Brynild Jørntvet Nordre

>
       
   
Gift .
Ragnild Brynildsdatter Jørntvet Nordre. Død 1655 på Fiøs Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).

Levde 1599.
Levde fra 1629 til 1645 på Jørntvet Nordre, Trøgstad (ØF).
    På Nordre Jørentued finner vi Lauritz i 1593/94 og 1613/14. Helge bruker gården i 1616 og i 1623.

    På Søndre Jørentued er Suennig bruker i 1593 og 1594. Christopher bruker gården fra 1613 til 1645.

    17.10.1608 saksøkte Karin Sal. Mads Haraldsens enke Laurids Jørnntuedt og Svennung Jørrenuedt eller hans arvinger og flere for gjeld (Fredrikstad lagdømme, protokoll II, folio 18a).

  "
Jordebok 1616-17, Heggen og Frøland fogderi, Trøgstad prestegjeld (Lensregnskap Akershus len (eske 41, legg 3, litra 8, bilde 6).

    Jordeboken fra 1616 viser de skatter som ble pålagt gården:
«Jordbog offuer Heggenn och Frølands Skibreder Fra Philippi Jacobi Dagh Ao 1616, och thill Aarsdagenn igienn Ao 1617, paa all denn Wisse Rentte och Jndkompt Konn: Maytr: aff Samme Skibreder lader Opbere aff en Huer Jn Specie som samme Jordbog Wuiser - Trygstad Prestegielld - Bundeguotzs.
Helge Jørgentued.
    Smør - 10½ bis: merker - 4 alb:
    Kornn - 3½ spannd.
    Fuoring - ½ daller».

  "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Trøgstadtt Prestegielld».

    I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Heggen og Frøland skibrede er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted:
    «OdellsBønderne aff Trøgstadtt Prestegielldt, Angiffuett deris Odels Jnndkumbst, Att Wehre Raadigtt, som Eptherføllger:
    ....
Brynulff Jørenntued
    Wdj Jørenntued - odelsgoeds - 12 lpd.
    Wdj Fielld i Eedsbergsogn - odellsgoeds - 2 lpd».

    Brynild hadde følgende barn (minst):
Ragnild, gift med Kiøstell Aslachsen Søndre Fiøs/Kirkebye.
Ca. 1614: Hans, overtok gården.

    Han er oppført som leilending i 1629.


  "
Unionsskatt jul 1639. Heggen og Frølands fogderi, Trøgstad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 147, legg 2, litra 31, bilde 5.

    I skatteregisteret for Unionsskatten i 1639 finner vi:
«Brynilld Jørenntued er Eigendis
    Udi Jørentued - 12 lispund
    Udi Bliqrud - 15 lispund
                            Smør 7½ bismermarch
    Udi Fielld - 2 lispund
Ko: Ma: Anpart der aff er - Penge ½ dr. 6 sk.».

  "
Koppskatt 1645. Heggen og Frølands skibsrede, Thrøgstad Sogenn (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 2, litra 23, folio 5).

    «Koppskatten» i 1645 viser:
«Brønild Jørentued och Handes quinde.
Hans Søn 2 piger».
Han betaler 1½ mark 4 skilling i skatt.

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Trøgstad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 9).

    I 1647 er Brynild borte. Skattematrikkelen det året viser:
«Hanns Jørntued 12 lispund.
    Her Anders paa Nanestadt 12 lispdt.
    Mester Truels 6 lispundt.
    Byger huer sitt.»
Han betaler 6½ dr. i skatt.

  "
Prestenes 2. manntall i 1666: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 25.

    Prestenes 2. manntall i 1666 viser at det er sønnen Hans som har overtatt gården:
«No 43.
Nørdre Jørntued skylder 1½ Skippd.
Besiddere: Hans Brynnildsøn, bruger, er 52 Aar.
Suend Haagensen, tiener, er 19 Aar.
Deris Sønner:
    Holm Hansen er 9 Aar.
    Guldbrand Hansen er 5 Aar.
    Niels Hansen 1 Aar». 1

 

 1. Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 8. Heggen og Frøland skibrede, folio 494. Koppskatten 1645, Akershus len, 23 Heggen og Frøland fogderi, Thrøgstad Sogenn, folio 5. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Throgstad Sogen, Helle gaarder, folio 9. Manntallet i 1664-66, Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 25, nr. 43.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26