Goro Halfuorsdatter Stenbye
1640?-1739

>
ff
Torfuard Halfuorsen Tukken Østre. Født omkring 1578 på Torenbye, Rømskog, Rødenes (ØF). Død omkring 1666 på Tukken Østre, Rømskog, Rødenes (ØF). Gårdbruker.
     
f
Halfuor Torfuardsen Stenbye. Født omkring 1615 på Tukken Østre, Rømskog, Rødenes (ØF). Død omkring 1675 på Stenbye, Rømskog, Rødenes (ØF). Gårdbruker.
 

Goro Halfuorsdatter Stenbye. Født omkring 1640. Død 1739 på Kirkebye, Båstad, Trøgstad (ØF).
Gift Torchild Bergersen Trandem/Kirkebye. Gårdbruker.
Født omkring 1645.
Død 1701 på Kirkebye, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 18.11.1701 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1
Berger Torchildsen Trandem. Gårdbruker.
Født omkring 1670 på Trandem, Rømskog, Rødenes (ØF).
Død 1765 på Trandem, Rømskog, Rødenes (ØF).
Begravet 26.04.1765 i Rømskog, Rødenes (ØF). 2

Biografi - Biography

Født omkring 1640.
Død 1739 på Kirkebye, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 04.03.1739 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3

    Goro og Torkild hadde følgende barn:
Ca. 1670: Berger, overtok Trandem.
Halffuor, skifte avholdt 06.10.1730.
Ca. 1685: Niels, til Grepperud, døde i 1761.
Jørgen, til Morstad.
Rasmus, skifte avholdt 16.01.1723.
Rønnov, gift med Engebret Amundsen Biørnestad.
Karen, død før 1733.

    Etter at Torchel døde giftet Goro seg igjen i 1703:
Trolovet: «Festo Ascens Hans Christensen Groe Kirchebye».
Gift: «D 2 Tri Hans Christensen Groe Halvorsd.».

  "
Trøgstad sogn, Heggen og Frøland fogderi - Ekstraskatt 1711.

    «Skoskatten» 1711, en vanlig betegnelse på en engangsskatt i 1711 på skotøy, parykker, fontanger, karosser, chaiser og karjoler, samt på tjenestefolks lønn, påbudt i forordning 21.02.1711.
    Skatten som ble pålagt «Kirchebye» var:
«Hans med sin Hustrue, 3 Sønner, den eene Tambour oc den andre Soldat» - 6 par sko.
«1 tienstedreng Soldat» - skatt ble ikke betalt for soldater.
«2 tienstepiger» - 4 par sko - Årslønn for begge 6 Dlr.
«1 Huusmand med sin Hustrue oc 1 barn» - 6 par sko.
«1 Huusmand Soldat med sin Hustrue» - 2 par sko.
Tilsammen 18 par sko à 3 Skilling pr. par ga 54 Skilling i skatt,
1/6-del av tjenestepikens lønn, 1 Dlr, utgikk også i skatt, tilsammen 1 Dlr. 54 Skilling.

    Det ble avholdt skifte etter hennes bror, Ole Halfuorsen på Haugen i Rømfjord 23.08.1727:

  "
Skifteprotokoll Nedre Romerike nr. 4, 1722-32, folio 218a-219b.

    «Hans Wexelsen Sorenskriver over Nedre Rommerige, samt Helge Aas og Ole Tuen ædsvorne Lovrættesmænd udj Hølands Præstegield, Giøre Witterlig at Anno Christi 1727 den 23 Aug: ware wj efter wenlig Begiering og at paa fullt Lovlig andordning med hver andre forsamlede paa den Gaard Haugen udj bemelte Præstegield at Begynde og Fuldende et Lovligt og Rætferdigt Arvskifte effter den Salig afdøde Mand Ole Halvorsen Jmellem Hans igienlevende Hustrue Dydige og Gudfrøgtige Quinde Barbro Kieldsdatter og bemeldte Salig Mands effterladte Sødskende nemlig Anders Halvorsen tilholdende paa Graverholt Steffen Halvorsen Næs paa Rimskoven og Goro Halvorsdatter som haver Hans Kirchebye J Trøgstad Sogn til ægte om alt hvis tømtes og til arv falde kand.
...».

