Berger Gulbrandsen Ringstad Nordre
1618?-1693
Gårdbruker.

>
    mf
Berger Torgeirsen(?) Holt. Gårdbruker.
mm
Gunhild Haftorsdatter Grini Nordre.
f
Guldbrand Ringstad Nordre. Født omkring 1575. Død før 1645 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
m
Guro Bergersdatter Holt.

Berger Gulbrandsen Ringstad Nordre. Født omkring 1618 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1693 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
Gift 12.07.1646 i Båstad, Trøgstad (ØF) 1 Karen Aslachsdatter Agnes. Født omkring 1627 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Død 1659 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Gift 15.01.1660 i Båstad, Trøgstad (ØF) 2 Gunor Hansdatter Bye Nordre. Født omkring 1639 på By Nordre, Enebakk (AK).
Død 1678 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 27.01.1678 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3
Gift 08.12.1678 i Båstad, Trøgstad (ØF) 4 Guri Torersdatter Hokaas Nedre. Født 1660 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 03.05.1660 i Båstad, Trøgstad. 5
Død 1699 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 26.03.1699 i Båstad, Trøgstad. 6
Nicolaus Abraham Bergersen Melleby. Gårdbruker.
Født 1685 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 01.01.1686 i Båstad, Trøgstad (ØF). 7
Død 1765 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 14.06.1765 i Båstad, Trøgstad (ØF). 8

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1618 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Død 1693 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 19.11.1693 i Båstad, Trøgstad. 9

    Gulbrand, som var bruker på Ringstad fra 1604 til han døde i begynnelsen av 1640-årene, var far til Berger. Gulbrand hadde i 1639 1 fjerding (5 lispund) i Moggeby. I 1647 eier Berger ½ fjerding i samme gård og ved skiftet etter Berger inngår hele fjerdingen i boet.

    Guro, som nevnes på Ringstad i «Koppskatten» fra 1645, var hans mor:


  "
Koppskatt 1645. Heggen og Frølands skibsrede, Thrøgstad Sogenn (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 2, litra 23, folio 9).

«Guri Ringstad och Hendis Søn.
2 piger».
Det betales 1 mark 8 skilling i skatt.

    Berger ble gift første gang i 1646 med Karen, datter til Aslach Einersen Agnes:
«Jubilate Spons. Berger Ringstad Karri Aslagsdatter». De giftet seg 7. søndag etter trefoldighet samme år.

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 19).

    Skattematrikkelen av 1647 viser:
«Berger Ringstad,
    Ennebach kirche 14 lispund.
    Joen Lund ibm. 14 lispdt.
Byger kirchen.»
Kirken «byger» gården, dvs. har bygslingsretten over den. Berger er bruker.
Joen er Bergers stefar, hans mor giftet seg annen gang med Joen i 1645.

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 16).

    Berger selv eier ½ fjerding i Mogebye:
«Gunder Mogebye,
    bispen ½ pundt.
    Hans Søliaas 1 fr.
    Berger Ringstad ½ fr.
    Gudmund Hogaas ½ fr.
Bispen byger».

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 2, 1655-57, folio 35a.

    I 1656 reiste fogden sak mot Peder Stichellen og Berger Ringstad for slagsmål i et slåttøl på Søpellen. Dom ble avsagt.
    «Anno 1656 dend jj Septemb: Ting paa B.eegh udi Trøgstad Sogen, K M Foeget Peder Andersen lendsmand Smed Langseter och...
    Peder Andersen Cit: Peder Stichelsen, och Berger Ringstad for Slagsmoell udi Slotte paa Søpellen, och war begge lige goede, .. Hand Slag, shall gifue huer en mark Sølf,»

    Karen døde i 1659, antagelig i barselseng.


  "
Kvegstatt 1657. Heggen og Frølands fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 244, legg 2, litra 57, folio 10).

    Av Kvegskattlisten for 1657 ser vi at gården hadde 3 hester, 16 kuer, 14 sauer, 3 svin og 2 geiter.
Det ble betalt 1½ dr: 1½ sk. i kvegskatt.

  "
Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse 1660. Heggen og Frølands fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 256, legg 1, litra X, bilde 11).

    Kontribusjonsskatten jonsok og mikjelsmesse i 1660:
«Berger Ringstad,
    Enneback Kirke - 14 Lißpund,
    Jon Lund - 14 lb:
Thunge - 1 pund 8 lb: - 12 dr, [i skatt].
Kirken biuger».
    «Pund» som masseenhet kalles også «libra» (romersk pund), forkortet «lb:».
Her er det tydeligvis ment lispund!

