Odd Gundersen Bøen Nordre
-1650?
Odelsbonde.

>
ff
Even Oddsen Bøen Nordre. Odelsbonde.
     
f
Gunder Evensen Bøen Nordre. Odelsbonde.
 

Odd Gundersen Bøen Nordre. Død omkring 1650 på Bøen Nordre, Aremark (ØF). Odelsbonde.
Gift Aaste Bøen Nordre.
Gjertrud Oddsdatter Bøen Nordre. Død før 1662.

Biografi - Biography

Odelsbonde.
Død omkring 1650 på Bøen Nordre, Aremark (ØF).

Levde 1585.
Levde 1613 på Bøen Nordre, Aremark (ØF).
    Odd nevnes i 1600.

  "
Landskatt Mikkelsmesse 1613. Idd og Marker len, Aremark sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 34, legg 7, litra 19, bilde 4).

    Han betalte skatt av Bøen Nordre, Aremark, sammen med sin far i 1613:
«Jordeigne Bønder guodtz uji Marcker Lenn» under «Aaremark»:
«Gunder och Odt Bøns Jordeguodtz Er
    Bønn - 3 huder.
    Theigen - ½ phd. Korn.
    Nedre Sandthorp - 1 fxrg: [fjerding] Maltt.
    Otte.bøll - 1 phd. 1 fxrg: Korn.
    Sollerud - 1 phd. 1 fxrg: Korn.
    Thorgrunsboe - 6 kalschind.
    Bergestrøm - 1 hud.
    Espelund - 15 Kal schind.
    Østensuig - 4 schind.
    Bøe - 4 schind.
    Holm - 3½ tn. [tønner] Korn.
    Westby - 1 tn. Korn.
Er udi En Summa
    Korn - 5½ phd.
    Huder - 6.
    Schind - 5.
der aff giffuer K: Mayts: en 4 partt som Er udj Penge - 5 dr. 1 mk. 5 sk».

  "
Landskatt Martini 1618. Idd og Marker len, Aremark sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 49, legg 6, litra P, bilde 5).

    I 1618 oppføres hans far, Gunder, og Odd hver for seg i skattelistene:
«Odd Bønns Jordegodz
    Sollerød - 1 skiepund mell 3 lispd. er - 3½ dr. 6 sk.
    Nørdre Theggenn - ½ schipd. mell er - 1½ dr.
    Nedre Sanndtorp - 1 Remell er - 3 ortt.
    Østensuig - 4 Kalschind er - 16 sk.
    Espelund - 15 lispd. mell er - 2 dr. 1 ort.
    Bønn y Torpedallen - 3 Kalschind - 12 sk.
Beløber hans Jndkomst Penge - 8 dr. 1½ mk. 2½ sk.
    Der aff gifuer Kong: Maytts: den fierde part Penge - 9 dr. 9 sk».

  "
Landskatt Martini 1622. Idd og Marker len, Aremark sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 63, legg 3, bilde 12).

    I 1622 er hans far død, Odd har overtatt farens parter:
«Armarker Odels Bønders Jordeguodz
Odtt Bønns Jorde Guodz
    Bønn som Hand Sielff paa Buffuer - 3 Huder.
    udi Bergestrømb i samme sogen - 1 Thunge Korn.
    J Espelund i samme sogen - 15 lispd. Korn.
    J Østensuig i samme sogen - 4 Skind.
    J Solrød i Øiemarck sogen - 1 pund 6 lispund.
    J Sanndttorp i samme sogen - 1 fiering.
    J Stomperød i Høland - 1 fiering.
    J Thoiven i samme sogen - ½ pundt.
    J Østehudt paa Jdr - 1½ Thunge Korn.
Der aff till kommer Kongl: Mayz: fierde parchen
    Jndbersell(?) Ehr penning - 4 daller».

  "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Aremark Sogen».

