Christopher Brynildsen Opsahl
1604?-1681?
Gårdbuker.

>
       
f
Brynild Opsahl. Død omkring 1636 på Opsahl, Folkenborg, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
m
Aashild Opsahl.

Christopher Brynildsen Opsahl. Født omkring 1604. Død omkring 1681 på Opsahl, Folkenborg, Eidsberg (ØF). Gårdbuker.
Gift Berte Opsahl. Død omkring 1681 på Opsahl, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Ole Christophersen Opsahl. Født omkring 1645.
Kirsten Christophersdatter Opsahl. Død omkring 1691 på Jempteland, Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF).

Biografi - Biography

Gårdbuker.
Født omkring 1604.
Død omkring 1681 på Opsahl, Folkenborg, Eidsberg (ØF).

    Christopher rådde over 1 skippund i Opsahl og hele Torp i Trømborg fra julen 1637 til våren 1639. Da giftet antagelig moren seg igjen. Fra våren 1639 står nemlig en Bjørn Opsahl som eier av 13 lispund i Opsahl og hele Torp. Christopher, som da leide Nord-Langnes, eide de øvrige 7 lispund på Opsahl. Da Bjørn døde omkring 1650, overtok Christopher gårdsbruket på Opsahl og fikk nå 9 lispund, mens broren Hans Langset i Trøgstad rådde over de øvrige 11 lispund i gården så lenge han levde.

  "
Koppskatt 1645. Heggen og Frølands skibsrede, Essberig Sogenn (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 2, litra 23, folio 19).

    Koppskatten av 1645 viser:
«Christoffer Langenes och Hans quinde».
Han betaler 16 skilling i skatt.

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 41).

    Skattematrikkelen av 1647 viser:
«Christoffer Langenes 1 pund.
Bygger Laurs Henrichsen i Fredrichstad».
Han betaler 6 dr. i skatt.

  "
Kvegskatt 1657. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 244, legg 2, litra 57, folio 21).

    Av Kvegskattlisten for 1657 ser vi at gården hadde 3 hester, 9 kuer, 9 sauer og 5 svin.
Det ble betalt 1 dr. 14 sk. i kvegskatt.

  "
Christopher Brynildsen Opsahls segl 19. juli 1654 (tegnet av Helge Frøyset).

    Christopher opptrådte som lagrettemann fra 1656 til 1670, og han var kirkeverge i 1663 og 1668. I 1660 slapp Christopher med halv skatt på grunn av armod, noe som sikkert skyldtes krigstiden i slutten av 1650-årene.

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 2, 1655-57, folio 41a.

    15.09.1656 gikk Ole Garseg til sak mot Christopher Opsahl for ½ pund homle. Dom (HF tingbok nr. 2, folio 41a).

  "
Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse 1660. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 256, legg 1, litra X, bilde 23).

    Kontribusjonsskatten jonsok og mikjelsmesse i 1660:
«Christopher Opsall
    Sielff - 9 lb: - ForArmmed forlindret halffue schat,
    Hanns Langsetter - 11 lb:
    Eidsberg prestegoll - ½ pund, ehr,
Thunge - 1½ pund - 6 dr, [i skatt].
Bunden Sielff oc Hans biuger.»
    «Pund» som masseenhet kalles også «libra» (romersk pund), forkortet «lb:».
Her er det tydeligvis ment lispund!

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser:


  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 75b.

«Boende Goedtz: Opsall, Christofer paaboer, schylder
    Som Hand Sielf er Eyendis - Miell 9 lispd.
    LandzEyer Hans Langsetter i Thrøgstad Sogen - 11 lispd.
    Edsberg presteboll ibm. - ½ pund.
Bunden Sielff Och Hans biuger.
Skoug till Husebiugning, gierdefang och brendewed - 1 hommelhauge.
Skatter:
    Smør - ½ bz. - ½ dr.
    Korn - 4 Spand - 3 mk. 8 sk.
    Ledingspenge - 2 sk. - 2 sk.
    Foring - ½ dr. - ½ dr.
    Pram Arbeid - 1 dr. - 1 dr.»

