Jon Enersen Fjeld Nordre
1634?-1723
Gårdbruker.

>
       
f
Ener Fjeld Nordre. Gårdbruker.
 

Jon Enersen Fjeld Nordre. Født omkring 1634. Død 1723 på Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
Gift Kirsten Christophersdatter Opsahl. Død omkring 1691 på Jempteland, Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF).
Ener Jonsen Fjeld Nordre. Soldat, gårdbruker.

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1634.
Død 1723 på Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF).
Begravet 13.04.1723 i Trømborg, Eidsberg (ØF). 1

Levde 1664 på Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF).
    Det må være Enner som hadde Nordre Fjeld i 1645 og 1647 som er far til Jon.

    12.04.1660 overtar Jon Einersen Field 1 lispund i Nordre Field fra Halvor Søpler [80 år i 1664]:
    «Er lest och forkynt eet Kiøbebref paa eet lispd. Meels Landschyld Eigindes i Nordre Field i Esberg Sogen, hvilchet Halffer Søpler paa hans hustrøes vegne et Consortes, hafr solt til Joen Ejnersen Field, til oedel och Eje, och det mod 5 Rixdaler betaling, samme Bref daterit den 12 April Anno 1660, paa Salmonrød.» Kjøpebrevet ble tinglyst 29.10.1660 (HF tingbok nr. 3, folio 63b).

  "
Fogdenes manntall i 1664: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 322.

    Ved manntallet i 1664-66 er Nordre Field en fullgård med en landskyld på 16 lispund og 1 bismermerke. Oppsittere er Niels 47 år og Effuind 40 år, hver bruker halvparten. Vi finner at Joen Einersøn er 26 år gammel. Han er oppført som soldat og tjenestedreng på gården. Det er også 3 husmenn på gården, 47, 58 og 28 år gamle:
«Fuldegaarde:
    Fiell - 16 lispd. 1 bz.
Opsiddere:
    Niels - 47 Aar.
    Effuend - 40 Aar.
        Huer bruger Halfparten.
Tienstdrenge:
    Jon Enersøn - Soldat - 26 Aar.
Husmend och Handuerchs Folch:
    Anders Bergersøn - 47 Aar.
    Olle Tollefsøn - 58 Aar.
    Peder Torkilsøn - 28 Aar».

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678. «Rostieneste» (odelsskatt) og leilendingsskatt.

    Jon og Niels betalte i 1678 «Rostieniste» (odelsskatt), den «Visse Indkomst» inntegnet i kongens jordebok, leilendingsskatt, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Rosstjeneste - Eidsberg - Bilde 187.

    «Jordeboeg Paa Proprietariernis Eyende Jordegods udi Heggen och Frølands Fogderi
Beligende huor aff Dend Naadigste paabudne Rostieniste suaris pro ANNO 1678.
Edtzberrig Sogn - Jordegods som Bønder og Andre, udi Sognet eyer, och udi fougderiet Beliggende:
    Joen Field
        ibm. - 8 Lispd. 8 bzr.
    Niels Field
        i Søndre Field - 4 Lispd.
    Joen [Christensen Søndre] Quiller [25 år i 1664]
        i Field - 1 fær. 8 bzr.
    Joen Quillers part i Field er hans odelsgods, parten til Niels i Søndre Field er hans odelsgods.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Leilendingsskatt - Eidsberg - Bilde 306.

    «Heggen oc Frøllands fougderies Mandtal huor Efter Leilendingskatten
Aar 1678 Och til aars Dagen ANNO 1679 - Edtzberrig Sogn:
    Field som Niels og Joen paaboer, Schylder
        som de Sielfue eyer - 8½ Lispd. 10 bzr.
        Joen Quiller her ibm. - 1 fær. 8 bzr.
        till Einer Fields Arfuinger her ibm. - 2 Lispd. 2 bzr.
            Tunge 16 Lispd. 1 bzr.
    Huer biuger Sit».
    Leilendingskatten settes til 3 dr. 20 sk.

  "
Fogderegnskapet Heggen og Frøland 1678. I tillegg til leilendingsskatt og eventuell «Rostieneste» (odelsskatt), omfattet beskatningen «Visse indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

