 eide Aslach 10 lispund i Hobøl, Askim. Gårdens skyld i 1640 var 1 skippund 13 lispund, hvorav Aslach fortsatt eide 10 lispund. Ny bruker fra 1640 var Knud som kom fra Trøgstad.

    I skattelisten av 1629 står Aslach som bruker på Agnes og eier av omtrent det samme jordegods som sin svigerfar, ialt 2½ skippund 3½ lispund Skattelisten av 1639 viser at Aslach Agnes nå har økt sitt jordegods til 6 skippund 4 lispund. Bl.a. eier han nå 1½ skippund i Guderud mot tidligere 1 fjerding og i Hobbel 1 skippund mot tidligere ½ skippund., begge gårdene i Askim.

  "
Koppskatt 1645. Heggen og Frølands skibsrede, Thrøgstad Sogenn (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 2, litra 23, folio 8).

    «Koppskatten» i 1645 viser:
«Aslag Agnes och Hans quinde 1 pige».
Han betaler 1 mark i skatt.

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 15).

    Skattematrikkelen av 1647 oppgir at Aslag «bruger» Agnes, og har en skyld på ett pund.
«Biuger» gjør doct. Peder Alffsen. Skatten er 6 dr.

    Aslach eier deler i flere andre gårder:
Faugeraas, Thrøgstad: ½ pund.
Schoffsruud, Baadstad: ½ pund.
Hokaas Nedre, Baadstad: 8 lispund.
Dramstad, Baadstad: 14 lispund med bøxell.
Quiller, Eidsberg: 6 lispund.
Hobbøll, Askimb: ½ pund.
Guderud, Askimb: 1½ pund med bøxell.
Wenneuoll, Eigneback: 1 schipd. med bøxell.

  "
Odelsskatt 1656-57. Heggen og Frølands fogderi, Trøgstad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 237, legg 6, litra 20, bilde 4).

    Aslach betalte i 1656/57 odelsskatt for følgende gårder:
«i Wennewold - 1½ pund 1 fgr.
i Kiersrud - 1 fgr.
i Imbstad - 1 fgr.
i Holm - 12½ lb.
i Guderud - 1½ pund
i Hobbøll - ½ pund
i Faugeraas - ½ pund
i Schottsrud - ½ pund
i Hogaas - 1 pd. ½ lb. 1 R. 5 bs.
i Dramstad - 14 lb.»
    «Pund» som masseenhet kalles også «libra» (romersk pund), forkortet «lb:».
Her er det tydeligvis ment lispund!

    24.01.1656 foretok Rolf Hogland og Aslach et makeskifte. Rolf Hogland skulle ha Aslachs odel i Quiller i Eidsberg. Derimot skulle Aslach ha Rolfs odel i Holemb i Spydeberg sogn, og 3 lispund 2 bmkr. i Søndre Hogaas her i sognet samt 5 rdl. i overpenger. Makeskiftebrevene ble tinglyst 17.03.1657 (HF tingbok nr. 2, folio 67a).

  "
Kvegskatt 1657. Heggen og Frølands fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 244, legg 2, litra 57, folio 8).

    Av Kvegskattlisten for 1657 ser vi at gården hadde 3 hester, 26 kuer, 13 sauer, 4 svin og 3 geiter.
Det ble betalt 2½ dr: 15 sk. i kvegskatt.

  "
Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse 1660. Heggen og Frølands fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 256, legg 1, litra X, bilde 9).

    Kontribusjonsskatten jonsok og mikjelsmesse i 1660:
«Aßlach Agnes,
    Magister Rodius - 1 pund - 8 dr. [i skatt]
Magister Rodius [biuger]».

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser:


  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 21b.

«Magister Rodi Godtz: Agnes, Aslach paaboer, schylder
    som Magister Rodj ehr Medforlehnt - Miell 1 pund.
Magister Rodj biuger.
Aldeles Ingen Skoug.
½ quarnefald øde.
Skatt:
    Smør - 6 bz. - 1 mk.
    Korn - 2 Spand - 1½ mk. 4 sk.
    Ledingspenge - 1 sk. - 1 sk.
    Foring - ½ dr. - ½ dr.
    Pram Arbeide - 1 dr. - 1 dr.»

