Marthe Johannesdatter Hvammer
1748-1813

>
ff
Hans Johannesen Dramstad/Hvammer. Født 1678 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1715 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
fm
Ambiør Østensdatter Lund/Aslachsbye. Født 1687 på Lund, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1754 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
mf
Knud Larsen Hobøl. Født 1674 på Ragnerud, Båstad, Trøgstad (ØF). Død omkring 1732 på Hobøl, Askim (ØF). Gårdbruker.
mm
Marthe Larsdatter Berger Vestre. Født 1676 på Berger Vestre, Trøgstad (ØF). Død omkring 1717 på Hobøl, Askim (ØF).
f
Johannes Hansen Hvammer. Født 1704 på Dramstad, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1781 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF). Reservedragon, gårdbruker.
m
Guri Knudsdatter Hobøl. Født omkring 1709 på Hobøl, Askim (ØF). Død 1799 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).

Marthe Johannesdatter Hvammer. Født 1748 på Guldberg, Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1813 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Gift 31.03.1765 i Trøgstad (ØF) 1 Ole Olsen Hvammer. Bonde og gaardbeboer.
Født 1745 på Jørntvet Søndre, Trøgstad (ØF).
Døpt 05.09.1745 i Trøgstad (ØF). 2
Død 1801 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 11.09.1801 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3
Gunhild Olsdatter Hvammer. Født 1784 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 28.11.1784 i Båstad, Trøgstad (ØF). 4
Død 29.01.1863 på Olbergenga, Olberg, Løken, Høland (AK).
Begravet 07.02.1863 i Løken, Høland (AK). 5

Biografi - Biography

Født 1748 på Guldberg, Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 17.11.1748 i Båstad, Trøgstad (ØF). 6
Død 1813 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 21.11.1813 i Båstad, Trøgstad (ØF). 7

    Marthe ble født i 1748: «Dom. XXIII P. T. i Baadstad (23. søndag etter Trefoldighet) Døbt Johannes Guldberg og Guri Olsd. barn Marthe». Faddere var Ole Hvammer, Ener Skol..ster, Thore, Siri og Bodil Lund.

    "

    Da Marthe blir døpt kalles moren «Guri Olsdatter». Dette kan ikke være riktig, ved dåpen til hennes søsken kalles hun «Guri Knudsdatter». At det er samme person fremgår av at det delvis forekommer samme faddere når søsknene døpes. Vi finner også at det er «Guri Knudsdatter» som gifter seg med Johannes i 1735. Johannes døde i 1781 mens Guri levde til 1799.

    «Martha Johannisd. Hvammer» ble konfirmert i 1763, 16 år gammel. Presten ga henne karakteren «alt»(?).

    Marte og Ole hadde følgende barn (minst):
1765: Ingeborg, gift med Knud Larsen på Kløfterud.
1767: Anna, gift med Jørgen Hansen på Kopperud.
1769: Inger, antagelig død ung.
1771: Berger, gift med Marte Hansdatter, bodde på Hvammer.
1775: Gunild, død i 1778, 3 år og 1 måned gammel.
1777: Johanne, død i 1779, 2 år gammel.
1784: Enger. Tvilling, død i 1785, 3 måneder gammel.
1784: Gunild. Tvilling.
1786: Tvillinger, en dødfødt, den andre døpt Ole, død etter 3 dager.

