Birgitte Aslachsdatter Aaser Søndre
-1670

>
ff
Iffuer Kolbjørnsen Aaser Søndre. Død omkring 1600 på Aaser Søndre, Askim (ØF). Gårdbruker.
  mf
Smed Evensen Langsætter Søndre. Odelsbonde.
 
f
Aslach Iffuersen Aaser Søndre. Død omkring 1621 på Aaser Søndre, Askim (ØF). Gårdbruker.
m
??? Smedsdatter Langsætter Søndre.

Birgitte Aslachsdatter Aaser Søndre. Død 1670 på Aaser Søndre, Askim (ØF).
Gift Rolf Aslachsen Egeberg Nordre/Aaser Søndre. Odelsbonde.
Død omkring 1629 på Aaser Søndre, Askim (ØF).
Gift omkring 1631 Olluff Iffuersen Sæther Søndre/Aaser Søndre. Gårdbruker.
Født omkring 1600 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Ellen Olluffsdatter Aaser Søndre.
Sjøfar Olluffsen Aaser Søndre/Sæther Søndre. Gårdbruker.
Født omkring 1645 på Aaser Søndre, Askim (ØF).
Død 1693 på Aaser Søndre, Askim (ØF).

Biografi - Biography

Død 1670 på Aaser Søndre, Askim (ØF).
Uforsket i Holt, Enebakk.
Uforsket i Barbøll, Enebakk.

Levde 1605.
Flyttet 1624 fra Holt, Enebakk (AK) til Aaser Søndre, Askim (ØF).
    Gårdshistorien for Askim, Bind 1, oppgir det at det er Birgittes første mann, Rolf, som er sønn til Aslach på Søndre Aaser. Dette er en misforståelse, som antagelig kommer av at begges fedre het Aslach. Såvel det senere bind 2 av gårdshistorien (side 135) som boken om Eng-slekten fastslår at det er Birgitte som er datter på Aaser.

    Birgittes mor var datter til Smed Evensen på Søndre Langsætter.

    Ved skiftet etter Birgitte 24.10.1670 oppgis at hun sammen med sin mann den 31.04.1632 makeskiftet 1 fjerding i Barbøl, Enebakk uten bøxel mot en fjerding i Søndre Aaser. Parten i Barbøl var hennes bestemors odel, antagelig på morssiden. Hun hadde også bl. a. til odel 15 lispund i Holt, også i Enebakk. Antagelig kom hennes bestemor fra Enebakk.

    Birgitte og Rolf, som bodde på Holt før de flyttet til Aaser, hadde følgende barn:
Amund, til Holt i Enebakk.
Aslach, kom til Nordre Grøtvedt i Askim.

    Rolf Aslachsen Nordre Egeberg/Søndre Aaser døde mens barna var ganske små, sannsynligvis i 1629. Birgitte sitter enke et års tid og holder godset samlet. Men Birgitte var ung og rik, og intet er mere naturlig enn at hun gifter seg igjen. I 1631 er hun gift med Olluff Iffuersen fra Sæther, Båstad, og det var ett meget standsmessig gifte.

    Birgitte og Olluff fikk følgende barn:
1642: Rolv.
1645: Siøphar, gift med Siri Olufsdatter på Store Hoel
1647: Anders.
Ellen, gift med Knud Olluffsen på Store Hoel.
Karij, gift med Hans Toresen Berger i Hovind sogn.

    Svigerdatteren Siri og svigersønnen Knud var søsken.

    Den 24.10.1670 blir det holdt skifte etter Bergete Aslachsdatter Aaser. Det var et velstandsbo, og for så vidt lett å gjøre opp. Det eneste som kom til fradrag, var 52 rdl. 22 skill. som tilhørte en ung mann, Peder Laugesen, som Olluff hadde vært formynder for i 11 år. Peder Laugesen var sønn av presten, Hr. Lauge Jensen, som var sogneprest i Askim i 40 år og døde i slutten av 1650 årene. Peder Laugesens arvemidler besto av 38 rdl. 2 mrk. 6 skill., dertil kom renter for den tid Olluff hadde hatt pengene til forvaltning, så det ble i alt 52 rdl. 22 skill. Til sikkerhet for denne sum fikk Peder Laugesen pant i gården Eeg, dels med og dels uten bøxel, og så skulle arvingene til Sankt-Hans 1671 betale ham ut i rede penger, enhver etter sin anpart. Birgittes odelsgods var:
    I Aaser 5 fjerdinger (1 skippd. 5 lispd.) med bøxel,
    i Holt, Enebakk, 15 lispd. med bøxel over halve gården,
    i Schiørtued, Eidsberg, 4 lispd. uten bøxel.
Alt dette skal deles mellom barna.

    "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 1, 1667-1675, folio 38a.

    «Anno 1670 d. 24. Xbr: Skifte hollen paa Aaser J Aschimsogen, Efter Sl: Afgangen Bergete Aslachsdater som Boede och Døde paa Aaser, Jmellum Hendis Efter Lefuende Mand Olle Ifersen, paa den eene, och den Sl: quindis barn, nafnlig
        Amund Rolfsen paa Holt i Enebachsogen, och
        Aslach Rolfsen Grødtued her i Sognet,
    afled ved Sl: Rolf Aslachsen,
        Item Rolf, Siøphar och Anders Olssønner,
        Knud Hoel, paa hans Hustrues Eli Olsdaters Vegne, och
        Hans Toresen Berger J Hovind Sogn, paa hans Hustrue Kari Olsdaters Vegne
    Afled ved Jetzige Sidste hafuende Mand Olle Aaser,
paa den Anden Side, Ofuerverende Ko: Ma: Fogets fuldmechtige Sr: Christen Knutsen, Bøyde Lensmanden Hans Ifersen Løchen, Med 2de Mend Hans Ereng och Christopher Skouog [Skavogg].
    Huor da befindis, at Olle Aasser hafr veret formynder for eet Sl: Her Lauges barn Nafnlig Peder Lauge, som beløber efter Skiftebrefuet till - 38 dr. 2 mark 6 skilling, som efter Høy øffrigchz betalling schall och bør Udtages aff Olle Aasers boe, med intereshe och paa løbende Rente, som er beregned Udj 11 Aar Hand det Haffr forvalted, Beløber Renten - 26 dr. 2 mark 8 sk. der Aftages først - 6 dr. med 1 Aars Rente - 1½ mark. Dernest Olle Aasers Vergemaals penge aff samme Rentens Summa
...

