Helge Tordsen Anundbye
1572?-(..1653)
Odelsbonde.

>
ff
Amund Gundersen Søegaard. Død før 1589 på Søgaard, Øymark (ØF). Odelsbonde.
fm
Jøran Willumsdatter Søegaard. Død før 1589 på Søgaard, Øymark (ØF).
   
f
Tord Amundsen Anundbye. Født før 1550. Død før 1613 på Anundbye, Øymark (ØF). Odelsbonde, lensmann.
 

Helge Tordsen Anundbye. Født omkring 1572 på Anundbye, Øymark (ØF). Død før 1653 på Anundbye, Øymark (ØF). Odelsbonde.
Gift Gjertrud Oddsdatter Bøen Nordre. Død før 1662.
Even Helgesen Haraldstad Øvre. Gårdbruker.
Født omkring 1617 på Anundbye, Øymark (ØF).
Død omkring 1677 på Haraldstad Øvre, Rakkestad (ØF).

Biografi - Biography

Odelsbonde.
Født omkring 1572 på Anundbye, Øymark (ØF).
Død før 1653 på Anundbye, Øymark (ØF).

    Helge kjøpte gården Jaren som ligger på vestsiden av Øymarksjøen mellom gårdene Lie og Aarnæs, like sør for Ørje. Han ble imidlertid selv boende på Anundbye mens sønnen Tor (Tord) flyttet til Jaren.

  "
Landskatt Mikkelsmesse 1613. Idd og Marker len, Aremark sogn, Øymark anneks (Lensregnskap Akershus len, eske 34, legg 7, litra 19, bilde 6).

    Skattelistene for «Ømarker» i 1613 viser:
  «Arrild Søgaardtz Jordeguodtz och Helge Anundtzbyes, Er
      Søgaard - 1½ Schip miell.
      Anundbye - 1½ Schip miell.
      Jarenn - 1 Schip miell.
      Folckenborg - 6½ lispd miell.
      Førrisdall - 7 lispd miell.
      Tharralrød - 6½ lispd miell.»

  "
Landskatt Martini 1623. Idd og Marker len, Aremark sogn, Øymark anneks (Lensregnskap Akershus len, eske 67, legg 1, litra 15, bilde 3).

    Landskatt til Martini i 1623 viser at brødrene har delt arven etter sine foreldre og kjøpt ytterligere gods:
    «Hellie Annonbyes Jordegudz
        I Annonbye i Øemarch Sogen Som Hand paaboer - 1½ pund.
        i Jarenn - ½ pund.
        wdj Folckenborre i Øffsmarker - 6½ Lispund 1 Remoll.
        i Furestad i Rackestad Sogenn - 1 fiering.
        i Moen i Bore Sogen - 2½ lispund.
    Der aff tilkommer Kongl: Maytz: den fierde paart
        Ehr Penning 2 dr. 4 sk.»
    «Arild Søgaardz Jordeguotz.
        J Søgaard i Øemark Som hand paaboer 1½ pund 8 lispund.
        i Jarenn Samme Sogen ½ pund.
        J Taraldrud i Øffsmarker 7 lispund 1 Remoll.
        i Furestad i Rachestad Sogen 1 fiering.
        i Moen i Bore Sogen 1½ lispund».
    Der aff tilkommer Kongl: Maytz: den fierde paart
        Ehr Penning 2 dr. 1 ort 4½ sk».

  "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Øemark Sogen».

    I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Idd og Marker fogderi er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted:
«Helle Annonbyes Jordguotz
    Wdj Annonby Hand paaboehr, Odelsguotz - 1½ schipp miell - Bøgsell.
    Wdj Folckenborre i Øffuensmark, Odelsguotz - 6½ lispd Korn, Ingen Bøxell.
    Wdj Jaren i Øemarker Odellsguotz - ½ schipd Korn, Bøxell
    Wdj Furesdall i Rackestad Sogen, Odelsguotz - 1 fiering schyld, Ingen Bygßell.
    Wdj Moenn i Borre Sogenn, Odelsguotz - 3½ lispd schyldt, Ingen Bygßell».

  "
Landskatt Martini 1633. Idd og Marker len, Aremark sogn, Øymark anneks (Lensregnskap Akershus len, eske 1, legg 6, bilde 14).

    Landskatten til Martini i 1633 viser for Idd og Marker len:
«Ibm Aremarck Bønders Jordguotz.
    Hellie Annonbyes Jordguotz
        Ehr i Annonby hand paaboer - 1½ Skippund.
        udj Jaren i samme Sogen - ½ Skippund.
        udj Folckenborrig i Øffsmark - 6½ lispd.
        udj Furestad - 1 fiering.
        udj Moen i Borre Sogen - 2½ lispd.
    der aff giffued Kong. Maytz. udj Skat den fierde paart ehr
        Penge - 2 dr. 2 sk. 4 penge».

