Gunder Aslachsen Lund
(1632..1641)-1676
Gårdbruker.

>
ff
Einer Aslachsen Hokaas Nedre. Født mellom 1560 og 1570. Død før 1637 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
fm
Gunnild Rolfsdatter Aslerud Vestre. Født omkring 1572 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF). Død 1655 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
mf
Effuen Torchildsen Agnes. Død omkring 1628 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
mm
??? Reersdatter Wennevold Vestre.
f
Aslach Einersen Hokaas Nedre/Agnes. Født omkring 1600. Død 1686 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
m
Tore Effuensdatter Agnes. Født omkring 1598. Død 1690 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).

Gunder Aslachsen Lund. Født mellom 1632 og 1641 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1676 på Lund, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
Gift 08.06.1662 i Båstad, Trøgstad (ØF) 1 Gunbiør Erichsdatter Østenbye. Født omkring 1638 på Østenbye, Rømskog, Rødenes (ØF).
Død 1678 på Lund, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 08.12.1678 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2
Torer Gundersen Hokaas Nedre. Gårdbruker.
Født 1664 på Lund, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 15.05.1664 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3
Død 1722 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 27.09.1722 i Båstad, Trøgstad (ØF). 4

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født mellom 1632 og 1641 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Død 1676 på Lund, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 10.12.1676 i Båstad, Trøgstad (ØF). 5

Levde 1664 på Lund, Båstad, Trøgstad (ØF).
    Det er noe usikkert når Gunder ble født. I henhold til kirkeboken når han ble begravet er han født ca. 1641. I henhold til manntallene fra 1664-66 er han imidlertid født ca. 1632.

    Da Gunbiør og Gunder giftet seg i 1662 bodde de på Agnes:
«Esto mihi Spons Gunner Aslagsen Agnæs, Gundbiør Erichsd.». De ble «Copulered» 2. søndag etter trefoldighet samme år.

    Gunder var bruker av offisersgården Lund i Baastad. Skiftet etter hans død viser at han må ha vært en dyktig bruker av gården.

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser:


  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 30b.

«Adelsforleente Godtz: Lund, Hans och Gurj paaboer, schylder
    Som Sl: Welbr. Her Canzeler waar med forlehnt - Meell 1½ pund.
    LandzEyer Eyer Sielf och Joenn Lunds Arfiunger ibm. - 1 fær.
Skoug till Huse biugning, gierdefang och brendewed.
1 beche quernefald øde.
Skatter:
    Smør - 6 bz. - 1 mk.
    Korn - 2 Spand - 1½ mk. 4 sk.
    Ledingspenge - 1 sk. - 1 sk.
    Foring - ½ dr. - ½ dr.
    Pram Arbeid - 1 dr. - 1 dr.»

    I 1664 har familien flyttet til Lund.


  "
Manntallet i 1664-66, Prestenes 2.. manntall i 1666: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 31.

    «Gaard Noo 6 Lund» skylder i 1664 1½ skippund, 1 fjerding.
«Gunder Aslachs Bruger, er 32 Aar».
«Deres sønner» Torer Gundersen er 2 år.
Som sønner oppgis også:
Aser Kieldsøn, soldat, 22 år gammel og
Ole Rolfsen tiensted(?), 13 år gammel.
Som husmand oppgis Lauritz Niels, 23 år gammel.

    Gunder døde i 1676:
«II Advent Gunder Aslagsen Lund Æt(atis) 35 An».

    Det ble holdt skifte etter Gunder på Lund 09.08.1677. Brutto formue var 398 rdl. og netto formue 285 rdl. Registreringen viser at gården hadde en meget god besetning av husdyr og et ganske rikt innbo og løsøre. Gunder hadde pant i gården Morstad:

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-83, folio 330-331.

    «No 67:
    Henrich Simensen Sorenskrifuer Udi Heggen och Frøland, Sampt Niels Hogaas och Siøphar Setter, Laugrettis mend Udj Trøgstad prestegield, Giør Witterligt at Anno Christi = 1677 den 9 Augusti vare Vi epter Loulig Anordning, och venlig Bedenhed, forsamlede paa Lund i Bodstad Annex, till Betr: Trøgstad Sogen, der at Retferdigt Arfueskifte och Bytte at Anrette udj alt Huus som Tømptes och Arffaldt epter Sal: afgangen Gunder Aslachsen, som Boede och Døede paa bemelte gaard Lund, Och det emellum Hans Epterleffuende Hustrue, dend Erlig och Gudfrøgtige Kuinde Gunbiør Erichsdater, paa dend ene, och begge deris Sammen auflede børn, nafnlig Tore, Hans och Erich Gunder Sønner, paa den anden side. Offuerverende Landherren, Her Capitain velædle og Velbaarne Nicolaus Abraham von Møstichen, Sampt Ko: Ma: bøide Lensmand Olle Smedsen Aslerud, Item børnens Bestefader Aslach Ageness, och deris faderbroder Jon Dramstad, her ibm: Med ellers flere gaat folch.
    Hafuer Vi os først forebragt Boen till Registering och Vurdering, och er bestaaende Udj eptermeldende.
....».

    Ved skiftet etter hans far i 1686 overtok hans barn 1 skipd. i Guderud i Askim sogn. 6

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spons. Cop.», folio 114 og 115.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 166.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 121.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepulti», folio 109 samt kirkebok nr. 3, folio
 5. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 160.
 6. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 30b. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 309; Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 8 og 31. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 330. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 418-419.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26