Olluff Iffuersen Sæther Søndre/Aaser Søndre
1600?-
Gårdbruker.

>
ff
Sjøfar Sjøfarsen Sæther Søndre. Død omkring 1608 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
fm
Maren Matsdatter Sæther Søndre.
   
f
Iffuer Sjøfarsen Sæther Søndre. Født omkring 1570. Død 1646 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
m
Johanne Andersdatter Sæther Søndre.

Olluff Iffuersen Sæther Søndre/Aaser Søndre. Født omkring 1600 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
Gift omkring 1631 Birgitte Aslachsdatter Aaser Søndre. Død 1670 på Aaser Søndre, Askim (ØF).
Ellen Olluffsdatter Aaser Søndre.
Sjøfar Olluffsen Aaser Søndre/Sæther Søndre. Gårdbruker.
Født omkring 1645 på Aaser Søndre, Askim (ØF).
Død 1693 på Aaser Søndre, Askim (ØF).

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1600 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).

Levde 1682 på Aaser Søndre, Askim (ØF).
    Det er usikkert om Johanne Andersdatter var mor til Olluff.

    I «Gårdshistorie for Askim», Bind 1, gjengir Martha Østensvig ukritiskt hva Kaare Bjerke hevdet i sin artikkel «Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg» om Olluffs forfedre:
    «Olluff Iffuersens tippoldemor var en Rosensværd, så hans avstamning er altså til dels kognatisk ...».
Mot dette kan anføres:
    Det er ikke sikkert at den Sjøfar Sjøfarsen som nevnes på Vestre Berg i Eidsberg i 1570-årene er identisk med Sjøfar Sjøfarsen på Søndre Sæther i 1591.
    Det kan ikke bevises at samme Sjøfar Sjøfarsen er identisk med den Sjøfar Sjøfarsen som nevnes i skiftet på Skjør i Eidsberg i 1562.
    Det kan videre ikke bevises at de personer som nevnes i dette skiftet tilhørte Østby-slekten i Skjeberg.
    Det er ukjent hvem som er Aasa Ulvsdatters foreldre.

    I 1632 makeskiftet Olluff sin hustrus 5 lispund i Barbøl, Enebakk, til Torer Dyvardsen Årstad i Gjerdrum mot 5 lispund i Aaser (utrykt diplom i Riksarkivet datert Aarstad 21.04.1632):
    «Kienndiss wij atterscreftnne Torer Düftnorssenn Sitzhaftige paa Aarstad, och Olle Aaser boende i Aschimb Sougenn i øfre Boresyssell, och hermed witterligt giør, Att wij med huer amli.. haffuer Jhugheraadet, Och nu med dette woriges Aabenne Breffs Kraft, fuldkomneligen fuldbyrder gheraader och indgaaer, et weygeligt, och det med begge woris Hustruers och Børnns willie tilstannd Ja och Sambtycke, Odels maugeskifte med Huer andre som efterfølger
    Haffuer ieg attermelte Thorer Aarstad opdraget affstaaet wet och bevilget, gheda.hte(?) Olle Aaser, nu herefter frelseligenn att maa Tiliuge, Niude, Bruge och Beholde enn fierdings Rentte aarligen till opbørsel med Bøxell i forne. Gaard Aaser hannd nu tilstoer. Han er wonhaftige, som er mitt rette och Sande Odell
    Huaeremaade ieg bite(?) Olle Aaser till wederlaug igien for forne. Thorer Aastad haffuer oppelat enn fierings Rentte forudenn Bøxell i enn Gaard kaldige Baxebøll eigendige i Ennebacksogenn paa nedre Rommeriget som ilige maade er mit Rette Sande Odelsgaard.
....
    Aarstad denn 21 Aprillis Anno 1632.»

    Det ser så visst ikke ut til at Olluff hadde ringere begrep om økonomi enn de tidligere eiere av Aaser hadde hatt. Tvertimot, han forøker jordegodset fra år til år. I 1634 er hans eiende jord 6½ skippund 1½ remol. Da eier han også bl.a. 10 lispund i Nordre Aaser og 1½ skippund i Holt, Enebakk. Dette siste ser ut til å være Birgittes odels- og arvegods etter foreldrene.

