Hans Johannesen Dramstad/Hvammer
1678-1715
Gårdbruker.

>
ff
Hans Øyestad Mellom. Født omkring 1603. Død 1651 på Øyestad Mellom, Trøgstad (ØF). Leilending, gårdbruker.
fm
Aase Øyestad.
mf
Lars Madsen Skinneberg. Født omkring 1635. Død 1663 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
mm
Martha Gundersdatter Aas. Født omkring 1625. Død 1697 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF).
f
Johannes Hansen Hvammer. Født omkring 1642. Død omkring 1703 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
m
Ingri Larsdatter Skinneberg. Født 1656 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1720 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).

Hans Johannesen Dramstad/Hvammer. Født 1678 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1715 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
Gift 25.02.1703 i Båstad, Trøgstad (ØF) 1 Ambiør Østensdatter Lund/Aslachsbye. Født 1687 på Lund, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 24.06.1687 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2
Død 1754 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 07.04.1754 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3
Johannes Hansen Hvammer. Reservedragon, gårdbruker.
Født 1704 på Dramstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 01.05.1704 i Båstad, Trøgstad (ØF). 4
Død 1781 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 29.07.1781 i Båstad, Trøgstad (ØF). 5

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født 1678 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 24.11.1678 i Båstad, Trøgstad (ØF). 6
Død 1715 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 24.03.1715 i Båstad, Trøgstad (ØF). 7

Flyttet 1703 fra Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF) til Dramstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Flyttet 1705 fra Dramstad, Båstad, Trøgstad (ØF) til Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
    Hans ble døpt i 1678:
«Dnica 26 p. Tri: Johannes Hvammers B. N. Hans».

Hans Hvammer er fadder 1 søndag i advent i 1702 da Tosten Bergerud døper sitt barn ...(?).

    Hans og Ambiør troloves i 1702:
«Feria III Nat: Hans Johannis: Søn og Anbiør Østens Datter». Forlovere var deres fedre, Johannes Hvammer og Østen Aslaksbye. De giftet seg «Dom Invoc[ávit], dvs. 1. søndag i fasten, i 1703.

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 32, 1702-04, folio 52b.

    Ambiørs far, Østen, og hans bror Hans utsteder så den 16.03.1703 bygselseddel til Hans Johannesen på 12 lispund i Dramstad, tinglyst samme dag. Familien flytter til Dramstad hvor de bor når sønnen Johannes døpes.

    I 1703 dør hans far, og moren gifter seg året etter med Ole Sjøfarsen. Samme år selger Ole sin andel av Hvammer til Hans, og flytter sammen med Hans mor Ingri til Søndre Sæther:

  "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 1, 1689-1704, folio 264a.