    07.05.1662 tinglyses et pantebrev fra Laurits Reiersen Vienes, Peder Reiersen på Staffnis og Anbechs besitter Amund Kristensen, alle på Follo, til Aslak Agenes i Baastad at de har stadfestet Aslaks pantebrev på ½ skippund med bygsel i Drambstad «her i sognet» ugjenløst i 34 år. Hvilket gods utstedernes salige foreldre hadde pantsatt til Torkel og Even Agenes. Utstederne hadde mottatt 20 rdl. i forhøyelse på pantet av Aslak. Datert Vienes i Såner S. på Follo 17.01.1662.

  "
Prestenes 2. manntall i 1664: 2.1 Trøgstad prestegjeld, Baastad sogn, folio 33.

    Ved prestenes 2. manntall i i 1664 skylder Noo. 32 Agnes 1 skipd. Oppsitter er Aslag Einertsøn, han er 66 år gammel. På gården finner vi sønner Ifuer, 19 år, og husmannssønnen Ewen Reiersøn, 11 år. «Ewen» er antagelig Effuen, en av sønnene til Re[i]er, eldste sønn til Aslach, som da antagelig var død.

    Tinglysning 24.04.1668:
Pantebrev fra Ole Helgesen Linto til Aslak Agnes i Båstad på 12½ lispund med bygsel i Linto mot 63 rdl. i lån. Datert Agnes 08.11.1667.

    Aslach var en aktet mann i bygden. Han var prestens medhjelper i Baastad. Han hadde også den ære å være fadder for presten Niels Muus' barn sammen med sin bror Rolf Einersen Hougland og Smed Iversen Langset. Som eksempel på hvilke oppgaver en medhjelper i den tid kunne ha, kan nevnes noe presten Muus beretter i sin Kirkebok:
    «1672 Den 16 Septbr var iegh och Aslach Agnæs paa Muggeby i Baadstad ogh forenede Gunild Muggeby och Marthe Christophersdt Effuendby for nogen SkeldsOrd Dennem var falden dem imellem. Blef forligte.»

    Erich Pedersen ble eier av hele Radderud, Askim, i 1682. I hans tid var det en større åstedssak på Radderud i anledning av en sameiesak som samtlige interesserte ville ha klarhet i. På den ene side de 3 landherrer til Radderud, Olluff Nachim i Rakkestad, Erich Pedersen Radderud og Thorsten Erichsen Torchildsrud i Eidsberg. Dessuten også Olluff Løchen og unge Olluff Rom på vegne av deres gamle værfar, Olluff Andersen Frøhol. De mente at oppsitteren på Hobøl hadde tillatt seg større rettigheter enn bøxelen hjemlet ham. På den annen side oppsitter og eiere av gården Hobøl, den påboende Olluff Hobøl, Erik Aaser i Trøgstad, Lars Raknerud og Aslach Agnes. Olluff Hosbøl svarte til stevningen at han ikke har bemektiget seg mere enn hans formann før ham, og som hans bøxelseddel hjemler ham adgang til. Erich Radderud fremla 3 gamle pergamentbrev, som dog ingen kunne tyde p.g.a den «ældgamle skrift og stil». Sorenskriveren erklærte at «alle disse 3de dokumenter maa først ud-copieres».

    Hobøls fulle skyld var 1 skippd. 12½ lispd. Lars Raknerud sa at han ikke eide noe i Hobøl. Hva han eventuelt kunne komme til å arve etter sin mor, Karen Aaser, vil han svare for etter hennes død. Ole Hobøl sier at han eier bare 2½ fjerding i gården Hobøl (12½ lispund). Aslach Agnes eier 2/3 skippund uten bøxel.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678. «Rostieneste» (odelsskatt) og leilendingsskatt.

    Aslach betalte i 1678 «Rostieniste» (odelsskatt), leilendingskatt, den «Visse Indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Rosstjeneste - Baastad - Bilde 180.

