Sjøfar Olluffsen Aaser Søndre/Sæther Søndre
1645?-1693
Gårdbruker.

>
ff
Iffuer Sjøfarsen Sæther Søndre. Født omkring 1570. Død 1646 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
fm
Johanne Andersdatter Sæther Søndre.
mf
Aslach Iffuersen Aaser Søndre. Død omkring 1621 på Aaser Søndre, Askim (ØF). Gårdbruker.
mm
??? Smedsdatter Langsætter Søndre.
f
Olluff Iffuersen Sæther Søndre/Aaser Søndre. Født omkring 1600 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
m
Birgitte Aslachsdatter Aaser Søndre. Død 1670 på Aaser Søndre, Askim (ØF).

Sjøfar Olluffsen Aaser Søndre/Sæther Søndre. Født omkring 1645 på Aaser Søndre, Askim (ØF). Død 1693 på Aaser Søndre, Askim (ØF). Gårdbruker.
Gift 14.06.1668 i Båstad, Trøgstad (ØF) 1 Siri Olluffsdatter Hoel Store. Født omkring 1645 på Dæli, Askim (ØF).
Død 1690 på Aaser Søndre, Askim (ØF).
Ole Sjøfarsen Sæther Søndre. Gårdbruker.
Født 1678 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 13.01.1678 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2
Død 1756 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 1756 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1645 på Aaser Søndre, Askim (ØF).
Død 1693 på Aaser Søndre, Askim (ØF).

Flyttet før 1669 fra Aaser Søndre, Askim (ØF) til Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Flyttet 1685 fra Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF) til Aaser Søndre, Askim (ØF).
    Ved manntallet i 1664-66 bodde Siophar på Aaser og var 19 år gammel.

    Han flyttet så fra Aaser til Søndre Sæther hvor han giftet seg med Siri i 1668:
«IV Trin Siøfar Oluffsen Sæther Siri Oluffsdatter».

    Sjøfars søster, Ellen, ble gift med Knud Olluffsen på Store Hoel, bror til hans kone.

    Landkommisjonens «Jordebok» fra 1661 viser at Sjøfars far, Olluff Iffuersen, da eide det meste av Søndre Sæther:

  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 30a.

«Bonde Goedtz: Setter, Hans paaboer, Schylder till
    Olle Aaser i Aschim Sogen - Miell 1 pund 9 lispd.
    LandzEyer Thrøgstad prestebol - 1 fgr.
Olle Aaser biuger.
Skoug til gierdefang och Brendewed.
Skatter:
    Smør - 9 bz. - 1½ mk.
    Korn - 3 Spand - 2½ mk.
    Ledingspenge - 4 alb. - 4 alb.
    Foring - ½ dr. - ½ dr.
    Pram Arbeid - 1 dr. - 1 dr.»

    Vi finner den Hans som bodde på gården også i manntallet fra 1664-66:


  "
Prestenes 2. manntall i 1664: 2.1 Trøgstad prestegjeld, Baastad sogn, folio 31.

«Gaarder:
    Noo. 3. - Søndre Setther - Schylder 1½ schippd: 4 lispd.
Besiddere:
    Hans Brynnildsøn bruger - er 36 Aar.
Sønner:
    Rasmus hans tienste dreng er 15 Aar.
Husmend:
Deris Sønner etc.
    Henning Hans: er 7 Aar».

    Myndighetene viste stor oppfinnsomhet når det gjaldt skatteinndrivelse også den gang.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678. «Rostieneste» (odelsskatt) og leilendingsskatt.

    Sjøfar betalte i 1678 «Rostieniste» (odelsskatt), leilendingsskatt, den «Visse Indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Rosstjeneste - Trøgstad - Bilde 181.