    I 1622 eide Siri Åser 15 lispund i Schiørtued, Eidsberg, senere Skjøltvet. Hun eide bare ½ skippund i 1623, og året etter er hun forsvunnet fra listen over jordeiende bønder. Olluff eide fra 1642 14 lispund i Skjøltvet. Siden dette var den største parten i gården hadde han også retten til å bestemme bygselmannen på Skjøltvet. Det er tydelig at Aaserfolkene eier Skjøltvet.

    I 1644 ser vi at da har de 2 sønner av Birgittes første ekteskap med Rolv Aslachsen, Amund og Aslach Rolvssønner, tatt en del av sin farsarv ut av fellesboet med 15 lispund hver: Amund Rolvsen eier 15 lispund i Holt, Enebakk, og Aslach eier 10 lispund i Schiørtued, Eidsberg og 5 lispund i Fischerud, Trøgstad. i 1653 har de øket sitt gods med 7½ lispund hver i Aaser og 1¼ i Ubberud. I 1661 har Amund overdratt sin del i Aaser til Aslach, som da blir eier av 15 lispund av sin fedrene gård. Aslach bor da på Grøtvedt, Amund på Holt.

    Olluff eier i 1644, ifølge gårdshistorien for Askim, 1 skippund 7 lispund i Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad. Dette oppgis å være arv etter hans far, Iffuer Sjøfarsen, som i henhold til gårdshistorien døde det året. 12½ lispund i Hærslet, Hærland, blir også betegnet som hans odelsgods. Dertil kommer parter i andre gårder i og utenfor Askim, som stadig veksler og nærmest gir inntrykk av å være et slags byttemiddel.

    Dette er delvis feil, da hans far døde i 1647.


  "
Koppskatt 1645. Heggen og Frølands skibsrede, Askimb Sogenn (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 2, litra 23, folio 13).

    «Koppskatten» i 1645 viser:
«Ifuer Setter och Hans quinde».
    For Aaser viser «Koppskatten»:
«Olluf Aaser Hans quinde 1 Dreng och 3 quindfolch».
Olluff betaler ½ dr. i skatt.

    I følge skattematrikkelen for 1647 driver nå Olluff både Aaser og Søndre Sætter:


  "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Askim sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 23).

    «Olluff Aaser 1½ pund.
Aslag Egeberg i Trøgstadsogen 15 lispund.
Byger bunden selff».
Olluff betaler 7 dr. i skatt. Aaser har nå blitt dragonkvarter.

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 17).

    «Olluff Setter 1 pund 9 lispundt.
Trøgstad presteboll 1 fiernding.
Byger bunden selff.»
Olluff betaler her 6½ dr. i skatt.

    Videre eier han en part i Herslett:
«Hans Herslett,
Aschim prestboll 2 lb.
Olluff Aaser ibm. ½ pund.
Bygger Olluff Aaser.»

    Skattematrikkelen av 1647 viser at Olluff også eide 5 lispund. i Eek (Vestre):
«Jffuer Eeg,
Brønild Schiorten 13 lb.
Trøg Eeg 1½ fr.
Olluff Aaser 1 fr.
Rasmus Gulberg i Esberigsogenn 3½ lispund.
Bygger huer sitt.»
Trøg brukte sin part, og Iffuer brukte de 3 andre.
    I 1653 har Olluff løst ut Trøg Eeg og Raszmus Gulberg og sitter da som eier av 16 lispund. 26.09.1677 pantsetter Olluff Aaszer sin del av gården, dvs. Vestre Eeg, til Peder Laugesen, «tilholdende på Trøgstad prestegaard», for hans fedrenearv på 52 Rdl., som Olluff har hatt i vergemål. Pantebrevet ble tinglyst 03.11.1677 (HF tingbok nr. 17, folio 22a).

    I 1648 blir Olluff kalt «Skysskaffer» og slipper med ½ skatt. Men i 1653 må han ut med full skatt.

  "
Kvegskatt 1657. Heggen og Frølands fogderi, Askim sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 244, legg 2, litra 57, folio 12).

    Av Kvegskattlisten for 1657 ser vi at gården har 3 hester, 22 kuer, 12 sauer, 5 svin og 5 geiter.
Det ble betalt 2 Dr: 1 mk. 11 sk. i kvegskatt.

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 3, 1659-61, folio 22a-22b.

