Johannes Hansen Hvammer
1642?-1703?
Odelsbonde.

>
       
f
Hans Øyestad Mellom. Født omkring 1603. Død 1651 på Øyestad Mellom, Trøgstad (ØF). Leilending, gårdbruker.
m
Aase Øyestad.

Johannes Hansen Hvammer. Født omkring 1642. Død omkring 1703 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
Gift 06.05.1677 i Båstad, Trøgstad (ØF) 1 Ingri Larsdatter Skinneberg. Født 1656 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 03.02.1656 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2
Død 1720 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 27.04.1720 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3
Hans Johannesen Dramstad/Hvammer. Gårdbruker.
Født 1678 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 24.11.1678 i Båstad, Trøgstad (ØF). 4
Død 1715 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 24.03.1715 i Båstad, Trøgstad (ØF). 5

Biografi - Biography

Odelsbonde.
Født omkring 1642.
Død omkring 1703 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).

Levde fra 1664 til 1670 på Øyestad Mellom, Trøgstad (ØF).
Levde 1672 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
    Ved manntallet i 1664-66 bor Johannes hos sin stefar på «Mellem Øystad». Han er 22 år og «Rytter».

    Han kjøpte så bondegodset med odel i Hvammer på 1 skippund i 1670 og flyttet dit.

    O Rygh skriver om Hvammer i «Norske Gaardnavne»:
Gård nr. 148, Hvammer, «i Huammom» i RB, Huammer i 1593, 01.01.1604 og 1612 og Hwammer i 1723.
«Hvammir, Flt. af hvammr. Navnet svarer til Beliggenheden da her i Nærheden er flere "Hvammer".»

  "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Trøgstadtt Prestegielld».

    I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Heggen og Frøland skibrede er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted:
    «OdellsBønderne aff Trøgstadtt Prestegielldt, Angiffuett deris Odels Jnndkumbst, Att Wehre Raadigtt, som Eptherføllger:
    ....
Halldwor Huamer
    Wdj Huamer - odelsgoeds - 13 lpd».

    Skattematrikkelen av 1647 viser:


  "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 18).

«Halduor Huamer 20½ lispundt.
    Trøgstad prestboll 1 fr.
    Velbr. her cantzeller 1 schind.
    Byger bunden selff.»
Det betales 6 dr. i skatt.

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser:


  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 27a.

«Bonde Goedtz: Huammer med Gulberg der under ligger,
Berger paaboer, schylder till
    Gunder Biørnestad - Miell 1 pund.
    LandzEyer Thrøgstad prestebol - 1½ lb. 6 bz.
    Welb. Her Canzeler - 1 Schind.
Gunder Biørnstad biuger.
Skoug til Gierdefang och brendewed.
1 liden Beche quern bruges til hussbehoff.
Skatter:
    Smør - 5 bz - 13 sk.
    Korn - 1½ Spand - 1 mk. 6 sk.
    Ledingspenge - 2 alb: - 2 alb:
    Foring - ½ dr. - ½ dr.
    Pram Arbeid - 1 dr. - 1 dr.»

    Den tidligere brukeren på Hvammer, Berger Christophersen Hvammer, døde i 1667, 45 år gammel.

    Et kjøpebrev datert 09.06.1670 utstedes av Amund Olsen tilholdende på Goperud og hans medarvinger til Johannes Øjestad på odel og innløsningsrett til Hvammer i Båstad sokn som var selgerens fars gods, og som står i pant på Bjørnestad. Kjøpebrevet tinglyses 11.10.1670 (HF tingbok nr. 11, folio 54a):

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 11, 1670-71, folio 54a.

    Et annet kjøpebrev på gården Hvammer i Båstad datert på Bjørnestad 20.10.1670, viser at Johannes Øjestad har kjøpt gården av nærmeste odelsarvinger, og løst fra [pantsetning hos] Amund Bjørnestad til evig odel. Kjøpebrevet er tinglyst 22.05.1671 (HF tingbok nr. 12, folio 19b):

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 12, 1671, folio 19b.

