Ole Olsen Hvammer
1745-1801
Bonde og gaardbeboer.

>
ff
Berger Torchildsen Trandem. Født omkring 1670 på Trandem, Rømskog, Rødenes (ØF). Død 1765 på Trandem, Rømskog, Rødenes (ØF). Gårdbruker.
fm
Siri Bjørnsdatter Bøen. Født omkring 1677. Død 1738 på Trandem, Rømskog, Rødenes (ØF).
mf
Ole Christensen Morstad/Mellegaard Vestre. Født 1665 på Høntorp Vestre, Trøgstad (ØF). Død 1744 på Mellegaard Vestre, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
mm
Guri Torersdatter Hokaas Nedre. Født 1700 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1773 på Mellegaard Vestre, Trøgstad (ØF).
f
Ole Bergersen Jørntvet Søndre/Hvammer. Gårdbruker.
m
Ingeborg Olsdatter Mellegaard Vestre. Født 1724 på Mellegaard Vestre, Trøgstad (ØF). Død 1748 på Jørntvet Søndre, Trøgstad (ØF).

Ole Olsen Hvammer. Født 1745 på Jørntvet Søndre, Trøgstad (ØF). Død 1801 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF). Bonde og gaardbeboer.
Gift 31.03.1765 i Trøgstad (ØF) 1 Marthe Johannesdatter Hvammer. Født 1748 på Guldberg, Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 17.11.1748 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2
Død 1813 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 21.11.1813 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3
Gunhild Olsdatter Hvammer. Født 1784 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 28.11.1784 i Båstad, Trøgstad (ØF). 4
Død 29.01.1863 på Olbergenga, Olberg, Løken, Høland (AK).
Begravet 07.02.1863 i Løken, Høland (AK). 5

Biografi - Biography

Bonde og gaardbeboer.
Født 1745 på Jørntvet Søndre, Trøgstad (ØF).
Døpt 05.09.1745 i Trøgstad (ØF). 6
Død 1801 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 11.09.1801 i Båstad, Trøgstad (ØF). 7

    Ole ble døpt «Dom. XII P. Trinit» 1745 (12. søndag etter Trefoldighet). Faddere var: Hans Jørntved N., Christen Hontorp, Kari Thorsdatter, Mari Gunnersdatter og Eli Larsdatter Torp.

  "

    Ole Olsen Jørentvet ble konfirmert i 1763, 17 år gammel. Presten ga ham karakteren «m».

    Ole og Marthe Johannesdatter på Hvammer giftet seg 31.03.1765. Forlovere var Ole Lund og Andreas Rova. I januar samme år hadde Ole og hans far makeskiftet sine 17½ lispd. tunge i Søndre Jørntvet mot 15 3/32 lispd. tunge og ½ Skind med bøxel i Hvammer og dertil 160 Rdl. i kontanter. De makeskiftet med Hans Gulbrandsen som var halvbror til Marthes far.

    De 160 Rdl. skulle tydeligvis deles mellom Ole og hans far, for i 1780 måtte faren utstede en obligasjon til Ole på 80 Rdl. mot pant i 5 lispd. tunge i Hvammer. I pantboken oppgis at han hverken har hatt eller hadde noen mulighet til å betale denne gjelden.

    28.07.1781 kjøpte Ole en ¼ av gården - 7 59/64 lispund - av sin svigermor Guri Knudsdatter for 125 Rdl.:
«Underskrevne Guri Knuds-Datter Hvammer i Baadstad Annex til Trøgstad Præstegield med La..verge Ole Lund her sammesteds, tilstaar witterligt for alle, og da min Sal. Mand Johannes Hansen ... ... Drag: Qv; Hvammer, i Baadstad Annex og Trøgstad Præstegield ... 15 27/32 lispd. Tunge og min kiere Sviger-Søn som ...efter ... min Sal: Mand selger 7 59/64 lispd. Tunge med bøxel ¼ av hele gaarden for 125 Rdl.».

    Etter at Oles stemor Guri Iversdatter døde i 1782 overtok Ole 5 25/64 lispd. tunge og andel i ¼ Skind i Hvammer ved skiftet etter henne. Dette representerte farens gjeld til Ole vurdert til Rdl. 136-2-17 inklusive rente, og obligasjonen ble derfor slettet.