    I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Idd og Marker fogderi er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted:
«Odd Bøns Jordguotz
    Wdj Bønn i Aremark Sogenn, som Hand paaboehr, Odelsguotz - 3 huder, - Bøxell
    Wdj Sollerøed i Øemark, Odelsguotz - 1 pd 6 lispd - med Bøxell
    Wdj Nedre Santorp i Øemark Odelsguotz - 1 fiering miell, - Jngen Bøxell
    Wdj Stomperøed i Høllandtt. Odelsguotz - 1 fiering miell, - Jngen Bygßell
    J Thøyen i Hølland Odelsguotz Odelsguotz - ½ schiph miell, Jngen Bøxell
    Wdj Bergstrøm i Aremark Sogen Odelsguotz - 1 hud schyld.. - Bøxßell
    Wdj Torp i Æignes(?) Sogenn, Panteguotz - ½ schiph miell, - Bøgßell
    Wdj Espelund i Aremark Sogen, Odelsguotz - 15 lispdh miell - Bøgßel
    Wdj Nedre Østensvig Odelsguotz - 4 Kalfhueder - Jngen Bøxßel
    Wdj Vester Ystehie paa Fedtt Odelsguotz - 1½ tøne Korn, - med Bøxell».

    Odd var altså en mektig jorddrott. Han eide hele Nord-Bøen og bodde der, men dessuten hadde han flere andre eiendommer, ikke bare i Aremark, men i nær sagt alle bygder rundt omkring.

  "
Landskatt Martini 1633. Idd og Marker len, Aremark sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 1, legg 6, bilde 13).

    Landskatten til Martini i 1633 viser:
«Ibm Aremarck Bønders Jordguotz
Oddtt Bøns Jordttguotz
    Ehr udj Bøn som hand paaboer - Huder 3.
    udj Berrestrøm - 1 hud.
    udj Espelund - 15 lispd.
    udj Østensvig - 4 schind.
    udj Ystehie - 1½ pnd. Korn.
    udj Torp - ½ skippd. 1 skindtt.
    udj Sollerødt - 1 skippd. Korn 6 lispd.
    udj Sandtorp - 1 fiering.
    udj Stomperød i Hølland - 1 fiering.
    udj Salstrogen - 1 skippd. 8 lispd.
    udj Thoyen - ½ skippd.
der aff giffuedtt til Kongl: Maytz: en fierde paart ehr
    Penge 5 dr. 1½ mark 8½ sk. 1½ penge.
Sauger i Aremarck Sogen
    Bøn: En Bekesoug der aff giffuedtt udj Grundskatt Pending - 1 dr.
             Och ehr Jntet skorren paa denne Soug til dette Slegenskab».

  "
Koppskatt 1645. Marker len, Aremark sogn (Lensregnskap Idd og Marker len, eske 5, legg 1, litra 13, folio 10).

    «Koppskatten» i 1645 viser:
«Odd Bønn gift - 16 sk.
1 dreng 1 pige - 16 sk.»

  "
Kontribusjonsskatt 1649. Marker len, Aremark sogn (Lensregnskap Idd og Marker len, eske 5, legg 6, folio 42).

    «Skattematrikkelen for 1647» - egentlig kontribusjonsskatten i 1649 - viser:
«Bøhnn Odt paaboer,
schylder til bonnden ibid. huuder 3, forøiet 1 hud.
Biuger Od Bøhnn.»

    I 1648 leser vi at
«Odt Bønn er eigendis i Bergstrøm udj Arremarch Sogn 1 skipp. 1 hud» og
«Udj Aslachstrøm i Arremarchs Sogen 1 hud».
Disse gårder hadde en skyld på henholdsvis 1 hud og ½ pund. 1

 

 1. Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 9 XXIV - 1. Idd og Marker fogderi, folio 18b. Koppskatten i 1645, Marcker Lehn, Arremarck Sogenn, bilde 10. Skattematrikkelen av 1647, Idd og Marker len, Aremarck Sogenn, folio 42 Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 14. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 691. Martha Østensvig: Gamle slekter i Marker, 2. bind, side 250. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 535-536, 549, 586.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26