    «No. 571.
    Kiendis Ieg Olluf Søpharsen boende paa Huammer i Baadstad Annex til Trøgstad, og hermed for alle giør vitterlig, at ieg med min Kiere Hustru Ingrj Larsdatters Widenshab, Ja willie og Samtøche, hafuer Saalt og afhendt saa som hermed Bebrefuer og afhender fra mig og alle mine arfinger til min Kiere Stif Søn wonhafftig paa Dramstad udj benevndte Baastad Annex en halfj Shippd Aarlig Landskyld Jordegods med bøxel udj fornefnte min paaboende gaard Huammer Effter som Hand tilforn Arfueligen Effter sin Sahl. fader udj benevnte gaard, forhen er Ejende En Half shippd, huilchet foreschrefne halfue shippund med underliggende ødegaard Gulberig og al anden tilligende Setter og Lunder, were sig Agger, Eng, Shov, March, Fishewand og Fægang, Husebygninger og Aabud, waadt og tørt til fields og fiere som nu tilliger og af arild tid med dette tilligebør, intet undtagen ved Huad Nafn Det Nefnis Kand, benevnte min Kiere Stifsøn Hans Johannesøn med sin Kiere Hustrue Ambiør Østensdatter børn og Arfinger, frelseligen shal følge niude Bruge og Beholde til ævindelig Odel og Ejendom af mig og mine arfinger upaa... Ret, at giøre Sig saa Nøttig og gafnlig som hand bæst Wil og Kand, paa Lige Condition min Sahl. formand og Hustru det brugt og fuldt hafuer, og vil gud til nu Anstundende fardag Effter dette brefs dato at giøre for hannem ald gaarden og dess tilligende adgaard Rødelig i alle fald Effter Lovens Sigende tillige dend gamle Dragons Mundering, saa som Hæst, Sadel og alt Andet tilhørende at blifue ved gaarden, saa ieg Eller hustru Effter denne dag ej Kiender os nogen Lod deele Eller Ret til benevnte gaard Huammer eller des tilligende i nogen maade, som mig derfor betalt, Effter mit Eget Nøye, Nemblig En Hundrede og Halfttredsinds tiunge Rdl - Siger 150 Rigsdhr Courand Myndt den forend ydermere Bepligter mig at dersom Jnd benevnte gods, som dog ej Er at formode, formedelst min wandhiemmel Blef gedagte min Stif Søn Hans Johannissøn Hustru børn Eller arfinger Ved nogen Lovlig domb, i frawunden, da at forschafe hannem Lige got Beleilige gods Eller alle sinne Udlagte Penger i en samlet Summa, forinden 6 Uggers forløb Effter det Lovlig Beifuer til Kiende gifuen, med ald anwendte bekostning saa Hand og Hans Arfinger, af mig min Hustrue og woris arfinger En for alle og alle for En Winden dette Kiøb, schal blifue Holden schadeslos vden argelist i alle optengelige maader, at saaledis u-Ryggeligen Holdes skal, Hafuer sig mit Nafn Herunder underskrefuet, og wenlig tilbeden til 2de dannemend Mogen Kopperud og Henning Rud, som troverdige widne, om dette kiøb med deris undertrøgte Signeter at bekreffte.
                    Datum Lindtoe d 23 Juny Ao 1714.
                           Olle Siøpharsen Egenhand
         Offendtelih publiceret paa Grammeltund udj Trøgstad
      Sogen der almindelig Sageting holdißd = 25 Juny Ao 1704
                                 Testh Hetetenburg»

    Familien flyttet derfor tilbake til Hvammer etter kort tid, antagelig i 1705 da deres sønn Hans døpes dette året.

  "
Trøgstad sogn, Baastad annex, Heggen og Frøland fogderi - Ekstraskatt 1711.

    «Skoskatten» i 1711 viser for Hvammer:
«Hans med sin Hustrue» - 4 par sko.
«1 tienstedreng» - 2 par sko - Årslønn 1 Dlr.
«1 tienstepige» - 2 par sko - Årslønn 3 Dlr.
«1 Huusmand med sin Hustrue» - 4 par sko.
    Tilsammen 12 par sko á 3 Skilling i skatt, som utgjorde 36 Skilling i skatt.
Dertil kom 1/6-del av tjenestefolkenes årslønn som utgjorde 64 Skilling.
De betalte altså tilsammen 1 Dlr. 4 Skilling i skatt.

    Hvammer hadde en samlet skyld på 1 skippund 11 11/16 lispund og til Hans Kongl. Maj. 1 Skind. Gården var dragongård og fikk derfor også betale følgende skatter og avgifter i 1711:
Leilending skatt - 6 Dlr. 48 3/20 Skilling
Proviant skatt - 78 11/20 Skilling
Rostiening skatt af 1 skippd. 10 3/16 lispd. - 63 3/8 Skilling
Landskyld af 1 Skind - 10 Skilling
Leding penge - 43 Skilling
Smør 4 1/3 bs. - 13½ Skilling
Ledingkorn 1½ spand - 30 Skilling
Foering - 48 Skilling
Arbeidspenge - 60 Skilling
Tilsammen 9 Drl. 64 1/5 Skilling!

    Hans allerede døde i 1715:
«Dom: Óculi (3. søndag i fasten) Sepulti: Hans Johansøn Hvammer gl. 38 aar k.b.». 8

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sponsat: Nupt», folio 285 og 286.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptism», folio 196.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Døde», folio 181.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Babt», folio 291.
 5. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Døde og Begravne», folio 213.
 6. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 166.
 7. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepulti», folio 55.
 8. Tingbok Heggen og Frøland nr. 32, folio 52b. Pantebok Heggen og Frøland nr. 1, 1689-1704, folio 264. Ekstraskatten i 1711.Trøgstad sogn, Heggen og Frøland fogderi.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26