  "
Koppskatt 1645. Marker len, Aremark sogn, Øymark anneks (Lensregnskap Idd og Marker len, eske 5, legg 1, litra 13, folio 12).

    Koppskatten i 1645 viser:
«Idde och Marcher lehne - Arremarck Sogenn - Øemarck Annex.
Thore Jaren gifft - 16 sk.
2 piger, - 16 sk.
Helle Anundbye gifft, - 16 sk.
1 dreng 2 piger, - 1 ort,».

  "
Kontribusjonsskatt 1649. Marker len, Aremark sogn, Øymark anneks (Lensregnskap Idd og Marker len, eske 5, legg 6, folio 47).

    Skattematrikkelen av 1647 viser for Anundby:
«Anundbye, Hellie paaboer,
    schylder til bonndenn sielff 1½ pund,
    til Øemarch Kierche 2 schinndt.
    Forhøiget ½ pundt.
    Biuger Hellie Anundbye.
    Taxcerit til Schat for 4 dr.»

  "
Kontribusjonsskatt 1649. Marker len, Aremark sogn, Øymark anneks (Lensregnskap Idd og Marker len, eske 5, legg 6, folio 48.

    Sønnen Tord bor samtidig på Jaren:

«Jarenn, Toerd paaboer,
    schylder til Hellie Anundbye ½ pund,
    til Bergite Søegaard och henndis medtarffuinge ½ pund.
    Byger Hellie Anunndbye och Bergite Søegaard huer sinn halfue part».

    Da Helge var blitt en eldre mann, ble Øymark og Aremark hardt rammet av krigshandlinger, først i Svenskekrigen (1643 - 1645) og dernest i Revansjekrigen (1658 - 1660). Særlig under sistnevnte krig ble Marker stygt plyndret både av norske og svenske soldater. Mange bønder ble helt ruinert.

    Helge døde senest i 1652, odelsskatteregisteret for det året viser at «Enncken Anunbye» da eier Anundbye. Selv om han i skiftet fra 1662 omtales som Helge Tordsen Jaren er det trolig at han døde på Anundbye ca. 1651.

    Det ble skiftet etter Helge 21.05.1657 og 17.10.1662. Skiftedokumentet fra 1662 er bevart i Riksarkivets diplomavdeling. Kopi av dokumentet finnes i Bygdebokarkivet i Rakkestad. Arvingene byttet eiendommer seg imellom. De hadde arvet jord i Anonby, Nedre Sandtorp, Solerud og Folkenborg i Øymark og Førsdal i Rakkestad.

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser:


  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Marker og Follo len, folio 527a.

«Øyemarck Anexa - Fulde gaarde.
Anundbye Thorsten paaboer schylder Aarlig - tunge ½ schippd. korn - 4 Schind.
    Uer udaf følger bunden sielf - 5 fiering.
    och Tor Jaren - 1 fiering.
    schylder till Øiemark Kirche - Schind 2.
    till Arremark Presteboell - Schind 2.
    till Ko: Ma: Foring - ½ dr.
    Thill Resident gaarden Rosnes - 2 arbeidsdage.
Bygger bunden sielf Samme steds.
Hafuer iche schoug videre end till gierde och brendeved.
Saaer:
    Are - 7 tn. [tønner].
Tiender:
    Are - 1½ tn.
Føder:
    Hæster - 3.
    Kiøer - 7.
    Ungfæe - 4.
    Søffuer och gieder - 6.
Schatter - 4½ daler».

  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Marker og Follo len, folio 528b.

    «Jaren Toer paaboer schylder
  till Hellie Anundbyes arfuinger - ½ phd.
  till Bertte Søegaard och hendis medarfuinger - pund ½.
  till Ko: Ma: foring - ½ Dr.
                        arbeidsdage - 2.
Bygger bunden och Bertte Søegaards arfuinger till helfnit.
Findes och 1 liden bechequern till gaarden Under samme schyld.
Hafuer schoug till Sougtømmer och ellers till Husbehoff.
Saaer:
    Are - 5 tn.
Tiender:
    Are - 1 tn. 1 qrt. [kvart tønne].
Føder:
    Hæster - 2.
    Kiøer - 5.
    Ungfæe - 3.
    Søffuer - 7.
Schatter - 3 daler». 1

 

 1. Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 9 XXIV - 1. Idd og Marker fogderi, folio 23. Koppskatten i 1645, Idde och Marcher lehne, Arremarck Sogenn, Øemarck Annex, bilde 12. Skattematrikkelen av 1647, Idd og Marker len, Øiemarcks Annex, folio 47 og 48. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Østfold, Aremark sogn, folio 527a og 528b. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 14-16. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 517-518, 535-536, 585-586.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26