    Berger giftet seg annen gang med Gunor Hansdatter i 1660. Gunor var datter til storbonden Hans Amundsen på Nordre Bye i Enebakk:
«II Epiph Cop. Berger Ringstad».

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser:


  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 23a.

«Ennebach Kirche: Ringstad, Berger paaboer schylder till
    Enneback Kierche - Miell 14 Lispund.
    LandzEyer Sl. Joen Lunds Arfuinger ibm. - 14 Lispund.
Skoug till gierdefang och brendewed.
Skatter:
    Smør - 3 bz. - 12 sk.
    Korn - 1 Spand - 10 sk.
    Ledingspenge - ½ sk. - ½ sk.
    Foring - ½ dr. - ½ dr.
    Pram Arbeid - 1 dr. - 1 dr».

    28.09.1661 utstedes et pantebrev fra Hans Strønes, Knut Aaser og flere til Berger Ringstad på 3½ lispund i Ringstad i Båstad sogn til brukspant for 12½ rdr. i lån. Pantebrevet tinglyses 28.02.1663 (HF tingbok nr. 5, folio 19a).

  "
Prestenes 2. manntall i 1666: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 35.

    Ved manntallet i 1664-66 hadde «Gaard Noo 50 Ringstad» en skyld på 1 skipd. 8 lispd. «Besidder» er Berger Gulbrandsøn, 48 år gammel. Han har sønnene Gulbrand Berjersen og Ole Berjersen, 13 henholdsvis 8 år gamle. På gården er også tienstedrengen Stephan Su.nnungsen, soldat og 32 år gammel.

    22.05.1671 tinglyses et pantebrev fra Guro Bergersdatter Hogaas til hennes sønn Berger Ringstad på 3½ lispund uten bygsel i Ringstad mot 12 rdl. i lån. Pantebrevet er datert 18.03.1668 (HF tingbok nr. 12, folio 19a).

    Gunor døde i 1678.

    Berger giftet seg så med Guri Torersdatter samme år:
«Dnica 24 p. Trinit: Berger Guldbransen Ringstad og Guri Torersd. Hougaas».
De ble «Copulered» 2. søndag i advent.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678. «Rostieneste» (odelsskatt) og leilendingsskatt.

    Han betalte i 1678 «Rostieniste» (odelsskatt), den «Visse Indkomst» inntegnet i kongens jordebok, leilendingsskatt, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Rosstjeneste - Baastad - Bilde 181.

    «Jordeboeg Paa Proprietariernis Eyende Jordegods udi Heggen och Frølands Fogderi
Beligende huor aff Dend Naadigste paabudne Rostieniste suaris pro ANNO 1678.
Trøgstad Sogn - Jordegods som Bønder og Andre, udi Sognet eyer, och udi fougderiet Beliggende:
    Berger Ringstad
        ibm. - 7 Lispd.
        i Mogebye - 1 fær.
            Det skulle betales «1½ Rix ort» i «Dend Naad: paabudne Rostieniste»
            for «huer tønde Hart Korn» omregnet fra «Proprietariernis» landskyld.
    Fjerdingen (5 lispund) i Mogebye oppføres som hans odelsgods.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Leilendingsskatt - Baastad - Bilde 282.

    «Heggen oc Frøllands fougderies Mandtal huor Efter Leilendingskatten
Aar 1678 Och til aars Dagen ANNO 1679 - Baadstad Sogn:
    Ringstad Som Berger paaboer, Schylder
        till Ennebach Kirche - 14 Lispd.
        Gunder Lunds Arfuinger her ibm. - 7 Lispd.
        till besidderen Self - 7 Lispund.
            Thunge 1 phd. 8 Lispd.
    Ennebach Kirche biuger».
    Leilendingskatten settes til 5½ dr. 10½ sk.

  "
Fogderegnskapet Heggen og Frøland 1678. I tillegg til leilendingsskatt og eventuell «Rostieneste» (odelsskatt), omfattet beskatningen «Visse indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

