Olluff Hallvardsen
-(..1604)
Gårdbruker.

>
       
   

Olluff Hallvardsen. Død før 1604 i Hemnes, Høland (AK). Gårdbruker.
Gift Aasa Torchildsdatter. Død før 1604 på Daltorp, Hemnes, Høland (AK).
Arne Olluffsen Daltorp/Sandager. Gårdbruker.
Død omkring 1646 på Sandager, Rakkestad (ØF).

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Død før 1604 i Hemnes, Høland (AK).

Levde 1554.
    28.09.1603 holdt arvingene etter Olluff Hallvardsen og Aasa Torchildsdatter skifte seg imellom på Daltorp, de var da begge døde.

    Vi vet at en Thorchild var bruker på Daltorp i 1528, og at han sannsynligvis hadde en datter som het Aaste eller Aase. Det er mulig at dette var far til Aase som omtales i dette skifte.
    I 1557 nevnes Tord som bruker på Daltorp, men noen Olluff nevnes ikke. Det er derfor ikke trolig at Olluff og Aase sammen bodde på Daltorp.
    I tiden 1575-78 nevnes en Aasmund Daltorp i flere rettssaker mot Olluff Kollerud. Denne Olluff eide en part i Bunes Søndre, som han makeskiftet til Aasmund mot en part i Enger. Så ble Aasmund fravunnet Bunes, og ble i 1576 tilkjent Kollerud i erstatning. Også Olluff Kollerud har hatt noe utestående med Aasmund Daltorp, uten at vi kjenner detaljene. Olluff Hallvardsens sønn, Arne, eide i 1622 ˝ pund 1˝ lispund i Kollerud.

    Det er mulig at Olluff Kollerud er identisk med Olluff Hallvardsen.

    Olluffs og Aases sønn, Arne, bodde senest fra 1693 på Daltorp da han dette året betaler bygningsskatten for gården.

    Ved skiftet fikk barna et betydelig jordegods å dele. Foruten 1 skippund i Daltorp med «Skaukestrand» (vel det samme som «Lille Strand») var det 15 lispund i Enger Søndre og 1 fjerding i Skrepstad Nordre. Foreldrene hadde også eid den verdifulle Daltorpfossen, verdsatt til 1 fjerding, som ligger overfor Slorafoss mølle ved Ydersnes. Daltorpfossen fikk navnet av dette eierskapet:
    «Kiendis vij Effther[skref]ne Børger Vestreng Aslag Mo Hans Thuffuen Mons Rackestad Alff Neess och Hans Lauge Eyd Sorne laugrette mend ij Høland gør for Alle vitterliigh i dette vortt Obne Breff
    Anno 1603 then 28 Septtmbr: var vij paa Dalletorp i forn[evnt]e Sogn Epther Enn Steffnings lydelse som Børger Sandem Och Gudbrand Stamerud haffde paa Arne Døllettorp der Samestes thill ett rett Jordbytte som thømds Epther
    Oluff Haluardsen och Aase Thorckilsdatter Gud deris Sellnad
    da hørde vij och Sage paa Ja och hander bande derres vttj Saa matte Att forn[evnt]e Arne Børger Och Gudbrand dj gorde Siig Ett venliigtt Jordebøtte i millom med dj skelord
    Att forn[evnt]e Arne Oluff Søn, som er broderen fiigh da først paa siin lotte 15 Liinspud Aarliige skylld vdj forn[evnt]e Dallettorp och i Skaucke(?) Strand, och en fiiring i Døllettorp Fossen medt Bøgsle och Herlighed och Alle Thell liigends lutter(?)
    Som thiill forn[evnt]e gaard Dallettorp haffue liige och der i medt fiig da forn[evnt]e Børger paa siin quinds vengne vedt naffn Mari Oluffs Datter halff Ottene liispud Aarliign Skylld i Søre Enger och en firing Skylt i Nørdre Skreppestad medt alle dj lutter och luner som der thiil liige och liiget haffur.
    Jttem feig da forn[evnt]e Gudbrand paa sin quinds vegne vedt naffn Kariin Olufs Datter paa hands ludt och halff Ottende liisspud Aarliign skylld i Søre Enger och en firing skylld i forn[evnt]e Dallettorp
    och skal huer Aff desse Søster forn[evnt]e Mariin och Karin Oluffs Døtter haffn de halffue Bygssle udj forn[evnt]e Ennger.
    Jttem gaff da forn[evnt]e Arne siine mager der thiil Enn Ku gode for thre daller och en daller i Sølff och ˝ pnd Humble
    i offur gaffuer paa dett same Jordebytte skall stande och vbryttelliig holldes Epther denne dag mend vor och for ord i same hender kand om der bliffur nocken Aff diisse forn[evnt]e i orde partti medt nocken retter gang i fra vandiitt da skall dj alle hiilpe thiill Att for Suartt dett
    och der med da ragte dj huer Anden henderne och thackett dj huer Andr Ær och Gudt for ett rettfferdigtt Jorde bytte och bliiffed der medt vener och vel for liight i Alle made Att Saa Er ij Sanhed som for schriffed star
    da Setter vij forn[evnt]e mener Børger och Gudbrand vores Inseglle hos desse danne mens Insiiglle thiil vittns børd lattr vij dem her vnder thrøge
    Anno dij Loco vtt Supra»
(Merker etter 8 segl) 1

 

  1. RA Diplom - Doltorp 28. september 1603 - Vitnebrev om arveforlik. Johan Garder: Bergsjø i Høland, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 114. Odd Ottensen: Slekten Botner i Høland, side 69. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 549, 586. Arnfinn Wennemo og Odd Ottesen: Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 5, side 544.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26