    «Jordebog Ofuer Heggen och Frølands fogderies Visse Indkomst
Beregnet fra Nyt Aar = 1678 och till aars Dagen ANNO 1679 - Edtzberrig Sogn:
    Field Niels
        Smør - 6 bzr. - 1 mk.
        Korn - 2 Spd. [Spand] - 1½ mk. 4 sk.
        Ledingspenge - 1 sk.
        Foring - ½ dr.
        Pramarbeid - 1½ mk 4 sk.».
    «Tiende Mandtals Register Udi Heggen och Frøllands Fogderi pro Anno 1678 - Edtzberrig Sogn:
    Field Niels
        1 kanne Roug, ½ quart Bl: Korn, 1 tønne Hafre och 1 pot Erter».
    Joen ibm.
        1 kanne Roug, ½ quart Bl: Korn, ½ kanne Tore och 3½ quart Hafre».
            (1 tønne = 4 kvarter = 12 settinger = 48 kanner = 192 potter).
    «Mandtall ofuer dend Naadigste paabudene Tønde Biug oc halfandett Les Høe af huer fuld gaard
Beregnet udi Penge anslagen Nemlig for = 1 tn. Biug = 2½ rdr. och = 1 Les Høe = 2 rdr.
forfalden in Anno 1678 - Edtzberrig Sogn:
    Field Niels - 16 Lispd. 2 bzr.
        Anslagen for Biug - 1 Rdr., for Høe - 1 rdr. 20 sk.».
«Heggen oc Frøllands Fougderies Mandtal Ofuer Den Naadigste Paabudne
Proviantt Skatt Oppebørsel for ANNO 1678 - Edtzberrig Sogn:
    Field Niels - 16 Lispd. 2 bzr. - Schatten: 1 mk. 16 sk.».

    11.04.1680 overtar Jon Field 3 lispund i hans påboende gård Nordre Field fra Gulbrand Einersen og Simen Buskelsrud mot forstrekning av 18 rdl. Skjøtet ble tinglyst 03.06.1680 (HF tingbok nr. 18b, folio 6b):
    «Publicerit Gulbrand Einersens och Simen Buskelsrud odels Schiøde paa Trej Lispunds Jordegoeds til Jon Fields udj Hans paaboende gaard Nordre Field dj Sammen Jmod forstrechning Atten Rixdl. ofuerdrager ehr.
Daterit Langenes d = 1 April Ao = 1680».

    Ved en ekstrarett på Opsahl i Eidsberg den 26.02.1685 gikk sogneprest Christoffer Jensen til sak mot Opsahls arvinger, Brynil og Hans Opsahl, Ole Hauge, Peder Haugen nå på Aarstad i Trøgstad, Halvor [Nordre] Quiller [Halfuor Gjermundsen, 12 år i 1664] og Jon Field for gjeld på 30 Rdl. som deres salige mor [og svigermor], Birte Opsal, skyldte saksøkeren mot pant i ½ skippund i Opsahl. Ole Hauge har betalt sin part av gjelden. Dom (HF tingbok nr. 23, folio 1a-2a).

    18.05.1685 overtar Jon Einersen Field 2½ lispund 4 bmkr. i Field i Trømborg for 21½ rdl. fra Jon Christensen Quiller og Tord Christensen Dyngen [Dynjan]. Transporten (d.e. skjøtet) ble tinglyst 29.06.1685 (HF tingbok nr. 23, folio 13b):
    «Publicerit Jon Christensen Quiller och Tord Christensen Dyngen deris udstede Transport och Kiøbebref paa 2½ lispd. och 4 bmk udj Field i Trømborg Annex som de hafr Solgt och afhendet till Jon Einersen Field till odel och Eiendomb imod 21½ Rdl = ...specie.
Daterit Quachestad den 18 May 1685».

    09.04.1689 tinglyses et skjøte fra Halvor Quiller og Jon Field til deres svoger Brynil Christophersen Opsahl på 2 lispund med bygsel i Opsahl, datert 05.12.1688 (HF tingbok nr. 24d, folio 6a).

    Tinglyst 08.12.1686: Helge Kletuen mot Nils Field og Jon Field formedelst at han i siste krig var landdragon (for Field) og måtte holde seg med hest, sadel og gevær. Han forlanger vederlag. Forlik ble inngått (HF tingbok nr. 24a, folio 21a).

    Jons første hustru, Kirsten Christophersdatter fra Opsahl, døde ca. 1691. Det oppgis da at familien bodde på plassen Jempteland under Nordre Fjeld.

    Jon giftet seg så annen gang med Klara Knudsdatter. Gårdshistorien for Eidsbergs kapittel om gården Kolstad oppgir at hun var datter til Knut Bjørnsen fra Engen i Trømborg (ca. 1632-1699) og Ingeborg Hågensdatter Narvestad (ca. 1633-1719).

    Klara og Jon hadde bl.a. datteren Kirsten (Kirsti) oppkalt etter Jons første hustru:
Kirsti, gift i 1722 med Knud Gulbrandsen Oelberg.
Gunille, gift i 1725 med Rasmus Gundersen Mortvedt.