    «Jordeboeg Paa Proprietariernis Eyende Jordegods udi Heggen och Frølands Fogderi
Beligende huor aff Dend Naadigste paabudne Rostieniste suaris pro ANNO 1678.
Trøgstad Sogn - Jordegods som Bønder og Andre, udi Sognet eyer, och udi fougderiet Beliggende:
    Siøfar Sætter
        i Boeslet - 15 Lispd.
        i Aaser - 5½ Lispd. 3 bzr.
        i Schiørtued - 2½ rem: 1½ bzr.»
            Det skulle betales «1½ Rix ort» i «Dend Naad: paabudne Rostieniste»
            for «huer tønde Hart Korn» omregnet fra «Proprietariernis» landskyld.
        De 15 Lispund i Boeslet oppføres som hans odelsgods.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Leilendingskatt - Baastad - Bilde 285.

    «Heggen oc Frøllands fougderies Mandtal huor Efter Leilendingskatten
Aar 1678 Och til aars Dagen ANNO 1679 - Baadstad Sogn:
    Seter som Siøfar paaboer, Schylder
        till Olluf Aaser i Aschim Sogn - 1 phd. 7 Lispd.
        till Thrøgstad presteboell - 1 frg.
            En Bechequern derunder til husbehof.
    Olluf Aaser biuger».
        Leilendingskatten settes til 6¼ dr. 15 sk.

  "
Fogderegnskapet Heggen og Frøland 1678. I tillegg til leilendingsskatt og eventuell «Rostieneste» (odelsskatt), omfattet beskatningen «Visse indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

    «Jordebog Ofuer Heggen och Frølands fogderies «Visse Indkomst»
Beregnet fra Nyt Aar = 1678 och till aars Dagen ANNO 1679 - Bodstad Sogn:
    Sætter Siøphar
        Smør - 9 bzr. - ½ mk.
        Korn - 3 Spd. [Spand] - 2½ mk.
        Ledingspenge - 4 alb.
        Foring - ½ dr.
        Pramarbeid - 1 dr.»
    «Tiende Mandtals Register Udi Heggen och Frøllands Fogderi pro Anno 1678
- Trøgstad Sogn - Bodstad Annex:
    Sæter Siøfar
        ½ quart Roug, 1 kanne Huede, ½ tønne Bl: Korn, 1 setting Tore,
        3 tønner Hafre och ½ kanne Erter».
            (1 tønne = 4 kvarter = 12 settinger = 48 kanner = 192 potter).
    «Mandtall ofuer dend Naadigste paabudene Tønde Biug oc halfandett Les Høe af huer fuld gaard
Beregnet udi Penge anslagen Nemlig for = 1 tn. Biug = 2½ rdr. och = 1 Les Høe = 2 rdr.
forfalden in Anno 1678 - Trøgstad Sogn - Baadstad Annex:
    Sætter Siøfar - 1½ Schippd. 2 Lispd.
        Anslagen for Biug - 2 rdr., for Høe - 2 rdr. 38 sk.
    «Heggen oc Frøllands Fougderies Mandtal Ofuer Den Naadigste Paabudne
Proviantt Skatt Oppebørsel for ANNO 1678 - Trøgstad Sogn - Baadstad Annex:
    Sætter Siøfar - 1½ Schippd. 2 Lispd. - Schatten: 3 mk. 5 sk.»

    Da skiftet og utlodningen etter Olluff i 1682 var brakt i orden overtok Rolf Olluffsen gården Aaser, mens Sjøfar fortsatte å bo på Sæther i Båstad. Av de 12½ lispund i Hærslet, som også hørte med til det utskiftede jordegods, solgte Siøphar Olsen og hans søster Ellen Hoel deres del, 7½ lispund, for 60 rdl. til Svenning Arnesen Høytorp den 23.06.1691. Skjøtet ble tinglyst i Eidsberg 29.06.1691.
    Olluff ble spurt hvor han helst ville bo heretter. Han svarte da at han helst ville bo hos sin sønn Siøphar på Sæther, som var hans egen åsetesgård. De 2 andre søsken, Rolf og Ellen, kunne så yte bidrag på annen måte.

