Nicolaus Abraham Bergersen Melleby
1685-1765
Gårdbruker.

>
ff
Guldbrand Ringstad Nordre. Født omkring 1575. Død før 1645 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
fm
Guro Bergersdatter Holt.
mf
Torer Hokaas Nedre. Født omkring 1640. Død 1663 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
mm
Kirsten Olluffsdatter Hokaas Nedre. Født omkring 1629. Død 1717 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
f
Berger Gulbrandsen Ringstad Nordre. Født omkring 1618 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1693 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
m
Guri Torersdatter Hokaas Nedre. Født 1660 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1699 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).

Nicolaus Abraham Bergersen Melleby. Født 1685 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1765 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
Gift 05.03.1713 i Båstad, Trøgstad (ØF) 1 Thore Steensdatter Melleby. Født omkring 1684 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF).
Død 1761 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 08.04.1761 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2
Siri Nicolausdatter Melleby. Født 1724 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 13.04.1724 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3
Død 1804 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 03.06.1804 i Båstad, Trøgstad (ØF). 4

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født 1685 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 01.01.1686 i Båstad, Trøgstad (ØF). 5
Død 1765 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 14.06.1765 i Båstad, Trøgstad (ØF). 6

Flyttet 1713 fra Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF) til Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF).
Levde fra 1742 til 1762 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF).
    Nicolaus ble døpt nyårsdagen i 1686:
«Circumcis(ionis) Festum Berger Ringstads b. Nicolaus».

    Det ble avholdt skifte etter Amund Bergersen, bror til Nicolaus, 16.03.1695. Arven ble delt mellom hans søsken: Torgeir, Hans, avdøde Karens sønn, Aase, Karen, Gulbrand, Olle, Gunder, Torer, Nicolaus, Erich og Gøran.

    Hans mor, Guri Torersdatter, døde i 1699. Stefaren Ingebret Gulbrandsen giftet så om seg med Siri Steensdatter Melleby.

  "
Trøgstad sogn, Baastad annex, Heggen og Frøland fogderi - Ekstraskatt 1711.

    Nicolaus bodde ikke hjemme da skoskatten skulle betales i 1711.

    Nicolaus Abraham Bergersen og Tore Steens Datter ble trolovet Fest. Epiph. i 1713. Forlovere var Guldbrand og Ellef Lindtoe.
    Nicolaus Bergersøn Ringstad og Tore Steens Datter Meelebye giftet seg Dominic Invocav[it], dvs. 1. søndag i fasten samme år.

    Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723 viser for


  "
Matrikkelforarbeidet fra 1723 - Trøgstad - Eksaminasjonsprotokollen - folio 117b-118a.

  «Trøgstad Præstegield - Fulde Gaarder»:
«No:
    136
Gaarde Navne:
    Mellebye.
Opsiders Tall:
    Claus Bergers:
Proprietairs og Bøxel-Raadig:
    Opsideren og med Arvinger.
Situation og Beleilighed:
    I Soellien og med dels W. [Winding]. Liden Hafn.
Sæd:
    1 qvart [tønne] Bl: Korn - 6 tønner Hafre - ½ Setting HommelK: - ½ Setting Lin og Hamp.
Høe-avling:
    16 Læs.
Hæster og Creaturer:
    1½ Hæst - 6 Creat: - 4 Souger.
Taxt efter Gammel Matricul:
    15 Lispd.
Forhøyet:
    2½ Lispd.»

    29.08.1742 selger Aslach Engebretsen Enger, Jørgen Kirchebye og Rejer Brøsholen 7½ lispd. med bøxel i Melleby til Nicolai Melleby for dlr. 107-2-0. Tinglyst 30.10.1742:

  "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 4, 1731-45, folio 365b.