    27.04.1712: Ole Mortenson og Mari Ravalsdatter boende på Biøndahl under Field døper datteren Kirsten. «Clare Jons Field» er fadder (Kirkebok nr. 1, folio 36).
    22.09.1713: Truls Gulbrandsøn og Jøran Svensdatter på Krosby døper datteren Svennoug. Jon Enersøn Field er fadder (Kirkebok 1, folio 57).
    26.01.1714: Hans Ravaldssøn og Kari Gulbrandsdatter Tronborg døper sønnen Rasmus. Blandt fadrene er Clare Jons Field, Mari Oles Field og Kirsti Jonsdatter Field (Kirkebok 1, folio 61).
    14.07.1722 troloves Knud Gulbrandsson og Kirsti Jonsdaatter Field. Cautionister er Tord Haagensen i Båstad og Lars Krosby (Kirkebok 1, folio 168).
    Gunnille Jonsdatter Field er blandt fadrene da Lars Gulbrandsen og Gunnille Trøgsdatter Krosby døper Mari 27.12.1722 (Kirkebok 1, folio 174) og Gulbrand 22.04.1725 (Kirkebok 1, folio 203).
    18.03.1725 forloves Gunnille Jonsdatter Field med Rasmus Gundersson Mortvedt. De gifter seg 02.07.1725 (Kirkebok 1, folio 201 og 204).
    Marthe Eenersdatter Field var fadder da Gunnelle Bentsdaather Øyeruds uekte barn ble døpt 22.05.1727. Gunnelle døde i 1727, 27 år gammel, og ble begravet 10.06.1727 (Kirkebok 1, folio 228 og 229). Marthe var også fadder da Hans Olssøn og Ingeborre Olsdaather Krosby døpte sønnen Ole 10.10.1728 (Kirkebok 1, folio 247).
    Torer Bergersson og Helena Johns på Fields døpte sønnen Christen 26.03.1730. Faddere var Marthe Eeners Field, Aase Torers Field, Marte Amundsdaather Field, Hans Ellevssøn Field og Hans Amundssøn (Kirkebok 1, folio 267).
    Lars Bentsson Øyerud og Anne Johnsdather ble trolovet 12.07.1731. Cautionister: Gulbrand Olsson Boli og Endre Johnssøn Field. De ble viet 05.08.1731 (Kirkebok 2, folio 10 og 11). Anne Johnsdatter Field er fadder da Anders Hansson og Ragnild Willemsdaather Field døper sønnen Hans 02.04.1733 (Kirkebok 2, folio 39).
    Jens Eenersen Field er fadder da Jon Andersson på Løchen døper datteren Christine 13.01.1732 (Kirkebok 2, folio 26).

    24.04.1701 overtar Jon Einersen 5 lispund 6 bmkr. i Fjeld fra Oluf Fjeld og Jens Kolstad. Skjøtet ble tinglyst 24.10.1701 (HF tingbok nr. 31, folio 104b).

  "
Eidsberg sogn, Trømborg annex, Heggen og Frøland fogderi - Ekstraskatt 1711.

    «Skoskatten» i 1711 viser:
«Joen med sin Hustrue 2 Sønner Soldater oc 2 døttrer» - 8 par sko.
«1 Husmand dragun med sin Hustrue» - 2 par sko.
Joens to sønner slipper skatt da de er soldater. Det betales derfor skatt for 10 par sko.
    Skatten utgjorde 3 Skilling pr. par, tilsammen 30 Skilling.

    Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723 viser for
«Eidsberg Præstegield - Fulde Gaarder»:
«No:
    125.
Gaarde Navne:
    Field Nordre.
Opsiders Tall:
    Joen Ennersen - Eener Joensen.
....».

    Jon døde senere samme år, 89 år gammel.

    Skiftet etter Jon ble avholdt 24.05.1723:

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1721-33, folio 115b-116a.

    «Janus Colstrup Sørenschrifter over Heggen og Frøeland Giør Witterlig at Ao 1723 Dend 24te May brev efter Begiering holden Registering, Vurdering, Arveskifte og Deeling paa Gaarden Nordre Field i Trømborg Annex efter Den wed Døden afgangne Sl: Mand Jon Eenersen som Boede og Døde samme Steds, over hvis Medeler som hand havde efterladt Sig til Arv og Deeling imellom
    hans igienlevende Quinde Klara Knudsdatter paa dend Eene og
    hans med forige quinde Aflede 3de Børn,
        Eener, Christopher og
        Jøran gift med Steener Larsson Halstvedt,
    sampt med denne sidste Quinde aflede
        2de Kirsten gift med Knud Guldbrandsen Oelberg og
        Gunild ugift og umyndig
    Joens Sønner og Døttre paa dend Anden Siide,
Overværende Enken selv tillige med hendis af Skifte Retten ordinerte laugwerge Arne Guldbrandsen Fossen og Samptlige Arvingers, i sær for dend umyndige tilsat at have tilsyn hendis Søster Mand Knud Guldbrandsen Oelberg, Tilstæde var og ved forretningen Bøjde Lensmanden Niels Olsen Keisrud, med tillige ditto 2de Vurderings Mænd af dette Aars tilkalte laugwitner, Reier Knudsen Lien og Erik Joensen Hedemarken med andre fleere godt Folk, som denne forretning tilsøgte.
Befandis da Boet af denne Beskafenhed ....
Hester og Creaturer
...
Jern Boe og Redskab ...
Senge og Bencheklæder ...
Liin Klæde ...
Korn ...
2
  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1721-33, folio 117b.