    Det ble dog ikke så lenge Rolv Olluffsen ble boende på Aaser. Han og broren Siøphar ble enige om å bytte gårder, og så kom Rolv til Sæther i Båstad og Siøphar til Aaser i Askim. Det ser ut til at Rolv og Siøphar har byttet gårder allerede i 1685. Det er i alle fall det året vi finner Rolv omtalt som Rolv Olsen Sæther, og hans bror som Siøphar Olsen Aaser. 06.04.1689 har vi et tinglyst skjøte fra Rolv Olsen Sæther til Siøphar Olsen Aaser på 7 lispund 12 bismermerker i Aaser og 1 fjerding i Hærslet i Hærland. Skjøtet er utstedt 03.01.1689 (HF tingbok nr. 24d, folio 4a). Samme dag utsteder Siøpher skjøte til sin bror Rolv på 11 lispund minus ¾ bismermerker i hans gård Sæther. (HF tingbok nr. 25, folio 6a):

  "
Pantebok Heggenog Frøland nr. 1, 1680-1704, folio 13a-13b.

    «No 32.
    Kiendis ieg Siøphar Olluffsen Wonhafftig paa Aaser udj Ashim Sogn og hermed for alle giør witterlig, at ieg aff egen sinde og velbe Raad hue, og med min Kiere Hustru, Siri Olluffsdatters Ja villie og Samtøcke, haffuer Solt, Siødt og afhent fra os og vores arfuinger, til min Kiere broder Erlig og forsumstige Mand, Rolf Olluffsen boende paa Setter i Baadstad Sogn, hans Kiere hustru Maren Amundsdatter begge deris børn og arfuinger = 11 lispd mindre ¾ bismerpd Aarlige Landskylds Jordegods i hans paaboende gaard bemelte Setter, med bøxel, som mig arfweligen ehr tilfalden efter mine Sl. forældre, Hvilche forschreftne = 11 lispd mindre = ¾ bsm Hand herefter shal følge niude Bruge og beholde med ald tilligende herlighed pertinentier Jnden og wden gaards, som nu tilliger og aff alders tid aased Rette tillige bør Jndtet undertagen wed huad naffn det neffnis Kand, og det til evindelig Odel og Ejendom at giøre sig saa nøttig og gafnlig som hand best wil og Kand, og efter dags ej Kiender Mig nogen, Loed deel eller Ret til bemelte Seter, eftersom min Kiere broder mig derfor mod andet fornøjelig Jordegods haffuer betalt, saa som i min paaboende gaard Aaser = 7 lispd 12 bismermk og i Herslet i Herland Annex - 1 fg (fjerding) med bøxel, og ellers videre hvis i Voris Kiøb kom, minste shifling med meste, saa ieg tacher hannem for opriktig betaling i alle maade, Red hende sig saa, som dog ... Guds hielp ... ehr formodentlig, at ofbuenbs.. Jordepant udj Setter blest min Kiere broder Rolf Olsen, hustrue eller sande arfvinger ved nogen Louglig proces og Rettergangi frawunden, da bepligter ieg mig af mine arfuinger, at for shaffe hannem lige god belejligt Jordepant igien, eller saa mange Rede penge som Vi da best om forenis Kunde, saa hand og hans arfuinger aff mig og mine arfvinger fødde og wfødde herudinden, shal bliftue holden shaditløst i alle maader,
    Til Witterlighed under mit Signet og egen haand sampt wenlig tilbeder Olluff Hobbel og Knud Blandhoel ædsvorne Laug Rettes Mend i Ashim Sogn, dette til widere Sandheds Stadfestelse med mig at førsegle
    Datum Ruachestad d = 3 Januarj 1689.         Siofar Olsen (egen hand)

    18.03.1690 gikk Amund Holt i Enebakk til sak mot Sjøfar og hans søster Elin Hoel for 5 Rdl. i sølv som falt i arv etter hans salige mor. De saksøktes salige bror beholdt sølvet og skulle betale de 5 Rdl. til salig Gunner Lier for noe gods (2 lispund) som Amund Holt bekom av dem i Upperud i Enebakk (HF tingbok nr. 25, folio 7b-8a og 29b).

