Joen Aslachsen Lund/Aslachsbye
(1623..1628)-1693
Gårdbruker.

>
ff
Einer Aslachsen Hokaas Nedre. Født mellom 1560 og 1570. Død før 1637 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
fm
Gunnild Rolfsdatter Aslerud Vestre. Født omkring 1572 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF). Død 1655 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
mf
Effuen Torchildsen Agnes. Død omkring 1628 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
mm
??? Reersdatter Wennevold Vestre.
f
Aslach Einersen Hokaas Nedre/Agnes. Født omkring 1600. Død 1686 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
m
Tore Effuensdatter Agnes. Født omkring 1598. Død 1690 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).

Joen Aslachsen Lund/Aslachsbye. Født mellom 1623 og 1628 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1693 på Dramstad, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
Gift 13.08.1654 i Båstad, Trøgstad (ØF) 1 Karen Hansdatter Bye Nordre. Død før 1702.
Østen Jonsen Lund/Aslachsbye. Gårdbruker.
Født 1656 på Dramstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 01.06.1656 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2
Død 1739 på Aslachsby, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 26.07.1739 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født mellom 1623 og 1628 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Død 1693 på Dramstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 21.05.1693 i Båstad, Trøgstad. 4

Levde 1654 på Dramstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
    Joen var sønn til Aslach Einersen og Tore Effuensdatter på Agnes.

    Det er trolig at han kom til Dramstad først når han giftet seg i 1654.


  "
Koppskatt 1645. Heggen og Frølands skibsrede, Thrøgstad Sogenn (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 2, litra 23, folio 8).

    Ved «koppskatten» i 1645 bruker en Clemet Dramstad. Han var gift og hadde en dreng på gården.

    Samme år gifter en Joen seg på gården som vel må vel være identisk med gårdsdrengen.
1645: «20 Trin Copulat Joen Dramstad» (Kirkebok nr. 1, folio 65).

    Som framgår senere kan han ikke være idendisk med «Vår» Joen.

    I 1646 døde denne Joens hustru som het Torbor, antagelig i barselseng:
«XXI Sepulti Joen Dramstads Quinde Torbor 26 aar (Kirkebok nr. 1, folio 68).
    De fikk datteren Torbor, oppkalt etter moren, som ble døpt samme søndag moren ble begravet:
1646: «XXI [Trinit] Joen Dramstad Barn N. Torbor».
    Datteren fra ekteskapet med Torbor døde i 1650, 3 år gammel (Kirkebok nr. 1, folio 80).

    Clemid Dramstad brukte gården også i 1647 ifølge «Skattematrikkelen» det året.


  "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 15).

    Han betalte 6 daler i skatt.
Eiere var:
«Aslag Agnes 14 lispund.
Effuind Naadem i Høland ½ pund.
Trøgstad presteboell smør 1 spandt.
    Biuger Aslag Agnes».

    I 1647 giftet så drengen(?) Joen seg med Ingri ...datter:
«XIX Trin Spons Joen Dramstad og Ingri ...datter» (Kirkebok nr. 1, folio 72).
    Ingri og Joen hadde følgende barn (minst):
1649: «II Epiph Joen Dramstads barn N. Gurri. Hun døde antagelig i 1650, 1½ år gammel
                                                                               (Kirkebok nr. 1, folio 77 og 83).
1651: «II Adv Jøen Dramstads Barn Rønnow (Kirkebok nr. 1, folio 87).

  "
Kirkebok Trøgstad nr. 1, 1645-1707, «Kronologisk liste 1654, folio 94.

    Kirkeboken for året 1654 (folio 94) har vært noe vanskelig å tolke:
  VIII Trinit. Baptizati - «Joen Dramstads Barn».
  IX Trin. Sepulti - «Jøen Dramstads Barn. Æt 3 dgr.»
  XII Trin. Spons: Copulat - «Cop Jøen Aslagsen Dramstad. N»
  XIII Trin. Introductæ - «Ingri Dramstad».