    «Jordebog Ofuer Heggen och Frølands fogderies Visse Indkomst
Beregnet fra Nyt Aar = 1678 och till aars Dagen ANNO 1679 - Bodstad Sogn:
    Ringstad Berger
        Smør - 3 bzr. - 12 sk.
        Korn - 1 Spand - 20 sk.
        Ledingspenge - ½ sk.
        Foring - ½ dr.
        Pramarbeid - 3 mk.»
    «Tiende Mandtals Register Udi Heggen och Frøllands Fogderi pro Anno 1678
- Trøgstad Sogn - Bodstad Annex:
    Ringstad
        1 setting Roug, 1 kanne Huede, 5 settinger Bl: Korn, ½ setting Tore,
        3¼ tønner Hafre och ½ kanne Erter».
            (1 tønne = 4 kvarter = 12 settinger = 48 kanner = 192 potter).
    «Mandtall ofuer dend Naadigste paabudene Tønde Biug oc halfandett Les Høe af huer fuld gaard
Beregnet udi Penge anslagen Nemlig for = 1 tn. Biug = 2½ rdr. och = 1 Les Høe = 2 rdr.
forfalden in Anno 1678 - Trøgstad Sogn - Baadstad Annex:
    Ringstad - 1 Schippd. 8 Lispd.
        Anslagen for Biug - 1 rdr. 72 sk., for Høe - 2 rdr. 80 sk.»
    «Heggen oc Frøllands Fougderies Mandtal Ofuer Den Naadigste Paabudne
Proviantt Skatt Oppebørsel for ANNO 1678 - Trøgstad Sogn - Baadstad Annex:
    Ringstad Berger - 1 Schippd. 8 Lispd. - Schatten: ½ dr. 18 sk.»

    I 1685 solgte Berger 4½ lispd. i Funderud, Rødenes, på egne og medarvingers vegne til Olbjørn Erichsen Funderud for 25 rdl. Olbjørn var bror til Gunbiør Erichsdatter Østenbye, gift med Gunder Aslachsen Lund. Slektskapsforholdet er ikke avklaret.

    04.10.1690 utstedes et skjøte fra Torer Hansen Skjennum til Berger Ringstad på 7 lispund i Ringstad mot 30 rdr. Skjøtet ble tinglyst 20.10.1690 (HF tingbok nr. 25, folio 44b).

    Berger døde i 1693:
«Duca 23 Trinit Sepultura Berjer Ringstad 75 Aar gam».

    Skiftet etter Berger ble avholdt 14.12.1693. Han var da gift for tredje gang med Guri Tørresdatter:

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 234a.

    «No. 140.
    Hendrich Dirichsøn Altenburg forordnede Sorenshcrifuer ofver Heggen og frøland, Giør vitterlig at Anno Christi 1693 d. 14 Decembr Er Skifte og deeling holden paa en Dragongaard Ringstad i Baadstad Sogen Annex til Trøgstad, .d inden hu.s som ..mpt og til arfs falt effter Sahl udj herren hensofnede Berger Gulbrandsen som boede og døde samme sted, og det Jmellom den Sahl. Mands igien lefuende Hustrue Gudfrugtige Kuinde Guri Tørresdatter paa den ene, og begge deris sammen auflede børn, Gunder, Tører, Nicolaus og Erich Bergersønner og Guro Bergersdatter Jdem med forrige Sahl. hustrue auflet saasom wed første 2de sønner Gulbrand og Olle Bergersønner Med den Andre Hans, Torgier og Amund Bergersønner Sl. Karen Bergersdatter som haftde til egte Erich Trøsholen sig efterlat en Søn navnlig Po..., Aase Bergersdatter Tører Greffslies Quinde og Anne Bergersdatter som har til egte Guttorm Strønis hos ibm: på den annen side ...
...
  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 234b.

Jordegods
I Ringstad uden bøxel 14 lispd.
i Mogebye uden bøxel 5 lispd.»

    Det fremgår av skiftet at han i sitt første ekteskap med Kari Aslachsdatter hadde følgende barn:
1. Gulbrand, 13 år i 1666, til Olberg.
2. Ole, 8 år i 1666, til Ragnerud.
Sønnen Olluff Bergersen Ringstad ble gift med Guri Aas i 1680.

    I hans ekteskap med sin siste kone, Guri Tørresdatter, oppgir skiftet at de hadde følgende barn:
1. Gunder. 2. Tørres. 3. Nicolaus. 4. Erich. 5. Guro. 10

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spons. Copul.», folio 67 og 68.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spons. Copul.», folio 109.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 163.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spons et Copul», folio 166.
 5. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 110.
 6. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sep.», folio 268.
 7. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptis», folio 191.
 8. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Døde og Begrafne», folio 193.
 9. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepultura», folio 235.
 10. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Trøgstad Sogenn, folio 9. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Baadstad prestegjeld, folio 16 og 19. Kvegstatten i 1658, Heggen og Frøland fogderi, Baadstad prestegjeld, folio 10. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 23a. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 310; Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 35. Tingbok Heggen og Frøland nr. 2, folio 35a. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 234. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 421. R. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 318.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26