    Åsetesak ble avholdt 06.10.1662 på et omtvistet stykke skog mellom Opsahl og Søndre Mysen. Søndre Mysens landherre, borgermester Anders Olsen (i Fredrikstad), og Gunnhild Mysen saksøkte Opsahls besitter, Christopher, for at han hadde kastet ned gard som Gunnhild (Mysen) hadde satt opp. I Opsahl eier bonden Christopher 9 lispund, Hans Langsetter i Trøgstad 11 lispund og Eidsberg prestebol ½ skippund uten bygsel. Til nytt stevnemål (HF tingbok nr. 4, folio 79b-80a). Saken kom opp igjen 17.11.1662 og 29.06.1664 (HF tingbok nr. 4, folio 81b og nr. 6, folio 42a).

  "
Prestenes 1. manntall i 1664: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 96.

    Prestenes 1. manntall i 1664 viser:
«Fulde gaarder
    Opsall 1½ Schipd.
Opsiddere
    Christopher 60 Aar.
Sønner
    Brynill Christophersøn - 20 Aar.
    Olle Christophersøn Soldat - 19 Aar».

    I 1664 lot kirkevergene Peder Foss og Christopher Opsahl bekoste «en ny pompiltur paa den søndre side i Kierchen som er 24 Alen lang». Dette galleriet i Eidsberg kirke ble muligens tatt ned allerede i 1700-årene, det omtales ikke av Wilse i hans beskrivelse av interiøret.

    04.07.1665 gikk fogden til sak mot Christopher Opsahl for at han hos Else Øjerud hadde tatt et skydd som det var tatt utlegg i for kongelige rettigheter (HF tingbok nr. 7, folio 79b-80a).
    Samme dag gikk fogden til sak mot Peder Foss og Christopher Opsahl for at de ikke hadde levert sin tiende. Dom. Videre gikk han til sak mot Christopher for resterende skyssferds- og rytterpenger. Christopher mente han var fri for disse skattene, da han var kirkeverge. Dom (HF tingbok nr. 7, folio 80a-80b).

    Av og til førte dårlig gjerding til at dyra kom inn på nabogårdenes åker og eng. Dette hendte også med Opsahl-hestene høsten 1669. Tor Bøltorp og Torsten Hallerud var på vei til kverna i Sø-Mysenfossen (ved Susebakke) tidlig en morgen da de fant tre hester og et føll fra Opsahl på en bråte som hørte Sø-Mysen til. De hadde revet over ende og spist opp en god del av to trever (à 24 nek) og to rauk (à 4 nek) på åkeren. Tor Bøltorp tok hestene ut av åkeren, og episoden endte fredelig med at Berte Opsahl ga Erik Mysen ei tønne korn i erstatning (HF tingbok nr 11, folio 37b).

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678. «Rostieneste» (odelsskatt) og leilendingsskatt.

    Christopher betalte i 1678 «Rostieniste» (odelsskatt), den «Visse Indkomst» inntegnet i kongens jordebok, leilendingsskatt, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Rosstjeneste - Folkenborg, Eidsberg - Bilde 186.

    «Jordeboeg Paa Proprietariernis Eyende Jordegods udi Heggen och Frølands Fogderi
Beligende huor aff Dend Naadigste paabudne Rostieniste suaris pro ANNO 1678.
Edtzberrig Sogn - Jordegods som Bønder og Andre, udi Sognet eyer, och udi fougderiet Beliggende:
    Christopher Opsall
        ibm. - 9 Lispd.
            Det skulle betales «1½ Rix ort» i «Dend Naad: paabudne Rostieniste»
            for «huer tønde Hart Korn» omregnet fra «Proprietariernis» landskyld.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Leilendingsskatt - Folkenborg, Eidsberg - Bilde 305.

    «Heggen oc Frøllands fougderies Mandtal huor Efter Leilendingskatten
Aar 1678 Och til aars Dagen ANNO 1679 - Edtzberrig Sogn:
    Opsall som Christopher paaboer, Schylder
        som Hand Self eyer - 9 Lispd.
        Hans Langsæter i Trøgstad Sogn - 11 Lispd.
        till Edsberg Presteboell ½ phd.
            Tunge 1½ pund.
    Besidderen och Hans Langsetter biuger».
    Leilendingskatten settes til 6 dlr.

