Ole Borgersen Garsegg Mellom
1614?-1680
Gårdbruker.

>
ff
Baard Borgersen Brødremoen Vestre. Gårdbruker.
fm
Live Baardsdatter Brødremoen.
   
f
Borger Baardsen Skibsrud/Brødremoen Vestre. Død 1651 på Brødremoen Vestre, Eidsberg (ØF). Odelsbonde.
 

Ole Borgersen Garsegg Mellom. Født omkring 1614 på Skibsrud, Trøgstad (ØF). Død 1680 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
Gift Barbro Størkersdatter Aas Vestre.
Christen Olsen Garsegg Mellom. Gårdbruker.
Født omkring 1644.
Død 1715 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
Begravet 23.12.1715 i Eidsberg (ØF). 1

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1614 på Skibsrud, Trøgstad (ØF).
Død 1680 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).

    Ole var sønn til Borger Baarden på Skibsrud i Trøgstad. Familien flyttet senere til Vestre Brødremoen.

    Mellom-Garseg lå midt på den lange ryggen med Garsegg-gårder, mellom den søndre gården og Vest-Garsegg i nord. I 1661 hadde gården en humlehage. Skog fantes ikke i 1661.
    «Den Røde Bok» nevner omkring 1400 flere parter i Garsegg-gårdene, som hørte til kirkene i Eidsberg, og en part som hørte til Eidsberg prestebol. Det er imidlertid ikke mulig å avgjøre om noen av disse partene gjaldt Mellom-Garsegg. Folkenborg kirke eide blandt annet ett halvt øresbol jord i «Gardzengh», og det kan være denne parten som senere ble tillagt Eidsberg kirke. I hvert fall eier hovedkirken etter reformasjonen en fjerding mel eller korn i Mellom-Garsegg. En kirkelig jordebok fra 1575 sier om denne parten at den «er Vdj mannge aar fordult Kierkenn for», men etter den tiden ble ikke kirkegodset overlatt til glemselen. Kirken beholdt sin part helt til 1734 da den ble solgt av de private kirkeeierne til brukeren på gården som var Oles sønnesønn, Jørgen Christensen. I stedet ble det innkjøpt 7 lispund tunge i søndre Hen for den summen salget av Garsegg-parten innbrakte. Kirken hadde ikke bykselrådighet over Mellom-Garsegg.
    I 1615 var 15 lispund tunge av gårdens samlede skyld på 1 skippund bondegods.

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 40).

    Gunder Garsegh eide og bodde på Mellom-Garsegg i 1647:
«Gunder Garsegh 15 lispundt.
    Esberig kirche 1 fierding.
Bygger Bunden selff».
    Han betalte 6½ dr. i skatt.

    Ole overtok Mellom-Garsegg i slutten av 1640-årene. Han eide i 1650 ½ skippund tunge i gården.

  "
Kontribusjonsskatt 1650. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 202, legg 3, litra M, folio 22).

    Kontribusjonsskatten jonsok og mikjelsmesse i 1650:
«Oluff Garßeeg, selff ½ pund,
Echberig Kierche 1 fxr: [fjerding = 5 lispund]
Gunder Grimstad i Rachestad sogen ½ fx:
Jens Bering ½ fx:
    Er - 1 pund - 4 rd, [i skatt]
Biuger selff.»

    Den fjerdingen som Gunder Grimstad og futen Biering på Lindhol satt med, innløste Ole sammen med broren Peder Krokstad i 1652. Ole fikk noe over 2½ lispund tunge og Peder noe mindre.

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 2, 1655-57, folio 41a.

    15.09.1656 gikk Ole Garseg til sak mot Christopher Opsahl for ½ pund homle. Dom (HF tingbok nr. 2, folio 41a).

  "
Kvegskatt 1657. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 244, legg 2, litra 57, folio 20).

    Av Kvegskattlisten for 1657 ser vi at gården hadde 3 hester, 14 kuer, 9 sauer og 4 svin.
Det ble betalt 1½ dr. 5 sk. i kvegskatt.

  "
Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse 1660. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 256, legg 1, litra X, bilde 21).

    Kontribusjonsskatten jonsok og mikjelsmesse i 1660:
«Olle Børgeßeon GarßEig, Selff - ½ lb: 6 bz:
    Eisberg Kirke - 1 fxr: [fjerding = 5 lispund]
    Peder Krogstad - 2 lb: - 1 Remol 3 bzr,
Er - 1 pund - 6 dr. [i skatt]
Biuger sielff.»
    «Pund» som masseenhet kalles også «libra» (romersk pund), forkortet «lb:».
Her er det tydeligvis ment lispund!

    Da landkommissariatet tok opp sin jordebok i 1661, ble landskylda på Mellom-Garsegg satt ned fra 1 skippund til 16 lispund. Reduksjonen gikk ut over Oles egen part, mens deleierne beholdt sine parter i gården uforandret:

  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 75b.

