Ingri Larsdatter Skinneberg
1656-1720

>
    mf
Gunder Aas. Født omkring 1598 på Aas, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1650 på Aas, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker, skyss-skaffer.
mm
Siri Aas. Født omkring 1587. Død 1666 på Aas, Båstad, Trøgstad (ØF).
f
Lars Madsen Skinneberg. Født omkring 1635. Død 1663 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
m
Martha Gundersdatter Aas. Født omkring 1625. Død 1697 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF).

Ingri Larsdatter Skinneberg. Født 1656 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1720 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Gift 06.05.1677 i Båstad, Trøgstad (ØF) 1 Johannes Hansen Hvammer. Odelsbonde.
Født omkring 1642.
Død omkring 1703 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Hans Johannesen Dramstad/Hvammer. Gårdbruker.
Født 1678 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 24.11.1678 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2
Død 1715 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 24.03.1715 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3
Gift 13.04.1704 i Båstad, Trøgstad (ØF) 4 Ole Sjøfarsen Sæther Søndre. Gårdbruker.
Født 1678 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 13.01.1678 i Båstad, Trøgstad (ØF). 5
Død 1756 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 1756 i Båstad, Trøgstad (ØF). 6

Biografi - Biography

Født 1656 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 03.02.1656 i Båstad, Trøgstad (ØF). 7
Død 1720 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 27.04.1720 i Båstad, Trøgstad (ØF). 8

    Det fremgår da Ingri gifter seg at hun er fra Skinneberg. I kirkeboken finner vi at Marthe og Lars Skinneberg i hvert fall hadde to barn, selv om barnas navn ikke angis ved dåpen.

    1656 døpes ett av hans barn:
«Septuagesim Baptizati Lars Skonnebergs B.»
    Dette bør være Ingri, da deres annet barn som ble døpt i 1659 må være hennes søster Olou eller hennes bror Mats.

    Tinglysning 16.09.1679:
Avkall datert 08.04.1678 fra Johannes Hvammer til hans kones stefar Botolf Schiønberg for utstederens hustrus arv etter far og brødre: (HF tingbok nr. 18, folio 53b):

  "
Tingbok Heggen og Frøland n.r 18, 1678-80, folio 53b.

    «Publicerit Johannes Huammers afkald gifuer Sin Quindes Stiffader Bottel Schiønberg for Sin Hustrues Faderne och Brøders Arf,
ehr Daterit Schiønberg dj = 8 April Ao 1678».

    Ingri og Johannes hadde følgende barn (minst):
1678: Hans, til Dramstad, gift med Ambiør Østensdatter Lund.
1683: Lars.

    1683: «Jubilate Baptizati Johannes Hvammers B. N. Lars (Kirkebok nr. 1, folio 181).

    29.11.1687 utstedes et skjøte på Schønberig fra Bottel Halvorsen Schønberig i Baastad til Gudmund Huesser på 1 fjerding i Huesser for 30 rdl. Skjøtet tinglyses 07.06.1688.

    16.03.1697 tinglyses et avkall datert Skjenneberg 12.03.1697 fra Gudmund Hvesser og Johannes Hvammer i Trøgstad og Christoffer Bjerkenes i Høland til Bottel Skjenneberg for deres hustruers tilfalne arv (HF tingbok 30, folio 36b):

  "
Tingbok Heggen og Frøland n.r 18, 1696-98, folio 36b.

    «Publicerit Gudmund Hueser oc Johannes Huammer i Trøgstad Sogn oc Christopher Bierkenes i Høland
    Deris udgifne Afkald, Till Bottil Schønberig for deris Hustruers tilfaldene Moderne Arf.
Daterit Schønberig d = 12 Martz 1697».

    Hennes første mann, Johannes Hansen, døde i 1703. Året etter giftet Ingri seg med Ole Sjøfarsen, og flyttet til Søndre Sæther.

    Ingri døde i 1720, og oppgis da å være 55 år gammel:
«d. 27 April: Ole Siøfarsøns S. Sætters Kvinde n. Ingri Lars Datter gl. 55 aar».
Dette må være en feilskrift, antagelig var hun 65 år. Hennes eldste sønn i ekteskapet med Johannes ble født i 1678.

    Skiftet etter Ingri ble avholdt 27.06.1720:


  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-22, folio 364b.

    «Janus Colstrup Sorenskriver over Heggen og Frølands fogderi Gulbrand Sætter, og Tarald Amundsen Biørnestad dragun bønder, Olle Graf og Gudmund Udveien Soldater Lægd bønder og Eedsorne Laugrettes Mænd udj Trøgstad Præstegield Giøre witterlig at Anno Christi 1720 d: 27 Juny blev effter begiering paa Dragun qvarteret Søndre Sætter udj Baadstad Anex Til Trøgstad præstegield beliggende Holden Registering, Wordering Sampt Arveskiffte og deeling effter den ved døden afgangne Sl: Kvinde Ingry Larsdatter, som boede og døede her idbm. og det Imellem Hendis Effterlatte mand Olle Siopharsøn paa den Eene og den Sl: qvindis Søn Hans Johannessøn død, Effterlat Sig fire børn Nemblig, Johannes, Lars, Hans og Marte Hans Sønner og datter, alle Smaa og umyndige paa den anden Siide. Over værende Enkemanden Selv, og paa de Umyndiges wegne deris Moder med den Sl: kvindes Halvsøster mand Harald Gulbrandsen Hvæser, saa som ingen af de Nærmere beslægtigede har villet, om end skiønt de ere blivet warslede Compareres: Tilstæde var for kvarteret paa Her. Maiorens wegne Wagtmesteren Svend Torsen Hougland war og Nærverende Jbøygde Lensmanden Torer Nielsens stæd hans loulige forfald hans søn Gunder Torersøn.
Blev os da ... boens Midler og formue at wære som effter følgende.
Hester ...
Creaturer ...
Kaaber ...
Jernbolschab ...
Messing ...
Jern Redschag ...
Den Sl: kvindes Gangklæder ...
Senge og bencheklæder ...
Linklæder ...
Sølv ...
Træwahrer ...
Paa Loftet ...
Korn ...
...