    «Jordeboeg Paa Proprietariernis Eyende Jordegods udi Heggen och Frølands Fogderi
Beligende huor aff Dend Naadigste paabudne Rostieniste suaris pro ANNO 1678.
Trøgstad Sogn - Jordegods som Bønder og Andre, udi Sognet eyer, och udi fougderiet Beliggende:
    Aslach Agnis
        i Guderud - 1½ Schippd.
        i Hobbel - ½ Schippd.
        i Schofsrud - 1 Schippd.
        i Hogaas - 24 Lispd.
        i Dramstad - 17 Lispd.
        i Lindtou - 12½ Lispd.
            Det skulle betales «1½ Rix ort» i «Dend Naad: paabudne Rostieniste»
            for «huer tønde Hart Korn» omregnet fra «Proprietariernis» landskyld.
    Alle partene oppføres også som hans odelsgods.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Leilendingsskatt - Baastad - Bilde 281.

    «Heggen oc Frøllands fougderies Mandtal huor Efter Leilendingskatten
Aar 1678 Och til aars Dagen ANNO 1679 - Baadstad Sogn:
    Agnis som Aslach paaboer, Schylder
        till Sl: Nils Tolders Arfuinger i Christiania - Thunge 1 pund.
    Nils Tolders Arfuinger biuger».
    Leilendingskatten settes til 4 d.

  "
Fogderegnskapet Heggen og Frøland 1678. I tillegg til leilendingsskatt og eventuell «Rostieneste» (odelsskatt), omfattet beskatningen «Visse indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

    «Jordebog Ofuer Heggen och Frølands fogderies Visse Indkomst
Beregnet fra Nyt Aar = 1678 och till aars Dagen ANNO 1679 - Bodstad Sogn:
    Agnis Aslach
        Smør - 6 bzr. - 1 mk.
        Korn - 2 Spand - 1½ mk 4 sk.
        Ledingspenge - 1 sk.
        Foring - ½ dr.
        Pramarbeid - ½ dr.»
    «Tiende Mandtals Register Udi Heggen och Frøllands Fogderi pro Anno 1678
- Trøgstad Sogn - Bodstad Annex:
    Agnis Aslach
        1 setting Roug, 7 settinger Bl: Korn, 3 tønner Hafre och 1 setting Erter».
            (1 tønne = 4 kvarter = 12 settinger = 48 kanner = 192 potter).
    «Mandtall ofuer dend Naadigste paabudene Tønde Biug oc halfandett Les Høe af huer fuld gaard
Beregnet udi Penge anslagen Nemlig for = 1 tn. Biug = 2½ rdr. och = 1 Les Høe = 2 rdr.
forfalden in Anno 1678 - Trøgstad Sogn - Baadstad Annex:
    Agnis Aslach - 1 Schippund.
        Anslagen for Biug - 1 rdr. 24 ß, for Høe - 1 rdr. 48 sk.»
    «Heggen oc Frøllands Fougderies Mandtal Ofuer Den Naadigste Paabudne
Proviantt Skatt Oppebørsel for ANNO 1678 - Trøgstad Sogn - Baadstad Annex:
    Agnis Aslach - 1 Schippund - Schatten: ½ dr.»

    Aslach døde på Agnes i 1686:
«XV Trinit Sl. Aslach Agnæs ætatis (hans alder) 86 aar».

    Skiftet etter Aslach avholdes 30.09.1686. Det oppgis at hans hustru var Tore Effuensdatter, og at boet netto utgjorde 243¾ rdr. I følge skiftet hadde de følgende barn:

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 29b.

            «No 26:,
    Hendrich Diderichsen Altenburg, Sochenschriffuer udi Heggen og Frøland, Sifuer Olberg, og Niels Hochaas Ædschorne LaugRettis Mænder udj Trøgstad Prestegield, gior witterligt at Anno Christj=1680: dj=30 September, og effterfølgende dager war udj effter Weenlig bedennheed tillstede forsamblet paa Agnnis wdj Baadstad Annex, der Et Christeligt og forsueligt Arfueschiffte att oprette, ...jorden alt Huuß som Tømpties og till Arfs foldt, effter Sahl: udj Herren Hensoffnuede Aßlach Einersen som Boede og Døde paa Bemelte Gaard Agniß, Og det imellem den Sahl: Mands igienn Lefuende Hustrue, Tore Efuensdaater paa den Eene, og begge deris Sønner ...»

