Olluff Arnesen Daltorp
1584?-1666?
Gårdbruker.

>
ff
Olluff Hallvardsen. Død før 1604 i Hemnes, Høland (AK). Gårdbruker.
fm
Aasa Torchildsdatter. Død før 1604 på Daltorp, Hemnes, Høland (AK).
   
f
Arne Olluffsen Daltorp/Sandager. Død omkring 1646 på Sandager, Rakkestad (ØF). Gårdbruker.
 

Olluff Arnesen Daltorp. Født omkring 1584. Død omkring 1666 på Daltorp, Hemnes, Høland (AK). Gårdbruker.
Gift Randi Lauritzdatter Aslerud Vestre.
Ingeri Olsdatter Daltorp. Født omkring 1620 på Daltorp, Hemnes, Høland (AK).
Død omkring 1687 på Haraldstad Øvre, Rakkestad (ØF).
Siri Olsdatter Daltorp. Født omkring 1632 på Daltorp, Hemnes, Høland (AK).
Død omkring 1696 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1584.
Død omkring 1666 på Daltorp, Hemnes, Høland (AK).

Levde 1593 på Daltorp, Hemnes, Høland (AK).
    Olluff var en velstående mann. I 1647, da han hadde arvet gods etter faren, rådet han over vel 5¾ skippund, i Daltorp, Berger, Kollerud, Bolstad og Holm i Høland, Aas i Eidsberg og Lesby i Rødenes.

    Hans far, Arne Olluffsen, giftet om seg og flyttet til Sandager i Rakkestad omkring 1628.

    Broren Iffuer var bruker på Daltorp fra 1628 til 1630. I 1623 kan vi lese at Iffuer, sammen med Erland Grepperud og Peder Strand Østre, måtte bøte omlag 20 rdl. for 3 elger de hadde drept foregående år. Iffuer flyttet etter hvert til et sted som het Børud, og ble trolig gift med en datter til Olluff Onstad i Skiptvet.

    Olluff overtok Daltorp rundt 1631. Før den tid ser det ut til at han var bruker på Brøtmet.

    Landskatten til Martini i 1634 viser:
«Oluff Dolltorps Goedtzs:
  Doltorp - ½ Pund Meell.
  Berger - ½ Pund.
  Aass - 14 lispund».
    Unionsskatten til julen i 1639 viser:
«Oluff Doltorp er Eigendis:
  J Doltorp - ½ Pund.
  J Berigh - ½ Pund.
  J Aass - 14 lispund.
  J Kollered - 1 Pund».

    Til «Contributionen» 01.05.1644 - 01.05.1645 oppføres hans far,
  «Arne Daltorp».
i skattelisten, men han bodde fortsatt på Sandager hvor han døde omkring 1646.

  "
Koppskatt 1645. Nedre Romerike fogderi, Høllandts Prestegielld (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 2, litra 21, folio 24).

    «Koppskatten» i 1645 viser at Olluff driver gården:
«Olluff Daltorp, Hans quinde to piger».

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Nedre Romerike fogderi, Høllandtz prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 192, legg 6, litra K, folio 63).

    Skattematrikkelen fra 1647 viser følgende:
«Daltorp, Olluff paabor.
    Schylder 1 pd. 1 fr. till bunden selff med bøxell off(ue)r aldt.
    1 fr. till Aasbiøn Lund j Hølland
    ½ pd. smør till Høllands presteboll».
  Oluf betalte 6 dr. i skatt.

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Nedre Romerike fogderi, Høllandtz prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 192, legg 6, litra K, folio 57).

«Berger, Halffuor och Bent paaboer,
    Schylder ½ schipd. tunge till Østen Houg i Skietuedsogen med dis bøxell.
    1 schipd. till Olle Daltorp j Hølland med dis bøx.»

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Nedre Romerike fogderi, Høllandtz prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 192, legg 6, litra K, folio 63).

«Kollerud, Anders och Halffuor paaboer.
    Schylder 1 pd. 1 fr. till Olle Daltorp j Hølland med bøxell.
    1 schipd. till Sord (!) S. Vltued j Esbergsogen med bøxell.»

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Nedre Romerike fogderi, Høllandtz prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 192, legg 6, litra K, folio 69).

«Bolstad, Niels paabor.
    Schylder 15 lispd. till Olle Daltorp ibd. med bøxell».

  "
Kvegskatt 1657. Nedre Romerike fogderi, Høland prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 245, legg 1, litra 68, folio 18).

