Berte Ellevsdatter Sæther Søndre
1752-1801

>
ff
Ole Sjøfarsen Sæther Søndre. Født 1678 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1756 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
fm
Tore Gudbrandsdatter Linto/Sæther Nordre. Født 15.02.1697 på Linto, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1743 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
mf
Nicolaus Abraham Bergersen Melleby. Født 1685 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1765 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
mm
Thore Steensdatter Melleby. Født omkring 1684 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1761 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF).
f
Ellev Olsen Sæther Søndre. Født 1724 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 23.11.1801 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF). Dragon, gårdbruker.
m
Siri Nicolausdatter Melleby. Født 1724 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1804 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).

Berte Ellevsdatter Sæther Søndre. Født 1752 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1801 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Gift 28.01.1773 i Trøgstad (ØF) 1 Frants Larsen Ruud Østre. Reservedragon.
Født 1753 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Døpt 26.02.1753 i Trøgstad (ØF). 2
Død 23.02.1787 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Begravet 04.03.1787 i Trøgstad (ØF). 3
Ole Frantsen Komnes Vestre/Vestreng. Husmann.
Født 1781 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Døpt 04.02.1781 i Trøgstad (ØF). 4
Død 15.07.1855 på Olbergenga, Olberg, Løken, Høland (AK).
Begravet 21.07.1855 i Løken, Høland (AK). 5

Biografi - Biography

Født 1752 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 29.09.1752 i Båstad, Trøgstad (ØF). 6
Død 1801 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Begravet 12.11.1801 i Trøgstad (ØF). 7

    Da Birthe ble døpt på «Michels dag» (29. september) var følgende faddere: Hans Fiøs. Corporal Jacob Haagensen, Ingeborg Jochumsdatter Fiøs, R..nov Fend?datter Fiøs og Anna Tvigiersdatter Fiøs.

  "

    Berte ble konfirmert «Dom. 22 Trinit.» (22. søndag etter Trefoldighet) i 1768, 16 år gammel.

  "
Båstad annex til Trøgstad sogn. Bosetning ved utgangen av vikingtiden, nyrydning og gårdsdeling i gammelnorsk tid, nedlegging av gårder og bruk i sen-mellomalderen.

    Berte og Frantz hadde følgende barn (minst):
1775: Lars, gift med Inger Engebretsdatter, til Kirkebye.
1776: Ole, død 1 år gammel.
1781: Ole. til Vestre Komnes/Vestreng, gift med I. Mari Andersdatter, II. Gunhild Olsdatter Hvammer.
1787: Dorthe.

    1775: «d 26 Junü Frantz Larsen Ruud og hust: Birte Ellevsdatter deres søn Lars». Faddere var Gunbiør Sluppen, Mar... Ruud, Ole Sluppen, Peder Sluppen og Berger Sæter (Kirkebok nr. 4 , folio 77).
    1776: «d. 2. Februar Frantz Larsen Ruud og hust: Birte Ellevsdatter deres søn Ole». Faddere var Dorthe Hov, Inger Sæter, Niels Hov, Berger Sæter og Ole Skomager paa Ruud (Kirkebok nr. 4, folio 84).
    1784: «d 22 July Frantz Larsen Ruuds dødfødte Drengebarn» (Kirkebok nr. 4, folio 216).
    1787: Avdøde Frantz Larsen Ruud og hustru Berthe Ellefsdatters datter Dorthe ble døpt 06.05.1787. Faddere var Brynnild og Gunnild Larsen, ..., Birger og Ingeborg Ruud.

    Bygselkontrakten på Ruud Østen måtte så fornyes, den er datert 01.12.1787:
«Læst Byxel Seddel Underskrevne Hans Wang Kiøbmand udi Christiania samt Forstander for det gamle Fattighuus sammesteds giør vitterlig at Berthe Ellevsdatter Enke effter Frands Larsen Øster Ruud i Trøgstad sogn i dag haver til mig indlevered sin forrige Mands Byxel Brev, med Begier, at Byxelen maatte overlates til Jaen Nilsen Rachestad med hvem hun agter at give sig i udi Egteskab ...».
Jan fikk overta bygselen med de gamle rettighetene over 16 lispund tunge.

