Odd Gundersen Bøen Nordre
-1650?

ff
Even Oddsen Bøen Nordre. Lensmann.
     
f
Gunder Evensen Bøen Nordre.
 

Odd Gundersen Bøen Nordre. Død omkring 1650 på Bøen Nordre, Aremark (ØF).
Gift Aaste ???.
Gjertrud Oddsdatter Bøen Nordre. Død før 1662.

Biografi - Biography

Levde 1585.
Levde 1613 på Bøen Nordre, Aremark (ØF).
Død omkring 1650 på Bøen Nordre, Aremark (ØF).

    Odd nevnes i 1600.


    Han betalte skatt av Bøen Nordre, Aremark, sammen med sin far i 1613:
«Jordeigne Bønder guodtz uji Marcker Lenn» under «Aaremark»:
«Gunder och Odt Bøns Jordeguodtz Er
    Bønn - 3 huder.
    Theigen - ½ phd. Korn.
    Nedre Sandthorp - 1 fxrg: [fjerding] Maltt.
    Otte.bøll - 1 phd. 1 fxrg: Korn.
    Sollerud - 1 phd. 1 fxrg: Korn.
    Thorgrunsboe - 6 kalschind.
    Bergestrøm - 1 hud.
    Espelund - 15 Kal schind.
    Østensuig - 4 schind.
    Bøe - 4 schind.
    Holm - 3½ tn. [tønner] Korn.
    Westby - 1 tn. Korn.
Er udi En Summa
    Korn - 5½ phd.
    Huder - 6.
    Schind - 5.
der aff giffuer K: Mayts: en 4 partt som Er udj Penge - 5 dr. 1 mk. 5 sk».

    I 1618 oppføres hans far, Gunder, og Odd hver for seg i skattelistene:
«Odd Bønns Jordegodz
    Sollerød - 1 skiepund mell 3 lispd. er - 3½ dr. 6 sk.
    Nørdre Theggenn - ½ schipd. mell er - 1½ dr.
    Nedre Sanndtorp - 1 Remell er - 3 ortt.
    Østensuig - 4 Kalschind er - 16 sk.
    Espelund - 15 lispd. mell er - 2 dr. 1 ort.
    Bønn y Torpedallen - 3 Kalschind - 12 sk.
Beløber hans Jndkomst Penge - 8 dr. 1½ mk. 2½ sk.
    Der aff gifuer Kong: Maytts: den fierde part Penge - 9 dr. 9 sk».

    I 1622 er hans far død, Odd har overtatt farens parter:
«Armarker Odels Bønders Jordeguodz
Odtt Bønns Jorde Guodz
    Bønn som Hand Sielff paa Buffuer - 3 Huder.
    udi Bergestrømb i samme sogen - 1 Thunge Korn.
    J Espelund i samme sogen - 15 lispd. Korn.
    J Østensuig i samme sogen - 4 Skind.
    J Solrød i Øiemarck sogen - 1 pund 6 lispund.
    J Sanndttorp i samme sogen - 1 fiering.
    J Stomperød i Høland - 1 fiering.
    J Thoiven i samme sogen - ½ pundt.
    J Østehudt paa Jdr - 1½ Thunge Korn.
Der aff till kommer Kongl: Mayz: fierde parchen
    Jndbersell(?) Ehr penning - 4 daller».

    I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Idd og Marker fogderi er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted:
«Odd Bøns Jordguotz
    Wdj Bønn i Aremark Sogenn, som Hand paaboehr, Odelsguotz - 3 huder, - Bøxell
    Wdj Sollerøed i Øemark, Odelsguotz - 1 pd 6 lispd - med Bøxell
    Wdj Nedre Santorp i Øemark Odelsguotz - 1 fiering miell, - Jngen Bøxell
    Wdj Stomperøed i Høllandtt. Odelsguotz - 1 fiering miell, - Jngen Bygßell
    J Thøyen i Hølland Odelsguotz Odelsguotz - ½ schiph miell, Jngen Bøxell
    Wdj Bergstrøm i Aremark Sogen Odelsguotz - 1 hud schyld.. - Bøxßell
    Wdj Torp i Æignes(?) Sogenn, Panteguotz - ½ schiph miell, - Bøgßell
    Wdj Espelund i Aremark Sogen, Odelsguotz - 15 lispdh miell - Bøgßel
    Wdj Nedre Østensvig Odelsguotz - 4 Kalfhueder - Jngen Bøxßel
    Wdj Vester Ystehie paa Fedtt Odelsguotz - 1½ tøne Korn, - med Bøxell».

    Odd var altså en mektig jorddrott. Han eide hele Nord-Bøen og bodde der, men dessuten hadde han flere andre eiendommer, ikke bare i Aremark, men i nær sagt alle bygder rundt omkring.

    Landskatten til Martini i 1633 viser:
«Ibm Aremarck Bønders Jordguotz
Oddtt Bøns Jordttguotz
    Ehr udj Bøn som hand paaboer - Huder 3.
    udj Berrestrøm - 1 hud.
    udj Espelund - 15 lispd.
    udj Østensvig - 4 schind.
    udj Ystehie - 1½ pnd. Korn.
    udj Torp - ½ skippd. 1 skindtt.
    udj Sollerødt - 1 skippd. Korn 6 lispd.
    udj Sandtorp - 1 fiering.
    udj Stomperød i Hølland - 1 fiering.
    udj Salstrogen - 1 skippd. 8 lispd.
    udj Thoyen - ½ skippd.
der aff giffuedtt til Kongl: Maytz: en fierde paart ehr
    Penge 5 dr. 1½ mark 8½ sk. 1½ penge.
Sauger i Aremarck Sogen
    Bøn: En Bekesoug der aff giffuedtt udj Grundskatt Pending - 1 dr.
             Och ehr Jntet skorren paa denne Soug til dette Slegenskab».

    «Koppskatten» i 1645 viser:
«Odd Bønn gift - 16 sk.
1 dreng 1 pige - 16 sk.»

    «Skattematrikkelen for 1647» - egentlig kontribusjonsskatten i 1649 - viser:
«Bøhnn Odt paaboer,
schylder til bonnden ibid. huuder 3, forøiet 1 hud.
Biuger Od Bøhnn.»

    I 1648 leser vi at
«Odt Bønn er eigendis i Bergstrøm udj Arremarch Sogn 1 skipp. 1 hud» og
«Udj Aslachstrøm i Arremarchs Sogen 1 hud».
Disse gårder hadde en skyld på henholdsvis 1 hud og ½ pund. 1

 

  1. Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 9 XXIV - 1. Idd og Marker fogderi, folio 18b. Koppskatten i 1645, Marcker Lehn, Arremarck Sogenn, bilde 10. Skattematrikkelen av 1647, Idd og Marker len, Aremarck Sogenn, folio 42 Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 14. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 691. Martha Østensvig: Gamle slekter i Marker, 2. bind, side 250. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 535-536, 549, 586.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 10.11.2015