Kirsten Christophersdatter Opsahl
-1691?

>
ff
Brynild Opsahl. Død omkring 1636 på Opsahl, Folkenborg, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
fm
Aashild Opsahl.
   
f
Christopher Brynildsen Opsahl. Født omkring 1604. Død omkring 1681 på Opsahl, Folkenborg, Eidsberg (ØF). Gårdbuker.
m
Berte Opsahl. Død omkring 1681 på Opsahl, Folkenborg, Eidsberg (ØF).

Kirsten Christophersdatter Opsahl. Død omkring 1691 på Jempteland, Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF).
Gift Jon Enersen Fjeld Nordre. Gårdbruker.
Født omkring 1634.
Død 1723 på Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF).
Begravet 13.04.1723 i Trømborg, Eidsberg (ØF). 1
Ener Jonsen Fjeld Nordre. Soldat, gårdbruker.

Biografi - Biography

Død omkring 1691 på Jempteland, Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF).

Levde 1670.
    Ut fra opplysninger i kirkebøkene og skifteprotokoller kan man anta at Kirsten og Jon følgende barn:
Ener, gift i 1723 med Marthe Trøgsdatter.
Christopher, gift i 1713 med Olov Persdatter Glomen, overtok Vestre Aas, til Vestre Glomsrud i 1734.
Ca. 1685: Jøran, gift i 1718 med Steener Larsen Nord-Halstved, død i 1746.
Aare (?), død før 1723 (?).

    27.09.1711: Hans Ellevsen og Ingeborre Olsdatter boende på Field i Trømborg døper sønnen Rasmus. Blandt fadrene er Aare Jonsen Field og Christopher Jonsen Field (Kirkebok 1, folio 26). Ener Jonssøn Field er fadder da de døper sønnen under 08.10.1713. Familien bor da på Mellom Field (Kirkebok 1, folio 57). Da deres sønn Lars døpes 26.07.1716 er Kirsti Jonsdatter Field fadder. (Kirkebok 1, folio 95). Ingeborre døde i 1717, 37 år gammel. Hun ble begravet 18.05.1717 (Kirkebok 1, folio 106). Hans gifter seg tydeligvis igjen, for 12.09.1723 døper han og Berte Hansdatter sønnen Engelbret. Blandt faddrene er Anne Jonsdatter Field og Ener Jonsson (Kirkebok 1, folio 183). Videre døper de datteren Gunnille 03.08.1727. Marthe Eenersdatter Field er fadder (Kirkebok 1, folio 231).

    «Christopher Jonsen Field og Olov Persdatter Glomen ... vies 25.10.1713» (Kirkebok 1, folio 58). De bor på Aas da deres sønn Christen døpes 11.11.1714. Blandt fadrene er Jøran Jonsdatter Field og Eener Jonssøn Field (Kirkebok 1, folio 71). De døper datteren Berte 07.07.1720. Blandt fadrene er Gunnille Jonsdatter Field og Stener Larsson Halstved (Kirkebok 1, folio 146).

    12.04.1718 troloves Steener Larsson Halstved og Jøran Jonsdatter Field. Cautionister er Bent Taralsson Øyerud og Arbibren Halvorsson Halstved. De vies 26.07.1718 (Kirkebok 1, folio 118 og 123).

    Skiftet etter Kirsten ble avholdt i 1691:


    "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 159b.

    «No = 101.
    Henrig Diderigsen Altenburg forordned Sorenschrifuer Ofuer Heggen och Frøland, udj min absents och Lovlig forfald befuldmegtiget Anders Pedersen Giør vitterlig at Anno Christ 1691 d = 7 octobr er skifte holden efter sahl: udj herren hensofuende, Kirsten Christophersdatter som boede och Døde på Jempte Land under Field i Trømborg Annex, och Det imellem den Sahl: Quindes igienlefuende Hosbuende och Mand, Jon Ejnersen paa den Ene side, och begge deris Sammen auflede børn Nafnlig
    Einer och Christopher Jon Sønner, och Jøran Jonsdatter
paa den anden. Ofuerverinde børnendis Moder broder Brynild Opsahl ... ... sampt bøjde Lendsmanden Erich Nielsen med 2de worderings Mend Ellef Krosby och Erich Mysen. Da bedrager boens formue Sig in Allis Naar schifte bethiend.. u-ma..e er afdragen
Huilchet faderen och børnene Saaledis er i mellem lodet och deraf tilkommer
...

    Etter em opplistning av hvordan boet ble fordelt (utenom jordegodset) beløper seg verdinen av dette til:
    Faderen 39 dr. 3 mark 9 skilling.
    Eldste broder Einer Jonsen 15 dr. 2 mark 10 4/5 skilling.
    2de Christopher Jonsens lod 15 dr. 2 mark 11 skilling.
    Jøran Jonsdatters Lod 7 dr. 3 mark 2/5 skilling.
...

    "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 160a.

    Jordegoeds
i Field med bøxel 10 lispd. 2 rem. 12 mark, deraf tilkommer
    faderen med bøxel 5 lispd. 1 remal 6 mark.
    Eldste broder Einer Jonsen med bøxel 2 lispd. 2/5 remol 2 2/5 mark.
    Christopher Jonsen i Field med bøxel 2 lispd. 2/5 remol 2 2/5 mark.
    Jøran Jonsdatter i Field med Bøxel 1 lispd. 11/5 remol 11/5 mark.

    "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 160b.

    Saaledis Som Supra er Indført skifte oc deelet til en Huer pro quota Som forschr.. ..., oc som bemelte 3rd børn er u=myndige forblifuer deris tilfaldne Midler udj Løsøre och Jordegods under faderens bewar oc Derection som denne naar de Kommer til Lovalder, hafuer att giøre Rede och Regneschab efter Lovens biudende, och er tilforordnit børnenes Moder broder Brynild Opsahl der med at hafue fligtig Jndseende, Saa intet deraf blifuer f.. røgt denem til schade saa frembt Hand ej i Lengden Self der til vill suare, dette bekreftis med min Egen haand och Siegel.
Octum Anno Die S Loco ut Supra». 2

 

  1. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Begravede», folio 178.
  2. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 159b. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 222.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26