Frans Amundsen Evenby Nordre/Gangnes Mellom/Ruud Østre
1672-1747
Gårdbruker.

>
ff
Børger Olufsen Nadem Søndre/Østby Søndre. Født omkring 1604. Død omkring 1664 på Østby Søndre, Hemnes, Høland (AK). Gårdbruker.
fm
Gunhild Evensdatter Nadem Søndre.
mf
Frantz Augustinussen Torp. Født omkring 1595. Død omkring 1644 på Torp, Hemnes, Høland (AK). Leilending.
mm
Giørild Torp.
f
Amund Børgersen Nadem Søndre/Næs Søndre. Født omkring 1634 på Nadem Søndre, Løken, Høland (AK). Død 1689 på Næs Søndre, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
m
Dorte Fransdatter Torp. Født omkring 1627. Død 1711 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).

Frans Amundsen Evenby Nordre/Gangnes Mellom/Ruud Østre. Født 1672 på Næs Søndre, Trøgstad (ØF). Død 1747 på Jenseg, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
Gift 1696 i Løken, Høland (AK) 1 Sidsel Olsdatter Bergsjø. Død 1742 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Begravet 06.01.1743 i Trøgstad (ØF). 2
Lars Frandsen Ruud Østre. Dragon.
Født 1716 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Døpt 07.10.1716 i Trøgstad (ØF). 3
Død 1771 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Begravet 18.10.1771 i Trøgstad (ØF). 4

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født 1672 på Næs Søndre, Trøgstad (ØF).
Døpt 14.04.1672 i Trøgstad. 5
Død 1747 på Jenseg, Trøgstad (ØF).
Begravet 08.08.1747 i Trøgstad (ØF). 6

Levde 1696 på Evenby, Hemnes, Høland (AK).
Levde 1698 på Gangnes Mellom, Hemnes, Høland (AK).
Levde fra 1699 til 1743 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
    Frans var ætling til Frants Frantsen Florentius, sogneprest til Nannestad 1556-1582.

    Han ble født i 1672:
«Quasím(odo, 1. søndag etter påske) Amund Næses B. N. Frants».
«Rogate: Introductæ Dorethe Næs».

    Han ble gift med Sidsel Olsdatter fra Bergsjø i Høland. De bodde på Evenby i 1696 og på Mellom-Gangnes i 1698.

    Mellom-Gangnes hadde en skyld på 12 lispund tunge og 1 remål 6 bismermerker smør hvorav Høeland præstebord eier 12 bismermerker smør.

    Panteregisteret for Mellom Gangnes viser:
  «Skiøte af 6te Janr 1698, som er tinglyst den 5te Marty Dito Aar, Wed Hvilket Ole Olsen Løhren og Mons Eignersen Aaraas af Røgen Sogn, har solgt till Frantz Amundsen Nordre Evenbye 12 lispd. tunge og 18 bs. Smør med bøxel og herlighed over all Gaarden bemelte Mellem Gangnes for den Summa 100 Rdl.».

    I 1698 hadde Frans så flyttet til Mellem Gangnes:
«Skiøte af 10de Maii 1698, og tinglyst den 29d Junü Dito Aar, ved hvilket Oluf Tostensen Nordre Gangnes har solgt til Frantz Amundsen Mellem Gangnes 1 fj. tunge med bøxel i bemelte Nordre Gangnes for 15 Rdl.».

    Familien flyttet antagelig til Ruud Østre i Trøgstad i 1699. Ruud hadde en skyld på 1 skippund og 12 lispund. 16 lispund tilhørte «de fattige i Christiania», og de øvrige 16 lispund var Bondegods.

    Om «Ruud Østen Aasen» vet vi bl.a. følgende:
    07.11.1672 tinglyses et odelsløsensbrev på den gaard Rud som Jon Østen Aasen paabor og som Amund Ormo og Arne Rud - paa alle deres medarvingers vegne - har solgt til Jørgen Hersetter. Brevet er datert Hersetter 01.21.1672 (HF tingbok nr. 13, folio 89a).
    30.11.1698 fikk Jon Rud tingsvitne om at hans gaard brant og ganske ble lagt i aske i høyningen forleden sommer (HF tingbok nr. 30, folio 104a).

  "
Heggen og Frøland - Pantebok nr. 1, 1606-1704, side 160b-161a.