    På tinget i Askim 22.09.1659 reiste Olluff sak mot Ingvor, Gunner og Dyre Rud angående en hest som Olluffs sønn Rolf hadde tatt imot på Halland (Halden ?), og som skulle settes på fór i Rolfs kvarter. Hesten løp om i Askim, og kom bort. Sist var den hos Jon Herlandsen (?) som da bodde på Fusch, og som nå bor i Trøgstad (HF tingbok nr. 3, folio 22a-22b).

  "
Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse 1660. Heggen og Frølands fogderi, Askim sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 256, legg 1, litra X, bilde 13).

    Ved kontribusjonsskatten jonsok og mikjelsmesse i 1660 bor Olluff på Aaser:
«Oluff Aaßer Sielff - 1½ pund
Amund oh Aßlach Aaser - 15 lb:
    Thunge - 2 pd 1 fxr: [fjerding = 5 lispund] - 12 dr. 2 ort [i skatt]
Biuger Sielff.»
    «Pund» som masseenhet kalles også «libra» (romersk pund), forkortet «lb:».
Her er det tydeligvis ment lispund!

  "
Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse 1660. Heggen og Frølands fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 256, legg 1, litra X, bilde 10).

    Samtidig er Søndre Sæther bygselet bort til en «Olle Setter»:
«Olle Setter,
    Olle Aaßer - 1 pund - 9 lb:
    Trøgstad p[reste]boll 1 fxr: [fjerding = 5 lispund]
Thunge - 1½ pund 4 lb: - 12 dr. 9 sk. [i skatt]
Olle Aaser biuger».

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 3, 1659-61, folio 58b.

    «Anno 1660 den 26 September ting holden paa Kampenes idj Aschim Soggenn, ...».

    Gudmund Busterud gikk på tinget til sak mot Olluff for et skiftebrev etter Gudmunds farfar, Ole Setter. Olluff Aasers far, Iffuer Setter, var «fierholdsmand» for Gudmunds far og søsken. Det ble fremlagt avkall for arv datert Setter 03.04.1620 fra Oluf Olufsen Flotten og Siver Baadstad til Iffuer Setter (HF tingbok nr. 3, folio 58b).

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 3, 1659-61, folio 59a.

    På samme ting gikk Olluff til sak mot Gunner Ruud, Paul Hoff og Hans Ering angående den hest som kom bort, og som etter billetten var innkvartert hos Gunner Rud her i Askim. Dom (HF tingbok nr. 3, folio 59a).

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser:


  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 40b.

«Bunde Godtz: Aaser, Olluff paaboer, schylder
    som hand Sielff er Eyendes - Meell 1½ pund.
    Hans Stiffbørn ibm. - 15 Lispund.
Biuger Bunden Sielff.
Skoug Thill Gierdefang Och Brendewed.
1 liden bechequarn bruges ey widere end til Hussbehoff.
Skatter:
    Smør - 9 bz. - 1½ mk.
    Korn - 3 Spand - 2½ mk.
    Ledingspenge - 4 alb: - 4 alb:
    Foring - ½ dr. - ½ dr.
    Pram Arbeidd - 1 dr. - 1 dr.»

  "
Prestenes 2. manntall i 1664: 2.1 Askim sogn, folio 71.

«Gaarder:
    No. 13 - Aaser - 2 skippd: 1 fj miel,
Besiddere:
    Oluff Iffuerson - 66 Aar,
Sønner:
    Rolff Oluffsøn - Rytter 22 Aar
    Siøphar Oluffsøn - 19 Aar
    Anders Oluffson - 17 Aar».

    Rolv Olluffsen - født omkring 1642 - rider altså dragon for gården. Han var som nevnt ovenfor innskrevet i det nasjonale rytteri som ble opprettet 28.04.1663, og som siden ble kalt «Dragonregimenter». En rekke gårder i Norge - visstnok 1096 - ble utlagt til «rytter-frigårder» eller Dragonkvarterer. Aaser blir, som nevnt overfor, betegnet «Dragonkvarter» allerede i 1647, så ordningen hadde lenge vært i emning.

