Effuen Torchildsen Agnes
-1628?
Odelsbonde.

>
       
f
Torchild Agnes. Død omkring 1612 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
 

Effuen Torchildsen Agnes. Død omkring 1628 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
Gift ??? Reersdatter Wennevold Vestre.
Tore Effuensdatter Agnes. Født omkring 1598.
Død 1690 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 23.02.1690 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1

Biografi - Biography

Odelsbonde.
Død omkring 1628 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).

Levde 1600.
Levde 1614 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
    Effuen var far til Tore og sønn til Torchild Augnes.

    Dødsboet til hans far er oppført i skattelistene for 1613. I 1614 er Effuen oppført som leilending på Agnes.

    I 1612 eier Torchild Augnes i Trøgstad 3 lispund i Hobøl, Askim. Oppsitteren Colbiørn Haabell opptrer i en Sagefaldsliste for 1617-18 i anledning av en «kostholdtz domb» som Gutorum Michelsen i Spydeberg har avsagt, men som Kolbiørn ikke hadde respektert. Han ble derfor dømt til en bot på «8 Ørtuger och 13 merker, Sølff ehr» ... 6½ dlr. 11 sk. 2 alb. Det er vel på grunn av denne store bot at han må gi fra seg noe mer av sin jord, først 2 lispund i 1618 og så 3 lispund i 1620, begge ganger til Effuen Augnes i Trøgstad.

    "
Jordebok 1616-17, Heggen og Frøland fogderi, Trøgstad prestegjeld (Lensregnskap Akershus len (eske 41, legg 3, litra 8, bilde 9).

    Jordeboken fra 1616 viser de skatter som ble pålagt gården:
    «Jordbog offuer Heggenn och Frølands Skibreder Fra Philippi Jacobi Dagh Ao 1616, och thill Aarsdagenn igienn Ao 1617, paa all denn Wisse Rentte och Jndkompt Konn: Maytr: aff Samme Skibreder lader Opbere aff en Huer Jn Specie som samme Jordbog Wuiser - Trygstad Prestegielld - Bodstad Anex - Bundeguotzs.
    Effuen Augnes.
  Smør - 6 bis: merker - 1 sk.
  Kornn - 2 spannd.
  Fuoring - ½ daller».

    "
Landskatt Martini 1618, Heggen og Frøland fogderi, Trøgstad prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 48, legg 6, litra D, bilde 9).

    Landskatten Martini i 1618 viser:
«Effuenn Augnes Ehr Eigendis
  Wdj Dramstad ibidem - Thunge 14 lispund
  Wdj Wennevolld i Enbachsogen - Thunge 6 lispund
  Wdj Hobbel i Ashind sogen - Thunge 8 lispd.
  Wdj Guderud ibidem - Thunge 1 fiering
  Wdj Raderud ibidem - Thunge 3 lispd.
  Wdj Kindtzsrud i Eneback sogen - Thunge 1 fiering

    Parten i Wennevold i Enebakk finnes imidlertid ikke blant hans far Torchilds jordegods. Det er sannsynlig at det er hans hustrus odel. Denne antagelse blir styrket ved at det i 1600 er en Reer på Wennevold. Aslach Agnes, som var gift med Effuens datter, kaller sin eldste sønn Reer. Han var altså Effuens dattersønn. Odelsjordeboken fra 1624 viser at de 13½ lispund i Wennevold var odelsgods.

    "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Trøgstadtt Prestegielld».

    I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Heggen og Frøland skibrede er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted:
    «OdellsBønderne aff Trøgstadtt Prestegielldt, Angiffuett deris Odels Jnndkumbst, Att Wehre Raadigtt, som Eptherføllger:
    ....
Effuind Angnes
    Wdj Drambstad - pantegoedz - 14 lpd.
    Wdj Weneuolld i Enebach sogn - odelsgoedz - 13½ lpd.
    Wdj Kienßrud i Enebach sogn - pantegoedz - 1 fxrg: [fjerding]
    Wdj Høbbell i Aschim sogen - Odelsgoedz - 8 lpd.
    Wdj Guderud ibid - panntegoedz - 1 fxrg:
    Wdj Raderud ibid - pantegoedz - 3 lpd.
    Wdj Wolld i Hølannd - panntegoedz - 15 lpd».

    I 1627 eier Effuen stort sett samme jordegods som i 1624. Pantegodset i Wold i Høland er borte, mens han i stedet eier 2½ lispund i Sæther [Nordre?]. Godset utgjør 2½ skippund 1 lispund.

    I Romerike Ættehistorielags Årbok skriver Johan Garder om Gulbrand Torkildsen Vennevold. «Han var født på Huserud i 1672 og bodde på Vestre Vennevold i 1701. Vestre Vennevold var gammelt odelsgods i hans fars slekt, idet hans farmors far, Torkild Agnes i Trøgstad, var eier av det i 1612». Denne Gulbrand var sønn til Thorkild som var sønn til Aslach Agnes. Det er imidlertid ikke korrekt at Torchild Agnes eide denne gården i 1612!

    Effuen har visstnok ikke hatt noen sønn, siden Aslach fra Hokaas, som var gift med hans datter Tore, kom til Agnes. Han nevnes på Agnes i en skatteliste fra 1629.

    Effuen har antagelig hatt nok en datter, som har vært gift til Nadem i Høland. I skattelister fra 1649 og 1659 nevnes Effuen Nadem fra Høland som eier av et halvt skippund i Drambstad i Trøgstad, og dette er Agnesgods.

    Effuen må være død mellom 1627 og 1629. I en skatteliste fra 1629 står Aslach som bruker på Agnes, og er eier av omtrent det samme jordegods som sin svigerfar. 2

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 207.
  2. Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 8. Heggen og Frøland skibrede, folio 487-488. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 258, 362; Bind 2, side 122. Johan Garder: En slektskrets i Enebakk mellom 1600 og 1700, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 269. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 414-415.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26