    Hans Jørgensen Hersetter skjøter så 16 lispund i Rud Østen Aasen til Frans Amundsen Gangnes i Høland, tinglyst 16.03.1699. Frans hustru nevnes i skjøtet:
  «No. 349.
    Hans Jørgensen wonhaftig paa Hersetter i Trøgstad Sogn Kiendis og for alle giør vitterlig at ieg med min Kiere Hustrue Sophia Niels Daatters widenshab oc Sambtøche hafuer soelt oc afhendt, saa som hermed ... och affændt ... os oc alle voris arfinger til Erlig ok fornumbstige Mand Frands Amundsen boende paa Gangnes i Høland 16 Lispund aarligen Landskyld Jordegods med sin fulde bøxel i den gaard Rud Østen Aasen i benevnte Trøgstad Sogn som Joen nu paabor oc bruger ... foreskr. Jordepart med al tilligende herlighed pertinentier vere sig Agger Eng Schou med fishevand oc fægang foss Strømmer Vot og Tørdt til field oc fiære samme tilliger oc af Alders Tid med Rette tillige bør, inten undertagen med huad Nafn det Nefuinds Kand som tilb.... halfue gaard Ruud som skylder med halfue Quern for aarlig som forskrevne 16 lispd bemelte Frans Amundsen hans Kiere Hustru Sidsel Olsdatter begge Deris børn oc arfinger skal følge niude bruge oc beholde til Evindelig odel oc Ejendomb, at giøre sig saa Nøttig oc gafnlig som de best will oc Kand paa Lige Condition min Sahl. Fader det fult hafue, oc det mig af min Kiære Moder oc Broder Laurids Jørgensen Transporterit er, Huerfor ieg shal forblifue deris fulde hiemmels Mand for alle dem som derpaa med Retde ville eller kunde falle, efterdj Ieg for Samme 16 lispd Jord fornøyelig er betalt, Som ieg oc mine arfinger Lod med dete Kiøb shal holde hannem oc hans arfinger Schadesløs oc Uden Schade i alle optenhelige maader at Saaledis U-rygelig Holdis shal, Hafuer ieg mit Sædvanlige Signet Under sæ... oc med Eyen hand Undershrefuet og Wenlig tilbeder min Kiere Broder Jacob Jørgensen oc Erlig og fornumbtige Mand Hans Anonsen Sentued med Deris Hand oc Signeter at bekrefte.
            Datum Hersetter d. 7 decemb 1698».

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 32a, 1699-1701, folio 2a.

    «Publiserit Hans Jørgensen Hersetter Udgifne Skiøde til Frands Amundsen Ganins paa 16 Lispd goeds i Rud Østen Aasen her i Trøgstad Sogen, som Hand hafuer Saalt oc afhendt til Odel og Eyendomb
Daterit Hersetter d = 7 december 1698» (HF tingbok nr. 31, folio 2a).

    Siegneur Jørgen Hansøn som var sønn til Hans Jørgensen Hersetter er ofte «Cautionist» sammen med Frants ved forlovelser. Det er mulig at begge kommer fra en eldre felles presteslekt.

    Tinglysning 26.06.1699:
Kristen Jørgensen i Kristiania mot Hans Jørgensen Hersetter for landskyld av 1 lispund i Rud Østen Aasen, tilhørende «de fattige i Kristiania». Saken ble utsatt. Hans ble frikjent, tinglysning 07.08.1699 (HF tingbok nr. 31, folio 11b-12a og 23a).
    Tinglysning 26.06.1699:
Frans Amundsen Rud mot Jon Jonsen Rud til fravikelse av gården Rud. Frans hadde tilbudt ham Gangnes til bygsel i stedet. Saken ble utsatt. Det oppnås forlik som tinglyses 07.08.1699 (HF tingbok nr. 31, folio 12a-12b og 23a-23b).
    Åstedssak på Rud, tinglyst 03.06.1700:
Frans Amundsen Rud mot Jon Jonsen Rud som nå er gevorben dragon. Saken ble utsatt. Jon ble dømt til å fravike gården, tinglysning 25.06.1700 (HF tingbok nr. 31, folio 45a-45b og 46b-47a).
    Tinglysning 25.06.1700:
Bygselseddel datert 28.10.1699 fra Kristen Jørgensen i Kristiania til Frans Amundsen på 16 lispd. i Rud (HF tingbok nr. 31, folio 46b). Denne bygslingsrett var nok på vegne av «De fattige i Christiania».
    Tinglysning 16.03.1701:
Siver Sluppen mot Frans Rud og husmannen Sakse Hansen for ulovlig skoghogst. Frans påstår at hogsten var gjort i hans egen skog, og har latt arrestere en høylade som han mener at Siver Sluppen har avlet på Frans eiedeler. Til åsteden 24. mai (HF tingbok nr. 31, folio 70b).