    1765: «Dom 1 Epiph Døbt Ole Olsens Barn ved Nafn Ingeborg fra Hvammer». Faddere var Ole Rud, Hans Copperud og gd. Hans Huammer og Gunbiør ibid (Kirkebok nr. 4, folio 45).
    1767: «Teft Annun Maria Døbt Ole Olsen Huammers Barn ved Nafn Ane». Faddere var Ole Rud, Krister Tostesen og Kari G.dendatter ibid, Hans .ielsen og Ziri Jørgensdatter Kopperud (Kirkebok nr. 4, folio 49).
    1769: «7 Trinit Døbt Ole Olsen Hvammers Barn ved Nafn Inger». Faddere var Hans Copperud og gd. Christer Rud og gd. Ole St.... Hvammer (Kirkebok nr. 4, folio 57).
    1771: «8 Tr. Ole Olsen Hvammers Barn døbt ved N. Berger». Faddere var Christer og Ole Rud, Berte og Kari Torersdatter ibid og Guri Iversdatter Hvammer (Kirkebok nr. 4, folio 64).
    1775: «d 14 Januari Ole Olsen Vammer og hust: Marte Johannesdatter deres Datter Gunild». Faddere var Sigri Kopperud, Johannes Ruud, Kresten ibiden, A.str. Kopperud og Hans Evensen (Kirkebok nr. 4, folio 79).
    1777: «d. 5 Oct. Ole Olsen Vammer og hust: Marte Hansdat: deres Datter Johanne». Faddere var Sigri Kopperud, Johanne Ruud, Kristen og Gunder fra Ruud og Ole Vammer (Kirkebok nr. 4, folio 86).
    1784: «d 28 Novb. Tvillinger. Ole Olsen Vammer og hustrue Marthe Johannisdatter deris tvilling-Døtre (Kirkebok nr. 5, folio 1):
1. Enger. Faddere var Sigrie Kopperud, Aase Vammer, Kristen Ruud, Kristian Vammer og Ole Kopperud.
2. Gunild. Faddere var Birte Ruud, Ingeborg Ruud, Hans Halvorsen, Ingemund Enersen og Kristen Enersen fra Guldberg.
    1786: «d 9de Julü Ole Vammer og Hust: Marta Johannesdatter deres Tvilling-Sønner: Hvoraf den ene var dødfød og den anden, som levde i 3 Dage blev hiemmedøpt af Manden Kristen Ruud og kaldt Ole» (Kirkebok nr. 5, folio 8).

    Ved folketellingen i 1801 var Marte 57 år gammel.

    13.03.1809 pantsatte Marthe 15 lispd. i Hvammer til Anders Johannesen Henningsmoen i Trøgstad for 400 rdl. Pantet ble tinglyst 05.04.1809 og avlyst 02.08.1811:
    «No 2 Læst Obligation. 1809. Jeg underskrevne Marthe Johannesdatter Hvammer af Baastad Annex til Trøgstad Præstegield Giør Witterligt:
    at have med min for..ærede Lovværgen Danemand Hr. Aslach Olsen Mellebyes samtykke bekommet til Laans af Ungkarl Andreas Johannesen Henningsmoen af Trøgstad Hovedsogn den Summa 400 Rdl. ... Curant, af hvilke fire hundrede Rigsdahler ieg svarer Aarlig Lovlig Rennte 4re pro Cento fra 13d. Marty Jndeværende Aar 1809 til de Lovbef... Rente Terminer og Capitalen tilbagebetale efter 37 Maaneders Lovlig Opsigelse ...
Herved med 1. prioritet Pantesatt mine efter Lovlig adkomst 15 lispund Tunge og ½ Skind med Bøxel i Gaarden Dragun Quarteret Hvammer Matrikkel med No. 13 i Baadstad Annex til Trøgstad Præstegield beliggende i hvilken Eiendom med paastaaende hugde beliggende herligheter og Rettigheder Creditor Andreas Johannesen Henningsmoen og arvinger skal ...».
    Obligasjonen ble avlyst 02.08.1811.

