Lars Madsen Skinneberg
1635?-1663
Gårdbruker.

>
       
   

Lars Madsen Skinneberg. Født omkring 1635. Død 1663 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
Gift 29.04.1655 i Båstad, Trøgstad (ØF) 1 Martha Gundersdatter Aas. Født omkring 1625.
Død 1697 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 21.02.1697 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2
Ingri Larsdatter Skinneberg. Født 1656 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 03.02.1656 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3
Død 1720 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 27.04.1720 i Båstad, Trøgstad (ØF). 4

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1635.
Død 1663 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 24.05.1663 i Båstad, Trøgstad (ØF). 5

    Lars og Martha giftet seg i 1655:
«Reminicere Sp. Lars Madsen Sk... Martha Skønneberg».
Lars Skønneberg og Martha Gundersdatter ble «Copulert» Misericórdia [2. søndag etter påske]:
«Reminiscere Copul: Lz Skønnebær, Martha Gunnd.» (kirkeboken har her feilaktig anført Reminicere).

  "
Kvegskatt 1657. Heggen og Frølands fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 244, legg 2, litra 57, folio 8).

    Av Kvegskattlisten for 1657 ser vi at gården hadde 2 hester, 11 kuer, 10 sauer og 3 svin.
Det ble betalt 1 Dr: 21 Sk. i kvegskatt.

  "
Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse 1660. Heggen og Frølands fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 256, legg 1, litra X, bilde 8).

    Kontribusjonsskatten jonsok og mikjelsmesse i 1660:
«Anders Schiønberg - 1 pund - 8 dr, [i skatt]
Ko Ma. biuger».

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser:


  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 20b.

«Krone Godtz: Skiønberg, Lauris Paaboer schylder til
    Kongl. Mayz. - Malt 1 pund - 5 dlr.
Kongl: Ma: Biuger.
Skoug til gierdefang och brendewed.
Rødningsland Noget lidet.
1 quernsted øde.
Skatter:
    Smør - 5 bismz. - 18 sk.
    Korn - 1½ Spand - 1 mk. 6 sk.
    Ledingspenge - 2 alb. - 2 alb.
    Foring - ½ dr. - ½ dr.
    Pram Arbeid - 1 dr. - 1 dr.»

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 4, 1661-62, folio 88a.

    26.08.1662 utstedes et kongeskjøte til Nils Hansen Meng på følgende gods i Båstad:
Løffuestad, 1 skippund malt.
Hoff, 5 fjerdinger mel.
Schønneberg, 1 skippund malt.
Torp, 1 skippund mel.
Mellem-Gimsingrud ødegaard, 1 fjerding mel.
Skjøtet er datert i København og ble tinglyst 17.12.1662.

    17.06.1663 tinglyses et avståelses- og kjøpebrev fra Jørgen Nilsen Hersetter til Laurits Madsen Løffuestad på gården Huesser her i Trøgstad mot 140 rdr. i betaling. Kjøperen kalles også Lars Schøneberg (HF tingbok nr. 5, folio 32a-32b):

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 5, 1663-64, folio32a-32b.

    «Lest och forkyndt eet Affstaaelse och Kiøbebreff paa een Gaard her i Sognet Kaldes Huesser, schyldende Aarlig 1 Schippd Meel med Bøxell, som Jørgen Nielsen Hersetter, haffr solt och affhendt Thil Laffris Madsen Løffuestad Hans Hustru Barn och arfes, Jmod 140 Rix Dlr Betaling huorfor Hand och hans arffugr, hiemdt... och schadisløes holder Bemelte Lars Schøneberg och hans arffgr, udj alle maader,
De Dato Hersetter den 20 Decembr 1662,
Under Jørgen Nielsens Zigneter och 2 Mends Zigneter».

    Lars døde allerede i 1663:
«Quasim(odo = 1. søndag etter påske) Laurids Skinneberg Æt(atis = hans alder) 28 an». 6

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spons. Cop:», folio 96.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepul:», folio 255.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 99.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult:», folio 95.
 5. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 118.
 6. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 20b. Tingbok Heggen og Frøland nr. 4, folio 88a; nr. 5, folio 32a-32b.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26