    Frants Ruud var forlover da Saxe Sifversøn ble trolovet med Rannild Nielsdatter i 1709. Saxe er vel sønnen til husmannen Sakse Hansen som det ble reist sak mot sammen med Frans i 1701.

    25.06.1703 finner vi følgende tinglysning. Vi får ikke i denne forbindelse vite hvem som var hans foreldre:
«Publicerit Frans Amundsen Rud udgifen quitens for sin fader oc Moders arf Daterit d 16 Marty 1703».

    Frants far døde i 1689 og Frants arvet da 7½ lispund i Søndre Næs. 12.03.1703 solgte Frants disse 7½ lispund, samt 2½ lispund som han fikk av sin mor, til sin bror Suend, tinglyst 27.06.1703:

  "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 1, 1689-1704, folio 249a.

  «No. 541.
    Kiendis ieg Frandz Amundsen Boende paa Rud osten Aasen i Trøgstad sogen og hermed for alle giør witterlig at ieg med min Kiere Hustrues widenskab hafuer Transporterit og ofuerdraget fra os og alle voris arfinger, til min Kiere broder den Erlige og forstandige Mand Suend Amundsen boende paa Bouer(?) i Høeland half attende lispd. jord i Søndre Næs udj benevnte Trøgstad Sogn som mig arfueligen tilflot Efter min Sahl: fader item halftridie lispd. udj. benevnte gaard Nes som min Moder goedwilligen for mig hafuer oplat og forærit huilcke forskrefne Jorde Potter som Er Et half skippd. med sin fulde bøxel udj benevnte gaard Søndre Næs med allanden tilligende Herligheder Sig Egger, Eng, Skov, March fishewand og fægang, wot og tørt til fields og fiere som nu tilliger og af Arilds tid medtatte tillige bør Intet undtagen wed huad Navn det Nefnis kand bemelte min Kiere broder Suend Amundsen hans Kiere Hustrue Sidsel Niels datter begge deris børen og arfinger skal følge, niude bruge og beholde til odel og Ejendomb at giøre Sig saa Nøttig og

  "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 1, 1689-1704, folio 249b.

gafnlig som de best wil og Kand paa Lige Condition min Sahl. fader det hafuer Sig til forhandlet, Saa ieg efter denne dag ej kiender mig nogen Lod deel eller Ret til benevnte halfue shippd Jord mens derfor oppebaaren efter Egen fornøyelse 64 Rdl. huorfor ieg og udinden dette Kiøb skal forblifue mid Kiere broders fulde hiemmels Mand og holde Honnem og hans arfuinger af mig og mine En for alle og alle for En Skadisløs udj alle optenchelige maader til ... ydermere Sandhed hafuer ieg mit Sedvanliige Signet herunder undertrøgt og wenlig tilbeder de 2de dannemend, Mads Scrattelrud og Olle Burten Laugrettis Mænd udj Trøgstad Sogen som trowerdige Widner med deris Signeter at bekrefte.
        Datum Lindhoel d 12 Martj Anno 1703».

    06.07.1706 inngår hans mor, Dorthe Frantsdatter, en avtale om føderåd med Frants. Han skal underholde henne livet ut, og mottar for dette alle hennes eiendeler, herunder hennes gjenværende 10 lispd. i Søndre Næs. Moren døde i 1711, og Frants selger da denne andelen til sin bror:
    «Kiendis Jeg underskrefne Frans Amundsen boende paa en Gaard kaldet Rud i Trøgstad Præstegield i Heggen og Frølands fougderi beliggende, og hermed witterlig giør at ieg af min fri willie og welberaad hue, med min Kiere Hustrue Sitzelle Olsdaatters Willie og Samtycke, hafuer Solt, skiødt og afhendt Saasom Jeg ved dette mit brefs kraft aldelis selger Skiøder og afhender fra mig min Hustrue børn og arfiunger til min Kiære broder Erlig og woelforstandige Mand Swen Ammundsen Næs, hans kiere Hustrue, Erlig og Gudfrygtige Qvinde Sitzel Niels Daatter, deris Børn og Sande arfiunger et half Skippund Tunge i Jorde goeds med bøxel og herlighed udj dend gaard Søndre Næs i Trøgstad Sogen beliggende til Evendelig Odel og Eiendomb, som af min kiere nu Salig Moder Dorethe Fransdaater war gifuen, for hendis underholdning sin lifstid ....
        Datum Rud i Trøgstad Sogn dend 20 Marty Anno 1711.
            Frans Amundsen».