    8. søndag etter trefoldighet døpes altså «Joen Dramstads» barn, navn oppgis ikke.
Neste søndag begraves barnet, 3 dager gammel.
12. søndag etter etter trefoldighet gifter «Joen Aslagsen Dramstad» seg, hans kone nevntes ikke.
Uken etter instroduseres «Ingri Dramstad».

    Forklaringen må være at vi her har å gjøre med to personer som begge het Joen!

    «Vår egen Joen» bosetter seg antagelig på Dramstad først når han gifter seg med Kari Hansdatter fra Nordre Bye i Enebakk i 1654. Kari nevnes ikke ved navn da, men vi får hennes navn når hun introduseres i 1658 etter at deres annet barn blir døpt.
    1654: «XII Trin Cop Jøen Aslagsen Dramstad N».
    1658: «XXI Trin Baptizati Jøen Aslagsen Dramstads B. Gunnild» (Kirkebok nr. 1, folio 105).
               «IV Advent Introductæ Karen Dramstad» (Kirkebok nr. 1, folio 106).

  "
Kvegskatt 1657. Heggen og Frølands fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 244, legg 2, litra 57, folio 8).

    Av Kvegskattlisten for 1657 ser vi at gården har 3 hester, 11 kuer, 12 sauer, 3 svin og 3 geiter.
Det betales 5½ mk. 1 sk. i kvegskatt.
    Clemet er fortsatt oppført som bruker av gården.

  "
Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse 1660. Heggen og Frølands fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 256, legg 1, litra X, bilde 9).

    Kontribusjonsskatten jonsok og mikjelsmesse i 1660:
«Clemmidt Dramstad,
    Aßlach Agnes - 8 Lißpund,
    Effuin Nadimb i Høllandt - ½ pund,
    Thrøgsta presteboll, Smør - ½ Spand, ehr
        Thunge - 28 lb: - 10 dr. [i skatt], - Forlindret 2 dr,
Aßlach Agneß biuger.»
    «Pund» som masseenhet kalles også «libra» (romersk pund), forkortet «lb:».
Her er det tydeligvis ment lispund!

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser at Joen nå har overtatt gården:


  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 26b.

«Bonde Goedtz: Dramstad, Joen paaboer, schylder til
    Aslach Agnes - Miell 14 Lispd.
    LandzEyer Niels Grepperud i Høland - 1 pund.
    Trøgstad prestebol - ½ spand smør.
Aslach Agnes biuger.
Skoug till gierdefang och brendewed.
Skatter:
    Smør - 6 bz. - 1 mk.
    Korn - 2 Spand - 1½ mk. 4 sk.
    Ledingspenge - 1 sk. - 1 sk.
    Foring - ½ dr. - ½ dr.
    Pram Arbeid - 1 dr. - 1 dr.»

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 10, 1669, folio 76a-76b.

    Et pantebrev utstedes på Dramstad 18.05.1662 fra Nils Stensen Greperød, Høland, til Jon Aslaksen Dramstad på 6 lispund med bygsel og 1 lispund uten bygsel i Dramstad mot 42 rdl., ugjenløst i 29 år. Tinglyst 27.08.1669.

  "
Prestenes 2. manntall i 1666: 2.1 Trøgstad prestegjeld, Baastad sogn, folio 32.

    «Gaard Noo 23 Dramstad» skylder i 1666 1 skippund 4 lispund tunge og 1 spand smør.
«Besidder» er Joen Aslagßsøn, 38 år gammel.
Som sønner oppgis:
«Gudmund Torerßsøn, er 12 Aar».
«Østen Joenß er 8 Aar».
«Ewen Joenß er 3 Aar».
    I fogdenes manntall fra 1664 oppføres også:
«Tienstedræng: Niels Lauritssøn Soldat 20 Aar».

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 12, 1671, folio 25b.

23.05.1671 tinglyses at fogden forordner Jon Dramstad til formynder for Gunnhild Bergersdatter Rud.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678. «Rostieneste» (odelsskatt) og leilendingsskatt.