    «Lest och forkyndt eet Kiøbe Breff paa den gaard Huammer J Baadstad Sogen, Som Johannes Øjestad haffr sig tilforhendet efter Neste Odelsarffinger och det fra Amund Biørnestad løst Sig til Ewig odel och Eje,
aff dato Biørnestad den 20 octobr Anno 1670
wende(?) 3 Zigneters paatrøchelse».

    Johannes gifter seg første gang med Gunild Nielsdatter i 1672:
«7 p Trin Cop Johannes Hansen Hvammer, Gunild Nielsdatter» (Kirkebok nr. 1, folio 146).

    Gunild og Johannes hadde følgende barn (minst):
1673: Hans, han døde samme året.
1674: Aase(?).

    1673: «IX Trinit Baptizati Johannes Hvammer B. N. Hans». Hans døde 19. september samme år (Kirkebok nr. 1, folio 149).
    1674: «1 Adv. Baptizati Johannes Huammers B. N. Aase(?) (Kirkebok nr. 1, folio 153).

    Johannes og Ingri gifter seg i 1677:
«Palmarum Spons: Johannes Huammer Ingri Larsd. Skønnebergt».
De gifter seg «Dom Jubiláte» (3. søndag etter påske).

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678. «Rostieneste» (odelsskatt) og leilendingsskatt.

    Johannes betalte i 1678 «Rostieniste» (odelsskatt), den «Visse Indkomst» inntegnet i kongens jordebok, leilendingsskatt, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Rosstjeneste - Baastad - Bilde 181.

    «Jordeboeg Paa Proprietariernis Eyende Jordegods udi Heggen och Frølands Fogderi
Beligende huor aff Dend Naadigste paabudne Rostieniste suaris pro ANNO 1678.
Trøgstad Sogn - Jordegods som Bønder og Andre, udi Sognet eyer, och udi fougderiet Beliggende:
    Johannes Huammer
        ibm. - 1 Schippd.
        i Huesser - 1 fær.
            Det skulle betales «1½ Rix ort» i «Dend Naad: paabudne Rostieniste»
            for «huer tønde Hart Korn» omregnet fra «Proprietariernis» landskyld.
    Fjerdingen (5 lispund) i Huesser oppføres som hans odelsgods.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Leilendingsskatt - Baastad - Bilde 284.

    «Heggen oc Frøllands fougderies Mandtal huor Efter Leilendingskatten
Aar 1678 Och til aars Dagen ANNO 1679 - Baadstad Sogn:
    Huammer som Johannes paaboer, Schylder
        Som Hand Sielf eyer - 1 phd.
        Thrøgstad presteboell = 1½ Lispd. 6 bzr.
        Som Hr. Rentemester Welb. Steen Hundorf følger Canonj gods - 1 Schind.
            Thunge 21½ Lispd. 6 bzr.
            Kalf schind - 1.
        Et quernhuus der under.
    Besidderen biuger Allene».
    Leilendingskatten settes til 4½ dlr.

  "
Fogderegnskapet Heggen og Frøland 1678. I tillegg til leilendingsskatt og eventuell «Rostieneste» (odelsskatt), omfattet beskatningen «Visse indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

