Amund Hansen Kjeserud Vestre
1673?-1735
Gårdbruker.

>
ff
Halle Gulbrandsen Kjeserud Vestre. Død omkring 1658 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF). Gårdbruker, lagrettemann.
fm
Ambjørg Amundsdatter Hallangen Nordre. Død omkring 1676 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
mf
Jon Arnesen Ruud Søndre. Født omkring 1612 på Skofterud, Folkenborg, Eidsberg (ØF). Død 1661 på Ruud Søndre (Store), Askim (ØF). Gårdbruker.
mm
Maren Guttulsdatter Gjellestad. Død 1677 på Ruud Søndre (Store), Askim (ØF).
f
Hans Hallesen Kjeserud Vestre/Sekkelsten. Født omkring 1640 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF). Død 1676 på Sekkelsten, Askim (ØF). Gårdbruker.
m
Rønnaug Jonsdatter Ruud Søndre / Sekkelsten. Født på Ruud Søndre (Store), Askim (ØF). Død 1686 på Sekkelsten, Askim (ØF).

Amund Hansen Kjeserud Vestre. Født omkring 1673 på Sekkelsten, Askim (ØF). Død 1735 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
Gift Marthe Nielsdatter. Født omkring 1658.
Død 1742 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
Begravet 20.01.1743 i Eidsberg (ØF). 1
Maren Amundsdatter Kjeserud Vestre. Født omkring 1695.
Død 1786 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
Begravet 29.01.1786 i Eidsberg (ØF). 2

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1673 på Sekkelsten, Askim (ØF).
Død 1735 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
Begravet 12.08.1735 i Eidsberg (ØF). 3

Flyttet 1697 fra Sekkelsten, Askim (ØF) til Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
    Hans far, Hans Hallesen Sekkelsten, fikk Bekkevar i 1675, men han døde like etterpå, og arvingene på Sekkelsten styrte med pantegodset i noen år. Amund arvet 2¼ lispunt tunge, mens Amunds stefar Syver Sekkelsten fikk 2¾ lispund tunge.

  "

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678. «Rostieneste» (odelsskatt) og leilendingsskatt.

    Amund betalte i 1678 «Rostieniste» (odelsskatt), den «Visse Indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende og proviantskatt. Gården var «Udlagt Till Dragun Frigaard», han behøvde derfor ikke betale leilendingsskatt eller bygg- og høyskatt.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Rosstjeneste - Eidsberg - Bilde 187.

    «Jordeboeg Paa Proprietariernis Eyende Jordegods udi Heggen och Frølands Fogderi
Beligende huor aff Dend Naadigste paabudne Rostieniste suaris pro ANNO 1678.
Edtzberrig Sogn - Jordegods som Bønder og Andre, udi Sognet eyer, och udi fougderiet Beliggende:
    Amund Keysrud
        ibm. - 1½ Schippd.
        i Otten - 24 Lispd.
        i Schougstad - 1 rem. 3 bzr.
        i Becheuar - 2 Lispd. 1 rem.
        i Rønaas 1½ Schippd.
        i Rønaas - 5 fær.
        i Fusch 12 Lispd.»
    Det skulle betales «1½ Rix ort» i «Dend Naad: paabudne Rostieniste»
    for «huer tønde Hart Korn» omregnet fra «Proprietariernis» landskyld.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Leilendingsskatt - Eidsberg - Bilde 303.

    «Heggen oc Frøllands fougderies Mandtal huor Efter Leilendingskatten
Aar 1678 Och til aars Dagen ANNO 1679 - Edtzberrig Sogn.
    Keysrud som Amund paaboer, Schylder
        som Hand Self eyer - Thunge 1½ pund.
    Besidderen biuger.
    Udlagt till Dragun Frigaard».