    Joen betalte i 1678 «Rostieniste» (odelsskatt), leilendingskatt, den «Visse Indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Rosstjeneste - Baastad - Bilde 181.

    «Jordeboeg Paa Proprietariernis Eyende Jordegods udi Heggen och Frølands Fogderi
Beligende huor aff Dend Naadigste paabudne Rostieniste suaris pro ANNO 1678.
Trøgstad Sogn - Jordegods som Bønder og Andre, udi Sognet eyer, och udi fougderiet Beliggende:
    Jon Dramstad
        ibm - 7 Lispd.
        i Gabestad - 4 Lispd.
        i Sæter - 2 Lispd. 1½ rem.»
            Det skulle betales «1½ Rix ort» i «Dend Naad: paabudne Rostieniste»
            for «huer tønde Hart Korn» omregnet fra «Proprietariernis» landskyld.
    Parten i Gabestad oppføres som hans odelsgods.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Leilendingsskatt - Baastad - Bilde 283.

    «Heggen oc Frøllands fougderies Mandtal huor Efter Leilendingskatten
Aar 1678 Och til aars Dagen ANNO 1679 - Baadstad Sogn:
    Dramstad som Joen paaboer, Schylder
        till Aslach Agnis - 17 Lispd.
        Besidderen Sielf ibm. - 7 Lispd.
        till Thrøgstad presteboell - Smør - 15 bzr.
            Thunge - 1 phd. 4 lispd.
            Smør - 15 bzr.
    Aslach Agnis biuger».
    Leilendingskatten settes til 5½ dr. 14 sk.

  "
Fogderegnskapet Heggen og Frøland 1678. I tillegg til leilendingsskatt og eventuell «Rostieneste» (odelsskatt), omfattet beskatningen «Visse indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

    «Jordebog Ofuer Heggen och Frølands fogderies Visse Indkomst
Beregnet fra Nyt Aar = 1678 och till aars Dagen ANNO 1679 - Bodstad Sogn:
    Dramstad Joen
        Smør - 6 bzr. - 1 mk.
        Korn - 2 Spd. [Spand] - 1½ mk. 4 ß.
        Ledingspenge - 1 sk.
        Foring - ½ dr.
        Pramarbeid - 3 mk.»
    «Tiende Mandtals Register Udi Heggen och Frøllands Fogderi pro Anno 1678
- Trøgstad Sogn - Bodstad Annex:
    Drambstad
        ½ setting Roug, ½ kanne Huede, 1 quart Bl: Korn, 1 pot Tore,
        2½ tønner Hafre och ½ setting Erter».
            (1 tønne = 4 kvarter = 12 settinger = 48 kanner = 192 potter).
    «Mandtall ofuer dend Naadigste paabudene Tønde Biug oc halfandett Les Høe af huer fuld gaard
Beregnet udi Penge anslagen Nemlig for = 1 tn. Biug = 2½ rdr. och = 1 Les Høe = 2 rdr.
forfalden in Anno 1678 - Trøgstad Sogn - Baadstad Annex:
    Dramstad - 24 Lispd. ½ spd. Smør.
        Anslagen for Biug - 1 rdr. 72 sk., for Høe - 2 rdr. 10 sk.»
    «Heggen oc Frøllands Fougderies Mandtal Ofuer Den Naadigste Paabudne
Proviantt Skatt Oppebørsel for ANNO 1678 - Trøgstad Sogn - Baadstad Annex:
    Dramstad - 24 Lispd. ½ spand Smør - Schatten: ½ dr. 20 sk.ß»

    Ved skiftet etter hans far i 1686 overtok Joen:
17 lispund i Dramstad med bøxel og
 3 lispund i Hobbel uten bøxel.

    Joen døde på Dramstad i 1693:
«Dnca Rogate (5. søndag etter påske) Sl. Joen Dramstad 70 Aar g.».

    Skifte etter Joen ble avholdt på Drambstad i Baastad 15.06.1693.