    «Jordebog Ofuer Heggen och Frølands fogderies Visse Indkomst
Beregnet fra Nyt Aar = 1678 och till aars Dagen ANNO 1679 - Bodstad Sogn:
    Huammer Johannes
        Smør - 4½ bzr. - 18 sk.
        Korn - 1½ Spd. [Spand] - 1 mk. 6 sk.
        Ledingspenge - 2 alb.
        Foring - ½ dr.
        Pramarbeid - 2½ mk.»
    «Tiende Mandtals Register Udi Heggen och Frøllands Fogderi pro Anno 1678
- Trøgstad Sogn - Bodstad Annex:
    Huammer
        ½ setting Roug, ½ setting Huede, 5 settinger Bl: Korn, 1 kanne Tore,
        2¾ tønner Hafre och 1 kanne Erter».
            (1 tønne = 4 kvarter = 12 settinger = 48 kanner = 192 potter).
    «Mandtall ofuer dend Naadigste paabudene Tønde Biug oc halfandett Les Høe af huer fuld gaard
Beregnet udi Penge anslagen Nemlig for = 1 tn. Biug = 2½ rdr. och = 1 Les Høe = 2 rdr.
forfalden in Anno 1678 - Trøgstad Sogn - Baadstad Annex:
    Huammer - 21½ Lispd. 6 bzr. 1 Schind.
        Anslagen for Biug - 1 rdr. 34 sk., for Høe - 1 rdr. 66 sk.»
    «Heggen oc Frøllands Fougderies Mandtal Ofuer Den Naadigste Paabudne
Proviantt Skatt Oppebørsel for ANNO 1678 - Trøgstad Sogn - Baadstad Annex:
    Huammer - 21½ Lispd. 6 bzr. 1 Schind - Schatten: ½ dr. 5¼ sk.»

    27.06.1684 gikk fogden gikk til sak mot Gunner Kopperud, Hans Solberig og Johannes Huammer et consortis for at de har begått vold mot kongens gård Lund. De hadde revet ned et hus som Iver Lund hadde bygd, etter de saksøktes mening på deres eiedeler. Det ble fremlagt en lagmannsdom av 20.06.1682 (HF tingbok nr. 22, folio 25a):

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 22, 1683-84, folio 25a.

    «Fougden Jndgifuer en Rigens Cibation af dato Aggershuus dj = 30 May 84, med Huilchen Hand Jnd.iterer Gunner Kopperud, Hans Solberig Johannes Huammer et Consortis med formehning de schall hafue begaaait wold paa Hans Kongl. Maytz. Gaard Lund. Item och Jndstefnt Jfuer Lund at gestendig ... huad Schade ham er tilføyet.
    Gunner Kopperud Hans Solberig Johannes Huammer et Consortis ej benegter at hafue Neder Refuet et Huss Ifuer Lund opbygde, som de formehner paa deris Eyendehler, och framblagte velvise Sl: Laugmands Domb dennem i mellumb prohcerit in Anno 1682, dj 20 Juny. Da Saa den Sag hafuer Sin Sahrfe..de er den Prolongerit till førstkommende, dj = 16 August, huor da Parterne Sig hafuer at Jndstile den gaais huis Rett Er».

    Saken ble utsatt til 16.08.1684. Den fremlagte lagmannsdommen bestemte at den omtvistede plass igjen skal utlegges (til sameiet) hvorfor de saksøkte frikjennes (HF tingbok nr. 22, folio 27b-28a):

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 22, 1692, folio 27b-28a.

    «Udinde den opsette Sag imellumb Fougden Christen Knudtsen, och Contraparterne Gunder Kopperud Hans Solberig et Consortis Angaaende deris for Maste.. for det Huss de paa Lund Eier som Fougden formehner hafuer Neder Refuit burde at Lide Sampt for Rettens Undtaigelse, huor paa Fougdens Fuldbegtige Endelig var Domb begerindis.
    Da som af den Indgifne Laugmands Domb forehins at den omthuistende plads bør igien at udleggis och Blifue som till forn till nogen af Enten parter Beviser med Louglige Documenter eller prof Ret Scheel och Dehle, viste vie der udj iche Retten at Kiende, End Gunder Kopperud Johannes Huammer och Hans Solberig et Consortis Bøhr for Fougdens pretention være fri Saa lenge Hans veluisshed Domb staar ved magt, Befinder sig nogen af partene paa Hans veluissheds Domb Beschadiget Søger Sig det for Hans ordinarie ofuerDom.. Gaais vill da Suaarit Rett er.
    Angaaende Rettens undtvigelse som Fougden Formehner, de derfor till Hans Maytz. Burde at Bøde da som at den førige Sohne Schrifues Domb som udj veluiste Sl. Laugmands Domb er Jndført Befindes ... Jndegt, och alle Landherrers iche mehre gifue Loug...stel, som Burde at ..., Huorfor de Ligeledis ..f.. Kiendt, med videre och mehre som med Dombs Beschrifielse schall forclaris»