    På egen begjæring ble det holdt oppgivelsesskifte for Goro og Hans 26.06.1733:

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 7, 1721-1733, folio 858a.

    «Janus Colstrup Sorenskriver over Heggen og Frøland Giør Witterlig at Anno 1733 dend 26 Junj blef ved bøydelændsmanden Gunder Toresøn Hougland og medhafte 4de Wurderingsmænd Aslach Jenseg og Halvor Hoff Dragoun Even Øyestad og Amund Aarstad Soldater..reedaae, efter den dannemand Hans Kiercheby Baadstad annex til Trøgstad Præstegield over bemelte Hans Kierchebye og hustrues behavende Midler af Rørende og Fæstegods, for at af Elaaer(?) deres gield og derefter bortgive hvad som ...eligt Kand være til arf og Skifte for børnene, eftersom qvinden er meget aldrig og skrøbelig, og hand forfalden, at de.. Midler klarer daglig for..ges, og gaarden mest bruges. Børnene er efterskrevne som alle var auflede med qvindens første Mand,
    Berger Torchelsen Trandem, Elste Søn Myndig,
    Halvor Torchelsen anden Søn, død efter Sig
        Niels 17 aar, Torchel 14 aar, Torer 11 aar og Rasmus 9 aar, Halvor-Sønner u-Myndige,
    Niels Torchelsen Grepperud 3de Søn Myndig,
    Jørgen Torchelsen Morstad Myndig 4de Søn,
    Rønnoug Torchelsdaatter gift med Engebret Brøshoelen, og
    Karen Torchelsdaatter død efter Sig 2 barn
        Christer Myndig og Torchel 20 aar Ols-Sønner.
Tilstæde samtl. arfuinger paa egne og umyndig broder børns Weigner, for daatter børnene var faderen Ole Mellegaard tilstæde. For qvarteret Nerværende Velbaarne Hr. Major Tremmen med flere got folch.
Anviista de ..ter Deres Ejende Midler, som blef Registeret og Wurderet som følger
        Hæster og Creaturer
...

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 7, 1721-1733, folio 859a.

    Jordegods
Da tilhører boet efter fremviste Skiftebref forhandlet her paa Kierchebye dend 13 December 1701 efter dend første Mand Torchel Bergersen,
hvor hans efterlatte Hustrue er tilfalden
    udj Kierchebye og underliggende Ødegaard med bøxel 2 Skippd. 5 Lispd.
    I Trandem paa Rømskougen med bøxel 7½ Lispd.
    I Søndre Morstad med bøxel 10 Lispd.
2de Efter en lodseddel efter en daatter Karen Torchelsdaater som døde barnløs
og forrettet 19 Dec. 1704 tilfalder Moderen
    udj Trandem med bøxel 2 88/91 bs.
    I Nordre Morstad med bøxel 9 71/91 bs.
    I Søndre Morstad med bøxel 12 6/13 bs.
3de foreviste et skiftebref Efter sønnen Rasmus Torchelsen forrettet dend 14 Janv 1723 hvor Moderen tilfalder
    udj Trandem med bøxel 7 38/91 bs.
    I Store Grepperud med bøxel 4 8/13 bs.
    I Lille Grepperud med bøxel 4 8/13 bs.
    I Søndre Morstad med bøxel 2 Remaal 3/13 bs.
    I Nordre Morstad med bøxel 1 172/273 bs.
....».

    Hans døde i 1737, 64 år gammel (Kirkebok nr. 3, folio 130).

    Goro døde i 1739:
«4 Martii 1739: Gro Halvardsdatter Kirkebye 99 aar». 4

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepult», folio 281.
 2. Kirkebok Rødenes nr. 2: «Døde», folio 205.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Sepulti», folio 134.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 1: Spons Nupt, folio 287 og 288. Ekstraskatten i 1711.Trøgstad sogn, Heggen og Frøland fogderi. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 7, 1721-1733, folio 858b-860b. Skifteprotokoll Nedre Romerike nr. 4, 1722-1729, folio 218. H. A. Rakstad: Komnæs - Trandemsætra, 1943, side 11, bilag 2 og 3. R.E.M.: Slektsforbindelser Rødenes-Romskog, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind II, side 320. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 398-401. Ulf Grøndahl: Rømskog bygdebok, Bosettings- og næringshistorie (2006), side 313.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26