    "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 1, 1667-1675, folio 38b.

    Dernest schifft och deelt faderen, Olle Aasser och hans Medarffuinger Imellem, Effter Ald anden bortschyldige gield er afftagen,
        faderen Olle Aasers loed 175 rdr. 2 mk. 20 sk.
        Amund Rolfssens loed 28 dr. 2 mk. 18 sk.
        Aslach Rolfssens loed 28 dr. 1½ mk. 6 sk.
        Rolf Olsens loed 28 dr. 2 mk. 2 sk.
        Siøpher Olsens loed 28 dr. 2 mk. 6 sk.
        Anders Olsen 28 dr. 2 mk. 14 sk.
        Knud Hoels loed 14 dr. 1 mk. 4 sk.
        Hans Toresens loed 14 dr. 22 sk.
som en huer effter lodsedler er udlagt.
    Odell, kiøbe oc Pantegods.
Udi Holt i Enebach sogen - 15 lpd., med halve Gaardens bøxel, den Sl: quindis Odel,
vdi Aasser 1 skpd. med bøxel, och den Sl: Quindis Oedel,
    Endnu i Aasser 1 fj. med bøxell som Olle Aaser in Anno 32 den 31 April, haffr Mageskifft sig til
    Imod 1 fj. i Barbøll uden bøxel, som var hans Sl: Quindis bestemoders Odel,
    och giffuet till aff deris fellitz penge - 18 dr.
vdj. Schiørtued i Eidsberg sogen 4 lpd. uden bøxel, Quindens Oedel,
Noch hendis oedel vdj Eigh - 1 fj. uden bøxel,
    Noch haffr Olle Aaser med hans Sl: Hustru Indpanted aff Trøg Eig,
        først ½ fj. med bøxel, och 1 fj. uden bøxel i forne Eig, for 20 rdr.
    Noch Indkiøbt for begges deris penge 2½ lpd. med bøxell och -
    1 lispd. uden bøxel i samme gaard Eig, och det aff Lauritz Gulberg et Consortes for 15 dr.
        Er tilsammen Odel kiøb och pant i forschr: Eig 16 lispd.:
        som er stilled Peder Laugesen I forsichring. Ut supra Melt.
Kiøbegodtz vdj Aasser
    først i Aaser - 3 lispd., som Ole Aaser och hans hustru in Anno 50 haffr kiøbt aff
         Osmund Anderssen søndre Grøtued, och giffuet 3 dr. i Odelsløsen,
        saa panted och Odelsløsens pengr. beløper - 15 dr. och 1 koe
        hvilke tilforn var i pantsat til d. Sl: quindes foreldre,
    noch - 3 lispd. Indløst, vdj 30 aar vigienløst at følge,
        aff Ingmunn Saxesen Sundbye for 15½ dr.
    Noch kiøbt aff Gundr. Lier et Consortes 11½ lispd. I Aaser uden bøxel, for 47 dr. 2 mk. til Oedel.
Item Ole Aasers Eget Oedelsgods
     vdj Seter I Bodstad sogen - 1 skpd. 1 lispd.
    Och I Herslet 12½ lispd. med bøxel;
hvad sig Odelsgodzet er angaaende er Olle Aaser med alle hans børn och Medarffgr: saaledis forenet at huis Odelsgoedtz den Sl: quinde haffr veret Raadig, som er tilsammen
    vjd Aasser 5 fj: med bøxel,
    vdj Holt 15 lispd. med ½ gaards bøxel och
    vdj Schiørtueds 4 lispd. uden bøxel
schall følge alle børnene till Arffs, huorimod Olle Aasser sit eget Odelsgods fri og frelst ubytt at beholde, dog med slig Condition at børnene icke i nogen maader faderen at fortrycke, Medens sin liffs tid at bruge og besidde gaarden Aasser, och den tilbørlig landschyld een huer pro quota at vedgiffue, Odelsgodtzet deelt børnen saaledes Imellem
    En huer broder vdj Aaser 4 lispd. 6 bismrk., En huer søster 2 lispd. 3 bismrk.
    I Holt een broder 2½ lispd: En Søster 1 lispd. 1 rem: En huer Med sin bøxel,
    vdj Schiørtued En broder 2½ Rem, 1½ mrk: En søster 1 rem, 5¼ mrk. 2 uden bøxel.
Dernest kiøbe och pantegodtz deelt faderen och børnen Imellem som er tilsammen 17½ lispd. I Aaser, huer med sin Ret effter breffuenes Indhold,
    Er paa faderens Loed 8½ Lispd. 1 rem.
    En broderloed 1 lispd. 1½ rem. 1½ bismrk.
    Och paa en Søsterloed ½ lispd. 7½ bismrk.
Arffuingene een huer for sig vare alle Myndige och sin tilfaldende Arffuepart til sig Annammed, effter lodsedler, saa de paa alle sider vare vel tilfreds och med skiffted fornøied I alle maader.
... ». 1

 

  1. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 1, 1667-1675, folio 38. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 334, 336-341; bind 2, side 135. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 332-334.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26