    Berte giftet seg så med Ungkarl Jan Nielsen etter kongelig bevilling 15.01.1788. Forlovere var Aslak Olsen Mellebye og Erik Evensen Torp (Kirkebok nr. 5, folio 136).

    Berte og Jan hadde følgende barn:
1788: Frants.
1795: Nils.

    1788: «Novbr. 23: Jan Niels: Ruud og Berte Ellevsdtr. B. Frants». Faddere var Brynild Aarstad og hustru, Berger og Kirsti Sæter og Gullin Ruud (Kirkebok nr. 5, folio 15).
    1795: «September 6: Jans Nils: og Berte Ellevsdtrs. B. Nils». Faddere var Gulbrand og Kari Sentvet, Ole Hov, Jon Kejsrud og Gunild Aarstad (Kirkebok nr. 5, folio 37).

    20.09.1788 solgte Kristen Larsen Gran og Ellev Olsen Sæther, far til Berthe, 4 lispund i Østre Ruud til Jan Nielsen for 300 Rdl.

  "
Folketellingen i 1801, folio 326b.

    Ved folketellingen i 1801 var Berte 48 år gammel og gift annen gang med «Bonde og Gaardbeboer» Jan Nilsen, 41 år. Hun bodde på Rud østre med barna Ole (21 år og ugift) og Dorte (14 år) fra hennes første ekteskap med Lars, Frans (12 år) og Nils (6 år) fra hennes ekteskap med Jan. Sammen med faamilien bodde også tienestefolkene Elsebye Christofersdatter (26 år) og Ane Ericsdatter (21 år).
    Det bodde ytterligere to familier på gården med tilsammen 9 personer.

    Berte døde i 1801, 49 år og 2 måneder gammel.


  "
Skifteprotokoll Heggeen og Frøland nr. 10, 1797-1807, folio 279a.

    «Skifte Forretning efter Berte Ellevsdatter paa Dragon Qvarteret østre Ruud i Trøgstad Præstegield» begynte 10.12.1801 og ble avsluttet 13.03.1802. Skifte skal avholdes mellom «igienlevende Enkemand Jan Nielsen paa den eene og paa den andre side den afdødes igienlevende Arvinger, nemlig ifølge
    Ægteskab med afdøde Frantz Larsen avled 3de barn 2 Sønner og 1 datter.
        1. Ægte Søn Lars Frantzen 26 Aar gl. gift og boende paa gaarden Kierkebye i Baadstad Annex.
        2. Andre og yngste Søn Ole Frantsen 21 aar gl. og hiemme paa arvetomten hos stiffaderen.
        Datteren Dorte Frantzdatter 14¼ Aar gl. og ligeledes hiemme.
    I andet Egteskab med nærværende Enkemand Jan Nielsen avlet 2de sønner nemlig
        4. Eldste Frantz Jansen 13 aar gammel hiemme hos Faderen paa arvetomten.
        5. Anden og yngste Søn Niels Jansen 6 aar gammel ligeledes hiemme.
...».
    Datterens «Morbroder Berger Ellevsen Sæter af Baadstad Annex» oppnevnes som formynder.
    16 lispund i Østre Ruud ble utlagt til enkemannen Jan Nilsen for 1500 Rdl. Gjennom påtegning på skiftebrevet 6. og 9. august 1803 har Lars og Ole Frants sønner kvittert for deres andel i skiftet til et beløp av Rdl. 432-3-22 2/9. Av dette var Oles andel Rdl. 341-1-23 1/9. 8

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Trolov. og Viede», folio 145.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Fødte og Døbte», folio 10.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 5: «Døde og Begr.», folio 97.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Fødte og Døpte», folio 100.
 5. Kirkebok Høland nr. 10: «D. Begravede og Dødfødte», folio 305, nr. 66.
 6. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Fødte og Døbte», folio 9.
 7. Kirkebok Trøgstad nr. 5: «Fødte og Døbte», folio 10; «Døde», folio 114.
 8. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Konfirmanter», folio 135. Pantebok Heggen og Frøland nr. 7a, 1787-1801, folio 33 og 60; nr. 7b, 1802-1807, folio 438 og 474. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 10, 1797-1807, folio 279. Folketellingen for 0113 Trøgstad i 1801, folio 326b..

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26