  "
Fogderegnskapet Heggen og Frøland 1678. I tillegg til leilendingsskatt og eventuell «Rostieneste» (odelsskatt), omfattet beskatningen «Visse indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

    «Jordebog Ofuer Heggen och Frølands fogderies Visse Indkomst
Beregnet fra Nyt Aar = 1678 och till aars Dagen ANNO 1679 - Edtzberrig Sogn:
    Opsall Christopher
        Smør - ½ pund - ½ dr.
        Korn - 4 Spd. [Spand] - 3 mk. 8 sk.
        Ledingspenge - 1 sk.
        Foring - ½ dr.
        Pramarbeid - 3 mk.»
    «Tiende Mandtals Register Udi Heggen och Frøllands Fogderi pro Anno 1678 - Edtzberrig Sogn:
    Opsall Christopher
        ½ setting Roug, 1 setting Huede, 1½ quart Bl: Korn, 2 tønner Hafre och ½ setting Erter».
            (1 tønne = 4 kvarter = 12 settinger = 48 kanner = 192 potter).
    «Mandtall ofuer dend Naadigste paabudene Tønde Biug oc halfandett Les Høe af huer fuld gaard
Beregnet udi Penge anslagen Nemlig for = 1 tn. Biug = 2½ rdr. och = 1 Les Høe = 2 rdr.
forfalden in Anno 1678 - Edtzberrig Sogn:
    Opsall Christopher - 1½ Schippund.
        Anslagen for Biug - 1 rdr. 84 sk., for Høe - 2 rdr. 24 sk.»
    «Heggen oc Frøllands Fougderies Mandtal Ofuer Den Naadigste Paabudne
Proviantt Skatt Oppebørsel for ANNO 1678 - Edtzberrig Sogn:
    Opsall Christopher - 1½ Schippd. - Schatten: 3 mk.»

    Etter Gyldenløwe-feiden (1675-1679) ble Christopher blant mange andre stevnet for retten for å ha forsømt skysstjenesten for hæren vinteren 1678-1679. Han lå imidlertid i kårleie den gangen (dvs. at han hadde overlatt gården), og alle tre sønnene var med i krigen i Sverige, to som soldater og den tredje som landdragon, så han hadde ingen skysskar å sende.

    Både Christopher og Berte døde i begynnelsen av 1680-årene. Boet viste en nettoformue på 21 rdl. Christopher hadde eid 9 lispd. i gården (Skifte 29.10.1681).

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 645.

«No 126:
    Hendrich Simensen, Suorenschrifuer udj Heggen och Frøland, Sambt Joen Hallingtorp och Pouel Myssen, ædsvorne Laugretes Mender i Edsberrig Prestegield, Giør Witterligt at Anno Christi 1681 d: 20 October vaare Vi paa Opsal her ibm forsamlede, der at Christeligt och Retferdigt Arfue schifte, at oprette, udj alt Huus som tømbtis och till Arfs falden Er, efter dj Sl: udj Herren Innsofuende Christopher Brønoldsen och Birrete Hansdatter som boede og døede paa bemelte Gaard Opsall, och det Jmellem beggis deris sammen auflede børn som Ere
    Brønold, Olle og Hans Christophersønner item
    Siri Christophersdatter som hafuer till Echte Halfuer Quiller her ibm:
    Kirsten som Hafuer till Echte Joen Field och her ibm: sambt
    Guri Christophers Daater.
Ved samme schifte vaar Nerværende tillstede ober Bed: Tvende brøder [eg. svogre] Item Halfuer Quiller og Joen Field paa deris Hustruers wegne, Tillige med Guri Christophersdaatter. Samme Tiid ofuer Verendes Kongl: Maytr: fouged Her ibm: Erlig Høyachtbahre och Meget fornehme Mand S=: Christen Knudsen Tillige bøyde Lensmanden Erich Torper.
Hafuer Vi da os Boen till Registering och Wurdering foretagen, som Er bestaaende udj Eftermeldende
....
Summa Boens Formufue Bedrager Sig Till Penge = 132 Rdr: 2 mark 3 skilling.
....
Er Saa Rigtig Registerit och Vurderit, Sampt ved Lodder Schifft, och Ganget, Huer = pro Quota. Som forschrefuet Staaer, Vett Testeris.
              Under voris Signeter och Egen Hand,
              Actum Anno ex Die, ut Supra». 1

 

 1. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 19. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogen, folio 41. Kvegstatten i 1658, Heggen og Frøland fogderi, Eidsberg prestegjeld, folio 21. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 75b. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 320; Prestenes 1. manntall: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 96. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 645. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 221-222. Bygdebok for Eidsberg, Bind I: Bygdehistorien 1537-1800, side 526.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26