Niels Kiøstelsen Hokaas Nedre/Agnes
1631?-1716
Gårdbruker.

>
    mf
Brynild Jørntvet Nordre.
 
f
Kiøstel Aslachsen Fiøs Søndre/Kirchebye. Født omkring 1607. Gårdbruker.
m
Ragnild Brynildsdatter Jørntvet Nordre. Død 1655 på Fiøs Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).

Niels Kiøstelsen Hokaas Nedre/Agnes. Født omkring 1631. Død 1716 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
Gift 27.09.1663 i Båstad, Trøgstad (ØF) 1 Kirsten Olluffsdatter Hokaas Nedre. Født omkring 1629.
Død 1717 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 28.02.1717 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2
Anne Nielsdatter Hokaas Nedre. Født 1672 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 24.11.1672 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3
Død 1763 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 16.01.1763 i Båstad, Trøgstad (ØF). 4

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1631.
Død 1716 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 02.02.1716 i Båstad, Trøgstad (ØF). 5

Flyttet 1687 fra Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF) til Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
    Niels var en yngre bror av Axel Kiøstelsen på Øyestad Søndre.

    Kirsten og Niels giftet seg i 1663:
«X Trinit Spons Niels Kiøstelsen Kirsten Oluffsdatter Haagaas». De ble gift 15. søndag etter trefoldighet.

  "
Prestenes 2. manntall i 1664: 2.1 Trøgstad prestegjeld, Baastad sogn, folio 33.

    «Gaard Noo 35 Nedre Hogaas» skylder i 1664 1 skippund. 4 lispund.
«Besidder» er Niels Kiøstellsøn, han oppgis å være 26 år gammel.
Niels har en tjenestedreng, Bent Jonsen, 8 år gammel.

    12.12.1676 gikk forrige fogd Jens Biering til sak mot Nils Hogaas for 2 tønner havre i kongstiende. Dom.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678. Leilendingsskatt.

    Niels betalte i 1678 leilendingskatt, den «Visse Indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Leilendingsskatt - Baastad - Bilde 283.

    «Heggen oc Frøllands fougderies Mandtal huor Efter Leilendingskatten
Aar 1678 Och til aars Dagen ANNO 1679 - Baadstad Sogn:
    Hogaas som Niels paaboer, Schylder
        till Aslach Agnis her ibm.
            Thunge - 1 phd. 4 Lispd.
    Aslach Agnis biuger.
    Leilendingskatten settes til 4¾ dr. 6 sk.

  "
Fogderegnskapet Heggen og Frøland 1678. I tillegg til leilendingsskatt og eventuell «Rostieneste» (odelsskatt), omfattet beskatningen «Visse indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

    «Jordebog Ofuer Heggen och Frølands fogderies Visse Indkomst
Beregnet fra Nyt Aar = 1678 och till aars Dagen ANNO 1679 - Bodstad Sogn:
    Hogaas Niels
        Smør - 3 bzr. - 12 sk.
        Korn - 1 Spd. [Spand] - 20 sk.
        Ledingspenge - ½ sk.
        Foring - ½ dr.
        Pramarbeid - 3 mk.»
    «Tiende Mandtals Register Udi Heggen och Frøllands Fogderi pro Anno 1678
- Trøgstad Sogn - Bodstad Annex:
    Hogaas Niels
        ½ setting Roug, 1 setting Huede, 4 settinger Bl: Korn, ½ setting Tore,
        9 quart Hafre och ½ setting Erter».
    «Mandtall ofuer dend Naadigste paabudene Tønde Biug oc halfandett Les Høe af huer fuld gaard
Beregnet udi Penge anslagen Nemlig for = 1 tn. Biug = 2½ rdr. och = 1 Les Høe = 2 rdr.
            (1 tønne = 4 kvarter = 12 settinger = 48 kanner = 192 potter).
forfalden in Anno 1678 - Trøgstad Sogn - Baadstad Annex:
    Hogaas Niels - 1 Schippd. 4 Lispd.
        Anslagen for Biug - 1 rdr. 48 sk., for Høe - 1 rdr. 76 sk.»
    «Heggen oc Frøllands Fougderies Mandtal Ofuer Den Naadigste Paabudne
Proviantt Skatt Oppebørsel for ANNO 1678 - Trøgstad Sogn - Baadstad Annex:
    Hogaas Niels - 1 Schippd. 4 Lispd. - Schatten: ½ dr. 10 sk.»

    Skiftet etter Aslach Einersen Agnes ble avsluttet 30.09.1686. Niels eide nå Agnes, mens boet etter Aslach eide Hokaas. Niels og Iffuer, yngste sønn til Aslach, avtalte så at Iffuer og hans gamle mor, Tore Effuensdatter, skulle bli boende på Agnes så lenge hun levde. Så skulle de to bytte gårder.

