Guldbrand Ringstad Nordre
1575?-(..1645)
Gårdbruker.

>
       
   

Guldbrand Ringstad Nordre. Født omkring 1575. Død før 1645 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
Gift omkring 1618 Guro Bergersdatter Holt.
Berger Gulbrandsen Ringstad Nordre. Gårdbruker.
Født omkring 1618 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Død 1693 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 19.11.1693 i Båstad, Trøgstad. 1

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1575.
Død før 1645 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).

Levde fra 1604 til 1643 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
    Rygh's «Norske Gaardsnavne» skriver om Ringstad:
«Ringsstaðir» af Mandsnavnet «Ringr». Navnet ble skrevet Ringstad i 1593, 1604, 1612 og 1723.

    Niels var bruker av Ringstad, Baadstad, i 1593 og 1594.

    Guldbrand oppføres i skattelistene for Ringstad fra 1604 til 1643.

  "
Avtegnet i Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt.

    23.05.1610 var «Guldbrand Ringstad» blant de tolv bøndene i Trøgstad som på Eikeberg ting forseglet allmuens fullmakter til representantene ved prins Christians hylling. Hans initialer var «G H».

  "
Jordebok 1616-17, Heggen og Frøland (Lensregnskap Akershus len, eske 41, legg 3, litra 8, bilde 11),

    Jordeboken fra 1616 viser de skatter som ble pålagt gården:
«Jordbog offuer Heggenn och Frølands Skibreder Fra Philippi Jacobi Dagh Ao 1616, och thill Aarsdagenn igienn Ao 1617, paa all denn Wisse Rentte och Jndkompt Konn: Maytr: aff Samme Skibreder lader Opbere aff en Huer Jn Specie som samme Jordbog Wuiser - Trygstad Prestegielld - Bodstad Anex - Bundeguotzs.
Guldbrand Ringstad.
    Smør - 3 b: merker - ½ sk.
    Kornn - 1 spd [spand].
    Fuoring - ½ daller».

  "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Trøgstadtt Prestegielld».

    I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Heggen og Frøland skibrede er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted:
    «OdellsBønderne aff Trøgstadtt Prestegielldt, Angiffuett deris Odels Jnndkumbst, Att Wehre Raadigtt, som Eptherføllger:
    ....
Guldbrannd Ringstad
    Wdj Rinngstad - odelsgoedz - 3 lpd.
    Wdj Bye i Fettsogen - pantegoedz - 1 fxrg.

  "
Unionsskatt jul 1639. Heggen og Frølands fogderi, Trøgstad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 147, legg 2, litra 31, bilde 6).

    I Unionsskatten fra 1639 er han oppført blandt jordeiende bønder:
«Gulbrand Rigstad er Eigendis
Udi Ringstad - 13 lispund
Udi Moggebye - 1 fring
Udi Bye - 1 fring
Udi Morstad - 13 lispund».

  "
Unionsskatt Jonsok 1643, Heggen og Frøland fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 172, legg 4, litra 8, bilde 3),

    I 1643 hadde Guldbrand avhendet seg parten i «Bye».

    Guldbrand døde antagelig i begynnelsen av 1640-årene, da det er hans enke som betaler kontribusjonsskatten 01.05.1644 - 01.05.1645:
«Trøgstad Sogen - Fulde Gaarder.
Gurrj Ringstad - 12½ Dr.»

-->>1650: «Sex Sepulti Lauridtz Ringstad Æt. 82 Ann (Kirkebok nr. 1, folio 81). 2

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepultura», folio 235.
 2. Norsk Slektshistorisk Forening: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610 - 292 Allmuen i Trøgstad (1610), side 271 og 412, segl 10.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26