«Boende Goedtz: Garseg, Olle Borgersen paaboer, schylder
    som hand Sielf er Eyendis - Meell ½ pund.
    LandzEyer Edzberg presteboll - 1 fgr.
    Peder Krogstad Her ibm: - 1 Lispd.
Biuger Sielff.
Aldeles ingen schoug - 1 hommelhauge.
Skatter:
    Smør - 6 bz. - 1 mk.
    Korn - 2 Spand - 1½ mk. 4 sk.
    Ledingspenge - 1 sk. - 1 sk.
    Foring - ½ dr. - ½ dr.
    Pram Arbeid - 1 dr. - 1 dr.»

    På tinget 15.09.1656 gikk Ole til sak mot Christopher Opsahl for ½ pund humle. Dom (HF tingbok nr. 2, folio 41a).

    I 1664 brukte Ole gården sammen med sønnen Christen Olsen. Hver hadde halvparten, men det var faren som hele tiden eide gården.

  "
Prestenes 2. manntall i 1664: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 94.

    Ved prestenes 2. manntall i 1664 var Mellom-Garsegg en fullgård med en andskyld på 16 lispund. Oppsittere var «Oluff Børersøn 50 Aar og Christen 20 Aar, Hver bruger halffparten».
    På gården var også en husmann som var 30 år.

    På tinget i Askim 21.10.1667 gikk Ole til sak mot Aslak Lille Morchtued for en gjeld på 1 Rdl. Dom (HF tingbok nr. 8, folio 48a).

  "
Ole Borgersen Mellom-Garseggs segl (tegnet av Helge Frøyset).

    Ole var lagrettemann i mange år, og i 1679 var han fjerdingsmann, ifølge en sak om deltagelse i krigstoget mot Sverige.

    Da Peder Krokstad døde i 1676, arvet kona og sønnen Erik Pedersen parten i Garsegg, og den solgte de i 1678 til Kristen (skjøte 06.04.1678), slik at far og sønn fra da av eide alt bondegodset i gården.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678. «Rostieneste» (odelsskatt) og leilendingsskatt.

    Ole og sønnen Christen betalte i 1678 «Rostieniste» (odelsskatt), leilendingskatt, den «Visse Indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Rosstjeneste - Eidsberg - Bilde 187.

    «Jordeboeg Paa Proprietariernis Eyende Jordegods udi Heggen och Frølands Fogderi
Beligende huor aff Dend Naadigste paabudne Rostieniste suaris pro ANNO 1678.
Edtzberrig Sogn - Jordegods som Bønder og Andre, udi Sognet eyer, och udi fougderiet Beliggende:
    Olluf Børnsen Garsseeg
        ibm. - 8½ Lispd 6 bz.
    Christen Garsseeg
        ibm. - 2 Lispd. 12 bzr.
            Det skulle betales «1½ Rix ort» i «Dend Naad: paabudne Rostieniste»
            for «huer tønde Hart Korn» omregnet fra «Proprietariernis» landskyld.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Leilendingsskatt - Eidsberg - Bilde 305.

    «Heggen oc Frøllands fougderies Mandtal huor Efter Leilendingskatten
Aar 1678 Och til aars Dagen ANNO 1679 - Edtzberrig Sogn:
    Gars Eeg som Olle Børeßen och Christen paaboer, Schylder
        som de Selfue eyer - 11 Lispd.
        till Edtzberrig Kirche - 1 fær.
            Tunge 16 Lispund.
    Besidderne biuger».
    Leilendingskatten settes til 3 dr. 19½ sk.

  "
Fogderegnskapet Heggen og Frøland 1678. I tillegg til leilendingsskatt og eventuell «Rostieneste» (odelsskatt), omfattet beskatningen «Visse indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

    «Jordebog Ofuer Heggen och Frølands fogderies Visse Indkomst
Beregnet fra Nyt Aar = 1678 och till aars Dagen ANNO 1679 - Edtzberrig Sogn:
    Gars Eeg Olle Børresen
        Smør - 6 bzr. - 1 mk.
        Korn - 2 Spand - 1½ mk. 4 sk.
        Ledingspenge - 1 sk.
        Foring - ½ dr.
        Pramarbeid - ½ dr.»
    «Tiende Mandtals Register Udi Heggen och Frøllands Fogderi pro Anno 1678 - Edtzberrig Sogn:
    Garseeg Olle Børresen
        ½ setting Roug, ½ setting Huede, ½ tønne Bl: Korn, 1½ tønne Hafre och 1 kanne Erter».
            (1 tønne = 4 kvarter = 12 settinger = 48 kanner = 192 potter).
    «Mandtall ofuer dend Naadigste paabudene Tønde Biug oc halfandett Les Høe af huer fuld gaard
Beregnet udi Penge anslagen Nemlig for = 1 tn. Biug = 2½ rdr. och = 1 Les Høe = 2 rdr.
forfalden in Anno 1678 - Edtzberrig Sogn:
    Garseeg Olle Børeson - 16 Lispd.
        Anslagen for Biug - 1 rdr., for Høe - 1 rdr. 19 sk.»
    «Heggen oc Frøllands Fougderies Mandtal Ofuer Den Naadigste Paabudne
Proviantt Skatt Oppebørsel for ANNO 1678 - Edtzberrig Sogn:
    Garseeg Olle Børresen - 16 Lispund - Schatten: 1 mk. 14½ sk.»

