Maren Guttulsdatter Gjellestad
-1677

>
ff
Bjørn Sørby. Død omkring 1615 på Sørby, Råde (ØF). Gårdbruker.
fm
??? Engebretsdatter.
   
f
Guttul Bjørnsen Gjellestad. Død omkring 1655 på Gjellestad, Askim (ØF). Odelsbonde, lagrettemann.
 

Maren Guttulsdatter Gjellestad. Død 1677 på Ruud Søndre (Store), Askim (ØF).
Gift Jon Arnesen Ruud Søndre. Gårdbruker.
Født omkring 1612 på Skofterud, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Død 1661 på Ruud Søndre (Store), Askim (ØF).
Guttul Jonsen Ruud Søndre/Hoel Store. Gårdbruker.
Født omkring 1655.
Død omkring 1690.
Rønnaug Jonsdatter Ruud Søndre / Sekkelsten. Født på Ruud Søndre (Store), Askim (ØF).
Død 1686 på Sekkelsten, Askim (ØF).

Biografi - Biography

Død 1677 på Ruud Søndre (Store), Askim (ØF).

Levde 1617.
    Maren var datter til Guttul Bjørnsen på Gjellestad.

    Hun og Jon hadde barna:
Ca. 1632: Arne, til Vestre Berg i Eidsberg/Søndre Ruud.
Ca. 1641: Torer, til Søndre Ruud/Vestre Berg.
Ca. 1654: Guttul, gift med Ellen Olsdatter på Øvre Hoel.
Gunhild, gift med Iver Paulsen på Huer.
Bodil, gift med I. Jon Nilsen Borge, II. Ole Olsen Store Borge.
Rønnaug, gift med I. Hans Hallesen Kjeserud/Sekkelsten.
Kirsten, gift med Torkild Hågensen Søndre Rød i Vestby.

    Etter Jons død beholdt Maren parten i Vestre Berg og overtok samtidig den fjerdingen Anders Melleby hadde eid, slik at hun fra 1661 eide 23¾ lispund tunge i Vestre Berg eller hele bondegodsparten. På de 17 lispund tunge fikk hun skjøte av Peder Tordsen Tein i Aremark for 165 rd. (Skjøte 27.06.1661). 12 lispund gjaldt selve Vestre Berg, mens 5 lispund besto i Østre Belgen, som hørte sammen med Berg fra omkring 1600. Marens barn hadde i en årrekke Berg til bruk.

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser:


  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 41b.

«Bunde Godtz: Ruud, Och Guttu Ødeplads Marj paaboer, schylder
    Som hun Sielff ehr Eyendes - Meell 1½ pund 6½ lb.
Skoug till Gierdefang Och Brendewed - 1 hommelhauge.
Skatter:
    Smør - 15 bz. - 2½ mk.
    Korn - 5 Spand - 1 dr. 4 sk.
    Ledingspenge - 2½ dr. - 2½ dr.
    Foring - ½ dr. - ½ dr.
    Pram Arbeid - 1 dr. - 1 dr.»

  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 66b.

«Boende Goedtz: Berrig, Euind paaboer, schylder
    til Marj Ruud i Aschim Sogen - Meell 23½ lisp: 1 Rem.
    LandzEyer Aschim Kierche - 1 fxrg: [fjerding]
Marj Ruud Biuger.
Skoug till hussebiugning, Gierdefang och Brendewed - 1 hommelhauge.
Skatter:
    Smør - 10½ bz. - 1½ mk. 6 sk.
    Korn - 3½ Spand - 2½ mk. 6 sk.
    Ledingspenge - 4 alb: - 4 alb:
    Foring - ½ dr. - ½ dr.
    Pram Arbeid - 1 dr. - 1 dr.»

    Torer Jonsen var bruker på Vestre Berg fra 1623 til han døde ca. 1652. Denne Torer var ikke sønn til Maren. Hans enke, Randi, flyttet etter Torers død til Hovin sogn i Spydeberg. Deres sønner, Even og Hans, brukte fortsatt Vestre Berg, Even i 5 års tid etter farens død og Hans i 1666, hvoretter han muligens flyttet til sin mor i Hovin. Randi og sønnene ble våren 1667 stevnet til å overvære en besiktigelse av Vestre Berg, siden Maren ville ha godtgjort det forfallet som var oppstått i deres brukstid. Taksten på manglene oppgikk til ca. 30 rdl., dessuten 6 rdl. for skigardene. Sebjørn og Even ble forlikt med Maren om å betale 5 rdl. hver, Hans 11 rdl. Han måtte dessuten betale landskyld for det året han hadde brukt gården (HF tingbok nr. 8, folio 11a-12a).

    13.04.1668 makeskiftet Maren med sønnene, slik at de fikk 18 lispund i Berg og Maren like mye i Ruud, hvor hun nå ble eier av hele skylda. Skiftebrevet ble tinglyst 28.04.1668 (HF tingbok nr. 9, folio 35a-35b).