    Det var nå forresten ikke alltid så morsomt med disse militærforlegningene. Omkring 1660 kom det til en heftig scene mellom Olluff og en sersjant, Jørgen Thrane. Sersjanten mente at Olluff Aasers ord var utilbørlige, og til skade for Thranes ærlige navn og rykte. Sersjanten stevnet Olluff Aaser til tinget, og der vidnet foged Bierings tjener, Bent Jensen, at Olluff hadde sagt til sersjanten: «Her har vært så mange hoffmenn i mitt hus, men aldri haver noen teed seg som du, ditt asen! Får jeg ikke min rett hos Fogden, skal jeg dra inn og klage meg for Stattholderen». Det hadde dog sersjanten liten lyst til å risikere, og lot saken falle (HF tingbok nr. 5, folio 42b-43a).

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 11, 1670-71, folio 42a. Rettssaken fortsetter til og folio 46b..

    Ekstrarett i Trøgstad tinglyst 12.06.1669:
Gudmund Buskerud mot Ole Aaser av Askim sokn for noe kopper som Gudmund og hans medarvinger skulde tilkomme i arv etter deres salige bestemor Johanne Iver Setters. 6 vitner: Mikkel Krogedal, Peder Muggeby og en til hadde stjålet kopperet, to kjeler, på Sæter - mens Johanne enda levde (HF tingbok nr. 11, folio 42a-46b).

    Olluff nevnes som lagrettemann i Askim praktisk talt hvert år fra 25.05.1650 til 24.08.1669.

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 11, 1670-71, folio 19b.

    05.08.1669 skjøter Gunnar Lier med flere 11½ lispund uten bøgsel i Aaser mot 47 rdr. 2 mark. Skjøtet ble tinglyst 17.03.1670 (HF tingbok nr. 11, folio 19b).

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 11, 1670-71, folio 20a.

    17.03.1670 ble det tinglyst et avkall fra Amund Holt og Aslach Grøtvedt til deres stefar Olluff for alt løsøre som tilfalt dem etter deres salige far, Rolf Aaser. Avkallet er datert Aaser 10.03.1664 (HF tingbok nr. 11, folio 20a).

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 18, 1678-80, folio 17b.

    21.10.1678 ble det holdt åstedssak mellom Aaser og Heller gårder i Askim, ved det gjerde som Aasers besittere hadde satt opp for noen år siden. De innstevnede var Olluf Aaser, Aslach Grødtued, Sjøfar Setter, Rolf og Anders Aaser. Det ble hevdet at også Amund Holt i Enebakk og Elin Hol i Askim burde være stevnet (HF tingbok nr. 18, folio 17b).

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678. «Rostieneste» (odelsskatt) og leilendingsskatt.

    Olluff betalte i 1678 «Rostieniste» (odelsskatt), den «Visse Indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende og proviantskatt. Gården var «Udlagt Till Dragun Frigaard», han behøvde derfor ikke betale leilendingsskatt eller bygg- og høyskatt.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Rosstjeneste - Trøgstad - Bilde 183.

    «Jordeboeg Paa Proprietariernis Eyende Jordegods udi Heggen och Frølands Fogderi
Beligende huor aff Dend Naadigste paabudne Rostieniste suaris pro ANNO 1678.
Aschim Sogn - Jordegods som Bønder og Andre, udi Sognet eyer, och udi fougderiet Beliggende:
    Olle Aaser med sine børn
        i Aaser - 1½ Schippd. 15 bzr.
        i Sæter - 1 Schippd. 7 Lispd.
        i Herslet - 12½ Lispd.
        i Schiørtued - 4 Lispd.»
            Det skulle betales «1½ Rix ort» i «Dend Naad: paabudne Rostieniste»
            for «huer tønde Hart Korn» omregnet fra «Proprietariernis» landskyld.
    Partene i Seter, Herslet og Schiørtued oppføres som hans odelsgods.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Leilendingsskatt - Baastad - Bilde 290.

    «Heggen oc Frøllands fougderies Mandtal huor Efter Leilendingskatten
Aar 1678 Och til aars Dagen ANNO 1679 - Aschim Sogn:
    Aaser som Olluf paaboer, Schylder
        som Hand Sielf med sine børn och medarfuinger eyer - Thunge 2 phd. 1 fær.
    Besidderen biuger.
    Udlagt till Dragun Frigaard».