    18.06.1687 skjøter soknepresten hr. Nils Pedersen gården Agnes i Båstad til Nils Kjøstelsen Hochaas. Skjøtet er datert på Trøgstad prestegård og tinglyst 02.12.1687:

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 24, 1686-90, folio 24b.

    «Publicerit Sogen presten Hr. Nils Pedersen Udgifer Transport oh skiøde paa den gaard Angis i Baadstad sogn ... til Niels Kiøstelsen Hochaas at følge ham oh hans Arv = til Euindelig Eje Daterit Trøgstad Presteg: D = 18 Juny 1687:,».

    25.08.1691 ble det holdt åstedssak mellom Hokaas og Natterud. Mellom vitnene var Nils Agnes som hadde bodd på Nedre Hokaas i 26 år og nå i 4 år på Agnes. Familien flyttet altså til Agnes i 1687.

  "
Trøgstad sogn, Baastad annex, Heggen og Frøland fogderi, Ekstraskatt 1711.

    «Skoskatten» 1711, en vanlig betegnelse på en engangsskatt i 1711 på skotøy, parykker, fontanger, karosser, chaiser og karjoler, samt på tjenestefolks lønn, påbudt i forordning 21.02.1711.
    Enkelte grupper var fritatt eller utelatt, blant annet husmenn som var utskrevne soldater og deres familier, spedbarn og personer uten fast bopel.
    Satsen var 3 skilling per skopar. Det ble sannsynligvis ikke foretatt reell telling av skotøy, men beregnet for eksempel to par per person i gårdbrukerfamilie og ett par per person i husmannsfamilier og liknende.
    Av tjenestefolks årslønn skulle 1/6 gis i skatt. Husbonden skulle innbetale dette og trekke tilsvarende fra tjenerlønnen.
    Skatten som ble pålagt «Agnis» var:
«Niels med sin Hustrue» - 4 par sko.
«1 tienstedreng» - 2 par sko - Årslønn 1 Dr.
«1 tienstepige» - 2 par sko - Årslønn 1 Dr. 72 Skilling.
    Skatten ble betalt med 3 Skilling pr. par, ialt 24 Skilling for 8 par sko.
Dertil fikk Niels betale 42 Skilling i skatt motsvarende 1/6-del av tjenestefolkenes lønn.

    Niels døde i 1716:
«Fest Pur. Mar: som indfalt Dom: IV post Epiph: Sepult Niels Kiøstelssøn Agnæs gl. 85 aar».

    Det er ikke funnet noe skifte etter Niels eller Kirsten.


  "
Matrikkelforarbeidet fra 1723 - Trøgstad - Eksaminasjonsprotokollen - folio 114b-115a.

    Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723 viser for
«Trøgstad Præstegield - Fulde Gaarder»:
«No:
    118.
Gaarde Navne:
    Agnæs.
Opsiders Tall:
    Ole Olsen.
Proprietairs og Bøxel-Raadig:
    Selv Ejer.
Skoug og Sæter:
    Noget Skoug til Brændewed og Huus Behof.
Situation og Beleilighed:
    I Westlien og tung W. [Winding].
Sæd:
    ½ tønne Bl: Korn - 8 tønner Hafre - ½ Setting Rug - ½ Setting Lin og Hamp.
Høe-avling:
    20 Læs.
Hæster og Creaturer:
    2 Hæster - 10 Creat: - 8 Souger.
Taxt efter Gammel Matricul:
    1 Skippd.
Forhøyet:
    2½ Lispd.»

    Niels døde på Agnes i 1716, 85 år gammel. Han ble begravet 02.02.1716.

-->> 1719: «Sl. Ole Kiøstelsøns Asladsbye Enke n. Mari Torersdatter død hos Gudmund Udvejen, gl: 89 aar» (Kirkebok nr. 2, folio 90).
-->> 1728: «Sl Torer Jacobsøns Tranum Enke n. Mari Kiøstelsdaatter, gl: 89 aar (Kirkebok nr. 3, folio 26). 6

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spons. Cop.», folio 119.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult:», folio 71.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 148.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Døde», folio 191.
 5. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult», folio 63.
 6. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 307; Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 9 og 33. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Tingbok Heggen og Frøland nr. 15, folio 48b; nr. 24b, folio 30b; nr. 26, folio 24b. Ekstraskatten i 1711.Trøgstad sogn, Heggen og Frøland fogderi. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Trøgstad Præstegield, Fulde Gaarder, folio 114b. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 413 og 417.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26