    Søsken til Guri Iversdatter og deres barn hadde overtatt 3 remål i Hvammer ved skiftet etter henne. 24.05.1784 innløste Ole deres parter i gården:
«Læst skiøde. Underskrevne tilstaaer og hermed vitterlig giør:
at Ole Olsen Hvammer haver forlangt at indløse vordt udlegg i Gaarden Hvammer i Baadstad Annex følgelig skiftebrev efter Guri Iversdtr begyndt 6t Augustj og Sluttet 17 octob. 1782, saa er det vi hermed skiøter og overdrager ham ... Ole Olsen, nemlig
Jeg Hans ... 3/50 lispd. udi Gaarden Hvammer for Rdl. 1-0-17 1/25,
Jeg Ole Hansen med Curatad Brynild Skofsruud 3/50 lispd. for Rdl. 1-0-17 1/25,
Jeg Ole Pugerud paa mine 3 mynte Halvor Engebret og Ole Hans Sønners vegne 9/50 lispd. Rdl. 3-2-3 1/25,
Jeg Siophar Skansruud ligesaa paa min Mynte Kari Olsdtr vegne 3/10 lispd. Rdl. 5-3-13 1/5,
og jeg Christen Tomter i Tomte Sogn paa min hustrues Kari Iversdtr vegne 3/20 lispd. Rdl 2-3-18 3/5,
Tilsammen 3 Remaal i Gaarden Hvammer for Rdl. 14-2-21
.... Og de ... fiorten Rigsdaler, Toe mark og tyve skilling enhver af os er ... betalt, saa er det ....
.... 3 Remmaal tunge ... med bygsel, odel og ald annen herlighed.
Narvestad 24 May 1784».

    Tilsammen hadde nå Ole 1 Skippd. 11 11/16 lispd. og 1 Skind med bøxel i Hvammer, hvorav benificeret Trøgstad Præstebol 1½ lispd. med bøxelrett. 23.12.1794 solgte Ole halve gården til sin sønn Berger for 700 Riksdaler.

  "
Folketellingen i 1801, folio 347a.

    Ved folketellingen i 1801 var Ole «Bonde og gaardbeboer« og oppgis å være 59 år gammel. Han bodde på Hvammer med sin kone Marte og datteren Gunild. Datterdatteren Gunil Knudsdatter (13 år) og tienestedrengen Torger Evensen (27 år og ugift) bodde også på gården. Mor til Gunil Knudsdatter bodde på Kløfterud. Torger var «Nation. soldat».
    På Hvammer var også Oles sønn Berger «Dragon og Gaardbeboer» og 30 år gammel, hans kone, Marte Hansdatter (28 år) og barna Inger (5 år) og Gunil (2 år). I husholdet var også Ole Fransen, 35 år, ugift og «vanfør Almisselem» og Siri Torkelsdatter, konens moder, 75 år og enke etter 1. Ægteskab.

    Ole døde i 1801, 58 år gammel.

    Skiftet etter Ole begynte 15.10.1801 og ble avsluttet 07.11.1801:

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr 10, 1797-1807, folio 233a-233b.

    «Nicolaus Storm Riegels Sorenskriver over Heggen og Frøland Giør Witterligt at Aar 1801 den 15de October blev Skifte Retten Sadt paa Gaarden Dragun Qvarteret Hvammer i Baadstad Annex og Trøgstad, for at Registrere og Wurdere hvad løsøre Midler og Eiendommer den h..wid døden den 19de Septembr sidstleden afgangne Mand Ole Olsen haver efterladt sig til paafølgende Skifte og Deling imellom den afdøde ... ... Enke Martha Johannes Datter paa den Ene og deres i Egteskabet med hin anden avlede 4 børn, nemlig 1 Søn og 3 døtre:
«1. Sønnen Berger Olsen, gift og myndig og boende paa gaarden Hvammer.
2. Eldste Datter Ingeborg Olsdatter, gift med Knud Larsen og boende paa Gaarden Klufterud i Baadstad Annex.
3. Anden Datter Anne Olsdatter gift med Jørgen Hansen og boende paa Gaarden Kopperud i benevnte Baadstad Annex.
4. Tredie og yngste datter Gunil Olsdatter 17 Aar gammel, og hiemme hos... paa ...».

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr 10, 1797-1807, folio 234a.

