Even Helgesen Haraldstad Øvre
1617?-1677?
Gårdbruker.

>
ff
Tord Amundsen Anundbye. Født før 1550. Død før 1613 på Anundbye, Øymark (ØF). Odelsbonde, lensmann.
  mf
Odd Gundersen Bøen Nordre. Død omkring 1650 på Bøen Nordre, Aremark (ØF). Odelsbonde.
mm
Aaste Bøen Nordre.
f
Helge Tordsen Anundbye. Født omkring 1572 på Anundbye, Øymark (ØF). Død før 1653 på Anundbye, Øymark (ØF). Odelsbonde.
m
Gjertrud Oddsdatter Bøen Nordre. Død før 1662.

Even Helgesen Haraldstad Øvre. Født omkring 1617 på Anundbye, Øymark (ØF). Død omkring 1677 på Haraldstad Øvre, Rakkestad (ØF). Gårdbruker.
Gift Ingeri Olsdatter Daltorp. Født omkring 1620 på Daltorp, Hemnes, Høland (AK).
Død omkring 1687 på Haraldstad Øvre, Rakkestad (ØF).
Tore Evensdatter Haraldstad Øvre. Født omkring 1654 på Haraldstad Øvre, Rakkestad (ØF).
Død 1714 på Mysen Søndre, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Begravet 17.02.1714 i Folkenborg, Eidsberg (ØF). 1

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1617 på Anundbye, Øymark (ØF).
Død omkring 1677 på Haraldstad Øvre, Rakkestad (ØF).

Levde 1643 på Haraldstad Øvre, Rakkestad (ØF).
    Evens bror Tord bodde på Jaren i Øymark ved koppskatten i 1645. Jeg har ikke funnet hvor Even selv bodde i 1645, men han hadde flyttet til Haraldstad senest i 1649.
    Det var krigstider, krigene mot Sverige i 1643-45 og 1658-60 var meget ødeleggende for grensebefolkningen.

    Iver Iversen eide Haraldstad til han døde i 1629. Etter hans død ble Haraldstad bortforpaktet.

    Evens bror - Tord Helgesen Jaren - var gift med Ivers datter, Ingeborg. Da hennes bror Iver døde barnløs på Haug i Rødenes gikk odelsretten til Haraldstad over til Ingeborg. Hun overdro odelen til Evens enke, Ingeri Olsdatter, i 1683.

  "

    Utdrag fra boken
            «Søegaard - Haraldstad - Grimstad - Grini - Berger-slekten 1530-1985»
(side 22-23) av Leif Otttar Berger (1986):
    «Det er ukjent når Even ble eier av Øvre Haraldstad. Han var sikkert ikke 20 år gammel da han gikk inn for å få tak i den gården, og han må ha gått iherdig inn for å fa tak i bygsler i Haraldstad. Det vil si at han kjøpte opp gamle arveparter som eierne ikke hadde interesse av å beholde lenger.
    Skattemanntallet for Rakkestad i 1643 viser at han da eide 1 skippund og 15 lispund i Haraldstad, dvs. langt over halvparten av gården. Det var han som hadde råderetten. Men brorens hustru satt med odelsretten, og hun var den eneste som kunne innløse Evens part i gården, og derved tvinge ham til å flytte. Skjørtorp-folket og Søegaard-folket solgte ikke odelsgods. Det kunne bare arves.
    Under skattemanntallet i 1643 hadde Even følgende jordegods:
  I Øvre Haraldstad, 1 skippd. 15 lispd. 1 spann smør.
  I Qviller søndre Eidsberg, 1 skippd.
  I Holm i Eidsberg, 10 lispd.
  Utlånt til Haraldstad nordre, 60 rd.
    Ved et soldatmanntall i 1665 var Even Helgesen Haraldstad 48 år gammel. Han var altså ca. 26 år i 1643.
    Det er ingen grunn til å tvile på at Even Helgsen i 1643 bodde på gården Haraldstad.»

    Jeg er ikke overbevist om at Even hadde flyttet til Haraldstad i 1643.
- Så langt har jeg ikke funnet det skattemanntall fra 1643 det refereres til ovenfor.
- Jeg har heller ikke funnet Even på noen av Haraldstad-gårdene ved koppskatten i 1645.

  "
Kontribusjonsskatt 1649. Maria kirke prosti gods og Rakkestad len, Rakkestad sogn (Lensregnskap Rakkestad len, eske 5, legg 6, litra A, folio 7).

    «Skattematrikkelsen fra 1647» (egentlig utdrag av kontribusjonsskatten i 1649) viser at Even nå har flyttet til Haraldstad:
«Harelstad som Ewen bruger,
schylder til bunden med bøxel 1½ schpd.»

  "
Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse 1660. Rakkestad og Morgedals len, Rakkestad sogn, Utanskogs fierding (Maria kirke prosti gods og Rakkestad len, eske 7, legg 4, litra L, bilde 4).

    Kontribusjonsskatten jonsok og mikjelsmesse i 1660:
«Effuen Haraldstad skylder till
    bunden Sefff - 11½ Lispd:
    till Tron Jahrenn - 1 Pund 3 Lispd.
    till Rachestad presteboell - ½ Spand Smør
Bunden bygger - [Skatt:] 11 dr:».

  "
Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.5 Rakkestad og Mossedal len, folio 234.