  "
Fogderegnskapet Heggen og Frøland 1678. I tillegg til leilendingsskatt og eventuell «Rostieneste» (odelsskatt), omfattet beskatningen «Visse indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

    «Jordebog Ofuer Heggen och Frølands fogderies Visse Indkomst
Beregnet fra Nyt Aar = 1678 och till aars Dagen ANNO 1679 - Edtzberrig Sogn:
    Keysrud Amund - Udlagt till Dragun Frigaard.
        Smør - 9 bzr. - 1½ mk.
        Korn - 3 Spd. [Spand] - 2½ mk.
        Ledingspenge - 4 alb.
        Foring - ½ dr.
        Pramarbeid - 4 mk.»
    «Tiende Mandtals Register Udi Heggen och Frøllands Fogderi pro Anno 1678 - Edtzberrig Sogn:
    Keysrud
        1 setting Roug, 1 setting Huede, ½ tønne Bl: Korn, ½ setting Tore,
        3 tønner Hafre och ½ setting Erter».
            (1 tønne = 4 kvarter = 12 settinger = 48 kanner = 192 potter).
    «Heggen oc Frøllands Fougderies Mandtal Ofuer Den Naadigste Paabudne
Proviantt Skatt Oppebørsel for ANNO 1678 - Edtzberrig Sogn:
    Keysrud - 1½ Schippund - Schatten: 3 mk.»

    03.06.1696 ble det satt en Ekstrarett på Halstvet angående Anne Nilsdatters klage over at hennes husbond, Ole Sekkelsten, og Amund Hansen hadde «hinder uhøflig begegnet og vilde tage hinder med vold». Saken ble utsatt til 30.06.1696 da det ble avsagt dom (HF tingbok nr. 30, folio 17a-18b og 23b-24a).

    Amund overtok Vestre Kjeserud i 1697, siden han var nærmest til å få slektsgården. Han kom også opp i en del rettssaker om penger, blant annet mot stefaren Syver Sekkelsten, og det kom blant annet fram at Syver «hadde holdt skolemester» for Amund.

    24.10.1698 gikk Halle Svendsen og Gjert Kolshus til sak mot Amund Sandaker i Rakkestad og Amund Hansen Kjeserud for 100 Rdl. som de saksøktes værmor (og bestemor) Ambiør Kjeserud skulle skylde salig Sven Belgen. Saken ble utsatt til 12.05.1698 da det ble avsagt dom (HF tingbok nr. 30, folio 100b-101a og 106a-106b).

    15.01.1699 utsteder Amund en bygselseddel til Even Reiersen på 15 lispd. i Sekkelsten. Bygselseddelen tinglyses 18.03.1700 (HF tingbok nr. 31, folio 39):
«Anno 1700 d 18 Marty Almindelig Sageting holden paa Søndre Kirche i Ashimb Sogn ...
Publicerit Amund Kejsrud udgifer bøxel Sedel paa 15 lb i Sechelsten til Even Reiersen daterit Kejsrud d 15 Januarj 1699»

    Syver Haugland i Trøgstad gikk 20.03.1699 til sak mot stesønnen Amund for hva han skylder ham. Saken ble utsatt til 01.05.1699 da det ble avsagt dom (HF tingbok nr. 31, folio 7a og 7b-8b).

    I 1701 kom Amunds tidligere formynder Amund Gundersen Sandaker i Rakkestad med gjeldskrav mot Amund Kjeserud. Saken endte med forlik. Amunds part i Bekkevar kom til Amund Sandaker. Amund Hansen pantsatte inntil videre Sekkelsten og Kråka, og de utstedte skjøter på et makeskifte som de hadde inngått tidligere. Amund Hansen fikk Kjeserud mot å gi Amund Sandaker 1½ skpd. rugmel i O, Vang. Parten i denne gården hadde han arvet etter farmoren Ambjørg Kjeserud. (Skjøte 22.10.1704.) Grunnlaget for pengekravet var vel gjerne prisen på de to gårdene, og etter det ble Kjeserud satt til 180 rd. og gården O til 184 rd. (HF pantebok nr. 1, folio 271 og tingbok nr. 32, folio 31a-32a):
-->>> Transkriber.