    Av Kvegskattlisten for 1657 ser vi at gården hadde 2 hester, 10 kuer, 4 geiter, 8 sauer og og 2 svin.

  "
Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse 1660. Nedre Romerike fogderi, Høland prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 256, legg 1, litra W, bilde 11).

    Kontribusjonsskatten jonsok og mikjelsmesse i 1660:
Doltorp Olle - -,, 1½ schippd, och ½ bpd Smør,, 12 Rdr 8 sk. [i skatt]».

    I 1660 eier Olluff også 15 lispund i Leksby i Rødenes som han hadde kjøpt av Svend Amundsen Heen og hans medarvinger. Disse 15 lispund overlot Olluff til sine svigersønner, Even Helgesen Haraldstad og Thorsten Helgesen Anundby i Øymark.

  "
Prestenes 2. manntall i 1666, 3.2 Høland prestegjeld, folio 90.

    Manntallet for 1664-66 indikerer at Oluf ikke hadde noen sønner:
«Nom: 109 Dolstorp» hadde en skyld på 5 fjerdinger. tunge og ½ pund smør.
«Opsider» var «Olluff Arnesøn 80 Aar».
    Ifølge fogderegnskapet omfattet også Niels Svenske som var husmann og 70 år gammel.

    Landkommisjonen i 1661 hadde gjennomført en omfattende registrering av landets jordeiendom. Det var derimot ikke foretatt noen revisjon av matrikkelen, dvs. en justering av skylda i samsvar med gårdenes aktuelle bruksverdi og skatteevne.
    I 1665 ble det derfor besluttet å foreta en ny gjennomgåelse av landets gårdsbruk. I hvert tinglag (tilsvarende vanligvis herred eller prestegjeld) skulle lagmann, fogd og sorenskriver sammen med 6 bonderepresentanter vurdere hver enkelt gård, både innmark og utmark, utsæd og avling, husdyrhold og fiskemuligheter. Dels ble dette gjort i form av befaringer, dels ved innsamling av opplysinger. På dette grunnlag skulle man så regulere gårdenes skyld, og all skyld skulle regnes om til enten mel, smør eller fisk.

    Matrikkelen etter reskript 23.01.1665 for Nedre Romerike fogderi, 1666, viser:


  "
Matrikkel etter reskript 23.1.1665. Nr. 8: Nedre Romerike fogderi, 1666, Høland prestegjeld, fullgårder, folio 331a.

«Fulde gaarder - Schylder
Daltorp Olle - 5 fær: Tunge - ½ bpd. Smør.
    Bunden eiger Self - 1 Schipd. Meell - bøxel offr. alt
    Asbiørn Lund - 1 fær.
    Høeland Presteboll - ½ bpd. Smør.
Med Underligende Engeland Lille Strand.
Reducerit det ½ pd. Smør til 2 Lpd. Tunge. Er saa = 5 fær. 2 Lispd.
Schoug till gierde och brende, och Huusebygning.
Saaer
    Bl.korn - ½ tn. [tønne]
    Hafre - 9 tn.
    Hommelkorn - 2½ s. [setting]
Føder
    Kiør - 8.
    Ungfehe - 5.
    Søffe - 8.
    Hæster 2.
Satt for Aarlig tiende
    Bl.korn - ½ tn.
    Hafre - 3¾ tn.
    Hommelkorn - 2 sett:
    Liin Toug - 2 mark(?).
    Oest - 16 mark(?).
Kongl: Ma: Aarlig Visse Rettighed
    Foring - ½ dlr.
    Visøer - 8 alb.
    Leding - 1 1/3.
    Høns - 1.
    Enge Arbeid - ½ dlr.
    Aff offuerbem. Engel. - Visøer - 4 alb.»

    Olluff døde ca. 1666. 1

 

 1. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Nedre Romerike fogderi, Høllands Prestegield, folio 24. Skattematrikkelen av 1647, Nedre Romerike fogderi, Høllandtz Prestegield, folio 57, 63, 69. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 2.3 Nedre Romerike, folio 223, Prestenes manntall: 3.2 Høland Prestegjeld, folio 55 og 90. Landkommisjonens Jordebog fra 1665, Akershus, folio 331a. Johan Garder: Bergsjø i Høland, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 114. Odd Ottensen: Slekten Botner i Høland, side 69. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 267 og 679. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 518, 536, 585-586, 595. Arnfinn Wennemo og Odd Ottesen: Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 5, side 544-45.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26