Størker Aas Vestre
-1642
Odelsbonde.

>
       
   

Størker Aas Vestre. Død 1642 på Aas Vestre, Eidsberg (ØF). Odelsbonde.
Gift .
Lars Størkersen Aas Vestre/Sletner. Odelsbonde.
Født omkring 1604 på Aas Vestre, Eidsberg (ØF).
Død omkring 1687 på Sletner, Eidsberg (ØF).
Barbro Størkersdatter Aas Vestre.

Biografi - Biography

Odelsbonde.
Død 1642 på Aas Vestre, Eidsberg (ØF).

Levde 1580.
Levde omkring 1600 på Aas Vestre, Eidsberg (ØF).
    Vestre Aas ligger ved veien fra Vestre Rud til Søreng og grenser i vest til Lindhol, i nordvest til Gullberg, i nord til Vete, i nordøst til Vestre Rud og ellers til Hoie-gårdene. Navnet har denne gården fått etter en liten ås like sør for tunet. Både navnet og beliggenheten viser at gården ble ryddet en gang for vikingtiden.

    Gården har vært bondegods så langt tilbake en kan følge gårdens eierhistorie. Den første kjente oppsitteren var Sebjørn Aas i 1590-årene. Han er oppført som skatteyter i 1593 og 1594.

    "

    Størker brukte gården fra omkring 1600 til 1641 eller 1642. Han eide ½ skippund tunge i gården i 1615.

    "
Jordebok 1616-17, Heggen og Frøland fogderi, Eidsberg prestegjeld (Lensregnskap Akershus len (eske 41, legg 3, litra 8, bilde 26).

    Jordeboken fra 1616 viser de skatter som ble pålagt gården:
«Jordbog offuer Heggenn och Frølands Skibreder Fra Philippi Jacobi Dagh Ao 1616, och thill Aarsdagenn igienn Ao 1617, paa all denn Wisse Rentte och Jndkompt Konn: Maytr: aff Samme Skibreder lader Opbere aff en Huer Jn Specie som samme Jordbog Wuiser - Edtzberg Sogenn - Bunde Guotzs.
Størker Aas.
    Smør - 6 bis: merker - 1 sk.
    Kornn - 2 spd [spand].
    Fuoring - ½ daller».

    "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Eedsberg Prestegielld».

    I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Heggen og Frøland skibrede er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted:
«Størcker Aaß
    Wdj Aaß - odellsgoeds - 1 pd: 1 fxrg: [fjerding]»

    Fra 1637 til 1642 eide han 19½ lispund tunge i Aas. Ingebret Skallerud i Skiptvet eide 5½ lispund tunge i 1642, og sammenlagt skulle de to da ha eid hele gården.

    Størker hadde følgende barn (minst):
Ca. 1594: Ole, til Søreng.
Ca. 1604: Lars, gift med Kari Villumsdatter Sletner.
Guri, gift med I. Brynild Larsen Skykkelstad, II. Tor Hen.
En datter gift med Aslak A. Hoie.
En datter gift med I. Hans Eriksen Aas/Melleby i Rakkestad, II. Ole Borge.
Barbro, gift med Ole Borgersen Mellom-Garsegg.

    I Bygdebok for Eidsberg og Mysen oppgis feilaktig at Barbro var datter til Størkers sønnesønn, Størker Larsen Sletner.

    Skiftet etter hans død er datert 27.11.1645. 1

 

  1. Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 8. Heggen og Frøland skibrede, folio 516. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 494-496.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26