  "
Eidsberg sogn, Heggen og Frøland fogderi - Ekstraskatt 1711.

    «Skoskatten» 1711, en vanlig betegnelse på en engangsskatt i 1711 på skotøy, parykker, fontanger, karosser, chaiser og karjoler, samt på tjenestefolks lønn, påbudt i forordning 21.02.1711.
    Enkelte grupper var fritatt eller utelatt, blant annet husmenn som var utskrevne soldater og deres familier, spedbarn og personer uten fast bopel.
    Satsen var 3 skilling per skopar. Det ble sannsynligvis ikke foretatt reell telling av skotøy, men beregnet for eksempel to par per person i gårdbrukerfamilie og ett par per person i husmannsfamilier og liknende.
    Av tjenestefolks årslønn skulle 1/6 gis i skatt. Husbonden skulle innbetale dette og trekke tilsvarende fra tjenerlønnen.
    Skatten for Kjeserud Vestre var:
«Amund med sin Hustrue» - 4 par sko.
«1 tienstedreng Soldat» - unntatt fra beskatning da han var soldat.
«1 Søn» - 2 par sko.
«2 tienstepiger» - 4 par sko - Samlet årslønn 3 Dlr.
«1 Husmand med sin Hustrue» - 4 par sko.
    De fikk betale 42 Skilling i skatt for 14 par sko, med 3 Skilling pr. par.
Dertil 48 Skilling motsvarende 1/6-del av tjenestepikenes årslønn.

    «Keisrud» med en skyld på 1½ Skippund Tunge var dragongård og fikk også betale andre skatter og avgifter det året:
«Leilending skatt - 6 Dlr.
Proviant skatt - 72 Skilling
Rostiening skatt - 60 Skilling
Ledingspenge - 1 1/3 Skilling
Smør 9 bs. - 22 Skilling
Ledingkorn 3 spann - 60 Skilling
Foering - 48 Skilling
Arbeidspenge - 72 Skilling»
Tilsammen må Amund ut med 9 Dlr. 32 1/3 Skilling i tillegg til skoskatten.

    Amund Sandakers sønn solgte parten i Bekkevar til Amund Hansen igjen i 1724. (Skjøte 20.06.1724.) Amund hadde da også innløst resten av Bekkevar.

    Amund Hansen Kjeserud var kirkeverge i 1706.

    Under krigen i 1716 mistet han kreaturer, korn, mel, matvarer, klær og annet for i alt 70 rd. Også på annet vis kom krigen til å berøre Kjeserudfolka. Da svenskene skulle trekke seg ut av Eidsberg i 1718, var det en viss engstelse for plyndring. Alle menn i bygda var evakuert over Glomma, og så dro Marthe Nielsdatter Kjeserud, Siri Sulerud og Ragnhild Hjelmark i deputasjon til den svenske generalen på Eidsberg for å be «om forschaansel at blive ilde medhandlede.» På tilbaketuren kom Marthe Kjeserud om Lekum, der svenskene etterlot seg store matvarelager, og som så mange andre forsynte hun seg og tok med en kokning ruggryn på bua og et kvarter av noe hvete som lå på bakken utmed skjulveggen.

  "
Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Eidsberg Præstegield, Fulde Gaarder, folio 128b.

    Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723 viser for
«Eidsberg Præstegield - Fulde Gaarder»:
«No:
    27.
Gaarde Navne:
    Kejsrud - Drag: Qvart:
Opsiders Tall:
    Amund Hansen.
Proprietairs og Bøxel-Raadig:
    Selv Ejer.
Skoug og Sæter:
    Skoug til Huus Behof.
Qværn og Fiskerie:
    1 Bæckeqværn til Huusfornødenhed.
Situation og Beleilighed:
    I West og Nordlien med dels Winding.
Sæd:
    1 qvart [tønne] Bl: Korn - 14 tønner Hafre - 1 Setting HommelK: - 1 Setting Lin og Hamp.
Høe-avling:
    50 Læs.
Hæster og Creaturer:
    4 Hæster - 16 Creat: - 9 Souger.
Taxt efter Gammel Matricul:
    1½ Skippd.
Forhøyet:
    7½ Lispd.»

