Guttul Jonsen Ruud Søndre/Hoel Store
1655?-1690?
Gårdbruker.

>
ff
Arne Asbiørnsen Skavogg/Ruud Søndre. Død omkring 1624 på Ruud Søndre (Store), Askim (ØF). Gårdbruker.
fm
Bothild Simensdatter Hoel Store.
mf
Guttul Bjørnsen Gjellestad. Død omkring 1655 på Gjellestad, Askim (ØF). Odelsbonde, lagrettemann.
 
f
Jon Arnesen Ruud Søndre. Født omkring 1612 på Skofterud, Folkenborg, Eidsberg (ØF). Død 1661 på Ruud Søndre (Store), Askim (ØF). Gårdbruker.
m
Maren Guttulsdatter Gjellestad. Død 1677 på Ruud Søndre (Store), Askim (ØF).

Guttul Jonsen Ruud Søndre/Hoel Store. Født omkring 1655. Død omkring 1690. Gårdbruker.
Gift Ellen Olluffsdatter Aaser Søndre.

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1655.
Død omkring 1690.

Levde 1678 på Hoel Store, Askim (ØF).
    Guttul var sønn til Jon Arnesen Søndre (Store) Ruud i Askim (ca. 1612-1661) og Maren Guttulsdatter Gjellestad (død i 1677).

    "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678. «Rostieneste» (odelsskatt) og leilendingsskatt.

    Han betalte i 1678 «Rostieniste» (odelsskatt), den «Visse Indkomst» inntegnet i kongens jordebok, leilendingsskatt, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

    "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Rosstjeneste - Askim - Bilde 184.

    «Jordeboeg Paa Proprietariernis Eyende Jordegods udi Heggen och Frølands Fogderi
Beligende huor aff Dend Naadigste paabudne Rostieniste suaris pro ANNO 1678.
Aschim Sogn - Jordegods som Bønder og Andre, udi Sognet eyer, och udi fougderiet Beliggende:
    Guttuell Joensen
        i Rud - 12½ Lispd.
        i Dallerud - Smør 4 bzr.
        i Berger - ½ Schippd.»
            Det skulle betales «1½ Rix ort» i «Dend Naad: paabudne Rostieniste»
            for «huer tønde Hart Korn» omregnet fra «Proprietariernis» landskyld.
    Partene oppføres som hans odelsgods.

    "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Leilendingsskatt - Askim - Bilde 290.

    «Heggen oc Frøllands fougderies Mandtal huor Efter Leilendingskatten
Aar 1678 Och til aars Dagen ANNO 1679 - Aschim Sogn:
    Hoell Som Guttuell paaboer, Schylder
        som Hand Self med Sine Stifbørn eyer - Thunge 2 pund.
    Besidderen med sine Stifbørn biuger.»
    Leilendingskatten settes til 8 dlr.

    "
Fogderegnskapet Heggen og Frøland 1678. I tillegg til leilendingsskatt og eventuell «Rostieneste» (odelsskatt), omfattet beskatningen «Visse indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

    «Jordebog Ofuer Heggen och Frølands fogderies Visse Indkomst
Beregnet fra Nyt Aar = 1678 och till aars Dagen ANNO 1679 - Aschim Sogn:
    Hooll Gutthuell
        Smør - 15 bzr. - 2½ mk.
        Korn - 5 spd. [Spand] - 1 dr. 4 sk.
        Ledingspenge - 2½ sk.
        Foring - ½ dr.
        Pramarbeid - 1 dr.»
    «Tiende Mandtals Register Udi Heggen och Frøllands Fogderi pro Anno 1678 - Aschim Sogn:
    Hooll Gutuell
        ½ setting Roug, 1 kanne Huede, ½ tønne Bl: Korn, 3 tønner Hafre och ½ setting Erter».
            (1 tønne = 4 kvarter = 12 settinger = 48 kanner = 192 potter).
    «Mandtall ofuer dend Naadigste paabudene Tønde Biug oc halfandett Les Høe af huer fuld gaard
Beregnet udi Penge anslagen Nemlig for = 1 tn. Biug = 2½ rdr. och = 1 Les Høe = 2 rdr.
forfalden in Anno 1678 - Aschim Sogn:
    Hool Gutull - 2 Schippund.
        Anslagen for Biug - 2 rdr. 48 sk., for Høe - 3 rdr.»
    «Heggen oc Frøllands Fougderies Mandtal Ofuer Den Naadigste Paabudne
Proviantt Skatt Oppebørsel for ANNO 1678 - Aschim Sogn:
    Hooll Guttuell - 2 Schippd. - Schatten: 1 dr.»

    Skiftet etter Guttul ble avholdt på Store Hoel 28.03.1690. Boet var brutto Rdl. 338-3-21 og netto Rdl. 127-3-13. Arvingene var hans 6 søsken. 1

 

  1. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 100b. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 603; bind 2, side 42-43.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26