    Summa Boens Rørlige Formue Rdl. 108-3-1.
Jordegods.
D..r Boets eigende
    efter fremviste Skiftebrev forrettet 7de oct: 1691 her udj Gaarden Nordre Field med bøxel 5 lispd. 1 R. 6 bsm.
    saavelsom efter Oluf Nilsen Søndre Field og Hans Endresen Kolstad udstædde Odels Skiøde Dat: 24d April 1701 og tinglyst 24de oct som ..., paa tunge med bøxel her udj Nordre Field 5 lispd. 8 bs. Peder Brendæg paa Egne og medarvingers vegne ... med foranførte af Oluff Nilsen og Jens Endresen solt 5 lispd. 8 bs. i sa... ... til Kiend ... ... Odelsberettigende og efter samme Skiøde at indlade ...
    ... efter Eet skiftebrev forrettet 19de Aprill 1699 i Engen med bøxel saavelsom Enken arvet etter hi.ld.. utlodning udj Engen tilsammen 2 lispd. 2 R. 2 bs.
Summa Jordegodset 13 lispd. 7 bs.
Boens afgang
....
Summa Afgange Rdl. 26-2-0.

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1721-33, folio 119b.

    Der Efter Som Følger udlagt
Af Jorde Godset
Som efter før indførte forklaring er tilsammen
    udj Nordre Field med bøxel og besidelse lispd. 10-2-5
    Og udj Engen med bøxel Lispd. 2-2-2
Tilsammen Lispd. 13-0-7.
Tilkommer Enken Den halve Deel 6 lispd. 2 R. 3½ bs. og hende udlags
    udj Nordre Field med bøxel 5 lispd. 1 R. 2½ bs.
    og udj Engen med bøxel 1 lispd. 1 R. 1 bs. = 6 lispd. 2 R. 3½ bs.
Ældste Søn Eener Jonsen tilkommer 1 lispd. 1 R. 4 6/7 bs. og som udlagt
    udj Nordre Field med bøxel og foruden besidelse Retten øver ald gaarden 1 lispd. 2 R. 5/7 bs.
    og udj Engen med bøxel 1 R. 4 1/7 bs. = 1 lispd. 3 R. 4 6/7 bs.
Enken blev ... Retten med denne hendis Stif Søn om gaardens besideht og brug saaledis forEened at
    hun, saa længe hun lever, skal Niude bruge og beside dend Halve Gaard Nordre Field og
    hand saa længe at lade Sig Nøye med dend Anden halve part.
Sønnen Christopher Joensen tilkommer ligeledes Jordegods 1 lispd. 3 R. 4 6/7 bs. og udlagt
    udj Nordre Field med bøxel 1 lispd. 2 R. 5/7 bs.
    Og udj Engen med bøxel 1 R 4 1/7 bs = 1 lispd. 3 R. 4 6/7 bs.
Hver af Døtrene av Jordegodset 3 R. 6 13/14 bs. og hver udlagt
    udj Nordre Field med bøxel 3 R. 5/14 bs.
    og udj Engen med bøxel 6 4/7 bs = 3 R. 6 13/14 bs.
....».

    Etter at Jon døde, giftet Klara seg med Gundbiørn Torgersen Erengen (ca. 1660- 1742) i Askim, de flyttet til Katralen ca. 1727.

-->> 18.05.1710: Ingeborre Field er fadder da Amund bon.. paa Krosby døper Hans (Kirkebok 1, folio 2).
-->> 18.03.1711: Begravet Kirsti Enersdatter Tronborg gl 70 aar (Kirkebok 1, folio 16).
-->> 02.04.1711: Per Helgesen og Mari Rolfsdatter Dyngen døper datteren Kirsten. Blandt fadrene er Ingeborre Hansdatter Fields og Aase Thoredatter Fields (Kirkebok 1, folio 19).
-->> 24.12.1724: Begravet Maren Enersdaatter Krosby 50 år gammel (Kirkebok 1, folio 198). 3

 

 1. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Begravede», folio 178.
 2. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1721-33, folio 115b-116a - Utdrrag.
 3. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 322; Prestenes manntall: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 98. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Ekstraskatten i 1711. Eidsberg sogn, Heggen og Frøland fogderi. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Eidsberg Præstegield, Fulde Gaarder, folio 143b. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 7, 1721-1733, folio 115b. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind III, side 118.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26