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678. I tillegg til leilendingsskatt og eventuell «Rostieneste» (odelsskatt), omfattet beskatningen «Visse indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

    «Jordebog Ofuer Heggen och Frølands fogderies «Visse Indkomst»
Beregnet fra Nyt Aar = 1678 och till aars Dagen ANNO 1679 - Aschim Sogn:
    Aaser Olluff - Udlagt till Dragun Frigaard
        Smør - 9 bzr. - 1½ mk.
        Korn - 3 spd. [Spand] - 2½ mk.
        Ledingspenge - 4 alb.
        Foring - ½ dr.
        Pramarbeid - 1 dr.»
    «Tiende Mandtals Register Udi Heggen och Frøllands Fogderi pro Anno 1678 - Aschim Sogn:
    Aaser Olluf
        ½ quart Roug, ½ setting Huede, 2½ quart Bl: Korn, 3¼ tønne Hafre och 1 kanne Erter».
            (1 tønne = 4 kvarter = 12 settinger = 48 kanner = 192 potter).
    «Heggen oc Frøllands Fougderies Mandtal Ofuer Den Naadigste Paabudne
Proviantt Skatt Oppebørsel for ANNO 1678 - Aschim Sogn:
    Aaser Olluf - 2 Schippd. 1 fær. - Schatten: 1 dr. 12 sk.»

    Etter Birgittes død beholdt han alt sitt eget gods og blir sittende på Aaser sin livstid ut.
    Odelsgods besto av
i Sæther, Båstad, 1 skippund 1 lispund, og
i Hærslet, Hærland, 12½ lispund med bøxel.
Dessuten har han tilkjøpt seg en del i Aaser.

    I 12 år varte denne ordning. 2 av barna var da døde, nemlig datteren Karij, som var gift til Berger, Hovin sogn,og sønnen Anders.

    Da begjær Olluff skifte, ettersom han er en gammel og høyst bedaget mann og vil gi fra seg alt til sine barn mot underhold resten av sine dager. Om den alder er riktig, som er oppgitt i Folketellingen av 1664-66, skulle han nå være ca. 84 år.
    29.06.1682 samler han sine gjenlevende barn og svigerbarn på dragonkvarteret Søndre Aaser for der «et Christeligt och forsuarligt Arfue Schifte, at oprete, Jmellem Hans Børn och Arfuinger»:

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-83, folio 687.

    «No. 132.
    Frands Wilhelm von Folchersamb Kongl: Ma: Welbestalter Maior, ved Dragunerne i Norge och Henrich Simensøn, Suorenschriver udj Heggen och Frøland, udj min absentz och Louglige forfald, Befuldmechtiged Erlig Dytbahr, och Welforstandige Mand, Monsr. Henrich Dirichs: [Altenburg] Wonhaffig paa Quachestad her ibm: sambt Anders Kolstad, och Olle Frøshoel, i Aschimb Sogen boende Giøre Witterligt at Anno Christi 1682 d. 29 Juny Waare Wi efter Venlig Bedenhed, Sambtlige forsamblede, paa Syndre Aasser her ibm, som Er en Draguner Frigaard, Som Olluf Ifuers: nu paaboer, der et Christeligt och forsuarligt Arfue Schifte, at oprete, Jmellem Hans Børn och Arfuinger, som Erre,
    Rolf og Siøphar Ollufs Sønner, Sambt Ellen Ollufsdaatter,
Som Sambtlige Waare her tilstede, Alle gifte och Myndige, Efter d. Faderen Olle Aasser, en gammel och Høj Bedagede Mand, Siine Eiende Midler baade udj Løse och Faste goedz, for sambtlige Siine børn, nu J sit Lefuende Lifue, Wil Afdrage, dog med den bescheed, børnene Sambtlige der imod, Pligtig verres

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-83, folio 688.

    Uden nogen Giensigelse, Hans: Sin Lifs Tid med en Christelig, och forsuarlig Underhold og at forsiunes och forblifue hoes huilchen af børnene hannem lyster, och dj andre at .køre pligtige, at giøre den Hand hoes blifuer fuldkommen wederlaug, Aarligen saa lenge det gued Behager, Hand Lefuer, och efter Hans Dødelige afgang, Hans: en Christelig och Sømmelig Jordfærd, at Beschiche, Som Dj for gud, och Mennischer wil Verre Bekiendt.
    Hafuer Wj och da, til Boens Løsøere, at Registere, Wurdere, och Taxere der efter dend boet schyldige Gield fra Boens Summa afdragen, och tilfulde udlagt, den øfrige Boens formufue, Sambtlige Sødschende Jmellem Lodnet, Broder til Broder Loed och Søster til Søster Loed, och er Boens Formufue bestaaende, i dette Eftermeldende, Nembl:
....

