Knud Larsen Hobøl
1674-1732?
Gårdbruker.

>
ff
Knud Lauritzen Aslerud Vestre/Hobøl/Aaser Nordre. Født omkring 1614. Død 1666 på Aaser Nordre, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
     
f
Lars Knudsen Ragnerud. Født omkring 1641 på Hobøl, Askim (ØF). Død 1679 på Ragnerud, Båstad, Trøgstad (ØF). Rytter, gårdbruker.
m
Guri Halvorsdatter Ragnerud.

Knud Larsen Hobøl. Født 1674 på Ragnerud, Båstad, Trøgstad (ØF). Død omkring 1732 på Hobøl, Askim (ØF). Gårdbruker.
Gift Marthe Larsdatter Berger Vestre. Født 1676 på Berger Vestre, Trøgstad (ØF).
Døpt 02.04.1676 i Trøgstad (ØF). 1
Død omkring 1717 på Hobøl, Askim (ØF).
Guri Knudsdatter Hobøl. Født omkring 1709 på Hobøl, Askim (ØF).
Død 1799 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 06.09.1799 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født 1674 på Ragnerud, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 12.04.1674 i Båstad, Trøgstad (ØF).
Død omkring 1732 på Hobøl, Askim (ØF).

Flyttet 1701 fra Ragnerud, Båstad, Trøgstad (ØF) til Hobøl, Askim (ØF).
    Det må kunne anses sikkert at Knud er sønn til Lars Knudsen og sønnesønn til Knud Larsen som hadde gården til begynnelsen av 1660-årene, og som så flyttet til Aaser i Trøgstad.

    Knud ble født i 1674:
«Palmar Baptizati Lars Ragneruds B. N. Knud».
«Cantate Introducte Gurri Ragnerud».

    Guris sønn Giest fra annet ekteskap døde ca. 1697, og skifte ble avholdt 12.03.1697. Arven ble delt mellom hans mor, hans søsken 1. Knud og 2. Siri, og hans halvsøsken 1. Halvor, 2. Lars og 3. Marte.
    Knud arvet 25 3/5 bsr. i henholdsvis Aaser, Hobbell og Aslerud.
    Samme dag ble det utstedt en kvittens fra Knut Larsen, Halvor Gjestsen, Torkel Aslaksen og Sjøfar Gapestad til deres stefar Ole Raknerud for arv etter deres far og bror. Kvittensen er utstedt på Raknerud og tinglyst 16.03.1697. Torkel og Sjøfar var antagelig gift med Marte, henholdsvis Aase.

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 30, 1606-98, folio 37a-37b.

    «Publicerit Knud Larsen, Halfuor Giertsøn Torkill Aslacssen oc Søhfar Gabestad udgifen Quitantz paa deris tilfalden arfuepart effter Deris Fader oc Broder, huor med de Quiterer Deris Stiffader Olle Rachnerud for samme Arfue Daterit Rachnerud dj = 12 Martz 1697.»

    Knud kjøpte selv en del av Hobøl den 17.10.1701:
«Knud Larsøn, hans kiere hustrue Marte Larsdatter og hans arfinger skal følge...».
    Bland selgerne var Østen Christen Jønsøn Dramstad 24 8/13 lispund og Sjøfar Gabestad 5 4/5 lispund.
    Skjøtet er tinglyst 21.10.1701. Der oppgis skjøtet å være fra salig Jon Dramstads arvinger og salig Lars Rakneruds arvinger, item Erik Aaser og Holm Reiersen Holm i Spydeberg til Knut Larsen på endel jordeparter i Hobøl.
    De øvrige deler av gården kjøper han 02.10.1702 og 02.11.1715:
21.10.1702 tinglyses et skjøte fra Berte Lier til Knut Larsen på 5½ lispund 1/3 remål i Hobøl.
    12.11.1715 tinglyses et skjøte fra Eli Siversdatter salig Erik Baardsen Aasers enke til Knut Larsen Hobøl på 7½ lispund med bygsel i Hobøl.

  "
Trøgstad sogn, Baastad annex, Heggen og Frøland fogderi - Ekstraskatt 1711.

    «Skoskatten» 1711, en vanlig betegnelse på en engangsskatt i 1711 på skotøy, parykker, fontanger, karosser, chaiser og karjoler, samt på tjenestefolks lønn, påbudt i forordning 21.02.1711.
    Enkelte grupper var fritatt eller utelatt, blant annet husmenn som var utskrevne soldater og deres familier, spedbarn og personer uten fast bopel.
    Satsen var 3 skilling per skopar. Det ble sannsynligvis ikke foretatt reell telling av skotøy, men beregnet for eksempel to par per person i gårdbrukerfamilie og ett par per person i husmannsfamilier og liknende.
    Av tjenestefolks årslønn skulle 1/6 gis i skatt. Husbonden skulle innbetale dette og trekke tilsvarende fra tjenerlønnen.
    Skoskatten for Hobbel ble:
«Knud med sin Hustrue oc 1 barn» - 6 par sko.
«1 tienstedreng» - 2 par sko - Årslønn 1 dr. 48 sk.
«1 tienstepige» - 2 par sko - Årslønn 1 dr. 48 sk.
«1 Huusmand med sin Hustrue» - 4 par sko.
    Tilsammen 14 par sko à 3 skilling, ga en skoskatt på 42 Skilling.
Dertil 1/6-del av tjenestefolkenes lønn i skatt som utgjorde 48 Skilling.
Samlet skatt ble derfor 90 Skilling.

