Ener Jonsen Fjeld Nordre

Soldat, gårdbruker.

>
ff
Ener Fjeld Nordre. Gårdbruker.
  mf
Christopher Brynildsen Opsahl. Født omkring 1604. Død omkring 1681 på Opsahl, Folkenborg, Eidsberg (ØF). Gårdbuker.
mm
Berte Opsahl. Død omkring 1681 på Opsahl, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
f
Jon Enersen Fjeld Nordre. Født omkring 1634. Død 1723 på Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
m
Kirsten Christophersdatter Opsahl. Død omkring 1691 på Jempteland, Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF).

Ener Jonsen Fjeld Nordre. Soldat, gårdbruker.
Gift 01.11.1723 i Trømborg, Eidsberg (ØF) 1 Marthe Trøgsdatter Sneltorp. Født 1693 på Sneltorp, Haugland, Trøgstad (ØF).
Døpt 01.01.1694 i Trøgstad (ØF). 2
Død 1773 på Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF).
Begravet 16.09.1773 i Trømborg, Eidsberg (ØF). 3
Kirsti Enersdatter Fjeld Nordre. Født 1727 på Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF).
Døpt 10.04.1727 i Trømborg, Eidsberg (ØF). 4
Død 1805 på Rom Nordre, Askim (ØF).
Begravet 1805 i Askim (ØF). 5

Biografi - Biography

Soldat, gårdbruker.

Levde fra 1690 til 1744 på Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF).
    Ener er soldat da Christopher Joensen Aas og Steener Larsøn Halstredt, Eners bror og svoger, den 30.09.1720 selger 3 lispund 1 Remaal i Nordre Fjeld til Ener. Skjøtet tinglyses 04.11.1720. Steener var gift med Eners søster Jøran. De gårdsparter de selger til Ener var arven etter hans mor, Kirsten Christophersdatter fra Opsahl:
«Kiendis Vi underforseglede Christoffer Joensøn Aas og Steener Larsøn Halstredt boende i Eidsberg Præstegield, det vi med vores Kiære Hustruers Vilje Ja og Samtøcke haver soldt og afhændet, saa som vi og hermed selger og afhænder fra os og voris Arvinger til vores Kiere broder og Svoger Eener Joenson Field Soldat under Welædle Her. Capitein Stochflets Compagnie, nemlig ieg Christopher Joensøn Aas 2 lispd. 6 bs. og Ieg Steener Larsøn Halstred 1 lispd. 3 bs. tilsammen 3 lispd. 1 Rem. med bøxel udj Gaarden nordere Field, hvorfor, som voris Kiere Broder og Svoger har fornøjet os hver for sin Anpart effter voris foreening, som vi vare accorderede om, saa skal herefter samme Gaarde parter følge dito vores Kiere Broder og Svoger med ald den herlighed, som nu tilligger, og af alders Tiid tilliger haver indtet undtagen udj nogen maade til fulkommen Odel og Ejendom, Uigienkalelig af os eller vores Arvinger, hvorfor vi Ere og skal forblive hans hiemmelsmænd for alle og Een hvers paatale, des til Sandheds bekræftelse under voris Zigneter og hands underskrift og forseglet, sambt Wenligen ombedet di tvende Dannemænd Arne Gulbrandsøn Fossum og Anders Jonsøn Vestre Bøllen dette med os som troverdige Vidner at underforsegle.
Actum - Nordre Field d 30 Septbr 1720».

    "
Matrikkelforarbeidet fra 1723 - Eidsberg - Eksaminasjonsprotokollen - Folio 143b-144a.

    Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723 viser for
«Eidsberg Præstegield - Fulde Gaarder»:
«No:
    125.
Gaarde Navne:
    Field Nordre.
Opsiders Tall:
    Joen Ennersen - Eener Joensen.
Proprietairs og Bøxel-Raadig:
    Selv ejer med sine med Arvinger.
Huusmænds Pladser:
    1 gl: Plads Bjørnedahl, Biørn Clemets: Saaer 1 qtr.
    Beregnet under Gaarden.
Skoug og Sæter:
    Skoug til Brændeved og Gierdesfang.
Situation og Beleilighed:
    I Westlien og meddels Wint.
Sæd:
    2 qvart [tønne] Bl: Korn - 7¼ tønne Hafre - 1 Setting HommelK: - 1 Setting Lin og Hamp.
Høe-avling:
    24 Læs.
Hæster og Creaturer:
    2 Hæster - 9 Creat: - 6 Souger.
Taxt efter Gammel Matricul:
    16 Lispd. 2 bis. [bismermerker]
Forhøyet:
    3 17/18 Lispd.»

    26.09.1723: «Trolovet Ener Jonsson og Marthe Trøgsdaatter Field. Caution: Arne [Gulbrandsen] Fossem og Bent [Taraldsen] Øyerud». De ble viet 01.11.1723.
Brynild, bror til Eners mor, bodde på Øyerud før han overtok Opsahl. Han var gift med Marte Taraldsdatter Øyerud.