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-83, folio 691.

Summa Bedrager denne Boens Løsøre in Allis til
    Penge = 184 rdr. 10 sk.
Der imod er Boed med efterschr. gield behefted, Nemblig,:
....

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-83, folio 691-692.

Beløber Saa den Boet schyldige Gield, til
    Penge = 23 rdr. 2 mark.
Naar af Boens Formufes Summa afdragis blifuer igien den Dannemandz Børn Jmellem til Deeling til
    Penge = 160 rdr. 2 mark 10 sk.
Huer af kommer paa
    Broderloed = 64 rdr. 11½ sk.
    Paa Søsterloed = 32 rdr. 3 mark 5½ sk.
....

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-83, folio 695.

            Odels - och Pandtegoeds.
    i Aaser Odelsgoeds - 17 Lispd:
    i Setter Odelsgoeds - 18 Lispd:
    i Herslet Odelsgoeds - 12½ Lispd.
        Alt med bøxsel = 2 Schipd: 7½ Lispd:
som saaledis er Dennem imellem Lodnet:
Rolf Aaser i Aaser - 6 Lispd. 3 R.
                  i Setter - 7 Lispd. 1 R. 2 Bzr.
                  i Herslet - 1 fierding.
        = 19 Lispd. 2 bzr.
Siøphar Setter i Aaser - 6 Lispd. 3 R.
                       i Setter - 7 Lispd. 1 R. 2 Bzr.
                       i Herslet - 1 fierding.
        = 19 Lispd. 2 bzr.
Ellen Hoel i Aaser - 3 Lispd. 1½ Rem.
                  i Setter - 3½ Lispd. 5½ Bzr.
                  i Herslet - 2½ Lispd.
        = 9½ Lispd. 1 bzr.
....

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-83, folio 696.

            Pandtegoedz i Setter = 9 Lispd. uden bøxsel, huoraf til Børnene
    Rolf Aaser - 3½ Lispd. 3 bzr.
    Siøphar Setter - 3½ Lispd. 3 bzr.
    Ellen Hoel - 1½ Lispd. 1 R. 1½ bzr.
Blift ofr 1½ bzr. som for sin Ringhed derfor ej kand Mellem Lodnes
....

    Den gamle och Højbedagede fader, Olle Ifuersen Aaser, tilspurdt, om Hand Wille forblifue Hoes Sambtlige Siine Børn efter Aduinant, gaf til giensuar at wille forblifue Hoes sin Søn Siøphar Setter, och dj Andre tuende Hans Børn at giøre Hans: wederlag pro Quota.

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-83, folio 697.

    Belangende faderens Aasæde Setter i Baadstadsogen, tilkommer det den ældste Hans Søn, Rolf Ollufsen Aaser, til Brug och Besidelse Jmod Første bøxsel, Tredie Aars Tage och Aarlige Landschyldz ydelse, til dj Andre Hans Sødschende effter Norgis Loug.
    Saaledis paa Samme Schifte pasherit och wed Lodder, Deelit och gouget(?), Supra indført, Testeris, Under Woris Hender, och Zignetters Undertrøchelse,
Actum Anno ex Die Loco ut Supra».

    Birgitte Aslachsdatters 2 sønner i hennes 1. ekteskap med Rolv Aslachsen, Amund Rolvsen på Holt, Enebakk, og Aslach Rolvsen på Grøtvedt Nordre, Askim, ønsket samtidig å få oppgjør av sine halvsøsken for den arv som tilkom dem etter deres 2 avdøde halvsøsken, Anders og Karij. Dette ønske ble straks tatt til følge. 1

 

 1. Utrykt diplom i Riksarkivet datert Aarstad 21.4.1632. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Askimb Sogenn, folio 13. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Askimb Sogen, folio 22 og 23, Baadstad Sogen, folio 17. Essberig Sogen, folio 53. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 40b. Manntallet i 1664-66, Prestenes manntall: 2.2 Askim prestegjeld, folio 71, nr. 13. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 687. Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST Bind XV (1956), side 215-216. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 208-209, 335-338. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 512-513. Johan Garder: En slektskrets i Enebakk mellom 1600 og 1700, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 265.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26