    I 1706 selger Frans sin andel i Nordre Gangnes:
«Skiøte af 13d Martj 1706 til Tinge lyst den 17de Dito samme Aar ved hvilket Frands Amundsen Ruud af Trøgstad Sogn og Jonn Bergersen Nordre Gangnes har solgt til Lauritz Povelsen Gangnes 1½ fg tunge med bygshel udj benevnte Gangnes».
    Tinglysning 08.07.1709:
Odelslysning til Rud Østen Aasen datert 29.06.1709 for Nils, Jørgen og Ole Hanssønner Hersetter, som deres far Hans Hersetter hadde pantsatt i deres umyndige år (HF tingbok nr. 35, folio 36a).

  "
Trøgstad sogn, Heggen og Frøland fogderi - Ekstraskatt 1711.

    «Skoskatten» 1711, en vanlig betegnelse på en engangsskatt i 1711 på skotøy, parykker, fontanger, karosser, chaiser og karjoler, samt på tjenestefolks lønn, påbudt i forordning 21.02.1711.
    Skatten som ble pålagt Ruud var:
Frands med sin Hustrue oc 2de børn» - 8 par sko.
2 tienstepiger» - 4 par sko - Årslønn 3 Drl. 48 Skilling.
1 tienstedreng Ref. Dragun».
Det utgikk ikke skatt for tjenestedrengen, da han var dragon.
12 par sko à 3 Skilling ga 36 Skilling i skatt,
1/6-del av lønnen til tjenestepikene ga 56 Skilling i skatt,
tilsammen 92 Skilling.

    Frants fikk så ett oppgjør om odels- og åseteretten 29.12.1713:


  "
Pantebok Heggen og Frøland, 1705-15, folio 156a.

    «Vi efterskrifer Jens Larsen Kløfnerud og Jørgen og Ole Hanssønner Kiends og hermed witterlig giør at vi med vore Kiere Hustruers videnskab og Samstøcke hermed Selger, Skiøder og afstaar fra os og vore Arfinger til Den Dannemand Frans Amundsen, hans hustrue barn og Arfinger voris aasæds Ret paa Sexten Lispund skyld udi den gaard Rud beligned udi Trøgstad Sogne, som nu bemelte Frans Amundsen paabor, og sig Jens Larsen hafd paa Bef.t til Odelsløsning ... Kiendt vi os fra effter dags ingen mere Ret aasædes Ret at have til bemelte gaard Rud, men at vere og forblive bemelte Frans Amundsen hans hustrue og Arfingers samd odel og aasæde at giøre sig det saa Nyttig og gafnlig, som hand best ved kand udi alle optuenchelige maade eftersom vi for samme voris aastæds Ret er fornøyet og betalt med 60 Rdl ...».

    I 1714 selger Frans gården Mellom Gangnes:
«Skiøte af 8d Dec 1714 Tinglyst den 16d Marti 1715 hvor efter Frands Amundsen Østen aasen af Trøgstad Præstegield, har Transporteret og overdraget til Christopher Simensen Syndre Gangnes, for bemelte gaard Mellem Gangnes for den Summa 150 Rdl.».
    Tinglysning 31.03.1717:
Nils Hansen Hersetters odels- og pengemangelslysning til Rud i Hersetterfjerdingen som Frans Amundsen besitter datert Fredrikshald 29.12.1716 (HF tingbok nr. 38, folio 85b).
    30.03.1722 har Gunder Knudsen Ruud Nedre pantsatt til Frans Amundsen Ruud 15 lispd. med bøxel i denne gaard for 100 rdl. Publiseret 30.10.1722 (HF pantebok nr. 3, folio 111).

    Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723 viser for
«Trøgstad Præstegield - Fulde Gaarder»:

  "
Matrikkelforarbeidet fra 1723 - Trøgstad - Eksaminasjonsprotokollen - folio 105b-106a.

