Christen Olsen Garsegg Mellom
1644?-1715
Gårdbruker.

>
ff
Borger Baardsen Skibsrud/Brødremoen Vestre. Død 1651 på Brødremoen Vestre, Eidsberg (ØF). Odelsbonde.
  mf
Størker Aas Vestre. Død 1642 på Aas Vestre, Eidsberg (ØF). Odelsbonde.
 
f
Ole Borgersen Garsegg Mellom. Født omkring 1614 på Skibsrud, Trøgstad (ØF). Død 1680 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
m
Barbro Størkersdatter Aas Vestre.

Christen Olsen Garsegg Mellom. Født omkring 1644. Død 1715 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
Gift Marte Jørgensdatter Søndre Garsegg. Født omkring 1644.
Død 1710 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
Begravet 15.06.1710 i Eidsberg. 1
Jørgen Christensen Garsegg Mellom. Gårdbruker, lagrettemann.
Født omkring 1679.
Død 1749 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
Begravet 15.03.1749 i Eidsberg (ØF). 2

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1644.
Død 1715 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
Begravet 23.12.1715 i Eidsberg (ØF). 3

Levde 1664 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
    Ved manntallet i 1664-66 bodde Christen på Garseg og var 20 år gammel. Han bruker halve gården.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678. «Rostieneste» (odelsskatt) og leilendingsskatt.

    Christen og hans far Ole betalte i 1678 «Rostieniste» (odelsskatt), den «Visse Indkomst» inntegnet i kongens jordebok, leilendingskatt, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Rosstjeneste - Eidsberg - Bilde 187.

    «Jordeboeg Paa Proprietariernis Eyende Jordegods udi Heggen och Frølands Fogderi
Beligende huor aff Dend Naadigste paabudne Rostieniste suaris pro ANNO 1678.
Edtzberrig Sogn - Jordegods som Bønder og Andre, udi Sognet eyer, och udi fougderiet Beliggende:
    Olluf Børnsen Garsseeg
        ibm. - 8½ Lispd 6 bz.
    Christen Garsseeg
        ibm. - 2 Lispd. 12 bzr.
            Det skulle betales «1½ Rix ort» i «Dend Naad: paabudne Rostieniste»
            for «huer tønde Hart Korn» omregnet fra «Proprietariernis» landskyld.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Leilendingsskatt - Eidsberg - Bilde 305.

    «Heggen oc Frøllands fougderies Mandtal huor Efter Leilendingskatten
Aar 1678 Och til aars Dagen ANNO 1679 - Edtzberrig Sogn:
    Gars Eeg som Olle Børeßen och Christen paaboer, Schylder
        som de Selfue eyer - 11 Lispd.
        till Edtzberrig Kirche - 1 frg.
            Tunge 16 Lispund.
    Besidderne biuger».
    Leilendingskatten settes til 3 dr. 19½ sk.

  "
Fogderegnskapet Heggen og Frøland 1678. I tillegg til leilendingsskatt og eventuell «Rostieneste» (odelsskatt), omfattet beskatningen «Visse indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

    «Jordebog Ofuer Heggen och Frølands fogderies Visse Indkomst
Beregnet fra Nyt Aar = 1678 och till aars Dagen ANNO 1679 - Edtzberrig Sogn:
    Gars Eeg Olle Børresen
        Smør - 6 bzr. - 1 mk.
        Korn - 2 Spand - 1½ mk. 4 sk.
        Ledingspenge - 1 sk.
        Foring - ½ dr.
        Pramarbeid - ½ dr.»
    «Tiende Mandtals Register Udi Heggen och Frøllands Fogderi pro Anno 1678 - Edtzberrig Sogn:
    Garseeg Olle Børresen
        ½ setting Roug, ½ setting Huede, ½ tønne Bl: Korn, 1½ tønne Hafre och 1 kanne Erter».
            (1 tønne = 4 kvarter = 12 settinger = 48 kanner = 192 potter).
    «Mandtall ofuer dend Naadigste paabudene Tønde Biug oc halfandett Les Høe af huer fuld gaard
Beregnet udi Penge anslagen Nemlig for = 1 tn. Biug = 2½ rdr. och = 1 Les Høe = 2 rdr.
forfalden in Anno 1678 - Edtzberrig Sogn:
    Garseeg Olle Børeson - 16 Lispd.
        Anslagen for Biug - 1 rdr. for Høe - 1 rdr. 19 sk.»
    «Heggen oc Frøllands Fougderies Mandtal Ofuer Den Naadigste Paabudne
Proviantt Skatt Oppebørsel for ANNO 1678 - Edtzberrig Sogn:
    Garseeg Olle Børresen - 16 Lispund - Schatten: 1 mk. 14½ sk.»

    Etter farens død hadde Kristen og hans mor hver sin del i Mellom-Garsegg i noen år, til Christen overtok alt sammen ved morens død. Søsteren Siri, som var ugift, innga seg til broren i 1687 for å bli forsørget av ham. Til gjengjeld fikk han alt hun eide av løsøre og vel 2½ lispund tunge i farsgården (Kontrakt 10.02.1687, HF tingbok nr. 24b, folio 5b).

    Christen satt godt i det og skaffet seg jordegods også i andre gårder. Han kjøpte opp parter i Brødremoen Vestre, Eidsberg, som faren var kommet fra og som sønnen Ole overtok senere (HF tingbok nr. 28, folio 84a og nr. 30, folio 57a).

    29.06.1698 ble Mikkel Hannibalsens sak mot Christen Garsegg, Torkel og Jon Brødremoen og Mikkel Grinestad behandlet angående en fjerding i Brødremoen. Saksøkerens hustru, Siri Sølvesdatter, var datter til Sølver Iglerud i Rakkestad. Sølver - og før ham hans far, Skjøller Iglerud - hadde eid en part i Brødremoen, en plass i dens beste eng (HF tingbok nr. 30, folio 70b-71a og 76b-77a med dom folio 88a-88b).

    Christen og grannen Sjøfar Andersen Vest-Garsegg fikk i 1696 kjøpt Trollerud, som de ga Torer Sjøfarsen og Guro Kristensdatter i bryllupsgave. I 1694 pantet Kristen til seg Faugli «østen Aasen» i Trøgstad og fikk skjøte på gården året etter. Den ga han til den yngste datteren Ingri og hennes mann Peder Engebretsen, som slo seg ned på Torper Nordre, Hærland, Eidsberg. Garsegg skulle den eldste sønnen Jørgen overta etter faren, som hadde greid å skaffe hvert av de fire barna en gård.

    Da Christen mistet kona i 1710, oppga han boet og delte ut jordegodset til barna, bortsett fra Vesle-Ultvet, som han beholdt. I løsøre hadde han en bruttoformue på vel 80 rd., netto 64¼ rd. Skiftet som ble avholdt 10.10.1710 er gjengitt i hans hustrus biografi.

    I kirkeboken anføres: «Overhøeret Ungdommen i Tenor fiering hos Christen Garsegg», antagelig en konfirmantoverhøring. Tenor var navnet på en av kirkene i Eidsberg.

    Christen døde i 1715:
«Begravet Christen Ollsøn Garseg 75 aar». 4

 

 1. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Begravne», folio 4.
 2. Kirkebok Eidsberg nr. 3: «Begravede», folio 136.
 3. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Begravet», folio 86.
 4. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 318; Prestenes manntall: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 94. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Overhøeret», folio 10, Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 60-61, 669-670.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26