    Fogdenes manntall fra 1664 viser følgende:
«Gaarde
    Haraldstad skylder tunge 7 lsp, smør ½ bißpd.
Opsidere
    Effuund Helleßøn 48 Aar.
Sønner
Tienistedrenge
    Husmand Knudsen 18 Aar
    Aßlach Haluorsen - 18 Aar
Husmænd
    Ingemund
    Lars Andersen Husmand - 40 Aar och
    Ha.. Aa...»

    Matrikkelen etter reskript 23.01.1665 for Rakkestad og Mossedal len, 1668, viser:

  "
Matrikkel etter reskript 23.1.1665. Nr. 2: Rakkestad og Mossedal fogderi, 1668, Rakkestad prestegjeld, fullgårder, folio 28b.

«Haraldstad som Evind Paaboer Schylder
    till Hannem Self - Are meell 11½ Lispd.
    Till Torer Jaeren i Marcher - 1 Schipd. 2½ Lispd.
Besidderen och Torer Jaeren i Marker Bygger.
Saugtømmer Schoug till enn 2 eller 3 tylfter om Aaridt,
Saavel som till Bøgningstømmer och gierdesfanng.
Rødinngs Land till 1 quarter Seed om Aaridt, Och Een Liden homble hauge.
    Ledings Pennge - 5 sk.
    Smør - 1 Bism. Pund - 1 rdr.
    Ledings Korn - 4 Spand - 3 mk. 8 sk.
    Forrinngh - ½ rdr.
    Arbeidz Pennge - ½ rdr.
Bergerød - 1 støche Engeland der Under
    Ledings Penge - ½ sk.
    Smør - 3 Lispd. - ½ mk.
    Ledings Korn - 1 Spand - 20 sk.
Ennerud(?) - Ledings Penge - 1 alb:
Æraagenn(?) - 1 støcke Engeland der Under Schylder
    till Rachestad Presteboell - Smør ½ Lispd.
    Ledings - 1 ...».

  "
Tingbok Rakkestad ssorenskriveri, Rakkestad tinglag nr. 4, 1668, folio 16a.

    Tinglysning 26.05.1668:
    Pantebrev fra Tore Jahren i Marker til hans bror Even Haraldstad i Rakkestad på 1 skippund 2 lispund. i Haraldstad med bygsel over 7 fjerdinger tunge og ½ pund smør - til brukelig pant for lån 210 rd. Datert 28.02.1668 (Rakkestad tingbok nr. 4, folio 16a).
    «Utdrag:
    Tord Helgesen Jahren i Marker skylder sin bror Even Helgesen som bor på Haraldstad i Rakkestad 210 rd.
    For lånet pantsetter Tord Helgesen med sin hustrus samtykke 1 skippund 2 bismerpund i Evens påsiddende gård Haraldstad.
    Tords hustru var Ingeborg Iversdatter hvis arv og odel var Haraldstad, med bøxel over hele gården som tilsammen skylder 7 fjerdinger (1¼ skipp.) tunge og ½ bismerpund smør.
    Even skal ha pantet til brukelighet inntil pengene i en samlet sum er tilbakebetalt.
    Tord lånte pengene «for at indløse noen mig beleilig jord her inde beliggende».
    Da Even har tilforhandlet seg Tords værmors giftningsrett i Haraldstad som er på11½ lispund tunge årlig landskyld, og disse 11½ lispund etter Tords værmors død fritt tilfalder Tords hustru som den eneste og sande odelsmann etter loven, og de 210 rd. ved svigermorens død ikke er betalt, da skal Even også beholde disse 11½ lispund som pant for summen inntil denne tilbakebetales. Hvor lenge pantet enn står, skal intet fratrekk gjøres i kapitalen for «landskyld» eller rettighets oppebørsel eller utholdelse.
    Haraldstad 22.02.1668 - Underskrift av vitner (signetter).

    Tinglysning 25.01.1669:
    Obligasjon fra Even Haraldstad til forrige fogd salig Peder Nielsen på 200 rdl. plus renter, mot pant i Haraldstad. Datert 29.02.1668 (Rakkestad tingbok nr. 5, folio 2b).

    Det var skifte etter ham 21.09.1677 (Arkivet i Rakkestad):
    «Skifte med hans efterlevende Qvinde gudfryctig Ingeri Olsdatter oc deres sammen afflede børne Hellie oc Arne Effuenssønner, tilligeste Anne, Tore oc Giertrud Effuensdøttre, offerverendes samme tid Ko: Ma: (Kongelig Majestets foged) Jacob Pedersen Windz, Bøgdelensmand Torgier Biørnstad med gott folch flere.
...
    Her imod befandtes att tvende børn som er gifte nemlig Anne som haffer Tosten Tøfften, oc Tore som haffer Erick Hansen Myse i Edzberg sogn, at de begge haffve bekommet deris brøllops gierd oc hiemmegaffe som efter moderens opregning oc deris egne tilstand bestaar i efterfølgende species:
...
    Derpaa de gaffwe hver andre hender tachendis for god jeffning i alle maade. ... (uleselig skrift) ... haffer vi efter begiering voris Signetter undertrøct oc med egenhendig sustetion testificerit.
              Datum anno die et loco ut supra.»
              (Dato, år, dag og sted som ovenfor) 2

 

 1. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Begravne», folio 62.
 2. Skattematrikkelen av 1647, Rakkestad og Mossedal len, Rakkestad Sogen, folio 7. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.5 Rakkestad og Mossedal len, folio 234. Matrikkel etter reskript 23.1.1665. Nr. 2: Rakkestad og Mossedal fogderi, 1668, Rakkestad prestegjeld, fullgårder, folio 28b. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 17-25. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 497-498, 518, 585-586.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26