    I 1813 ble det gjort følgende påtegninger på skiftebrevet etter Ole:
    «Paategning på skiftebrev efter Ole Olsen Hvammer i Baadstad Annex begynt 15de October og Sluttet 7de Nov. 1801.
    ... for min Arv i følge dette skiftebrevs lydende at tilfalden paa min Kone Ingeborg Olsd Er tilfalden i Jordegodset Gaarden Hvammers fulde Skyld der er taxeret for 950 Rdl udlagt af Gaardens hav.. Skyld er mig af min Svigermoder Marthe Johannesdt. rigtig udbetalt hvorfor mit i Jordegodset udlagte paa min Kones Wegne med Rdl. 34-3-22 4/5 overdrager til min Svigermoders Eiendom.
    Hvammer den 16de July 1813. Knud Larsen Klofterud.
Til Witterlighet: Halvor Ingebretsen Hvammer. Torsten Andersen Hvammer.
Ligesaa er det ieg underskrevne Jørgen Hansen Kopperud som gift med Anne Olsd. ligesaa udbetalt for hendes tilfaldende i Jordegodset Noo 26 udlagt for Penge Rdl. 94-3-22 4/5.
    Hvammer den 16 Juni 1813. Jørgen Hansen Kopperud.
Til Witterlighed: Halvor Ingebretsen Hvammer. Torsten Andersen Hvammer.
    Ligesaa er jeg underskrevne som gift med Ole Hvammers yngste Dater Gunild Olsdr i følge No. 27 i dette Skifte Rdl. 99-4-2 4/5 betalt hvorfor quittered til Eiendom for dis... og Halvfems Sindstyve Rigsdaler Een Ort 4/5 skilling som udlagt i Jordegodset.
    Hvammer den 30de Aug 1813 paa min Kones Wegner Ole Frantsen Komnes med iholden Pen.
Til Witterlighed: Even Hansen Sukken. Ole Nilsen Mellegaard begge med iholden Penn».

    Marthe døde i 1813:
«Novembr. 21 Marte Johanerdr Vammer 65».

    21.07.1814 selger så de øvrige arvingene gården Hvammer til Berger for 1500 Nov. Rdl.:
    «No 1 Skiøde No 10 Wi underskrevne myndige arvinger efter afgangne Marthe Johannesdr. Hvammer giør hermed witterligt for alle og Enhver at vi efter mindelig Overenskomelse og Deling efter bemeldte Afdøde, ere blevend enige i at selge vores Svoger Berger Olsen Hvammer hvad vi ere arvelig tilfalden i Gaarden Hvammer - Neml:
Jeg Knud Larsen Klufterud paa Kone Ingeborg Olsdtr. wegne min andel paa 500 n. v.
Jeg Jørgen Hansen Kopperud paa Kone Anne Olsd wegne, min andel ligeledes paa 500 n.v.
Samt jeg Ole Frantsen Komnes i Høland paa Kone Gunild Olsd wegne paa min andel 500 n.v.
Til enhver af os har vores Svoger Berger Olsen Hvammer betalt benevnte accordierede Kjøb Summa tilsammen Et Tusinde og Fem hundrede Rigsbankdaler Navne Værdie, Vi(?) skiøde og overdrage vi hermed til ham Hustrus og deres Arvinger, den Jord vi ... Hustruers Navn som inde.meldz, arvelig være tilfaldne, der tillagte hvad Berger Olsen liksom eneste Søn af Marthe Johannesdtr. har arvet udgiør halve Gaarden Hvammer Mat nr. 13 i Baadstad Ann: Trøgs: Sogn bel: af Skyld 15 27/32 lispd. Tunge ½ Skind med Huuse og Tilligelse saaledes og med all den Ret bemeldte Afdøde samme ejet haver, ligsom vi for nærværende Salg af 3/5 delen af bemeldte Skyld, forbliver Hiemmelsmænd efter Loven, at samme .. forbliver Kiøberens frie og ...
    Hvammer d 21. Julü 1814
Berger Olsen. Knud Larsen Klufterud. Jørgen Hansen Kopperud. Ole Frantsen Komnæs.
Til Witterlighed. Amund Pedersen Rud». 8

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Ægteviede», folio 171.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Døbte og Introd.», folio 157.
  3. Kirkebok Trøgstad nr. 5: «Døde», folio 113.
  4. Kirkebok Trøgstad nr. 5: «Fødte og Døbte», folio 1.
  5. Kirkebok Høland nr. 11: «D. Begravede og Dødfødte», folio 322, nr. 7.
  6. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Døbte og Introd.», folio 179.
  7. Kirkebok Trøgstad nr. 5: «Døde», folio 127.
  8. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Konfirmanter», folio 132, nr. 27. Pantebok Heggen og Frøland nr. 8, 1807-1823, folio 43b, 145, 271b og 300b. Folketellingen for 0113 Trøgstad i 1801.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26