Maren Matsdatter Sæther Søndre

>
       
   
Gift Sjøfar Sjøfarsen Sæther Søndre. Gårdbruker.
Død omkring 1608 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Iffuer Sjøfarsen Sæther Søndre. Gårdbruker.
Født omkring 1570.
Død 1646 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 06.01.1647 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1

    Kaare Bjerke hevder at Sjøfar antagelig var gift med Maren, datter til lagmannen Mats Haraldsen i Fredrikstad (Riksarkivets utrykte diplomer 23.09.1603 og 17.10.1608).

    Det første diplomet, utstedt på Seter 23.09.1603, er et vitnebrev om arveskifte. Av dette fremgår det at Maren Matsdatter hadde datteren Anne i et tidligere ekteskap med en Niels:
    «Wij Epekrscheffne(?) Biernt Eggeberigh som Laugrettismand Udj Spydebergs Sogn, Gunde Hoff, Hans Enger Hansøn, Gunde Koperød som Laugrettismend Udj Bodstad Sogn Kiendis, och Innerligt giør for Alle Udj dette vores obne Breff Ac [Actum] Ao 1603 dend 23 September war Wij paa Seter udj ... Bodstad Sogn offuer Lysendis paa Jn Venlige condten.., och Aeffue By... i mellum Siøfar Siøfarsøn, och Alff Lunde i Spydeberg sogn paa hans Quindis Wegne Anne Nielsdadter om hvis salige Moder Maren Madzdatter som er Heden soffuende Udj Herren och kom saa møgen paa forne. Annis pae.. [part?] som her Epdterfølger
... [liste av arv]
        Datum Ut Supra.»

    Brevet bekrefter vel at Sjøfar var gift med Maren Matsdatter, men ikke at hun var datter til Mats Haraldsen i Fredrikstad. Det er mulig at det andre diplomet fra 17.10.1608 kaster mer lys over dette, men jeg har så langt ikke hatt mulighet til å transkribere dette.

    Mats hustru het muligens Karen. I 1608 gikk «Karin Salig Mads Haraldsens enke» til sak ved Fredrikstad lagdømme mot mange i distriktet for gjeld, også mot «Sjøfar Setters» arvinger. I så fall taler vel dette imot at Sjøfars hustru var hennes datter. Sjøfar var jo i så fall hennes svigersønn!
    Mats Haraldsen nevnes ofte i Nils Stubs «Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing» som medlem av retten. Han møter også i retten noen ganger som partshaver:
    Juni 1574. «Tridie søgne effther» (28. juni).
«Pouell Huittfeld [befallit [dømde Matz Harilsen frij for then sag her Henrich tilsagt som vor at Matz skulle vere en skielmer, thj her Henrich kunde icke beuise hannom thet offuer,».
Fra første [ overstrøket, fra annen [ tilskrevet over linjen.
    Juni 1575. «Første syckne epther» (25. juni).
«Skall Mattz Haraldszen och Jngeborg Stenners forsennde thieris panthe breffue her y retthe som thij haffuer paa Moo tiill wintther natthen nu førsth komendis (14. oktober)».
    I annen halvdel av 1600-tallet ble det holdt en større åstedsak på Radderud, Askim, i anledning av en sameiesak som samtlige interesserte ville ha klarhet i. Olluff Løchen la da bl.a. frem en lagmannsdom utstedt på Fredrikstad rådstue i 1587 av daværende lagmann Matz Haraldsen, som sier at de 12 menn som tilforn har dømt, skal til St. Johannis aften 1588 samles på åstedet og avsi endelig dom. 2

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 69.
  2. H. J. Huitfeldt-Kaas: Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing 1572-1580, trykt 1895, side 81 (p. 151) og side 106 (p. 195). Utrykt diplom i Riksarkivet datert Seter 23.9.1603. Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST Bind XV (1956), side 216. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 336 og 365.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26