Giørild Torp

>
       
   
Gift Frantz Augustinussen Torp. Leilending.
Født omkring 1595.
Død omkring 1644 på Torp, Hemnes, Høland (AK).
Kiersti Frantsdatter. Født omkring 1619.
Død 1719 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Begravet 05.03.1719 i Trøgstad (ØF). 1
Dorte Fransdatter Torp. Født omkring 1627.
Død 1711 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Begravet 30.06.1711 i Trøgstad (ØF). 2
Augustinus Frantssen Torp. Født omkring 1629.
Død 31.08.1689 på Torp, Hemnes, Høland (AK).
Morten Frantssen Strand Østre. Født omkring 1637.
Død 1717 på Torper, Hærland, Eidsberg (ØF).
Begravet 24.01.1717 i Hærland, Eidsberg (ØF). 3

Levde 1612.
Levde fra 1629 til 1664 på Torp, Hemnes, Høland (AK).
    Giørild og Frantz hadde følgende barn (minst).
At de 4 barna er søsken fremgår av flere av kildene i Heggen og Frøland:
Ca. 1619: Kirsten, gift med Laurits Reiersen Nordre Bunes, død i 1719.
Ca. 1627: Dorte, gift med Amund Bergersen Søndre Næs, død i 1711 på Ruud Østre, Trøgstad.
Ca. 1629: Augustinus, overtok Torp, gift med Kirsten Steffensdatter, død i 1689.
Ca. 1639: Morten, på Østre Strand, Hemnes i Høland, i 1664,
                              på Stomperud i Hemnes, Høland, i 1701, død i 1717 på Torper i Hærland.

  "
Koppskatt 1645. Nedre Romerike fogderi, Høllandts Prestegielld (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 2, litra 21, folio 24).

    «Koppskatten» i 1645 viser:
«Giørell Thorp, hendes Dater, en tieniste dreng».
  Datteren som bodde hjemme var nok Dorte.

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Nedre Romerike fogderi, Høllandtz prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 192, legg 6, litra K, folio 63).

    Skattematrikkelen av 1647 viser:
«Torp, Giørell paabor.
Skylder 2 schipd. till her Jens paa Modum med bøxell».
Hun betaler 6 dr. i skatt.

  "
Kvegskatt 1657. Nedre Romerike fogderi, Høland prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 245, legg 1, litra 68, folio 18).

    Av Kvegskattlisten for 1657 ser vi at gården hadde 3 hester, 14 kuer, 7 sauer og og 3 svin.

  "
Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse 1660. Nedre Romerike fogderi, Høland prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 256, legg 1, litra W, bilde 11).

    «Mandtals Register paa dend Naadigste Paabuden Tolff Rixdallers Contribution in Anno 1660»
viser for «Høeland Prestegield»:
«Fulde Gaarder.
    Torp Giørill - -,, 2 schippd. -,, 12 dr. 1 mark».

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser:


  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Aker, Øvre og Nedre Romerike, folio 496a.

«Thorp Encken Giørild Schylder - 2 Skipp. Malt.
    Encken A...ffuresdatter Sølløer følger Aleene.
Haffuer schoug til giærdefang oc Jldebrand.
Saaer
    Hafre - 11 tn. [tønner].
    Bl.Korn - 1 tn.
Tiende
    Hafre - 2½ tn.
    Bl.Korn 2½ quartz [kvart tønne].
Føder
    Hester - 2.
    Ungfee - 6.
    Kiør - 11.
    Søffuer - 9.
[Kongl: Maytz: Aarlig wisse Rettighed]
    Foring - ½ dr.
    Wisøre - 8 alb.
    Leding - 4 alb.
    Høns - 1.
    Eng Arb: - ½ dr.
    Tømmerk: [Tømmerkjøring] - 1 dr. 15 sk.
Schatten - 7 rdr».

    Giørild drev fortsatt gården til ca. 1664.


  "
Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 2.3 Nedre Romerike fogderi, folio 223,

    Ved prestenes første manntall og fogdenes manntall i 1664 finner vi:
«Torp, 2 schipd: Tunge.
Opsiddere: Enken Giørttel.
Husmend: Knud Stenersøn - 36 Aar».

  "
Manntallet i 1666, Prestenes 2. manntall: 3.2 Høland prestegjeld, folio 89.

    Sønnen Augustinus hadde overtatt gården ved prestenes annet manntall i 1664:
«Nom: 104 Torpp 2 skippd tunge.
Opsiddere: Augustinus Frantzsøn - 35 Aar. Bruger.
Deris Sønner: Hans Augustinus - 5 Aar».

    Antagelig var Giørild nå død. 4

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult:», folio 87.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult:», folio 21.
 3. Kirkebok Eidsberg nr. 1, 1710-30: «Begravet», folio 101.
 4. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Nedre Romerike fogderi, Høllands Prestegield, folio 24. Skattematrikkelen av 1647, Nedre Romerike fogderi, Høllandtz prestegield, fulde gaarder, folio 63. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Akershus, folio 496a. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 2.3 Nedre Romerike fogderi, folio 223, Prestenes manntall: 3.2 Høland prestegjeld, folio 54 og 89. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 527-528, 544-545, 595. Odd Ottesen: Augustinus Frantssøns etterslekt (Del B), NST, Bind XXXVIII 2001, side 33. Arnfinn Wennemo og Odd Ottesen: Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 5, side 657.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26