«No:
    59.
Gaarde Navne:
    Ruud med 1 Bæckeqværn efter gl: Matr: Skylder 2 Lispd.
Opsiders Tall:
    Frandz Amunds:
Proprietairs og Bøxel-Raadig:
    Christiania FattigHuus = 16 Lispd.
    Besideren 16 Lispd. med Bøxel over alt.
Situation og Beleilighed:
    I Soel Lien og meddels W: [Winding].
Sæd:
    ½ tønne Bl: Korn - 8 tønner Hafre - ½ Setting Hvede - ½ Setting Lin og Hamp.
Høe-avling:
    30 Læs.
Hæster og Creaturer:
    3 Hæster - 13 Creat: - 14 Souger.
Taxt efter Gammel Matricul:
    1 Skippd. 2 Lispd.
Forhøyet:
    ½ Lispd.»

    Frantz Rud var forlover sammen med Siegneur Jørgen Hansøn Hersæt da Peder Larsøn fra Høland ble trolovet til Kirsti Hansdatter Øvre Sentvedt 19. søndag etter trefoldighet i 1730 (Kirkebok nr. 3, folio 33).

    I 1741, kort tid før han døde, solgte Halvor Guttulsen sin gård Sør-Skjolden i Askim til Frans for 620 rdl. som overdro Sør-Skjolden til sin sønn Ole for samme sum. I tillegg til hele skylden i Sør-Skjolden eide Ole også 7½ lispd. i Sluppen i Trøgstad. Fra 1765 eide Ole også Askim kirke med tilliggende gods.

    Kirsten Frantsdatter som var søster til hans mor, Dorte, var gift med Lars Reiersen Nordre Bunes i Høland. Hun tilbrakte sin siste tid frem til hun døde i 1719 hos Frans og Sidsel «udj hendes aldrende og svage aar», slik at Frans fikk hennes jord i Nordre Bunes.

    Denne gårdsparten i Nordre Bunes testamenterte Frans til sin datter Siri og svigersønnen Aslach på Jenseg, som tok seg av ham i hans siste år etter at hans kone døde i 1743:

  "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1741-61, folio 48a.

«... jeg siden det skeede har været og endnu er hos min Daatter Siri Frantz Daatter, hos henne jeg fremdeeles indtil det maatte behage den alviidende gud mig ved Døden at henkalde, agter at forblive, saasom hun tillige med sin elskelige kiære Mand Aslach Gulbrandsen Jensæg gaar mig saa særdeeles got tilhaande og mig min skrøbelige og meget affældige alderdom plejer og opvarter mig saa got, at jeg icke noksom dennem derfor prise og berømme kand Saa vil jeg have det saa efter min død, at bemelte min Daatter Siri Frandsdaatter og hendes Mand Aslach Gulbrandsen Jensæg, til nogenlunde Vederlaug for deres meegen umage goede opvartning og forflegning i medens jeg maatte være i live» (HF pantebok nr. 5, folio 47b-48a).

    Frans døde i 1747:
«d. 8. Aug: Begraved Frands Amundsen Jenseg 75 aar gammel».

-->> 19.05.1723 Begravet Jacob Jørgensen Hersætter gl. 80 aar, 7 Maaneder 3 uger ok 5 dage (Kirkebok nr. 3, folio 9). 7

 

 1. Johan Garder: Et velstandsbo i Høland i 1677, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 71.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Sepulti», folio 147.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Babt.», folio 68.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Døde og Begrafne», folio 198.
 5. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati» og «Indroductæ», folio 145 og 146.
 6. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Baptis et Sepulti», folio 169.
 7. Pantebok Nedre Romerike nr. 1, 1688-1704, folio 184 og 188; nr. 2, 1705-1722, folio 18 og 177. Pantebok Heggen og Frøland nr. 1, 1689-1704, folio 161 og 249; nr. 2, 1705-1715, folio 104 og 156. Tingbok Heggen og Frøland nr. 32, folio 62b. Ekstraskatten i 1711.Trøgstad sogn, Heggen og Frøland fogderi. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Trøgstad Præstegield, Fulde Gaarder, folio 105b. Gårdshistorie for Askim, Bind 3, side 155. E. B.: Noko om etterkomarane i Høland til Herr Frants Frantsson Florentinus eller Italus, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 168-169. Johan Garder: Bergsjø i Høland, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 120. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 484, 505-506, 595. Odd Ottesen: Augustinus Frantssøns etterslekt (Del B), NST, Bind XXXVIII 2001, side 34.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26