Baard Borgersen Brødremoen Vestre

Gårdbruker.

>
       
f
Borger Hoie Nordre. Gårdbruker.
 
Gift Live Baardsdatter Brødremoen.
Borger Baardsen Skibsrud/Brødremoen Vestre. Odelsbonde.
Død 1651 på Brødremoen Vestre, Eidsberg (ØF).

Biografi - Biography

Gårdbruker.

Levde 1563 på Brødremoen Vestre, Eidsberg (ØF).
    Baard var antagelig far til, eller i skyld med, Borger Baardsen Brødremoen.

    Han var troligvis sønn til Borger Hoie, og benyttet muligens som sin far skriveren på Vestre Haga, Peder Brun, til å begå forfalskning. Om disse forholdene og om en viss forbindelse med Brødremoen forteller et interessant brev fra Tønne Galle på Akershus til futen Hans Fynbo i Heggen og Frøland. Det var denne futen som hadde fått svindlerne for retten.

    Det utrykte brevet er datert 17.07.1563, og Tønne Galle ber futen om:
«at du strax skynder deg her ind thill meg ufortøvet, och faarundrer jeg meg storliigen hvi at du iche flir meg de peninge som du vetst meg tillstaar, de vij (7) daller hos Baar i Brøremon ... der saam de icke nu ville betalle deg paa mine vegne, da tak sex mend med deg och rid i deres gaard och ladt udmede (utpante) saa møget saam jeg haver skyll for mitt och hvis semjeraad saam de ere meg i den Sag med Rette pligtig ... du kanst vell tenke at meg gjøres peninge behaav hær i fremede sted ... Skyndt deg hid till meg med hvis som (det som) jeg nu haver skrevet deg till om. Tag her ingen faarsømmelse faare, och kom her ind paa onsdag eller torsdag och betall ingen peninge udt før endt du kaamer till meg.»

    Mer interessant enn pengesorgene er imidlertid en etterskrift som Tønne Galle har føyd til:
    «Jegh haver hørtt att Gunder Hage och Olloff Baarjesøn ere nedt dragne til min herre (Kongen). der pas(s)er ieg inttet paa. ieg haver daam faare meg. och er Baardt i Brøermoen i raadt med dennom..»

    Hvilken forbindelse denne Baard hadde med falskneri-saken kan imidlertid ikke fastslås. 1

 

  1. Gårdshistorie for Eidsborg og Mysen, Bind I, side 697-698. Ludvig Algrim: En gigantisk eiendomssvindel på midten av 1500-tallet, Runar nr. 2/1982, side 141.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26