Gunder Evensen Bøen Nordre

Odelsbonde.

>
       
f
Even Oddsen Bøen Nordre. Odelsbonde.
 
Gift .
Odd Gundersen Bøen Nordre. Odelsbonde.
Død omkring 1650 på Bøen Nordre, Aremark (ØF).

Biografi - Biography

Odelsbonde.

Levde 1570.
Levde fra 1601 til 1618 på Bøen Nordre, Aremark (ØF).
    Gunder hadde sønnen Odd som nevnes i 1600 og var gift med Aaste.

«Gunder Bønn» i «Aaremarck Sogenn» betaler 60 skilling i bygningsskatt til påske i 1601.

    "
Landskatt Mikkelsmesse 1613. Idd og Marker len, Aremark sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 34, legg 7, litra 19, bilde 4).

    Han er i 1613 oppført sammen med sin sønn Odd på Bøen, Aremark, blandt
«Jordeigne Bønder guodtz uji Marcker Lenn» under «Aaremark»:
«Gunder och Odt Bøns Jordeguodtz Er
    Bønn - 3 huder.
    Theigen - ½ phd. Korn.
    Nedre Sandthorp - 1 fxr: [fjerding] Maltt.
    Otte.bøll - 1 phd. 1 fxr: Korn.
    Sollerud - 1 phd. 1 fxr: Korn.
    Thorgrunsboe - 6 kalschind.
    Bergestrøm - 1 hud.
    Espelund - 15 Kal schind.
    Østensuig - 4 schind.
    Bøe - 4 schind.
    Holm - 3½ tn. [tønner] Korn.
    Westby - 1 tn. Korn.
Er udi En Summa
    Korn - 5½ phd.
    Huder - 6.
    Schind - 5.
der aff giffuer K: Mayts: en 4 partt som Er udj Penge - 5 dr. 1 ort 5 sk.».

    "
Landskatt Martini 1618. Idd og Marker len, Aremark sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 49, legg 6, litra P, bilde 5).

    I 1618 oppføres Gunder fortsatt som skattebetaler på Bøen:
«Jordeyenndis Bønders Godtz y Marcher - Arremarcker Soggenn.
Gunder Bønns Jordegodz udj
    Bønn - 3 Huder er penge - 2 dr. 1 ort.
    Bergestrom - 1 Hud er penge - 3 ort
    Sollerød - 3 lispd. mallt er - 1½ ort 6 sk.
    Wesby paa Id - 1 tn. [tønne] korn er - 1½ dr.
    Justehed i Beche - 3 tn. korn er - 4½ dr.
    Stuberup [Stomperød] i Hølland - 1 fær mell er - 3 ort.
Beløber hans Indkomst i penge - 10 dr. ½ ort 6 sk.
    der aff gifuett Kong: Maytt: den fierde partt Er pennge - 2½ dr. 3½ sk. 7½ penge».

    I 1622 er han borte, sønnen Odd har overtatt. 1

 

  1. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 14. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 691. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 549, 556, 586.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26