    29.03.1725: Ener var fadder sammen med Marthe Enersdatter Field da Morten, sønnen til Thom Clementsbø og Marthe Gulbrandsdatter Field, ble døpt (Kirkebok nr. 1, folio 201).

    13.07.1737 overtar Ener gårdsparter i Nordre Fjeld fra
- Gundbiørn Torgersen Katralen gift med Eners stemor, Klara Knudsdatter,
- Eners bror, Christopher, og svogrene
- Steener Larsen Halstved gift med Jøran,
- Knud Gulbrandsen Oelberg gift med Kirsti og
- Rasmus Gundersen Mortved gift med Gunille.
Overdragelsen ble tinglyst 10.07.1737:
    «No 2: CC Een Rigsdaler.
    1737 Underskrevne og med Signeter bekræftede Gundbiørn Torgersen Catralen udi Aschim Sogn paa min Hustrue wegner, Christopher Jonsen Glomsrud paa egne, Steener Larsen Halstved, Knud Gulbrandsen Oelberg og Rasmus Gundersen Mortved paa wore Hustruers wegner tilstaaer og hermed for alle giør Witterlig Det wi med wores frie willie og Hustruers samtøcke haver solt skiøt og afhænt, saasom wi og hermed Sælger og overdrager 9 lispd. 4 2/7 bsm med Bøxel udi gaarden Nordre Field udi Trømborg annex til wores Kiære Svoger og Broder Eener Jonsen, som aasædet og Losningen tilkommer siden Hand effter wor Foreening og accord har betalt og herfore halvendet hundrede daler foruden dette Skiøde, som Hand tillige saa bekostet:
    Og S.. vi med berørte 150 dlr. i alle Made er fornøyet for os og Wore Arvinger skal ditto Jorde gods med alle sine til og underliggende Eyendeeler og herligheder indere og uden gierdes intet untagne følge og tilhøre Ham Hans Kiære Hustrue Marte Trygs Daatter deres børn og Sande Arvinger til fulkommen Odel Arv og Eiendom Uigienkalelig af os og wore, Hvorfore wi skal wære hans og arvingers trygge og faste hiemme.te under bekræftelse af wore bogstavelige Navner og hostrøkte Signeter og wenligen tilbedet de 2de forstandige Dannemænd Gulbrand Olsen og Olle Halvorsen at underforseigle.
Datum Nordre Field d 3de July 1737».

    Ener var fadder sammen med Marte da Marte, datteren til sønnen Nils, ble døpt i 1744 (Kirkebok nr 3, folio 38).

    Han nevnes siste gang i kirkeboken som forlover 25.12.1744, kun hans hustru nevnes senere.

    I kirkeboken anføres 21.08.1746:
«Begr: Ved Trønborg at Indlags Rom fra Fiels Ejer(?) - gl: 67 aar».
    Det er mulig at Ener døde det året, 67 år gammel.

    Skiftet etter Ener ble avholdt på Nordre Fjeld 23.01.1754 og lest på tinget 01.04.1754:

    Skifteprotokollene for Heggen og Frøland fogderi mangler (lakune) i perioden 1733- 1784. I pantebøkene finner vi imidlertid opplysninger om arvingene og om hvordan skiftene påvirket fordeling av jordegods.

    "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, folio 164b-289b.

    «Dernest Publiceret følgende Skiftebrev.
    I Et Skiftebrev forrettet paa gaarden Nordre Field den 23d Januarj D: A: efter Manden Eener Johnsen Jmellom hans Jgienlevende hustrue Marthe Trygsdatter og deres tilsammen auflede 5 børn
    John, Knud, Kiersti, Mari og Gunild Eeners Sønner og Døttre,
der betyder og oplyser at boet er ejende gaarden Nordre Field, Taxeret for 346 Rdr 10 mark, samt skylder 17 lispund 2 bsm, hvilken saaleder er udlagt,
    til Enken Marthe Trygsdatter Hoved Lod 8 lispund 2 remaal 5½ bsm for Rdr. 173-5-0
    Hver af de 2de Sønner 2 lispund 1 Remaal 5½ bsm for Rdr. 49-1-8 4/7
    Enhver af 3 Døttre 1 lispund 8½ bsm for Rdr. 24-2-21 2/7
Eenvher med Sin fulde Bøxel og Herlighed effter andeel følgelig Skiftebrevets fermeldte». 6

 

  1. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Trolovede og viede», folio 183 og 184.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 1, «Baptismus», folio 236.
  3. Kirkebok Eidsberg nr. 4: «Døde og Gravfæstede», folio 161, nr. 207.
  4. Kirkebok Eidsberg nr. 1: Døpte, folio 227.
  5. Kirkebok Askim nr. 3: «Begravede», folio 56.
  6. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Eidsberg Præstegield, Fulde Gaarder, folio 143b. Pantebok Heggen og Frøland nr. 3, 1716-1730, folio 77; nr. 4, 1731-1745, folio 164; nr. 5, 1745-1761, folio 289b. Kirkebok Eidsberg nr. 3: «Begravede», folio 84.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26