Siri Olsdatter Daltorp
1632?-1696?

>
ff
Arne Olluffsen Daltorp/Sandager. Død omkring 1646 på Sandager, Rakkestad (ØF). Gårdbruker.
  mf
Lauritz Rolfsen Aslerud Vestre. Død omkring 1630 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
mm
Sidsel Torgautsdatter Rom Nordre. Død 1665 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF).
f
Olluff Arnesen Daltorp. Født omkring 1584. Død omkring 1666 på Daltorp, Hemnes, Høland (AK). Gårdbruker.
m
Randi Lauritzdatter Aslerud Vestre.

Siri Olsdatter Daltorp. Født omkring 1632 på Daltorp, Hemnes, Høland (AK). Død omkring 1696 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).
Gift Olluff Hallesen Bergsjø. Odelsbonde.
Født omkring 1631 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).
Død omkring 1676 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).
Sidsel Olsdatter Bergsjø. Død 1742 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Begravet 06.01.1743 i Trøgstad (ØF). 1

Biografi - Biography

Født omkring 1632 på Daltorp, Hemnes, Høland (AK).
Død omkring 1696 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).

    Siri og Olluff hadde følgende barn (minst):
Ca. 1654: Siri, gift med I. Svend Hansen Østby, II. Svend Børgersen Jellebøl, død i 1723.
Ca. 1658: Arne, i Sverige i 1680, død like etter.
Ca. 1659: Halle, brukte halve Bergsjø, skifte 08.06.1717, gift med
                           I. Gunhild Mortensdatter Soprim, II. Karen Aslachsdatter Lund i Hemnes, Høland.
Ca. 1662: Gulbrand, til Søndre Evenby, gift med Tårån Mortensdatter Soprum, død i 1728.
Ca. 1669: Laurits, gift med Karen Arnesdatter Westby, brukte en del av Bergsjø, skifte 28.03.1718.
Marte, gift med Anders Olsen Lund og Nordre Måstad i Båstad, død før 1696.
Guri, gift med I. Ole Mortensen Soprum/Søndre Evenby, II. Ellef Olsen Linto, levde i 1723.
Sidsel, gift med Frans Amundsen Gangnes/Østre Ruud, død i 1743.

    Etter Olluffs død drev Siri selv gården gjennom en vanskelig tid for bøndene i grensebygdene mot Sverige. Gyldenløvsfeiden, som i det vesentlige kan karakteriseres som gjensidige plyndringstokter på begge sider av grensen, pågikk allerede ved mannens død. I 1678 fikk Høland uventet besøk av svenskene, og almuen sto helt maktesløs.

    På Bergsjø tok fienden det den fant det verdt å ta med seg og søndre Evenby ble plyndret og brent.

    Dertil tynget de store ekstraskatter voldsomt.


    "
Fogderegnskap Nedre Romerike 1678. Odelsskatt og leilendingsskatt. For Nedre Romerike oppføres kun odel og pantegods som bonden eier i andre gårder.

    Siri betalte i 1678 eiendomsskatt (odels og pantegods), kongens «Viisse Indkomst» og «Proviant, Smør oc Kiød» skatt. Gården var «Udlagt Till Dragun Frigaard», hun betalte derfor ikke leilendingskatt, engearbeid, bygg- og høyskatt. I skattelistene for Nedre Romerike oppføres under «Enddeel Oudel och Pandte Goeds» kun andeler bonden eier i andre gårder.

    «Mandtall Fra Nedere Rommeriges Fougderie Paa Odel Schatten,
Aff Enddeel Oudel och Pandte Goeds som ansvares Pro ANNO 1678 - Hølands Præstegield:
    Oluf Bersøe Eiger i Ødessness(?) 1 Rdr. pennge.

    "
Fogderegnskap Nedre Romerike 1678 - Leilendingsskatt - Hemnes, Høland - Bilde 51.

    «Leylendings Mandtall, huor efter Den Naadigste Paabudne Contribution Schatt
Blifver Oppebaaren Pro ANNO 1678 - Høellands Præstegield - Fulde Gaarder:
    Oluf Bersøe - 2 Schippd. 1 fær.
        Dend paaboende ejer 2 Schippd. 1 fær. med bøxell.
        Marie Kirche Prosti Goeds - 1 mk. smør uden bøxell.
    Derunder en flomb Saug oc en queren.
    Dragon Gaard».

    "
Fogderegnskapet Nedre Romerike 1678. I tillegg til leilendingsskatt og eventuell odelsskatt, omfattet beskatningen «Viisse indkomst» inntegnet i kongens jordebok, engearbeidspenger, proviantskatt (smør og kjøtt), proviantskatt (bygg) og høyskatt.