    Skiftet etter Maren ble avholdt 30.04.1677. Jordegodset omfattet hele Ruud, 1 skippund tunge og 1 bismerpund smør i Torp, 21 lispund i Huer og 4 lispund i Kvakkestad. Husdyrene ved skiftet var 2 hester, 23 kuer, 6 kviger, 7 kalver, 5 okser og 10 sauer. I boet var det sølvtøy for over 30 rdl. og to snøreliv med tilsammen 30 sølvmaljer til en verdi av nesten 3 rdl.

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-83, folio 256-57.

    «No 54:
    Henrich Simensen Suorenschrifuer Udj Heggen och Frøland, Sampt Hans Erang och Christopher Schouog [Skavogg], Laugrettismend udj Aschim Sogen, Giør Witterligt, at Anno Christi = 1677 dend = 30 Aprill: Med epter be.øffuende Dage, Ware Vi epter louglig Anordning, och Venlig Bedenhed, forsamlede paa Rud her ibm: der at Retfærdigt Arfueschifte och bytte at anordne, Udj Alt Huus som Tømptes och Arffalt epter Salig Udj Herren Hensoffuede den Erlig och Gudfrøgtige quinde Maren Guttulsdater, Som boede och døede paa bemelte gaard Rud, Och det imellum hendis epterleffuende børn och Arfuinger Nafnlig,
    Arne, Tord och Guttul Jons Sønner,
    Jfuer Huuer paa Sin Hustrues Gunild Jonsdatters Wegne,
    Bottill Ronnoug och Kirsten Jonsdøttre,
som Samplige vare her tilstede. Ofuerverende Veledle och ...sare..her Her Oberstl: Johan Arnoldt, Hans Vis... fuldmegtige och Leutenant Monsr. Johan Forbiis, Bøide Lensmanden Suend Andersen Onstad, Item Bottill Jonsdaters Lougverge Aasmund Aarum aff Borge Sogen, Med andre gaat folch flere Sammesteds.
Haffuer Wi da den gandsche Boens formue och Løsøre Saavit os blef forebragt Rigtig Registered och Vorderet, som er Bestaaende Udj eptermeldende ...
...

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-83, folio 275.

    Odels, Kiøbe och Pantegodz
Epter Fader och Moeder, er nu epter Arfuingenes begiær tilsammen slagen, och er Bestaaende i eptermeldende:
    J Ruud = 1½ Schippd. 6½ Lispd. Med Bøxsell
    J Qvachestad = 4 Lispund Med Bøxsell
    J Aarnæs ødegaaard = 3 Lispd. Med Bøxsell
    J Berg oc Belgen = 23½ Lispd. Med Bøxsell
    J Huuer = 21 Lispund Med Bøxell
    J Torp oc Sallerud = 1 Schippd. och 1 Lispd. Smør
        anslagen for 6½ Lispd. 6 bs. Med Bøxsell
    J Berger, .t = ½ Schippd. med Bøxsell
Er Tilsammen Bøxsel Godz
    Sexs Schippund, 24 bismpd. Och 4 Lispd. Uden Bøxsell.
        Summa paa Broderlod, Bøxselgodz = 1 Schippd. 4 Lispd. 4 bismpd.
        Paa Søsterlod = 12 Lispd. och 2 bismpd.

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-83, folio 277.

    Belangende Aasædet eller Hoffuedbølled Rud, Tilholder Norges Loug, Eldste broder Arne Jonsen Berg, till brug och besiddelse, ... Første Bøxsell och Aarlige Landschyld ydelse, til udj Andre Hans Søskende, Ubehindret at niude och tilvige, Naar Hannem Løster, Med Mindre Sødschende ForEnes och holder allende Medbragt som Først dennem Jmellum Scheed er.
Saaledis Med Samme Skifte .. och pasherit. Testerer Wi Med Vore Signeter och Eigen Haand,
Actum Anno die et Loco ut Supra».

    I 1679 løste sønnen Arne ut brødrene Tor og Guttul og overtok Ruud. Tor flyttet til Berg, men godtok ikke Arnes åsetesrett til gården. Han stevnet alle sine søsken (HF tingbok nr. 18, folio 19b-20b), og saken endte i lagmannsretten, som i 1678 slo fast at Arne som eldste sønn «skulde nyde åsætet efter loven». Tor bodde nå en tid på Berg, men han ville ikke godta dommen. I 1680 ble han stevnet av fogden for å ha «misaktet dommen og brukte vold og gevalt mot den». I 1681 kom saken opp for Overhoffretten, og det ble nå opprettet en kontrakt mellom Arne og Tor om bruken av gården. Arne døde allerede i 1682. Ved skiftet ble det bestemt at enka etter Arne skulle ha den ene halvdelen av gården og Tor Jonsen den andre. Til slutt i skiftebrevet står følgende:
    «Alle Irringer og Tuistigheder som haffr verret I mellem sl. Arne Rud og hans Broder Tord Rud schall herefter vere en affallen Sag, død och Magtesløs til Ævig Tid». 1

 

 1. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 41b og 66b. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 256. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 42-43. Gårdshistorie for Askim, Bind 3, side 62. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 345. Sten Høyendahl: Guttul Torkelsrud og hans etterslekt, NST Bind XL (2005), side 51.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26