Einer Aslachsen Hokaas Nedre
(1560..1570)-(..1637)
Odelsbonde.

>
       
f
Aslach Hokaas Nedre. Odelsbonde.
 

Einer Aslachsen Hokaas Nedre. Født mellom 1560 og 1570. Død før 1637 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
Gift Gunnild Rolfsdatter Aslerud Vestre. Født omkring 1572 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF).
Død 1655 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 17.06.1655 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1
Aslach Einersen Hokaas Nedre/Agnes. Odelsbonde.
Født omkring 1600.
Død 1686 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 12.09.1686 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2

Biografi - Biography

Odelsbonde.
Født mellom 1560 og 1570.
Død før 1637 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).

Levde 1604 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
    En Lauriz betaler skatt av Nedre Hokaas i 1593 og 1594.

    Vi finner Einar første gang i skattelistene når bygningsskatten skal betales påsken 1604. Han betaler skatt i alle fall fram til 1629.

    Einer nevnes i ett gammelt aktstykke innlånt til Riksarkivet fra Haraldstad, Rakkestad. Innholdet er gjengitt i en avskrift:
    «28/11 1607. To lagrettesmenn i Baastad bevidner at Arne Fusker av Tomter på sine og sin bror Od Odsens vegne, Oluf Bredæg på egne og Christoffer Solberg av Spydeberg på sin hustrus vegne befullmektiger Einer Hogaas til å innløse 9 lispd. i Quiller søndre i Eidsberg som avgangne Osmund Kirkeby hadde utsatt til Andris Nielsen, Borgermester i Oslo.»

    Følgende to utrykte diplomer i Riksarkivet er gjengitt i avskrift ved Jon Anjer:
    Det ene diplomet omhandler Enner Hogos, skrevet av hans svoger, Tor Paalsen Mære:
RA-diplom Meren i Mosedal 1.12.1609 Papir
«Kiendis Jeg Thor paaellsøn, boendis paa Merde I Haabellsogenn medt dethe midt obne breff, adt effter som Jonn Eystadt i Trøgstad saagen, haffuer ladit mig steffne medt endt rigens steffning, adt møde paa løuerdag først kommindis, adt suare med mine medtarffuinge, paa min quindis vegne, for nogitt gods fonede Houkos, kan Jeg Jcke siellf personlig komme, haffuer Jeg derffor giffuidt denne breffuer, min verbroder, Enner Hogos, fullmagt Och nu medt dette midt obne breff fullmegtig giør adt suare paa mine vegne thill samme steffning och han der udi adt lade och giøre lide och vngellde huis loff och redt er liger vis som Jeg siellff personlig thillstede var thill vinnisbøyedt lader Jeg thrøcke midt signedt herneden under, och venlig ombededt Mekell Meren denne Min fulldt magt mig adt besegle. Actum Mere i Maasdall den i desember Anno 1609
                    T P - M E»
    Det andre diplomet viser at Einers far het Aslach og at hans hustru het Gunnild Rolfsdatter:
RA-diplom 27.1.1610 Pergament.
«Kijenndijs ieg migh Arne Otsen Boendijs paa Fuskier i tomthe sogen i Mossetall Met, dette Miit opne breff, mig att dett vittherlig skyldig att verre erllig och vell for standig mandt, Ener Aslagsen och handz høstrue Gunnill Rolffs dather, boendis paa synnste Hachos i Badstadsogen, iiij [siste j med strek; dvs. 3 1/2] gode ... Rigz daller, som hand mig thill min nød thørftighed veligen lannt, och mitt for strektt haffuer, huor for ieg medt min Egenn frii uille saa vell paa mijn kijre høstrus Barbra Helgisdatters ia och sam thøche, hanem igen i pantt setther iij Lindz pundt iort och skylt, ind i de 9 lindzpund skyld, som forne Ener aslagsen haffuer igenn indløst aff Anners Nielsen Borger i Opslo, som tuenne pantte Breff der om formelder daterit 1600 15 marti, den anden, daterit 1609 den 19 decembris: huilche forne iij [med strek, ser ut som 2 1/2] lindzpund skild i forne synste quiller, er mitt och miin Broders Ot Otsen rette och sannde odall, paa voris mores sijde, och ieg haffuer min Broders andpart aff kiøfftt som mitt Breff der om formeller huilche forne iij lindzpund iord och skyld, i forne synste kviller for Ener Aslagsen och hans Arffuinger skulle n de bruge och erholde, fra mig och mijne arffuinger, udi ... er for it fritt och frelst Brugendis pantt mett Rentte og Rettighed ieg mig och mijne Arffuinger at holle forne Ener Aslagsen och hans Arffuinger skadis Løs, ii Alle made, och Och [!] werre hans frii och felse hiemmelsmand for huer mand, thill schall i Alle Maade, i forne Threduffue Ar, och Naar forne threduffue Ar ere ude, och inngen eller mijne, Arffuinge bliffuer da saa till syndz, forne iij lindzpund skyllt igenn att Løse, da skulle vij dett løsse sex ugers dag epther att forne treduffue Ar er ude, och dersom vij dett da iche igen Løsse og igjen giffue hannem eller hans Arffuinger deris ud lagde peninger some r iiij daller. Da skall forne Ener Aslagsen och hans arffuinger beholde forne iij lindzpund skyld. vnder forskreffuit har Thrycher iegh mitt signett for dette breff och iegh nemlligen om beder disse mend AMund Hackas och Gumund Skatthalhen Lagretthis Mend i Bodstadstad [!] sogen dette Breff met mig att Beseglhe, att saa i Sandhet
Neder vore segell dathum Synste Hacha den 27 Januarj 1610».
Innkjøpt av Carl Hansen Skjenneberg i Baastad mai 1892.

