Ambjørg Amundsdatter Hallangen Nordre
-1676?

>
ff
Bjørgulf Oppegaard. Død omkring 1617 på Oppegaard, Nesodden (AK). Bonde og lagrettemann.
fm
Marine Oppegaard. Død før 1621 på Oppegaard, Nesodden (AK).
mf
Laurits Vear. Død før 1634 på Vear, Røyken (BU). Odelsbonde.
mm
??? Trulsdatter Bølstad.
f
Amund Bjørgulfsen Hallangen Nordre. Død 1650 i Havsjødalen, Frogn (AK). Odelsbonde.
m
Guri Lauritsdatter Vear. Død 1664 på Hallangen Nordre, Frogn (AK).

Ambjørg Amundsdatter Hallangen Nordre. Død omkring 1676 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
Gift Halle Gulbrandsen Kjeserud Vestre. Gårdbruker, lagrettemann.
Død omkring 1658 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
Hans Hallesen Kjeserud Vestre/Sekkelsten. Gårdbruker.
Født omkring 1640 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
Død 1676 på Sekkelsten, Askim (ØF).

Biografi - Biography

Død omkring 1676 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).

Levde 1625.
    Ambjørg var datter til Amund Bjørgulfsen på Nordre Hallangen i Frogn. I «Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen» og «Slekten Botner i Høland» angis en feilaktig hypotese om at hun var datter til Amund Rasmussen Nordre Nord-Moen i Eidsberg.

    Ambjørg og Halle hadde barna:
Ca. 1640: Hans, til Sekkelsten i Askim, gift med Rønnaug Jonsdatter Store Ruud, skifte 23.06.1677.
Ca. 1645: Gulbrand, død ca. 1675.
Maren, død før 1676.
Marte, gift med Amund Gundersen Finnestad/Rånås/Kjeserud/Sandåker i Rakkestad, skifte 23.07.1717.

    Etter Halles død i 1658 fortsatte Ambjørg som gårdbruker til hun døde.


  "
Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse 1660. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 256, legg 1, litra X, bilde 21).

    Kontribusjonsskatten jonsok og mikjelsmesse i 1660:
«Hallde Keyßrud - 1 pund,
Kielld Gillestad - ½ pund,
        ehr 1½ pund - 12 Dr, [i skatt]
Huer biuger Sitt.»

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser:


  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 70b.

«Boende Goedtz: Keysrud, Anbiør paaboer, schylder
    Som hun Sielff er Eyendes - Meell ½ pund.
Biuger Sielff.
Skoug till gierdefang och Brendewed - 1 liden hommelhauge.
1 bechequarn bruges till husbehouff.
Skatter:
    Smør - 9 bz. - 1½ mk.
    Korn - 3 Spand - 2½ mk.
    Ledingspenge - 4 alb: - 4 alb:
    Foring - ½ dr. - ½ dr.
    Pram Arbeid - 1 dr. - 1 dr.»

    «Album» som danskene kalte «hvid», er en ganske liten mynt, likeså «denar» og «penning». Vi treffer ofte disse betegnelser i skattelistene.

  "
Prestenes 1. manntall i 1664: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 93.

    Ved manntallet i 1664-66 var Keisrud en fullgård med en landskyld på 1½ skpd. Enken var oppsitter og hadde på gården sønnene Hans Hallesøn, 24 Aar og Gulbrand Hallesøn, Landrytter, 19 Aar. Videre var husmannen Halffuor Oullsøn, 60 Aar, på gården.

    Ambjørg økte velstanden ved å kjøpe og pante til seg gårder og gårdsparter opp gjennom 1660-årene. Hun pantet til seg 1 fjerding i Bekkevar til brukelig pant av Amund Rasmussen Vestre Kjeserud/Nord-Moen/Bekkevar 12.04.1661 mot et lån på 41 Rdl. Pantebrevet ble tinglyst 10.05.1661 (HF tingbok nr. 3, folio 83a). 27.04.1664 pantsatte Mikkel Andersen Tomter gården Krogen (Kråka) til Ambjørg mot 84 rdr. 1 mark, ugjenløst i 30 år. Pantebrevet ble tinglyst 07.05.1664 (HF tingbok nr. 6, folio 39b). Til 1669 eide hun også 24 lispund tunge i Auten, Askim, og 19½ lispund tunge i Høntorp, Trøgstad.