    «Jeg Underskrevne Aslach Enger, Jørgen Kirchebye og Rejer Brøsholen, paa Egne og vore Myndlingers Veigne, giør hermed for alle Vitterligt, at Vi af Velberaad hue, samt med vore Hustruers Villie og Samtyke, haver Solgt og afhendet, saa som Vi og Selger, Skiøder og aldeles afhænder fra os og Vore arvinger til Ærlige og Vel.gte Mand Nicolaus Mellebye hans hustrue og sande arvinger, endeel Jordeparter, bestaaende in allis 7 Lispund og 2 Remaal, hvoraf endeel os selv udj arv er tilfalden, Endeel med vore Hustruer bekommet, og endeel Vi som formyndere for umyndige Børn til svare, hvilket Jordegods er en lige andeel med hvis afgangen Siri Steensdatter [gift med Engebret Guldbranden Ringstad] udj arv var til falden, som ret den 10de Apr 1717 forrettet Skiftebrev [Oppgivelsesskifte for Steen Madsen Mellby] nermere forklarer, og som bemelte Nicolaus Mellebye derfor fornøyelig har betalt os 97 Rigsdaler 2 mark, tillige erlagt til Mig Aslach Enger, for aasædet over berørte Jordeparter, som mig efter Loven er hemfalden, 10 rd hvormed jeg og er tilfreds saa skal berørte Jordeparter for benefnte summer, der bedrager sig tilsammen 107 rd 2 mark, herefter følge og tilhøre mer bemelte Nicolaus Mellebye, hans hustrue, Børn og sande arvinger, som en uryggelig og fast Eyendom, samt hand og arvinger, som melt er, at bruge og besidde samme Jordeparter med Bøxel, Odel, aasæde og herlighed, lige som vi det haft haver, og det af Arrilds tiid har været alt i følge af bemelte skiftebrevs formelding, og saaledis fraskriver Vi os herved .j allene ald Vores for han havende Rettighed til berørte Jordeparter og herlighed, men end og forpligte os at Vore derfor til bemelte Nicolaus Mellebye fulde og faste hiemmel saa om nogen prætention for Vores Vand hiemmels brøst skyld, imod forhaabning skulle indløbe, bliver Vi udisputerlig hannem, Hustrue, Børn og arvinger Responisabel i alle optenkelige og paakommende tilfælde, Dets til videremere bekræftelse underskreved og Vore Zigneter hostrygt, samt Venligen ombedet Olle Gulbrandsen Lindtoe og Eschild Olsen Morstad dette med os til Vitterlighed at under forseigle.
                                 Datum Humstvet d 29 Aug 1742.
            Aslach Engebretsen Enger, Jørgen Kierchebye, Reier Brøsholen, Gunner Engebretsen».

    Disse forsikringer var tydeligvis ikke tilstrekkelige for den 20.12.1759 selger Steen Gulbrandsen Trandem sin odelsrett til 7½ lispd. i Melleby til Nicolaus Bergersen for 2½ Rdl, tinglyst 07.07.1760:

  "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-61, folio 451.

    «Underbekreftede Steen Gulbrandsen Trandem, Soldat ved Høgsdte og velbeworne Her. Obirgte Lieutenant Heidenrechts Compagnie, giør hermed witterlig:
at som ieg er ældste Sønne Søn af Sl. Siri Stens Datter; Saa er ieg og nærmeste til som Odels berettiget at indløse halve gaarden Mellebye, som af min formynder og med Arvinger i mine umyndige aar vid skiøde af Dato 29d Aug 1742 er solt til Ejeren og opsideren Nicolaus Bergersen for den Summa 107 rd.; Men da ieg tilbød løsnings Penger, blev ieg tillige oplyst, at denne halve gaard Mellebye icke Kunde skilles fra Nicolaus Bergersen brugend og Eyende anden halve Gaard Mellebye som er hans Odelsgods, baade i heyseend til Huusebygninger og Jord samt at bøxlen aparte skulle betales, Siden bemeldte Nicolaus Bergersen sadt i lovligte bøxel, da hand skulde kiøbe halve gaarden, altsaa maatte ieg sælge og afstaae mig Odels og Indløsnings Ræt til halve gaarden Mellebye udi Baadstad Annex til Trøgstad Præstegield af Skyld 7½ lispd. Thunge med Odel, Aaesæde, Bøxel og Herlighed, etter som Eyeren Velagte Nicolaus Bergersen derfor haver erlagt og betalt mig med Rene Penge efter vores accord og Papierets høgd, mindste med meste Skilling, tillige selv bekoste dette skiøde med 2½ rd, The skal Odels og besidhes Retten over bemelte halve gaard Mellebye her efterdags følge og tilhøre Nicolaus Bergersen, Hustrue, børn og arvinger, til Evindlig Odel, Arv og Ejendom, giørende sig da af udi alle maade saa nyttig og gafnlig som hand og De best ved, vil og Kand u-.paam..des af mig og mine arvinger, enten med kort eller lang tiid, og det saaledes at Nicolaus Bergersen og arvinger skal blive uden skade og skadelidhe i alle tilfælde. Dertil bekræfthe under min Huand og Signeter samt til Vitterlighet formaad de 2d Dannemænd Svend Syvertsen Lintoe og Christen Rejersen Aas med mig at under underbekræfte.
                                               Mellebye den 20d Dec 1759.
           Til Vitterlighed underbekrefter Steen Gulbrandsen S.G. Nafn og Signet».

