??? Trulsdatter Bølstad

>
       
f
Truls Bølstad. Død omkring 1599 på Bølstad, Røyken (BU). Odelsbonde, lensmann.
 
Gift Laurits Vear. Odelsbonde.
Død før 1634 på Vear, Røyken (BU).
Guri Lauritsdatter Vear. Død 1664 på Hallangen Nordre, Frogn (AK).

Levde anslått 1600.
    Hennes navn er ikke kjent, men hun var datter til Truls Bølstad i Røyken.

    Sammen med Laurits hadde hun barna (minst):
Ingeborg, gift med Svend Vear, nevnt 1634, død før 1660.
Guri, gift med Amund Bjørgulfsen Nordre Hallangen i Frogn.
Sven, til Ski i Røyken.

    Datteren Ingeborg og hennes mann Svend hadde sønnen:
Ca. 1614: Joen, gift med Marren Trygsdatter, død ca. 1683.

    Ingeborg eide en part i Vear i 1634, så Svend var da antagelig død.

    I 1645 eide hun fortsatt en del av Vear sammen med sønnen Joen.

    Skattematrikkelen av 1647 viser for «Weer»:
  «Tillkommer bunden sielff 1 pd. 6 lb. salt.
  Till Gulbr. Follestad i Røgensogen 1 pd. salt.
  Till Engebret Aas i Sandtzuer 1 fr. salt.
Er tunge 2 pd ½ lb. 1½ remol.
Bunden sielff raader bøxsellen».
    Ingeborg eier i 1647 også en part i Hyggen i «Røggenn Prestegield»:
«Asle Hiugen.
  Till Niels Jensen i Scheen 2 pd. salt.
  Till Jngeborre Weer i Røgensogen 1 pd. salt.
Er tunge 2 pd. 8 lb.
Niels Jensen i Scheen raader bøxsellen».

    Svigerdatteren Marren kom fra gården Lindset, Hof i Vestfold. Hun må tidligere ha vært gift med en Helge (antagelig Helge Ølstad), for Joen er oppført i manntallet 1664-66 med stesønnen Hans Helgesen, født ca. 1651.
    Joen Wear skylder 1 dlr 16 sh i smørskatt og 1½ dlr styrskatt for 1668. (Tingbok 10, 21. jan. 1669).
    I 1670 ble han stevnet for å ha solgt tømmer til fremmede og ikke til de priviligerte i Christiania. Joens fullmektig, Jens Svendsen Grønsand fra Hurum, hevdet at de kongelige breve og papirer vedrørende privilegiene tillot salg til andre. Joen vant saken, men måtte forplikte seg til i fremtiden å gi de priviligerte borgerne i Bragernes og Christiania tilbud før andre. (Tingbok 11).
    Han var lagrettemann i 1673.
    Joen Wear stevnes i 1675 for klammeri med presten og for å kommet full til kirken (Tingbok 16, fol 12).

    Etter at Joen døde, lot Marren forkynne et skjøte og kjøpebrev i Vear [Tingbok for Røyken», sak 15, 1683]:
  «Anno 1683. dennd - 30 Martj er rettenn administrerit paa dennd anornede tingstue Huussebye i Røgen offueruerendiss Kong[elig] Ma[yestets] fougit erlig, och welfornemme mannd Mo[nseigneur] Jens Nilssen bøidelennssmandenn welfornomstige mand Erlannd Mogennssen Aaraas med effterschreffne laugret, Lauridz Røe, Peder Mortenssruud, Rassmus Gutissrud Hannss Vester Heggenn, Lauridz Grimsserud och Knud Offneruud,
  Erlig och gudfrøchtige quinde Marren s[alige] Joen Vearss i Røgen lod forkynde jt schøde och kiøbebreff paa jt schipund salt aarlig landschyld wden bøgssell j Wear som Jens Suendssen Grønndsand paa Hurrum haff[ue]r vdsted med sin hustrue Astrid Amudsdaatters fuldbiurd och samtøche som hun med sin hand wed trende bogstaff[ue]r haff[ue]r confirmerit aff dato Grønsannd den 6 Martj 1683.»

    Den Astrid som nevnes var datter til Ingeborgs søster Guri og Amund Bjørgulfsen Nordre Hallangen. Hun var gift med Jens Svendsen Grønsand i Hurum. 1

 

  1. Skattematrikkelen fra 1647 for Brageness Fougderie, Røggenn Prestegield, Fuldegaarder, folio 38 og 44. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 534, 549, 584.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26