    Boet utgjorde i løsøre og andre tilgodehavende Rdl. 305-3-4,
dertil jordegods i Hvammer verdsatt til Rdl. 950-0-0, tilsammen Rdl. 1255-3-4.
Jordegodset utgjorde, etter at han tidligere hadde solgt halve gården til sin sønn Berger, 15 3/32 lispd. Tunge og ½ Skind, samt bøxelret over ¾ lispd. Trøgstad Præstebol benificieret.
Sum utgifter var Rdl. 165-3-6, og boets netto formue Rdl. 1089-3-22.
«Heraf tilfalder
Stervboe Enken Marthe Johannesdatter paa sin boets lod halvparten Rdl. 544-3-23
og den anden halvpart Rdl. 544-3-23
til fogden kommer ... afgaar 1nd ProCento til Christiania Tugt og Mann... Huus ifølge Kongelig R.brigt af 2de Novembr 1747, Rdl. 5-1-21.
1. Sønnen Berger Olsen m Broderlod Rdl. 215-3-5 3/5.
2. Eldste datter Ingeborg Olsdatter m Søsterlod Rdl. 107-3-14 4/5.
3. Anden datter Anne Olsdatter ligesaa m Søsterlod Rdl. 107-3-14 4/5.
4. Tredie og yngste datter Gunnil OlsDatter ligesaa med Søsterlod Rdl. 107-3-14 4/5.
Giør den til.. .ald Summa Rdl. 539-2-2.

    Endelig ... Udleg med følgende Lodsedler:
...
No. 9. Datteren Gunil Olsdatter for tilgodehavende fordring Rdl. 50.
Udlagt i sterbebo gaarden Dragun Qvarteret Hvammer i Baadstad Annex og Trøgstad Præstegield der er wurderet for Rdl. 950 at ... ... med forholdsmessig Andel i denne gaards Skyld 15 27/32 lispd. Tunge med bøxel og herlighed Fuldt Udlæg Rdl. 50.
...
No. 23. Sl. ... Enken Marthe Johannes Datter tilkommende boets lod Rdl. 544-3-23 Udlagt
a. Løsøre ....
b. Jordegods
I Stervboe Gaard halve Dragun Qvarteret Hvammer i Baadstad Annex og Trøgstad Præstegield der er vurderet for Rdl. 950 deraf at Tage med forholdsmæssig Andel i denne Gaards Skyld 15 27/32 lispd. Tunge og ½ Skind med bøxel og herlighed Rdl. 480-3-19,
Giør fuldt Udlæg Rdl. 544-3-23.
...
No. 27. Tredie datter Gunild Olsdatter for tilfalden Søsterlod i dette Skifte Rdl. 107-3-14 4/5, Udlagt
1 halv gris Rdl. 1-2-0
2 tønder havre Rdl. 4-0-0
1 quarter Ru.g Rdl. 1-1-0
...
Jordegods som No. 23 at ... Rdl. 99-1-22 4/5
Giør Fuldt Udlæg Rdl. 107-3-14 4/5.
...
Summa Udlæg g... som ballancerer med Indtægten Rdl. 1255-3-4».

    Jordegodset utgjorde som vist ovenfor 15 27/32 lispd. og ½ skind i Hvammer verdsatt til 950 Rdl. I panteboken finner vi følgende:

  "
Pantebok Heggen og Frøland, 1802-07. folio 329b.

    «No. 14 Læst Schiftebrev Sluttet 7de November 1801 paa Gaarden Hvammer i Baadstad Annex til Trøgstad effter afdøde Ole Olen for saawidt Jordegodset og dets Udlodning betroffen der saaledes er udlagt:
1. Datteren Gunild Olsdatter for Rdl. 50.
2. ... Enken Marte Johannes Datter Rdl. 480-3-191.
3. Sønnen Berger Olsen for Rdl. 189-3-4 3/5.
4. Datteren Ingeborg Ols Datter Rdl. 34-3-22 4/5.
5. Anden Datter Anne Ols Datter Rdl. 94-3-22 4/5.
6. Gunild Olsdatter Rdl. 99-1-22 4/5.
for hvilke Summer som udgiøre Taxations Summen 950 Rdl. ... hver som faaet forholdsmessig andeel i bemeldte Gaards skyld 15 27/32 lispund Tunge og ½ Skind». 8

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Ægteviede», folio 171.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Døbte og Introd.», folio 179.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 5: «Døde», folio 127.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 5: «Fødte og Døbte», folio 1.
 5. Kirkebok Høland nr. 11: «D. Begravede og Dødfødte», folio 322, nr. 7.
 6. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Døbte og Introd.», folio 157.
 7. Kirkebok Trøgstad nr. 5: «Døde», folio 113.
 8. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Konfirmanter», folio 312, nr. 4. Pantebok Heggen og Frøland nr. 6, 1761-1787, folio 466 og 560b; nr. 7a, 1787-1801, folio 162, nr. 7b, 1802-1807, folio 429b. Folketellingen for 0113 Trøgstad i 1801. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 10, 1797-1807, folio 233.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26