    En militærmatrikkel fra 1724 forteller at åkeren på Kjeserud var godt dyrket. Alle husene var i bra stand og trengte bare en mindre forbedring av syninga. Det nevnes stuebygning, stolpebu, lagård, fjøs og stall.

    Da Amunds datter Maren giftet seg samme år, fikk hun Sekkelsten i hjemmegave.

    Amund døde i 1735:
«12.08.1735: Begravet Amund Hanssøn Kjeserud 62 aar gml».

    Skiftet etter Amund ble avholdt 20.09.1735 og tinglyst 04.11.1735. Kjeserud ble verdsatt til 400 rd. Enka fikk denne gården, mens datteren fikk Kråka, Skakstad og de 18 lispund tunge i Fusk:
    Skifteprotokollene for Heggen og Frøland fogderi mangler (lakune) i perioden 1733- 1784. I pantebøkene finner vi imidlertid opplysninger om arvingene og om hvordan skiftene påvirket fordeling av jordegods.

  "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 4, 1731-45, foflio 124a.

    «Janus Colstrup ober Andeteur ved Militien udj Norge, og Sorenskriver over Heggen og Frøland Giør vitterlig at Aar 1735 den 20 September blev ved bøyd Lens Manden Jon Svendsen Skaltorp og medhaft 4de Mænd Reier Moen og ... Melleby Dragon bønder, Lars Kroga og Ole Bredengen Soldater Lægs bønder holden skifte og dele paa Dragun Quarteret Keisrud udj Eidsberg Sogn efter Sl: afdøde Amund Hansen, imellum hans efterladte Enke Marthe Nielsdatter paa den Eene, og deres tilsammen aulede Datter Maren Amundsdatter gift med Erich Dramstad af Aschim Sogn paa den anden Side. Til Qvarterets i agttagelse var nærværende velædle Hr. Lieutenant Stud.

  "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 4, 1731-45, foflio 124a-124b.

    Jordegods
er boet Ejende efter fremvist adkomste og arvingenes forklaring udj Eidsberg Sogn Nembl.
    Gaarden Keisrud der skylder 1½ skippund tunge af verdi taxeret for 400 Rdl.
    Kraga ½ Skippund tunge med bøxel ... for 100 Rdl.
    Schackstad 5 lispund tunge med bøxel ... for 100 Rdl. og
    Beckevard 5 lispund tunge med bøxel vurderet for 150 Rdl.
Hvilke jordegods saaleedis er lodett
    Paa Enken gaarden Keisrud 1½ Skippd. tunge med bøxel for 400 Rdl.
    Paa Datteren Maren
        gaarden Kraga ... 10 Lispd. for 100 Rdl. og
        gaarden Schackestad, skylder 5 lispd. med bøxel for 100 Rdl.
Huor her hende er tillagt og det over gaarden Keisrud efter moderen, vad som hendes fæderne odel gaarden Bechevard af 5 lispd. skyld udlagt Enkens Søn Christopher Hockaas til vederlaug mod Sechelsteen, Enchens datter fo.. har faadt for 150 Rdl.
Saaledes Pacheret - Actum ut Supra - J Colstrup». 4

 

 1. Kirkebok Eidsberg nr. 3: «Jordfested», folio 9.
 2. Kirkebok Eidsberg nr. 4: «Døde og Gravfæstede», folio 174 nr. 25.
 3. Kirkebok Eidsberg nr. 2: «Begravede», folio 74.
 4. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Ekstraskatten i 1711. Eidsberg sogn, Heggen og Frøland fogderi. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Eidsberg Præstegield, Fulde Gaarder, folio 128b. Pantebok Heggen og Frøland nr. 4, 1731-1745, folio 124. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 300-301. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 98. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 64. Statsarkivet i Hamar, Hedemarken pantebok nr 1, f. 122b-123b.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26