    Ole døde i 1680.

    Skiftet etter Ole ble avholdt 01.05.1680:

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-83, folio 622.

    «No 119.
    Henrich Simensen Suorenschriffuer Udi Heggen och Frøland, Sampt Olle Christophersen Garseg, och Siøphar Garseg, Æedsuorne Laugrettismend Udi Edzberg Sogen, Giør witterligt, at Anno Christi = 1680. den = 1. May Navnlig efter loulig Anordning, og Wenlig Bedenhed, forsamlede paa den gaard Garsegh ibm: der at Registrere och Vordere, sampt Schiffte och dele, Alt huis som Tømptes och Arftalt epter Sal: Afgangne Olle Børgesen, som boede och døde paa ditto gaard Garseg, Och det imellum den Sl: Mands igienlefuende Hustrue Barbro Størchersdatter paa den ene, och begge deris Sammen Auflede børn, Som ere Christen Olsen och Siri Olsdater, paa den Anden Side, Ofueruerende Ko: Ma: Foget Welfornemme Christen Lund som Hans fuldmegtiger Monsr. Henning Siderigsen, bøide Lensmanden Ering Nielsen Lonper(?), Her war och tilstede Enchens broder och Lougverge Laurs Sletner, Med gaat folk Flere.
    Hafuer wi boens formue och Løsøre, Saauit oss blef Anuist, Registrered och Wurderet, bestaaende i æptermeldende.
....

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-83, folio 624.

    Summa, Boens Formue och Løsøre
Penge = 116 Rdr.
    Efter Moderens tilstand Haffuer Sønnen Christen Olsen bekommet i Brøllupsgierd och Hiemmengaffue, Nemlig
3 Kiør - 9 dr.
2 quin(?) a 2 mark - 1 dr.
1 Aars gl. føll - 1½ dr.
Brøllups bekostning - 12 dr.
= 23 Rdr. 2 mark.
    Der imod tilkommer Søsteren Siri Olsdatter lige der imod, Med Moderens och Hendis Lougverge, Sampt broderen Christen Olsen, deris samtøche, Huorfore Hende aff boens midler nu er worden udlagt apten ..: Speciez, Nemblig
....

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-83, folio 625.

    beløber Siri Olsdaters Hiemmengaffue och Brøllupsgierd - 23 dr. 2 mark 20 sk.
Er for meget Udlagt - 20 sk. - som hun korter i Faderne Arfue.
    Bliver igien til deling
= 92 Rdl. 2 mark.
    Deraf Moderen dend halfue part = 46 Rdr. 1 mark
    broderen 30 dr. 3 mark 8 sk.
    Søsteren 15 dr. 1 mark 16 sk.
Derfor er Huer Saaledis tilloddet
......

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-83, folio 627.

    Dend Salig Mands Odelsgods
I Garsegh = 8½ Lispd. och 6 bsmp. med bøxel
    Deraf Moderen dend halffue part, som giftings Ret at niude sin liffs tid, Nemlig,
        = 4 Lispd. 1 Remol, och 3 bispd.
    Broderen Christen Olsen
        = 2½ Lispd. 1 Remoll 5 bispd.
    Søsteren Siri Olsdatter
        = Eet Lispd. 1 Remol 7 bispd.
Huer med Sin bøxell.
    Bemelte Siri Olsdatters Faderne Arfue Udj løst och fast, stelles i broderen Christen Olsens Garseg, Hans Wergemaall och Beste bru.., indtil Saa lenge hun Vorden forseet, Som der udi ... goed opsiun shall Anuende, at dito Arfuegodz ey i Ringeste Vorden bederfued eller forkommet. Medens Holde och lade det blifue Hende till goed Leverens i sin tid, och det som hand agter at Anfuere,
Det bekrefter Under Wores Signeter och ægen Haand,
Actum Anno die ex loco ut Supra.» 2

 

 1. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Begravet», folio 86.
 2. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 75b. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 318; Prestenes manntall: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 94. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 622. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 167, 667-669.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26