    Etter at hans kone Marthe døde ca. 1717 giftet han seg igjen med Sidselle Hansdatter.

    De hadde følgende barn (minst):
Ole.
Halvor.
Marthe.
Anne.

    Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723 viser for
«Aschim Præstegield - Fulde Gaarder»:

  "
Matrikkelforarbeidet fra 1723 - Trøgstad - Eksaminasjonsprotokollen - Folio 80b-81a.

«No:
    14.
Gaarde Navne:
    Hobbel med Bæckeqværn til Huus Behof som for lang tid siden er ødelagt.
Opsiders Tall:
    Knud Larsen.
Proprietairs og Bøxel-Raadig:
    Selv Ejer med sine Børn.
Huusmænds Pladser:
    1 Huus Mands Hytte Tæjen(?), Saar 2 skjepper Hafre, Kand ej forbædres.
    Beregnes under Gaardens Skyld.
Situation og Beleilighed:
    I Nordlien og med Medelmaadig Vinnding.
Sæd:
    6 Skjepper Bl: Korn - 12¼ tønner Hafre - ½ Setting Hommel-Korn - 1 Setting Lin og Hamp.
Høe-avling:
    24 Læs.
Hæster og Creaturer:
    2 Hæster - 10 Creat: - 7 Souger.
Taxt efter Gammel Matricul:
    1 Skippd. 12½ Lispd.
Aftagen:
    2½ Lispd.»

    Skiftet etter Knud ble avholdt 15.09.1732:


  "
Skfteprotokoll Heggen og Frøland nr, 7, 1721-33, folio 781a-781b.

    «Janus Colstrup Sorenskriver over Heggen og Frøland giør Witterlig at Ao: 1732 d: 15de septembr blev effter begier og foregaaende Proclamation paa Prestegaarden ved Aschim Kirche holden Registrerings Wurdering paa gaarden Hobbel udj bemelte Aschim Sogn, effter Salig udj Herren hensovede Mand Knud Larsen, som boede og døede sammesteds hvorefter Arveskifte og deeling er skeed til Riktighed Jmellom hans effterladte Enke Sidselle Hansdatter paa den Eene; og dend Sl. Mands med første Qvinde Marte Larsdatter aflede børn Lars og Hans: begge myndige, Karen, Gury og Johanne ugifte, saavelsom med sidste Qvinde aflede Ole 10 Aar gammel, Halvor paa 3die Aar, Marte og Anne Umyndige Knuds Sønner og døttre paa anden Side,
    Paa hvis wegne Tilstæde Siøphar Gabestad, Giest Racknerud, ... Hans Bratved og Torgout Løchen, som Børnenes Nærmeste Slegt Tillige med Encken Selv, forretningen medværende Bøygdelendmanden Hans Holmsen ..achestad, med 2de Tilkaldede Vurderingsmend Rasmus Svelberg og Gunder Oudal saavelsom ellers flere got folch».
    Blev da angivet og forevist Boet aff
bestaaende udj efterfølgende».

    Knud var ved sin død eier av hele gården Hobøl med unntagelse av 7½ lispund som var pantsatt for et lån på 30 rdl. Men det sier seg selv at med så mange gifter og omgifter, og med så mange barnekull, blir skiftet en komplisert affære. De første årene etter Knuds død er preget av mange kjøp og salg, overdragelser og transporter arvingene imellom. Sønner og svigersønner, brødre og halvbrødre handler og bytter, deler med hverandre og skjøter til hverandre, inntil det i 1748 kun blir 2 eiere, sønnen Hans Knudsen og svigersønnen Sjøfar Olsen, gift med Knuds datter av første ekteskap, Johanne. 3

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 157.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 5, «Begravne», folio 110.
 3. Pantebok Heggen og Frøland nr. 1, 1689-1704, folio 210. Tingbok Heggen og Frøland nr. 31, folio 103b; nr. 32, folio 41a; nr. 37, folio 69a. Ekstraskatten i 1711.Trøgstad sogn, Heggen og Frøland fogderi. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Aschim Præstegield, Fulde Gaarder, folio 80b. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 7, 1721-1733, folio 781. Gårdshistorie for Askim, Bind I, side 259-261.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26