Aslach Iffuersen Aaser Søndre
-1621?
Gårdbruker.

>
ff
Kolbjørn Gjellestad. Død før 1552 på Gjellestad, Askim (ØF). Gårdbruker.
fm
??? Guttulsdatter Torkelsrud.
   
f
Iffuer Kolbjørnsen Aaser Søndre. Død omkring 1600 på Aaser Søndre, Askim (ØF). Gårdbruker.
 

Aslach Iffuersen Aaser Søndre. Død omkring 1621 på Aaser Søndre, Askim (ØF). Gårdbruker.
Gift ??? Smedsdatter Langsætter Søndre.
Birgitte Aslachsdatter Aaser Søndre. Død 1670 på Aaser Søndre, Askim (ØF).
Gift Sirij Aaser Søndre. Død omkring 1623 på Aaser Søndre, Askim (ØF).

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Død omkring 1621 på Aaser Søndre, Askim (ØF).

Levde 1580.
Levde 1593 på Aaser Søndre, Askim (ØF).
    «Aslagh Aaser» nevnes i Bygningsskatten til Akershus i 1593-94, hvor han er ilignet 60 skilling pr. termin. Kong Christian den 4. gikk sterkt inn for å bringe Akershus slott og festning i en forfatning som kunne svare til tidens krav, og så forsømt og ille medfaren som Akershus-anlegget var, ble det ett langt og kostbart restaureringsarbeid, som skulle finansieres gjennom en ekstra-skatt. Denne ble utskrevet i en rekke år fremover med 60 skilling på hver helgård eller fullgård, 30 skilling på hver halvgård. Aaser er fullgård, og blir i 1604 betegnet med 1/1.

    I et utrykt dokument av 13.06.1608 i Riksarkivet fremgår det at Aslach er sønn til sin forgjenger, Ifver. I et annet utrykt dokument av 01.10.1608 kalles han
    «Aslag Iuarson paa aasser y askim sogen».

    Aslach må ha vært gift minst 2 ganger. Han nevnes i Fredrikstad Lagtingsprotokoll i 1609 som en av arvingene til Langsetgodset i Trøgstad, hans første hustru var datter til Smed Evensen Søndre Langsætter.

    "
Avtegnet i Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt.

    23.05.1610 var «Aßlach Aasßer» blant de tolv bøndene i Askim som forseglet alllmuens fullmakter til representantene ved prins Christians hylling. Hans initialer var «A [.]».

    "
Landskatt Mikkelsmesse 1612, Heggen og Frøland fogderi, Askim prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 31, legg 4, litra 23, bilde 16).

    I 1612 møter vi Aslagh i Landsskatten, hvor han blir kalt «Jordeiger». Og det var ikke lite jord han eide:
I Aaser [Søndre] - 1 skippd.
i Eg - 1 lispd.
i Skiøllen [Skjolden] - 1 lispd.
i Byllestad i Aas - 1 skippd. og
i Tompter i Krogstad - 5 lispd.,
tilsammen 2 skippd. 7 lispd.

    "
Jordebok 1616-17, Heggen og Frøland fogderi, Askim prestegjeld (Lensregnskap Akershus len (eske 41, legg 3, litra 8, bilde 17).

    Jordeboken fra 1616 viser de skatter som ble pålagt gården:
«Jordbog offuer Heggenn och Frølands Skibreder Fra Philippi Jacobi Dagh Ao 1616, och thill Aarsdagenn igienn Ao 1617, paa all denn Wisse Rentte och Jndkompt Konn: Maytr: aff Samme Skibreder lader Opbere aff en Huer Jn Specie som samme Jordbog Wuiser - Aschim Sogenn - Bundeguotzs.
Aslack Aasser
    Smør - 9 bis: merker - 4 alb:
    Kornn - 3 spd [spand].
    Fuoring - ½ daller».

    I 1617-18 blir han nevnt blant odelsbønder i Askim og han øker stadig sitt gods. Han nevnes i Landsskatten praktisk talt hvert år til 1620, og med stadig økende antall gårder og gårdeparter.

    "
Landskatt Martini 1620, Heggen og Frøland fogderi, Askim prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 55, legg 3, litra D, bilde 15-16).

    Ved Landsskatten i 1620 står han som eier av 4 skippund 8 lispund fordelt på følgende gårder:
Aaser - 1 skippd. 5 lispd.
Eg - 5 lispd.
Schiolden - 1 lispd.
Hoffuer [Hauger] - 2 lispd.
Bøllstad i Aas - 1 skippd. 10 lispd.
Tompter i Krogstad - 5 lispd.
Holt i Enebakk - 15 lispd.
Barbøl i Enebakk - 5 lispd.
Hans inntekter av disse eiendommene beløp seg til 13 Rdr. 20 skilling 3 penge.

    Etter 1618 har Aslach da overtatt partene i Holt og Barbøl i Enebakk, og dertil økt sin andel i Aaser med 5 lispund.

    Aslagh døde antagelig i 1621, for i 1622 er det hans enke som sitter med godset.

    På skiftet etter Aslachs datter Birgitte i 1670 oppgis det at såvel Aaser i Askim som 15 lispund i Holt er hennes odel. Hans Holt fikk utlagt de samme 15 lispund i Holt samt 5 lispund i Barbøl ved skiftet etter sin far i 1583. Disse partene eide Aslach ved Landsskatten i 1620. Enebakk Bygdebok oppgir at «Sjøfar [Nordre] Langsætter i Trøgstad var bygselherre til Holt i 1616, og at han eide det meste av odelsgodset».
    Jordebøgene for 01.05.1616 - 01.05.1617 viser:
«Hanns Holtte - Bunndeguodz, bøger Siøfalde Langstad i Trøgstad Sogenn». 1

 

  1. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 332-334. Johan Garder: Reier Smedsens slekt, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 188. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 382. Birger Kirkeby: Enebakk Bygdebok, Bind II, side 247. Odd Ottesen: Eivind Smedssons etterslekt - Del 1, NST Bind XXXV, hefte 1, (1995), side 13-48. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 552-553. Sten Høyendahl: Guttul Torkelsrud og hans etterslekt, NST Bind XL (2005). Norsk Slektshistorisk Forening: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610 - 293 Allmuen i Askim (1610), side 272 og 413, segl 3.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26