Torer Gundersen Hokaas Nedre
1664-1722
Gårdbruker.

>
ff
Aslach Einersen Hokaas Nedre/Agnes. Født omkring 1600. Død 1686 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
fm
Tore Effuensdatter Agnes. Født omkring 1598. Død 1690 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
mf
Erich Amundsen Østenbye. Født omkring 1575. Odelsbonde.
 
f
Gunder Aslachsen Lund. Født mellom 1632 og 1641 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1676 på Lund, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
m
Gunbiør Erichsdatter Østenbye. Født omkring 1638 på Østenbye, Rømskog, Rødenes (ØF). Død 1678 på Lund, Båstad, Trøgstad (ØF).

Torer Gundersen Hokaas Nedre. Født 1664 på Lund, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1722 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
Gift 17.06.1694 1 Anne Nielsdatter Hokaas Nedre. Født 1672 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 24.11.1672 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2
Død 1763 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 16.01.1763 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3
Guri Torersdatter Hokaas Nedre. Født 1700 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 21.01.1700 i Båstad, Trøgstad (ØF). 4
Død 1773 på Mellegaard Vestre, Trøgstad (ØF).
Begravet 27.06.1773 i Trøgstad (ØF). 5

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født 1664 på Lund, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 15.05.1664 i Båstad, Trøgstad (ØF). 6
Død 1722 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 27.09.1722 i Båstad, Trøgstad (ØF). 7

    Torer ble født på Lund i 1664:
«Vocem jucund (5. søndag etter påske) Baptizati Gunder Lunds B. N. Thorer».

    Torer ble gift første gang med Aase Gjestsdatter i 1691:
«Sepult Dom Laetáre Tore Gundersøn, rytter på Hogaas, og Aase Giestdatter Rachnerud».
De ble gift 2 søndag i trefoldighet (Kirkebok nr. 1, folio 213 og 214).
Aases foreldre var Giest Laurssen og og Guri Halvorsdatter.

    Ett av deres barn døde i 1692:
«Dnca 17 Trin. Sepultur Torer Hogaasis b. 3 uger g.» (Kirkebok nr. 1, folio 222).

    2. søndag etter trettendedagen i 1694 døpte Torer Hogaas datteren Gundbiør.

    Aase døde noe senere samme år, antagelig i barselseng:
«Kyndelsmisse Dagen (Purificátio Mariae) Sepultura Aase Hogaas 24 Aar gam» (Kirkebok nr. 1, folio 236).

    Datteren døde også snart, hun ble begravet 3. påskedag samme år, 13 uker gammel.

    Skifte ble avholdt på Hochaas søndre i Baadstad 17.02.1694 etter Aase Gjestsdatter, gift med Torer Gundersen. De hadde datteren Gunbiør som døde kort tid senere.

    Torer giftet seg samme år med Anne:
«Dnca (Søndag) 2 Trinit Spons: Torer Gundersen och Anne Niels d. Hogaas».

    Tores datter Anne døde i 1696. Det er mulig at hun også var fra ekteskapet med Aase:
1696: «Dom Palm Sepult Tore Hochaas b. n. Anne» (Kirkebok nr. 1, folio 248).

    Iver Aslachsen eide Nedre Hokaas hvor Torer var rytter. Iver var hans farbror, en av sønnene til Aslach Einersen og Tore Effuensdatter på Agnes.

    12.10.1695 pantsatte Iver 12 lispund av Nedre Hokaas for 54 dlr.:


  "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 1, 1689-1704, folio 107b-107a.

    «No 230.
    Kiendis Jeg Ifver Aslachssøn boende paa Nedre Hochaas i Baadstad Annex til Trøgstad og hermed for alle giør witterlig shyldig at vere til Erlig oc fornymbstige Mand Torsten Lauridtzon Wonhafftig paa Strønæs i benevnte Trøgstad Sogen fembti oc fire daler - 54 daler Curant som hand oc hans Quindes bæste fader Sl: Rolff Einersøn Hougland mig til eftter andem Laant oc modforstracht hafuer, for hvilche f.rsje 54 Daler Ieg af welberaad Hue sampt med min Kiere Hustrue Karen Jørundsd(?) hindes Widenshab oc Sambtøche hafuer pantsatt Tolf lispd Aarlig Landskyld Jordegods i fornevnte Nedre Høchaas som Torer Gunderson nu paaboer og bruger med at tilliggende herligheder pertinentiez ... sig første bøxel. ...».
Tinglyst 29.10.1695.

    Torer var fadder da Østen Aslatsbye døpte sin sønn Olle i 1696.

    14.04.1704 kjøper så Torer 12 lispund i gården av farbroren Iver:

  "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 1, 1689-1704, folio 264b.