    29.10.1749 bygsler Nicolaus sin gård Schratelrud i Baadstad til Torger Larsen Morstad:
    «Jeg Underskrevne Nicolai Mellebye Tilstaar og hermed for alle og eenhver bekientgiør at have udj første bøxel stæd og Fæst, ligesom jeg hermed Stæder, fæster og bortbøxler Een min Ejende gaard udj Boestad annex til Trøgstad Præstegield beliggende, skyldene 10 lispund tunge bondegods og 1 Skind Trøgstad Kircke Benificered Schratelrud kaldet til den velagte Dannemand Torger Larsen Morstad, hvilken gaard af forbemeldte skyld hand udj 3de aremaal eller 9 aar, maa bruge, beside og Sig til nøtte føre, naar hand deraf i værende tid aarligen Arlægger og svarer de deraf gaarden Kongl. Contributioner, som renten ere, eller herefter paabudne vorder, dyrker Jorden forsvarligen og den udj goed hold holder ....
                               Mellebye den 29de Octobr 1749
                                    Niclas Bergersen Mellebye».

  "
Pantebok Heggen og Frøland, 1761-87, folio 7b.

    04.03.1762 selger så Nicolaus sin gaard Melleby med skyld 15 lispund til sin svigersønn Ole Axelsen Søpher for 350 rdl.:
    «Underskrevne Nicolaus Bergersen Boende paa Gaarden Melleby i Trøgstad Præstegield giør her med bekient, at siden det har behaget Gud ved Døden at hemkalde min Kiære Hustrue Thore Steensdatter, og vore sammenaflede 4 Døttre alle ere myndige og i Ægteskab forseed(?); Saa haver ieg med mine Døttres Mænds Samtycke og gotfindent Uholveret(?) at Sælge og afhænde, ligesom ieg her med Sælger og overdrager min Ejende Gaard Melleby i Baadstad Annex til Trøgstad Præstegield, der skylder 15 Lispund tunge med Bøxel og Herlighed, til min ældste Kiære Datter Gro Nicolaus Datters Mand Ole Axelsen Søpler, som for samme Gaard betaler 350 Rd, skriver Tree Hundrede og Halvtrediesinds tunge Rixdaler paa saadan maade at hand i Købe Summen decounterer(?) den part Hand deraf paa Hustrues veigne i Arv efter hendes Moder og mig kand tilkomme, saasom ieg haver overladt disse 350 Rd til Delning imellem mine Børn, og betaler den øfrige Rest til mine andre 3de Datters Mænd; Og som ieg saaledes for denne Gaard Melleby efter min egen Villie og gotfindent er skeed fornøjeht skal den herefter med alle sine tilliggende og indenhørnede ejedeler og herligheder, følge og tilhøre min Kiære Sviger Søn Ole Axelsen Søpler, hans Hustrue, deres Børn eller Arvinger, til fuldkommen og u-igienkaldelig Odels Arv og Ejendom, med samme Ræt ieg Gaarden har været ejende, og skal ieg og mine andre Børn eller Arvinger nære for godset saa tryg hiemmel, som lov byder, saa Kiøberen, Hans Hustrue deres Børn og Arvinger i alle maader skal holdes skadesløs.
    Til bekræftelse under min Haand og hostrygte Signette, samt tillige underskrevet og forseiglet af mine 3de yngste Døttres Mænd Brynild Thorersen Schratelrud, Torbiørn Jonsen Aaremoe og Ellev Olsen Sæter, til Bevis at dette Kiøb er skeed med deres Samtycke, og at enhver af Dem sin Andel af Kiøbe Summen har bekommit, derfor ombedt de 2de Mænd Borger Sluppen og Gunder Hallangen til vitterlighed at Bekræfte.
                                         Melleby den 4 Marti 1762
       Nicolaus Bergersen Brynild Thoresen Torbiørn Jonsen Ellef Olsen».

    Samme dag solgte Nicolaus gården Schratelrud i «Langsætter Fierlaugen» til svigersønnen Brynild Thorersen, også for 350 riksdaler. Brynild var gift med Guri, nest eldste datter til Nicolaus. Ordlyden i dette dokument er for det meste identisk med dokumentet beskrevet ovenfor.

    Nicolaus flyttet antagelig til sin datter Siri på Søndre Sæther etter at han solgte sine gårder i 1762, året etter at hans kone døde.

    Han døde på Søndre Sæther i 1765:
«D. 14. Junii Lige Claus Bergersen S. Sætter gl: 79 aar». 7

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sp: Cop:», folio 38 og 39.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Døde», folio 190.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Døbte», folio 12.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 5: «Døde», folio 116.
 5. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptis», folio 191.
 6. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Døde og Begrafne», folio 193.
 7. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 260b. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Indtrod», folio 13. Ekstraskatten i 1711.Trøgstad sogn, Heggen og Frøland fogderi. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Trøgstad Præstegield, Fulde Gaarder, folio 117b. Pantebok Heggen og Frøland nr. 4, 1731-1745, folio 365; nr. 5, 1745-1761, folio 131 og 451; nr. 6, 1761-1787, folio 7b.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26