    "
Landskatt Mikkelsmesse 1612, Heggen og Frøland fogderi, Trøgstad prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 31, legg 4, litra 23, bilde 10).

    I 1612 eier Einer og Lauritz Rolfsen Aslerud 5 lispd. hver i Kåtorp i Rødenes. Da disse parter er like store og da Einers hustru het Gunhild Rolfsen, er det sannsynlig at dette er arveparter:
«Einer Haagaas
    i Haagaas - 15 lispd.
    i Quilder Søndre i Edzberig Sogen - 1 phd.
    i Sørby ibid - 1 fær. 4 lispd.
    i Holm i Hoffuin Sogen - 12½ lispd.
    i Kaatorp i Røm Sogen - 2½ lispd.
    i Solberg i Skie Sogen - ½ phd.
Er Gudtz 3 phd. 1 fring 4 lispd. - Der aff giffuer 12½ dr. 7½ sk.»

    I en skatteliste av 1614 er Einer Hokaas oppført som eier av 1 skippd. 4 lispd. i i Quiller søndre blant annet jordegods.

    "
Jordebok 1616-17, Heggen og Frøland fogderi, Trøgstad prestegjeld (Lensregnskap Akershus len (eske 41, legg 3, litra 8, bilde 9).

    Jordeboken fra 1616 viser de skatter som ble pålagt gården:
«Jordbog offuer Heggenn och Frølands Skibreder Fra Philippi Jacobi Dagh Ao 1616, och thill Aarsdagenn igienn Ao 1617, paa all denn Wisse Rentte och Jndkompt Konn: Maytr: aff Samme Skibreder lader Opbere aff en Huer Jn Specie som samme Jordbog Wuiser - Trygstad Prestegielld - Bodstad Anex - Bundeguotzs.
Einer Haagaas.
    Smør - 3 bis: merker - ½ sk.
    Kornn - 1 spannd.
    Fuoring - ½ daller».

    "
Landskatt Martini 1622, Heggen og Frøland fogderi, Trøgstad prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 62, legg 5, litra M, bilde 7).

    I en skatteliste av 1622 heter det:
«Einer Haagaas Ehr eigendis
  Udj Haagaas samesteds - Tunge 16 lispd
  Udj Quiller i Edsberig sogen - 1 pd 4 lispd
  Udj Sørby ibj - ½ fiering
  Udj Soelberigh i Shiebergs sogen - 1½ pd
  Udj Holmb i Hoffuin sogen - 13 lispd
  Udj Kaaetorp i Marcher - ½ fj.
  Udj Gaardsrud i Trøgstad sogen - ½ pd»
Einer eier således tilsammen 4 skippd. 18 lispd.

    Jeg har ikke funnet Einer i «Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker» fra 1624-26.

    I landskattelisten i 1629 eier han det samme som i 1622, med unntak av at Garsrud med ½ skippd. er utgått.

    Einer må være død før 1637. I en skatteliste for dette året står hans enke Gunnild oppført som eier. 3

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 97.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 193.
  3. H. J. Huitfeldt-Kaas: Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing 1572-1580, trykt 1895, side 78 (p. 145). Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 412-414. R. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, side 283. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 488-489, 509, 574, 591.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26