    Hans brutto formue var 262-2-19 og netto formue 245-1-19 dlr.:

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 219b.

    «No 131:
    Henrich Diderichsøn Altenburg forordnede Soren Schrifuer offuer Heggen oc Frøland, Giør vitterlig at Anno Christi 1693:, d = 15 Juny er Schifte oc Deeling holden Udinden Huus som Tømptes och til arfs falt efter Sahl: Udj Herren Hensoefuede Joen Aslachsen Som Bode oc Døde paa en Ahsignerede Dragun Corporal Quarter Drambstad i Baadstad Annex til Trøgstad, oc det imellem den Sahl: Mands igien Lefuende Hustrue Gudfrychtige Quinde Karen Hansdatter paa den Ene oc begge Deris sammen auflede Børn Nafnlig,
    Østen, Effuen, Hans oc Christen Jons Sønner,
    Gunild Joens Datter som har til Egte Tron Øridsbye,
    Helje Joens Datter som har til Egte Halstuor Natterud her ibm,
    Karen Joens Datter som har til Egte Gulbrand Voiin i Hofsund Annex til Spiudeberig,
    Tore och Sidsel Joens Døtre U-gifte
paa den anden Side som samptlige var tilstæde, offuerverende Hans Kongl. Mayts. bestalte Leutenant WelEdle Gotshe(?) Wolgast, Lendsmanden Holmb Rieser oc 4de worderings Mend Halfuor Hochaas, Hans Sand, Tron Foes oc Olle Rachnerud et
Er da efter den forhen forrettede Registering Rigtigen blefen Taxcerit och vurderit saa vit er angifues och bestaar udj Eftenmeldte Summa 262 rdr. 2 mark 19 sk.»
....

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 221b.

            «Jordegoeds.
i Drambstad med Bøxsel ofuer al gaard - 24 Lispd:
i Krogstad med Bøxsel i Enebach sogn - 10 Lispd:
i Hobbel i Aschimb sogn Uden Bøxsel 5 Lispd.
                               1 Schippd: 19 Lispd:
    Deraf tillkommer Moderen Karen Hansdatter
i Drambstad med Bøxsel ofuer halfue gaard - 12 Lispd:
i Krogstad - 5 Lispd:
i Hobbel 2½ Lispd.
                               19½ lispd:
    Eldste Broder Østen Jonsen
i Drambstad med Bøxsel oc AasedesRett effter Moderens Død - 1 Lispd: 3 remol 3 3/26 bz
i Krogstad med Bøxsel - 3 2/20 remol
i Hobbel sogn Uden Bøxsel 12 4/13 bz.»

    Hans 3 brødre, Effuen, Hans og Christen, fikk motsvarende brødreparter, mens søstrene Gunhild, Helje, Karen og Tore fikk søsterparter lik halve brødrepartene.

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 222a.

    «Saaledis Schifft oc Deelt till enhuer pro quota som forschrevet staar oc forblifuer de 2de u-gifte Pigebørns tilfaldne Midler udj Moderens bevahr oc obagt jndtil de kommer til Lovalder, eller vorder forseet, oc er tilførordnit deris Broder Østen Jansen dermed at Hafue fligtig Jndseende at intet deraf kommer dem til schade, saa frembt Hand iche Selff dertil vill Suare det bekræftis med Egen Hand oc Zignet.
    Actum Anno Die ut Supra.»

-->> 1650: «XIV Trin Sepulti Karen Dramstad Æt. 38 (Kirkebok nr. 1, folio 83). 5

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spons Copulat», folio 94.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 100.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Sepult:», folio 135.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepultura», folio 226.
 5. Koppskatten 1645, Akershus len, 23 Heggen og Frøland fogderi, Thrøgstad Sogenn, folio 8. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Baadstad sokn, folio 15. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 26b. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 308; Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 8 og 32, nr. 23. Tingbok Heggen og Frøland nr. 10, folio 76a-76b; nr. 12, folio 25b. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 219b. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 417-418.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26