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-22, folio 366a.

    Jordegods.
Belangende Jordegods, da fremviste Enkemanden Eet udaf Niels Christensen Corporal ved Her. Maior Eimhausens Compagnies udstæde odels skiøde paa gaarden Syndre Sætter der skylder 1 Skippd 9 lispd: med bøxel og over bøxel over 1 fierding som Baadstad Kierche Er Eiende udj Ditto gaard, til sammen og hans hustrues Ingry Larsdatter, imod derfore betalte penger udj Croner 414 rixd: Med Videre samme skiødeis omformeldende Dateret 10 Aprily 1704 og tinglyst 7 octobd: næst Effter.
    Korn.
Hvad Korn Angaar da befindes intet icke Eengang Til sommerføde, uden hvad som i dette aar er saaed her paa Gaarden hvoraf dog icke heller videre til arv og deeling kand beregnet, End den bare saaning, siden den Sl. quinde døede før Ploug blev sat I Jorden og Enkemanden uden Nogen afgang fra boet svarer alle dette Aars af gaarden, skatter og Rettigheder, og blev da angivet at wære saaed her paa gaarden i dette aar
10 Tønder havre a 1 rdr. 1 sk. - rdr. 12-2
1¼ Tønde byg a 2¼ rdr. - rdr. 2-3-6
2 Settinger Erter a 16 sk. - rdr. 0-1-8
1 Setting Hvede - rdr. 0-1-0
1 Setting Rug - rdr. 0-1-0.
    Steener Knudsen Hoel fremviste herimod Eet ud af Enkemanden Ole Siøfarsen udgivne Panteobligation paa 130 rixd: hvorimod hannem er stillet til underpant 1 skippd: med bøxel her udj gaarden Syndre Sætter. Panteobligationen med hvad den Videre melder datert 20 octobr: 1704 og Tinglist samme Tiid, hvorpaa fanntis afskriving Paa Capitalen at wære betalt 30 rixd: d 20 octob: 1711, og Renten Til 1715

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-22, folio 366b.

    Saa Renten skal Resteres Til Nærværende Tiid rdr 23-1-17. Og Tilbød hand nu Enkemanden og Arvingene samme i Pantsatte Eene skippd. med bøxel at indfry, Mend som de forklarede ey paa denne Tiid dertil at have leilighed, saa forbliver atter Ermelte Eene skippd med bøxel her udj Søndre Sætter til forsikring udj Steener Knudsen Hoels og arvingers wærge Indtil hannem fuld og for Nøyelig betalning skeer Saavel for Capital Eet Hundrede Rixdlr som tilvoxende Renter.
    Saa da ickon af Jordegods bliver Enkemanden og Arvingerne til deeling her udj
Søndre Sætter Tunge 9 lispd. med bøxel over 14 lispd.
    Summa boens formue af løsøre rdr. 141-3-12
Bortskylding Gield og boens afgang.
    Wagmester Svend Torsen Hougland som her paa skiftet paa Her. Maiorens wegne war Tilstæde, forlangede at som dragun hesten drager til alder og derfor uden Noget spa, motte heraf boet blive paalagt, som hand ans.re i det Ringeste Motte wære 20 rdr.
Endnu forlangede hand udleg til Een Trossehest som er befallit strax at blive Anskaffet, hvortil heraf boet Een fierde part 3 rdr.
...

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-22, folio 369a.

    Summa boens afgang rdr. 64-3-0.
bliver da Naar afgangen er fra boens formue afdragen Enckemanden og arvingerne Till deeling rdr. 77-0-12
Hvoraf Enckemanden Tilkommer den halve deel rdr. 38-2-6
Hvor udaf Sønnesønner udj Løsøre rdr. 11-0-1 5/7
og Sønnedatter rdr. 5-2-0 6/7.
....
Jorde Gods.
Af Jordegodset tilkommer
    Enkemanden udj Gaarden Søndre sætter 4 lispd. 2 Rem. med bøxel over 7 lispd.
    Hver Sønne Søn udj ditto Sætter Tunge 1 lispd. 1 Rm. med bøxel over 2 lispd.
    og Sønne Datteren 2 Rem 5¼ bsm. med bøxel over 1 lispd.
Reserveret for hver af Sønnebørnene deris Ret Til det Eene Skippd, som for Ringere Er udsat, ... det i sig Selv er Wærd og for ..stet at Indløse hvad de umyndige Sønnebørn Johannes, Lars, Hans og Marte Hans Sønners og Datters Werge Maal Angaar for disse deris Efter fader moder Tilfaldne Arve Midler.
....
Datum Hauge d 4 decembd 1720
J Colstrup». 9

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spons: Copul:», folio 161.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 166.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepulti», folio 55.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spons Nupt», folio 291.
 5. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 163.
 6. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Dødde og Begravede», folio 185.
 7. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 99.
 8. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult:», folio 95.
 9. Tingbok Heggen og Frøland nr. 18, folio 53b; nr. 24c, folio 5b; nr. 30, folio 36b. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-1722, folio 364b.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26