    Barn og barnebarn var: 1. Salig Reer af Enerbach Sogn,
    hans efterlatte barn Jacob, Effuen, Holenb, Marte, Karen, Maren, Birthe og Anne.
2. Joen.
3. Einer
4. Salig Gundert Aslachsen Lund, hans efterlatte barn Torer, Hans og Erich.
5. Thorkild.
6. Iffuer.
7. Salig Karen, hindis efterlatte barn Gulbrand Olberg og Olluff Rachnerud.
8. Salig Sidsels efterlatte barn Hans Tordsen og Ragnil og Elli Tordsdatter.
9. Gro Aslachsdatter, gift med Steen Melbye.

    Som formyndere for Reers umyndige barn møtte deres eldre brødre Jacob Myrch og Effuen Wennervold av Enebakk sogn. For Gunder Lunds yngste sønn møtte Erich møtte Steen Melbye av Baastad sogn, gift med Groe Aslachsdatter. For Sidsel Ruuds barn Hans, Tore og Elli møtte Oluf Nes av Enebakk sogn.

    Fra verdien av det registrerte innbo og løsøre ble trukket noen mindre gjeldsposter. Den ugifte Iffuer fikk tildelt den samme hjemmegave som hans søsken hadde fått, 45 Rdl. Til morens underhold ble det med samtlige arvingers samtykke avsatt 60 Rdl. Igjen til deling mellom arvingene var det da 243 Rdl. 3 mark. Deres mor overlot sin arvepart til deling mellom sine barn og barnebarn. Hver broderlodd ble da 32½ Rdl., hver søsterlodd 16¼ Rdl.

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 31a.

    Skiftet viser at Aslach eide begydelige jordegods:
«I Hochaas i Baadstad Annex 1 skipd. 4 lispd.
i Lindtoe pantegard 12½ lispd.
i Shofsrud pantegard 1 skipd.
i Dramstad Odelgard 17 lispd.
i Guderud i Ashimb Sogn 1½ skipd.
i Hobel uden bøxell 10 lispd.
i Østere Wennewoll i Enerbach sogn med bøxell 1 skipd.
i Vestre Wennewoll uden bøxell 15 lispd.
i Keisrud uden bøxell 5 lispd.»
tilsammen 7 skippund og 13½ lispund.

    Dette ble delt mellom arvingene slik at hver av sønnene fikk ett skippund og hver av døtrene ett halvt skippund. De fikk dette utlagt i de forskjellige gårder som Aslach eide i Baastad og andre bygder. Aslach eide merkelig nok ikke den gård han bodde på og brukte. Dens landherre var Niels Kiøstelsen som bodde på Nedre Hokaas. Denne gård var Aslachs eiendom ved arv etter hans far.

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 31b.

    Fra skiftet kan videre anføres:
    «Doch Som Moderen Tore EffuensDatter er en gammel bedagit Quinde och ej gierne ville fløte fra Gaarden, begierte hun hendis Søn Ifuer Aslachsen ville accordere med Landherren Niels Hochaas, hun da kunde blifue Sin Lifstid, blef Da Ifuer Angnis med Niels Hochaas forænit at han skall bruge Gaarden Saa lenge hans Moder lefuer, oc effter hindis dødelig afgang at stande Ifuer frjt for at Hand vill fløtte till sin Eyende Gaard Hochaas.» 7

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 207.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepultura», folio 226.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 160.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult:», folio 48.
 5. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Bapt.», folio 71.
 6. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 193.
 7. Koppskatten 1645, Akershus len, 23 Heggen og Frøland fogderi, Thrøgstad Sogenn, folio 8. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Baadstad prestegjeld, folio 15. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 21b. Tingbok Heggen og Frøland nr. 4, folio 51b; nr. 9, folio 32a. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 308; Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 33. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 30. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 258-259, 362, 365; Bind 2, side 122. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 414-417.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26