Jørgen Christensen Garsegg Mellom
1679?-1749
Gårdbruker, lagrettemann.

>
ff
Ole Borgersen Garsegg Mellom. Født omkring 1614 på Skibsrud, Trøgstad (ØF). Død 1680 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
fm
Barbro Størkersdatter Aas Vestre.
mf
Jørgen Olsen Garsegg Søndre. Født omkring 1604. Død 1672 på Garsegg Søndre, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
mm
Gunhild Halvorsdatter Søndre Garsegg.
f
Christen Olsen Garsegg Mellom. Født omkring 1644. Død 1715 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
m
Marte Jørgensdatter Søndre Garsegg. Født omkring 1644. Død 1710 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).

Jørgen Christensen Garsegg Mellom. Født omkring 1679. Død 1749 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF). Gårdbruker, lagrettemann.
Gift Maren Sjøfarsdatter Garsegg Vestre. Født omkring 1680 på Garsegg Vestre, Eidsberg (ØF).
Død 1754 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
Begravet 01.08.1754 i Eidsberg (ØF). 1
Marte Jørgensdatter Garsegg Mellom. Født omkring 1704 på Brødremoen Vestre, Eidsberg (ØF).
Død 1776 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF). 2

Biografi - Biography

Gårdbruker, lagrettemann.
Født omkring 1679.
Død 1749 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
Begravet 15.03.1749 i Eidsberg (ØF). 3

Levde fra 1703 til 1711 på Brødremoen Vestre, Eidsberg (ØF).
Levde 1711 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
    Jørgen brukte Brødremoen Vestre, Eidsberg, fra 1703 til 1711. Etter at hans far, Kristen, oppga boet høsten 1710, overtok Jørgen som eldste sønn Mellom-Garsegg. Ved skiftet etter hans svigermor 26.02.1710 bodde familien fortsatt på Brødremoen. Hans bror Ole overtok Brødremoen omkring 1713.

    "
Eidsberg sogn, Heggen og Frøland fogderi - Ekstraskatt 1711.

    «Skoskatten» i 1711 viser:
«Garseg Mellem
Jørgen med sin Hustrue
1 tienstepige».
Tilsammen 6 par sko, herav 18 Skilling i skatt.
Dertil 1/6-del av tienestepikens årslønn som var 2 Drl. 48 Skilling, dvs. 40 Skilling,
tilsammen 58 skilling i skatt.

    Kristen var lagretteman i 1711. Den 04.11.1711 var Kristen møtt opp på høsttinget på Sø-Mysen, og «som mand nu best sad i Forretning, kom Tidende om at der var Skadevarme løs paa Gaarden Garsegh, hvorover den ene Lavrettesmand Jørgen Garsegh motte forføye sig til sit Hus.» Det som brant ned, var lagården med to lauer og låve, der korn og høy gikk med, og dessuten stallen og fjøset og all den redskap som sto under tak. Han fikk vitne på tinget om dette 29.01.1712 (Tingbok nr. 36, folio 1a).

    30.06.1714 bygslet Jørgen sammen med Ole Andersen bort 15¾ lispd. i Vest-Garsegg til deres svoger Rasmus Sjøfarsen. Bygselseddelen ble tinglyst 11.07.1714 (Tingbok nr. 36, folio 141b). 23.06.1717 solgte Jørgen på sin hustrus vegne hennes 9 lispd. i Vest-Garsegg til Rasmus:
-->>> 3/22 - Transkriber.

    Sommeren 1716 dro en svensk hæravdeling gjennom Eidsberg, og Jørgen mistet husdyr, korn, matvarer, klær og høy for i alt 20 rd.

    Trass i slike påkjenninger satt Jørgen bra i det økonomisk og kunne i et knipetak hjelpe skyldfolka på Vesle-Ultvet og Torper Nordre, Hærland, Eidsberg, med et lån. I 1717 oppsto det strid mellom søsknene fra Mellom-Garsegg om arven etter foreldrene. Hva uenigheten gikk ut på er ikke kjent, men de kom overens om en løsning i minnelighet.

    Fra omkring 1720 var Jørgen prestens medhjelper i den vestre delen av hovedsognet.

    Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723 viser for
«Eidsberg Præstegield - Fulde Gaarder»:

    "
Matrikkelforarbeidet fra 1723 - Eidsberg - Eksaminasjonsprotokollen - Folio 130b-131a.

«No:
    41.
Gaarde Navne:
    Garsæg Mell:
Opsiders Tall:
    Jørgen Christens:
Proprietairs og Bøxel-Raadig:
    Eidsberg Kircke - 5 Lispd.
    Besideren - 11 Lispd. med Bøxel over alt.
Situation og Beleilighed:
    I Nord og Østlien, tung Wint. Slet Hafn til Creat:
Sæd:
    1 tønne Bl: Korn - 6 tønner Hafre - 2 Settinger HommelK: - 1 Setting Lin og Hamp.
Høe-avling:
    20 Læs.
Hæster og Creaturer:
    1½ Hæst - 7 Creat: - 5 Souger.
Taxt efter Gammel Matricul:
    16 Lispd.
Forhøyet:
    2¾ Lispd.»

    Da Eidsbergs kirker ble solgt til private i 1722, fulgte kirkegodset med. Den fjerdingen i Garsegg som hørte kirken til, fikk Jørgen kjøpt av kirkeeierne i 1734. Janus Colstrup, sorenskriveren i Heggen og Frøland, Ole Hansen Hersætter på Lekum og Tron Pedersen på Foss ga ham skjøte. Kirken fikk i stedet kjøpt en part i Søndre Hen fra en annen kant. Skjøtet ble datert 14.10.1734 og tinglyst 04.11.1734:
-->>> 4/100 - Transkriber.

    Jørgen døde i 1749, det er vanskelig å tyde hans alder:
«Martu 15 Begr: Jørgen Garsæg 71 (81?) aar». 4

 

  1. Kirkebok Eidsberg nr. 3: «Begravede», folio 170.
  2. Kirkebok Eidsberg nr. 4: «Døde og Gravfæstede», folio 167, nr. 92.
  3. Kirkebok Eidsberg nr. 3: «Begravede», folio 136.
  4. Ekstraskatten i 1711. Eidsberg sogn, Heggen og Frøland fogderi. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Eidsberg Præstegield, Fulde Gaarder, folio 130b. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 670-671, 688, 702.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26