Guri Lauritsdatter Vear
-1664

>
    mf
Truls Bølstad. Død omkring 1599 på Bølstad, Røyken (BU). Odelsbonde, lensmann.
 
f
Laurits Vear. Død før 1634 på Vear, Røyken (BU). Odelsbonde.
m
??? Trulsdatter Bølstad.

Guri Lauritsdatter Vear. Død 1664 på Hallangen Nordre, Frogn (AK).
Gift Amund Bjørgulfsen Hallangen Nordre. Odelsbonde.
Død 1650 i Havsjødalen, Frogn (AK).
Ambjørg Amundsdatter Hallangen Nordre. Død omkring 1676 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).

Biografi - Biography

Død 1664 på Hallangen Nordre, Frogn (AK).

Levde 1590.
Levde 1652 i Havsjødalen, Frogn (AK).
    Guri ble trolig født på gården Vear i Røyken. Hun var datter til Lauritz Vear og en datter til lensmann Truls Bølstad i Røyken.

    PROTOKOLL IV (Oslo Lagtingsprotokoll IV 1610 s. 223)
    Tredie søgne for Winternatthen Paa Osslo Raadstuffue, Offuerwerrindis Erlig och Velbyrdige mand Enuold Kru▀e thill Hiermedtzløffgard Norgis Rigis Stadtholder Och høffuidtzmand Paa Agerhuus, "War icke thillstede."
    Laugrettis mennd Anders Villum▀en, Jacob Knud▀en, Hans Stampe och Vng Ra▀mus Han▀enn.
    Thallack Bølstadt vdj Røgen▀ogen haffde Ladett Vdj Rette steffne Lauridz Mortensrød, Rolff Siltinglid, Baard Hu▀eby, Thorer Nersnes, Peder Biørnestadt och Alff Skidt▀etter, Laugrettismend der ▀ammestedtz, Zambtt Søffren Chresten▀enn thingschriffuer ibid, Och thill thallett denom for Enn dom dj haffue dømbttoch aff▀agtt denn 31 Januarj nest forledenn Aar 1610 Emellom Suend Laurid▀enn boendis paa Skee J forne RøgenSogenn, och Amund Harrang paa ▀in høstrues Gury Lauridtz datters Vegne J Froenn ▀ogen boendis Paa Folloug paa denn Enne [side], och hannom paa denn Anden ▀ide, Anlangendis Enn Arff Som faltt Effter Throels Bølstadt vdj forne Røgen▀ogenn J dett Aar 1599, ▀om Er Elleffue Aar ▀idenn forledenn, ▀om war denn thidtt den gamell Laug Var geng▀e, huilckenn Arff hand Paa ▀in høstrues Dorette Throels datters vegne Effter hindis fader forne Throels Bølstadt da Er Louglige thillfaldenn, Och forne Thallack Bølstadt medt hende haffuer Opborritt och Annammidt, Och hid thill haffuer hafft och nøtt vdj Roelig heffdt och Brug, Och forne 6 mend med schriffueren fraa dømmer hannom ▀amme Arff Som Er forne Throels Bølstadtz datter bøernn, huilckenn datter Var Lang thid thill forne henn dødt, førind den Arff faltt hindis Søster, hans høstrue thill, Effter hindis fader, Och icke An▀eer att datter Er Ett Leedt Nermer thill at Arffue ▀inn fader, End datters Børn och affkomme, dett hand mienne Effter denn gamblle Loug, Som da Var geng▀e her vdj Norge.
    Efferdj de ▀ex mend medt Skriffueren beraaber sig Paa, Att huis Skifftis breffue ▀om war Parternne Emellom gaaenn, icke haffuer Vdaff Parterne Verid dennom forelagtt, huor Effter dj ▀ig haffde Kundett Vide att Rette, Och der fore mentte dennom ingenn Vrett att haffue giortt, Effterdj de breffue ▀om dj Sig Skulle effter Rette, Var dennom fore forholden, Er der fore den ▀ag hiemfunden for forne Sex mend medt Skriffuerenn, Och de att thage denn ▀ag for ▀eg medt huis breffue dj haffue om dett Skiffte, Och da Att Ligne begge Parternne Emellom om denn Møderne Arff, Menn den Arff Som falden Effter guode faderenn Kommer Thallack Biølstadtzs høstrue Allenne thill medt ▀inn mand.

    Guris datter, Astrid, nevnes i źTingbok for Røyken╗, sak 15, 1683. Hennes mann selger da 1 skippund salt i Vear til Marren, enke etter Joen Svendsen Vear. Joen var sønn til Svend Vear og Guris søster, Ingeborg Lauritsdatter. Ingeborg eide en part i Vear i 1634, hennes mann var da antagelig død. Samtidig satt Guris mann, Amund Bjørgulfsen, med en part på 1 skippund salt i Vear.
    źMarren s[alige] Joen Vearss i Røgen╗ lot 30.03.1683 źforkynde jt schøde och kiøbebreff paa jt schipund salt aarlig landschyld wden bøgssell j Wear╗ som Jens Svendsen Grønsand på Hurum har utstedt med sin hustru Astrid Amundsdatters samtykke av dato Grønsand 6 mars 1683.

    Guri og Amund hadde følgende barn:
Bjørgulf, overtok gården, gift med Marte, død i 1657.
Ca. 1605: Anders, først til Gjøfjeld på Nesodden, deretter bodde han i Grisebo.
Ca. 1630: Hans, overtok gården etter sin bror Bjørgulf, død ca. 1680.
Siri, gift med Jon Anstensen Arnestad i Asker.
Oluf, til Grisebo på Nesodden.
Ambjørg, gift med Halle Gulbrandsen Vestre Kjeserud i Eidsberg, skifte 19.12.1676.
Astrid, gift med Jens Svendsen Grønsand i Hurum.

    Hun døde hos sin sønn på Hallangen i Frogn i 1664.

    I en interessant sak vedrørende gården Follestad, Røyken, Buskerud, mellom Guri og Guldbrand Olsen som varte mellom 1661 og 1664 nevnes hun siste gang i tingboka 25.01.1664 som bosatt på Hallangen. I denne lange saken nevnes også hennes barn Anders, Hans, Ole og Sigri samt svågeren Jens Grønsand på sin hustru Astrid Amundsdatters vegne. Det fremkommer også at sønnen Ole var bosatt på Follestad fra ca. 1661. På tinget i Røyken 19.04.1664 nevnes Ole Amundsen at være rette odelsbåren og arving til gården Follestad, men det var han ikke, han hadde kun et kjøpebrev med odelsrett fra Guldbrand Olsen som han i sin tur hadde arvet fra sin hustru Torre Knudsdatter Follestad etc. Guri nevnes her også, forsatt ikke som salig. Men på tinget i Røyken 13.05.1664 (folie 69) nevnes hun som (Oles) źhans moders dødelig affgang╗. 1

 

  1. Haakon Falck Myckland: Bygdebok for Frogn, Bind 1, Gårdshistorien, side 571. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 515-516, 534, 581, 584, 590.

    Tingbokprosjektet: Tingbok for Røyken, sak 15, 1683. Roger Fossum - http://slektsforskning.com/login/person/anetre1/tekst1/Guri%20Larsdatter %20Vear.asp

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26