Ener Fjeld Nordre

Gårdbruker.

>
       
   
Gift .
Jon Enersen Fjeld Nordre. Gårdbruker.
Født omkring 1634.
Død 1723 på Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF).
Begravet 13.04.1723 i Trømborg, Eidsberg (ØF). 1

Biografi - Biography

Gårdbruker.

Levde 1630.
Levde fra 1645 til 1661 på Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF).
    O. Rygh skriver om Fjeld i «Norske Gaardnavne»:
Gård nr. 172 og 173 Fjeld søndre og nordre, skrives «i Fialle» i 1364 (DN I 382), «i Fiælle» [nordre] i den «Røde Bog», «i Fielle» [søndre] i 1413 (DN VIII 251), Fiel ca. 1420-1430 (DN VI 438), Field i 1593 og 1612, Fieldt 01.01.1604 og Field [søndre og nordre - plassen Bjørnedahl] i 1723.
«Fjall n., Fjeld».

    I 1593 og 1594 betalte Hendrich skatt på Nordre Fjeld. Olluff betalte skatt i 1604 og muligens betalte samme Olluff skatt av Nordre Fjeld i 1629. Gulbrand betalte skatt fra 1613 til 1627, i 1639 og i 1644. Ener betalte skatt i 1645, 1646 og 1647.

    Jordeboken fra 1616 viser de skatter som ble pålagt gården:
«Jordbog offuer Heggenn och Frølands Skibreder Fra Philippi Jacobi Dagh Ao 1616, och thill Aarsdagenn igienn Ao 1617, paa all denn Wisse Rentte och Jndkompt Konn: Maytr: aff Samme Skibreder lader Opbere aff en Huer Jn Specie som samme Jordbog Wuiser - Edtzberg Sogenn - Bunde Guotzs.
Guldbrand Field.
    Smør - 6 bis: merker - 1 sk.
    Kornn - 2 spannd.
    Fuoring - ½ daller».

    17.10.1608 gikk Karin salig Mads Haraldsens enke til sak mot Ener Fieldt og flere for gjeld (Fredrikstad lagdømme, protokoll II, folio 18a).

  "
Koppskatt 1645. Heggen og Frølands skibsrede, Essberig Sogenn (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 2, litra 23, folio 22).

    «Koppskatten» i 1645 viser:
«Enner Field och Hans quinde».
Han betaler 16 skilling i skatt.

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 44).

    Skattematrikkelen i 1647 viser:
«Enner Field 15 lispund.
Halduord Søpler her sammestedz 1 lispund.
Bygger bunden selff.».
Han betalte 6 dr. i skatt.

  "
Odelsskatt 1656-57. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 237, legg 6, litra 20, bilde 12).

    Odelsskatt for 1656-57.
    «Disse Efterschrefne Aff Deris Egne Paa Boende Gaarder, Er Naadigst Bevilget Schatfri:
Einer Field ibm. - 5 lb. 8 bz».

  "
Odelsskatt 1656-57. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 237, legg 6, litra 20, bilde 11).

    Odelsskatt i 1656/57 av andre gårder:
«Einer Field
    i Jembtesland Ødegaard - 2 lispd.
Niels Dyngen
    i Field - 2½ lb. 4 bz.»

  "
Kvegskatt 1657. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 244, legg 2, litra 57, folio 22).

    Kvegskattlisten for 1657 viser at det var to brukere på gården.
Einer hadde 1 hest, 5 kuer, 2 sauer og 3 geiter. Han betalte 2½ dr. 6 sk. i kvegskatt.
Olbjørn ibm hadde 1 hest, 3 kuer og 1 sau. Han betalte 33 sk. i kvegskatt.

  "
Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse 1660. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 256, legg 1, litra X, bilde 24).

    Kontribusjonsskatten jonsok og mikjelsmesse i 1660:
«Einer Field Selff - 7 Lispund 7½ bzr.
Halduor Søpler - 1 lb:
Gundbiør Field - 1 fierding 7½ bzr.
Niels Dyngen - 2½ lb: 3½ bzr.
    Thunge - 16 lb: ½ bzr. - 1½ dr. [i skatt]}
Huer biuger sitt.
Encken forarmed, Niels giffuer».
    «Pund» som masseenhet kalles også «libra» (romersk pund), forkortet «lb:».
Her er det tydeligvis ment lispund!

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser.


  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 77a.

«Boende Goedtz: Field, Einer paaboer, schylder
    som Hand Sielf er Eyendes - Miell 8 lispund 7½ bz.
    LandzEyer Gunbiør ibm. - 1 fær. 7½ bz.
    Niels Dyngen Her ibm. - 2½ lispd. 3½ bz.
Huer biuger sitt.
Aldeles Ingen Skoug.
Skatter:
    Smør - 6 bz. - 1 mk.
    Korn - 2 Spand - ½ mk. 4 sk.
    Ledingspenge - 1 sk. - 1 sk.
    Foring - ½ dr. - ½ dr.
    Pram Arbeid - 1 dr. - 1 dr.»

    Jon døde antagelig før 1664. I manntallet fra 1664-66 er Niels og Effuind brukere på Nordre Fjeld, hver bruker halvparten. Eners sønn, Jon, er oppført som soldat og tienstedreng på gården. 2

 

 1. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Begravede», folio 178.
 2. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 22. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogen, folio 44.

  Kvegstatten i 1658, Heggen og Frøland fogderi, Eidsberg prestegjeld, folio 22. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 77a.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26