    «No. 572.
    Kiendis ieg Ifuer Aslachsen boende paa søndre Hochaas i Baastad Annex til Trøgstad, og hermed for alle giør vitterlig, at ieg med min Hustruis Widenshab og Sambtøche hafuer Saalt og afhendt saa som hermed bekreftuer og affender fra mig og alle mine arfinger til min Kiere broder søns Den Erlig og fornumbtige mand Torer Gundersen boende paa E... Søndre Hochaas Tolf Lispd Jordegods i benevnte Søndre Hochaas som hand forhen af mig hafuer bøxlet og derfor gifuen udj første fæste Sep... hudhe forshrefre 12 Lisp gard med sin fulde bøxel ofuer halfue gaarden benvnte Torer Gundersen med sin Kiere Hustru Anne Nielsdatter deris børn og Arfinger ... shal Beside niude bruge og beholde til Evindelig odel og Ejendomb, med ald sin tilhørende ... og ... were sig Agger, Eng, Shov, March, fishewand og fægang husebygninger og alt andet, som nu tilliger at af ævig tid med Rette tillige bør intet undtagen ... dog paa den Condition at hand betaller Panttemanden Tøsten Strønnis ... til mig forstrachte penge halftredsinds og fire Rdl, Iden til mig betalt med brefs bekostning tredeve og Trejd.. som er tilsammen 87 Rdl hvorfor hand giør sig benevnte 12 lispd gard Saa Nøttig og gafnlig som hand best wil og Kand ...».
Tinglyst 25.06.1704.

    Iver og hans hustru innga seg hos Torer 23.10.1708:


  "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 2, 1705-15, folio 55b.

    «Lest og publicerit paa Riiser Tingstve til almindelig Sogetings holdelse i Trøgstad Sogn d. 30 October Anno 1708. Testerer Peder Børgesøn.
    Kiendis Jeg Under Schrefne Iver Aslachsøn boende paa Søndre M Hochaas i Baadstads Annex til Trøgstads Prestegield og hermed viterlig giør at Jeg med min hustrue Karen Amundsdatters villie og Sambtøke udj min store svaghed till min och hustrues Søy fornøden och nødtøvstiig Underholding af min brøders Søn Thorer Gundersen boende på benevnte Søndre Hochaas Penge Otte og Tredive RD for hvilchen for sher penge Laan, ieg hermed med benevnte min hustrues videnhed og Samtøke pandt Seter ... full Brugelighed och besiddelse udj den min Eyeinde og nu paaboende gaard Søndre Hochaas - Sexs Lispp tunge med bøxel og Tilligende herligheed, først trig ... ... igien Løst, og Siden ind till hand sine Boendtepenge i en Samlet Summa - igien bekommer og ... godset af mig eller mine Arvinger igien schall indløses, schall Ieg eller mine Arvinger, tillige med Capitalen ...».

  "
Trøgstad sogn, Baastad annex, Heggen og Frøland fogderi, Ekstraskatt 1711.

    «Skoskatten» 1711, en vanlig betegnelse på en engangsskatt i 1711 på skotøy, parykker, fontanger, karosser, chaiser og karjoler, samt på tjenestefolks lønn, påbudt i forordning 21.02.1711.
    Enkelte grupper var fritatt eller utelatt, blant annet husmenn som var utskrevne soldater og deres familier, spedbarn og personer uten fast bopel.
    Satsen var 3 skilling per skopar. Det ble sannsynligvis ikke foretatt reell telling av skotøy, men beregnet for eksempel to par per person i gårdbrukerfamilie og ett par per person i husmannsfamilier og liknende.
    Engangsskatten viser:
    «Hogaas Søndre
Enken» - 2 par sko.
1 Qvinde til Huusværelße» - 2 par sko.
«Torer ibm med sin Hustru oc 2 Børn» - 8 par sko.
    Skoskatten utgjorde 36 Skilling, 12 par à 3 Skilling.

    Torer kjøpte etter hvert resten av gården av Ivers enke og søsken. I 1719 eide han hele Hokaas, 1 skippd. 4 lispd. «med Bøxel og Besidelse».

    Han døde i 1722:
«Dom 17 post Trinit: Torer Gunnersøn Nedre Høgaas gl: 58 aar 19 uger».

    Skifte etter Torer Gundersen ble avholdt 14.01.1723:


  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 7, 1721-33, folio 66b.

«... Vitterlig at dto 1723 Dend 14de January blev efter Begiering holden Registrering og Vurdering sampt Arveskifte og Deeling paa Gaarden Nedre Hogaas i bemelte Baadstad Sogn, effter dend afgangne Sl. Mand Torer Gundersen som Boede og Døde ibid, over ... midler hand havde efterladt Sig til Arv og Deling imellom hans efterladte Qvinde Anne Nielsdatter paa dend Eene og Deris sammen aflede 9 Børn Nafnl. Gunder soldat og myndig sampt Amund, Ole og Aslak Torersønner u:myndige og Aase gift med Halvor Torchelsen Kirkebye, Goro gift med Ole Christensen Mellegaard, Gundbior, Karen og Kirsten Torersdøttre u:myndige paa dend anden Siide. Overværende Bøydelensmanden Torer Nilsen Hogaas saavelsom Arvingerne Samptlig, og paa de U:myndiges vegne ware tilstæde Deris Faderbroder Hans Flatahlen(?) med andre flere godt Folk.
...».

-->> Gundmund Hougaas ble begravet i 1664, 58 år gammel (Kirkebok nr. 1,folio 122). 8

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Nupt. Spons:», folio 238.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 148.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Døde», folio 191.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptismus», folio 272.
 5. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Døde og Begrafne», folio 201.
 6. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 121.
 7. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepulti», folio 109 samt kirkebok nr. 3, folio
 8. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 244. Pantebok Heggen og Frøland nr. 1, 1689-1704, folio 107 og 264; nr. 2, 1705-1715, folio 55b. Ekstraskatten i 1711.Trøgstad sogn, Heggen og Frøland fogderi. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 7, 1721-1733, folio 66b. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 419-420.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26