    27.08.1667 gikk fogden til sak mot Ambjørg og hennes barn for etterstående skatter av Auten i Trøgstad for 1663 og 1664, mens rittmester Munch bebodde gården. Ambjørg påsto at det resterende skulle vært kvittert med 3 bukker som Gunnhild Mysen skulle ha levert til rittmesteren. Dom (HF tingbok nr. 8, folio 33a-33b).

    Utenom Kjeserud, Kråka og Skakstad eide hun ved sin død 1½ skippund tunge i O, Vang, på Hedemarken, 1 skippund tunge i Spjøter, Svinndal, og 2 lispund tunge i Auten. Nettoformuen var 120 Rdl. Barna etter hennes sønn Hans fikk O, Spjøter, Kråka og Skakstad, mens Ambjørgs svigersønn Amund Rånås (senere Sandaker) fikk Kjeserud og parten i Auten.

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 86.

    Skiftet ble avholdt 19.12.1676:
«No. 19.
    Henrich Simensen Suorenschrifuer Udi Heggen och Frøland, Sampt Lars Sletner och Gunder Sullerud, Edsuorne Laug Rettismend Udj Edzberrig Sogen, giør witterligt, at Anno Christi = 1676 den 19. decembr: war vi epter Loulig Anordning och Venlig Bedenhed forsamlede paa Keisrud Jbm: der at Registere och Vordere, Sampt Schifte och Dele, alt Huis som tømptis och arffalt epter Sal: Afgangen dend Erlig och Gudfrøgtige Quinde Anbiør Amondzdater, som boede och Døede paa bemelte gaard Keisrud, och det imellum Hendis epterlatte barn och barnebarn, som ere
    Salig Hans Haldesen Sechelsten af Aschim Sogen, Hans igienlefuende børn
        Amund Hansen och Ambiør Hansdater, Broderlægh, och
    Amond Røn Aas, paa sin Hustro Marte Haldisdaters wegner, Søsterlæg;
Jligemaader epter
    Sal: Afdøde den Erlige Karl Gulbrand Haldesen,
som hos Moderen paa Bet: Keisrud till dødedag Hiemme var, Hans epterlatte Midler federne Arfue Udj boed bestaaende som Alene falder till Arfs
    Hans efterlefuende Søster betr. Marte Haldisdater;
Ofuerverende Veledle och gestverge(?) Hr. Oberstl: Johan Arnoldt, Hans udschiehede Fuldmegtiger och Cornet Monsr. Hans Bach, Jtem paa Sal: Hans Sechelstens børns wegne dend Sl: Faders Faderbrødre, Erlig och Velfornumstige Mand Bottel Dramstad och Hans Ereng, tillige med børnens Moder Ronnoug Sechelsteen af Aschim Sogen, Sampt Amond Røn Aas med sin Hustrue Marte Haldesdater, Och ellers gaat Folch flere.
    Hafuer Vi da først den gandske boens Formue och Løsøre, Saavit os blef Anuist och forebragt, Registered och Vorderit, som er bestaaende udj eptermeldende.
....
Summarumb, Boens Midler och Løsøre bedrager Sig om Allis till
    Penge = 262 rdr. 3 mark 8 sk.
....
Summa, Bortschuldige gield, bedrager Sig till
    Penge 142 rdr. 2 mark 18 sk.
....

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 97.

    Odels, Kiøb oc Pantegodz
som den Sal: Quinde Anbiør Amondsdater var ejende och ...
    J Keysrud, halfandet schippund.
    J Orre [O i Vang], halfandet schippund.
    J Spiøtter, half schippund.
    J Kroga, half schippund.
    J Skachstad, en fiering.
    J Outen Tvende lispund.
paa huer sted Med bøxsel.
....».

    Ved skiftet etter Halle hadde Syver Kolstad i Askim (sønn til Amund Rasmussen på Nord-Moen) åmaket på innløsning av Kjeserud, og da Ambjørg døde, kom Syvers bror Villum Bekkevar med det samme kravet, men ingen av dem var økonomisk i stand til å løse inn den gården faren hadde eid, så Kjeserud har siden tilhørt Halle Gulbrandsens etterkommere. 1

 

 1. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 70b. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 317; Prestenes manntall: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 93. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 86. Haakon Falck Myckland: Bygdebok for Frogn, Bind 1, Gårdshistorien. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 213, 299-300. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 63. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 496, 515-516, 581, 584, 590.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26