    16.10.1685 utsteder Christopher Monsen Birckenes i Høland og Johannes Huammer i Båstad et skjøte til Gudmund Busterud på ½ skippund med bygsel i Huesser i Båstad. Skjøtet tinglyses 07.05.1686:

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 24, 1686-90, folio 3b.

    «Publicerit Christopher Monsen Birkenis af Høland och Johannes Huammer af Baadstad Annex deris udgifne Schiøde paa Et half Schippunds Jordegods med Bøxsel udj den gaard Huesser i Baadstad Annex som er till Odel og Ejendomb hafuer afhendt till Gudmond Busterud i Trøgstad Sogen.
Daterit Quachestad d = 16 8bd (oktober) Ao = 1685» (HF tingbok nr. 24a, folio 3b).

    Dom Invocavit i 1696 var Johannes og hans kone Inger faddere da Gudmund Hvæse døper datteren Ingeborg (Kirkebok nr. 1, folio 248).

    Tinglysning 16.03.1697:
02.01.1697 utsteder korporal Nils Christensen en obligasjon til Johannes Hvammer i Båstad på 100 rdl. mot pant i 1 skippund i Søndre Sæter (HF tingbok nr. 30, folio 36b):
    «Publicerit Corporal Niels Christensens Udgifne Obligation paa 100 Rdr som Hand er schyldig till Johannes Huammer i Baadstad Annex huorfor till Underpant er stillet En Schippd: Goeds med Bøxsel i Søndre Setter till Capital och Rente blifuer betalt.
Daterit Setter d = 2 Januarj 1697».

    Skifte etter Johannes ble avholdt 20.12.1703.


  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 503a

    «No 369:
Anno 1703 d = 20 Decemb Er Schifte holden paa en Dragongaard Huamer i Baadstad Annex til Trøgstad efter Sahl: udj Herren hensofuede Johannes Hansen i mellem den Sahl: Mands efterladte Hustrue Gudfrygchtige Quinde Ingri Larsdatter paa den Eene oc begge Deris sammen auflede Søn Nafnlig Hans Johannesen paa den anden side, som var I lieue... og myndig. Oververende WelEdle Hr. Capitain Vittinghoffs beschickede Capitain Armis, Mons Niels, Jens Aamodt, Lendsmanden Tore Hochaas oc 4de Mænd, Tron Fos, Sifuer Haugland, Hals. Hochaas oc Peder Gunningsrud o.l.
Er da efter foregaaende Registering, Boens midler Rigtig wurderit och Taxcerit, saa vit som blef anvist som bedrager in allis til
= 186 rdr 1 mark 2 sk.
....
Jordegods
Udj Huamer odelsgoeds med bøxel 1 schippd.
        deraf tilkommer
Moderen i Huammer med bøxel 10 lispd.
Sønnen Hans Johannesen ligeledes i bemte Huammer med Bøxel 10 lispd.
                1 Schippd.
....». 6

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spons: Copul:», folio 161.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 99.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult:», folio 95.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 166.
 5. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepulti», folio 55.
 6. Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 8. Heggen og Frøland skibrede, folio 494. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Baadstad Sogen, folio 18. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 27a Manntallet i 1664-66, Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 8 og 25. Tingbok Heggen og Frøland nr. 22, folio 25a og 27b-28a; nr. 30, folio 36b. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 503.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26