    25.06.1691 gikk Stener [Knudsen] Hol i Askim på sin mor Elin [Ellen Olluffsdatter Søndre Aaser] salig Guttul Hols vegne til sak mot Rolf Sæter for 2 års resterende landskyld av 5½ lispund (i Sæter) m.v. Saken ble utsatt og dom falt 19.10.1691. (HF tingbok nr. 26, folio 14a og 31a).

    Av Dragon-Rullen for 1690-91 ser vi at Aaser hørte under «Westerlandsche Dragoner-Compagnie», og at gårdens dragon heter Niels Lauridsen og har nr. 66 i Rullen:
«33. Aasser, Niels Lauridsen, fremmed til gaarden, fød udj. Elveroms sogn, har Ridet for denne gaard: 10 Aar; 35 Aar gammel er bewilged at Ride Indtil Rustholderens Sønn, Ifver Sifverszen, 20 Aar gammel, blifr Wærbar».

    Siøphar døde allerede i 1693, kun 48 år gammel. Hans odel var i Aaser, i alt 1 skippd. 7 lispd., dels med, dels uten bøxel. Sønnen Iffuer har åseteretten til gården.

    Skifte etter Siøphar og hans hustru ble avholdt 11.07.1693:


  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland, 1683-1705, folio 224a.

    «No 133:
    Henrich Diderichsøn Altenburg forordnede Soren Schrifuer offuer Heggen oc Frøland Giør Witterlig at Anno Christi 1693 d = 11 Juli, Er Schifte oc Deeling holden Ud inden Huus som tømptis oc til arfs faldt efter Sahl: udj Herren hensofuede Søphar Olsen oc Siri Olsdatter, som boede oc døde paa en Dragun gaard Nafnlig Aaser i Aschimb Sogn, oc det imellem deris efterlatte børn,
    Ifuer, Olle, Olle, Søphar Sønner, Johanne, Kari, Birte oc Anne Siøpharsdatter,
ofuerverende Rolf Raderud som har til Egte Eldste daatter Johanne Søpharsdatter, Hans Kongl. Mayts. bestalte Capitainleutenant Veledle ... boende, Lendsmanden Suend Andersen Harilstad oc 4de Mend Hans Ifuersen, Erich Larsen Loech, Olle Otten oc Olle Sechelsteen etc.
Er da efter den forhen forfattede Registering, Rigtig Taxcerit och Wurderit Boens Løssøre, Saavit som er blefuen anvist och bestaar udj Summa 241 rdr. 8 sk.
....

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland, 1683-1705, folio 227a.

    Jordegods
I Aaser med bøxsel som er den Sahl: Mands Odel - 19 lispd. 24 bsm.
Noch i Aaser pantegoeds med bøxel oc uden bøxsel som er Indpantet for 38 dr. - 7 lispd. 12 bsm.
                                1 Schippd. 7 lispd. [Til sammen]
J Boeslett med bøxel ofuer 1 Schippd. som er den Sahl: Kuindes odel - 15 lispd.
                                2 Schippd. 2 lispd. [Til sammen]
....».

    Rolv Guttormsen Radderud ble oppnevnt til formynder for Olle den yngre og Birthe, Steener Knudsen Hoel for Olle den eldre og Anne, Knud Dramstad for Kari.

I 1712 har Iffuer 8 dr. i Krigsstyr, mens hans bror Ole har 2 dr. I 1715 bruker Iffuer hele gården.

    Ole giftet seg i 1704 med Ingri Larsdatter, som var enke etter Johannes Hansen Hvammer. Senere samme år kjøpte han Søndre Sæther av korporal Niels Christensen og flyttet dit. 4

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spon Copul», folio 134.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 163.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Dødde og Begravede», folio 185.
 4. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 30a. Manntallet i 1664-66, Prestenes manntall: 2.2 Askim prestegjeld, folio 71, nr. 13; Trøgstad prestegjeld, Baadstadz Annex, folio 8 og 31, nr. 3. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Pantebok Heggen og Frøland nr. 1, 1689-1704, folio 13. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 224. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 336-350, 602-603. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 110.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26