    «Jordebog Paa ald Kongl: Magt: Viisse Indkomst udi Nedere Rommeriges fogderie er forfalden,
Beregnit fra Nyttaars dag A = 1678 och till Aars dagen igien ANNO 1679 - Høellands Præste-Gield:
    Olle Bersøe - Udlagt till Dragon.
        Foring - ½ Rdr.
        Visøer - 8 alb.
        Leding 4 alb.
        Høns - 1».
    «Mandtalls Register Paa Huis Engearbeids Pennge Som udj Nedre Rommeriges fougderie
blifuer oppebaaren ANNO = 1678 - Høelands Præste=gield:
    Dragon Frigaard - Oluf Bersiøe».
    «Mandtall Fra Nedre Romme Riges Fougderie, Som er forfattet ofuer det Naadigste, Paabudne
Proviant, Smør oc Kiød, Huorledis det blifver Oppebaaren pro ANNO 1678
- Høeland Præstegield - Fulde Gaarder:
    Oluff Bersøe Schylder 1 Schippd. 1 fær. 1 mk. penge.
        ... at af 2 Schippd. tunge Schulle Lefreres ½ bispd. Smør, item 2 bispd. Kiød,
        Hvoraf en dehl er til Proviant forualdteren Lefreret, oc det øfrige med penge betaldt,
        saa det imod tilbørlig Quitering er blefuen till fyldest giort; ...».
    «Mandtall fra Nedre Romme-Riges Fougderie - Som er forfatted Ofuer det Naadigste paabudne
Proviant Biug Schatt, Huorledis dette blifuer Oppebaaren Pro ANNO 1678 - Høelands Præstegield - Fulde gaarder:
    Olluf Bersøe - Dragon gaard».
    «Mandtall fra Nedre Romme-Riges Fougderie, Som er forfattet Ofuer den Naadigste Paabudne Høe-Schatt,
Hvorledis den blifver Oppebaaren Pro ANNO 1678 - Høelands Præstegield - Fulde gaarder:
    Olluf Bersio - Dragon fri gaard».

    I september 1685 måtte Siri selge halvdelen av Frillefossen (Slorafoss) og Sloren, som man så nødig ville la gå fra gården, for 20 daler. Men i 1689 kom Sloren og fossen atter tilbake i Bergsjøfamiliens eie idet hennes svigersønn Svend Hansen Østby kjøpte den av Jørgen Svendsens enke og ved skjøte av 03.07.1693 overdro den til sin svigermor.

    Siri var en både dyktig og driftig kvinne som klarte seg gjennom vanskelighetene i en tid da mange bønder ga opp og gikk fra sine gårder. Hun møtte også flere ganger opp på tinget for å ordne med det som angikk gårdens interesser. Det var ikke så ofte man fant kvinner som var så selvstendige den gang. Da hun døde i 1696 hadde tidene begynt å bedres, og boet var i meget god forfatning.

    Skiftet etter Siri ble avholdt på Bergsjø 04.12.1696. Skiftet gir bl.a. opplysninger om avdødes «gangklær»:
En gammel grå reisekjole, 1½ Rdl.
Et sort blomstret firskaft skjørt, 1½ Rdl.
Et rødt bois-skjørt, 2 Rdl.
En gammel grå kledes kjole, 1 mark.
Et sort kledes skjørt, 2 mark.
Et gammelt sort vadmelsskjørt, 1 mark.

    "
Manntallet i 1701, 1.5.6 Nedre Romerike fogderi, Høland prestegjeld, folio 197.

    Ved manntallet i 1701 hadde sønnene Lars og Halle overtatt gården:
«Drag.quart: Bersiøe».
Lars Olsøn 32 år med sønnen Suend ½ år.
Halle Olsøn 40 år med sønnene Amund 12 år, Ole 8 år og Halle 4 år. 2

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Sepulti», folio 147.
  2. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Nedre Romerike, 1678. Manntallet i 1701, 1.5.6 Nedre Romerike fogderi, Høland prestegjeld, folio 197. Johan Garder: Et velstandsbo i Høland i 1677, Romerike Ættehistorielag, Bind I, side 68-71. Johan Garder: Bergsjø i Høland, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 114, 118-120. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 506-507, 528, 595. Arnfinn Wennemo og Odd Ottesen: Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 4, side 139. Arnfinn Wennemo og Odd Ottesen: Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 5, side 545.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26